اسناد مورد تایید اداره دارایی کدامند و دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟

در این بخش از مجموعه آموزش‌های حسابداری مالیاتی به اسناد و مدارک مورد تایید اداره دارایی و ویژگی‌های مورد نیاز جهت تایید اسناد مربوط به هزینه‌ها و فاکتورهای خرید خواهیم پرداخت.

اسناد مورد تایید اداره دارایی کدامند و دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟

در این بخش از مجموعه آموزش‌های حسابداری مالیاتی به اسناد و مدارک مورد تایید اداره دارایی و ویژگی‌های مورد نیاز جهت تایید اسناد مربوط به هزینه‌ها و فاکتورهای خرید خواهیم پرداخت.

اسناد مورد تایید اداره دارایی کدامند و دارای چه ویژگی‌هایی هستند؟

در این بخش از مجموعه آموزش‌های حسابداری مالیاتی به اسناد و مدارک مورد تایید اداره دارایی و ویژگی‌های مورد نیاز جهت تایید اسناد مربوط به هزینه‌ها و فاکتورهای خرید خواهیم پرداخت.

اسناد و مدارک مورد تایید اداره دارایی کدامند و دارای چه ویژگی هایی هستند؟

تعریف اسناد و مدارک مثبته

حسابداران براى تجزیه و تحلیل رویداد هاى مالی نیاز به مدارک و شواهدى دارند تا بر مبناى آنها تشخیص دهند چه تغییراتی در اجزاى معادله حسابدارى ایجاد شده است. بنابراین فقط بر اساس اسناد و مدارک مرتبط می توان به تجزیه و تحلیل رویداد هاى مالی پرداخت . در حسابدارى به اسناد و مدارکی که دلالت بر وقوع یک معامله یا رویداد مالی مشخص دارد،”اسناد مثبته” گفته می شود. این مدارک نشان دهنده تاریخ، مبلغ و ماهیت رویداد مالی است.

اسناد مورد تایید اداره دارایی کدامند و دارای چه ویژگی هایی هستند آموزش حسابداری مالیاتی در  آکادمی رشد مالی

 اسناد مثبته در حسابدارى از اهمیت خاصی برخوردارند به دلیل آنکه اولا مبناى تجزیه و تحلیل وثبت رویدادهاى مالی در مدارک و دفاتر حسابدارى قرار می گیرند وثانیا براى پیگیرى و رسیدگی بعدى نقش مهمی دارند. نکته قابل توجه این است که اسنادمثبته باید روشن و واضح ومعتبر باشند. تا حسابداران و سایر اشخاص بتوانند به آنها اتکاء نمایند . نمونه هائی از اسناد و مدارک مثبته می تواند فاکتور فروش ، رسید بانکی ، قبض آب و برق و رسید صندوق ،قراردادهاو… باشند. لازم به ذکر است اسناد مثبته حتماً نباید چاپی و داراى شکل بخصوصی باشد. بلکه شکل اسناد متنوع و ممکن است دست نویس باشد. حسابداران، پس از وقوع هر رویداد مالی اسناد و مدارک مربوط را جمع آورى می کنند. این مدارک نشان دهنده تاریخ، مبلغ و ماهیت رویداد مالی است، و به خاطر همین است که باید اسناد مثبته روشن، واضح و معتبر باشند تا اشخاص بتوانند به عنوان کار از آنها استفاده کنند.

در حسابدارى براى بدهکار و بستانکار کردن حسابها نمی توان بر اساس گفته هاى افراد و مدارک شفاهی اقدام نمود؛ بلکه حتما باید کاغذ و مدرک آن وجود داشته باشد. به این اسناد و مدارکی که نشان دهنده وقوع یک رویداد مالی هستند اصطلاحا اسناد و مدارک مثبته می گویند. در تمامی انواع مدارک مثبته باید تاریخ وقوع رویداد مالی،مبلغ رویداد مالی و شرح رویداد مالی به طور شفاف و گویا درج شده باشد. اسناد مثبته از یکطرف پیش نیاز تجزیه و تحلیل رویداد مالی هستند تا ثبت حسابدارى صورت بگیرد و از طرفی دیگر براى پیگیرى هاى بعدى داراى نقش مهمی هستند. لازم به ذکر است یک بایگانی مناسب و منظم و مرتب در یک موسسه براى اسناد مثبته و اسناد حسابدارى بسیار اهمیت دارد.

نمونه هایى از اسناد مثبته

از انواع اسناد و مدارک مثبته می توان به فاکتورهاى خرید و فروش، رسیدهاى دریافت و پرداخت، رسیدو حواله انبار، فاکتورهاى هزینه، رسید هاى بانکی و قبوض اشاره نمود.

نمونه‌ای از فاکتور رسمی فروش

فاکتور رسمی

فاکتور رسمی خرید

در صورتی که شرکت الف به شرکت ب کالایی به فروش برساند، فاکتور مورد نظر برای شرکت الف به منزله فاکتور فروش می‌باشد و برای شرکت ب به منزله فاکتور خرید خواهد بود.

نمونه ای از رسید پرداخت

رسید دریافت وجه

رسید انبار

رسید انبار

حواله انبار

حواله انبار (حواله خروج انبار)

نمونه‌ای از فاکتور هزینه

رسید بانکی

رسیدهای روتین بانکی شامل رسیدهای ATM رسید POS بانکی و رسیدهای خرید اینترنتی شامل رسیدهای و صورت حساب مورد تایید اداره دارایی (با تکیه بر صورت گردش خساب بانکی خود شرکت) می باشد.

قبوض مصرفی

کلیه قبوض صادره دولتی چه به صورت اینترنتی و چاپی دارای تایید دارایی می باشد.

مشخصات فاکتورهاى فروش، خرید و هزینه رسمى- به عنوان مهمترین مدارک مثبته

براى فاکتورهاى فروش رسمی می توان به این مشخصات اشاره نمود:
نوع کاغذ به انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی می تواند کاغذ تحریر ۸۰ گرمی اندونزى به منظور استفاده در پرینتر و یا کاغذ تحریر ۶۰ گرمی جهت نوشتن دستی و استفاده از کاربن و نیز کاغذ کاربن لس (خود کپی ، کاربن دار ، بدون کاربن ، NCR) باشد. تعداد نسخ یا برگ نیز به انتخاب اشخاص بوده که می تواند ۲ برگی و یا ۳ برگی باشد و همچنین در مورد سایز کاغذ عموما انتخاب اشخاص حقیقی و حقوقی سایز A4 بوده ولی انتخاب سایز A5 نیز بلا مانع می باشد .
مهم ترین شاخصه چاپ فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) ، نوع چاپ شماره سریال آن می باشد که می بایست به روش چاپ افست یا ملخی برنگ قرمز و کمی برجسته انجام پذیرد ، که به راحتی قابل تشخیص براى ممیز دارایی می باشد و کاملا با چاپ دیجیتال و شماره زنی دستی متمایز است .

از آنجایی که واحدهاى تجارى صورتحساب فروش کالا و خدمات و یا ارائه خدمات دریافتی از دیگر واحدهاى تجارى را در حسابهاى هزینه و یا دارایی ثبت مینمایند، جهت تعیین قابل پذیرش بودن وجوه پرداختی به عنوان هزینه، پیشنهاد می‌گردد ماده ۱۴۷ قانون مالیاتهای مستقیم و ماده ۱۴۸ همان قانون را مطالعه فرمایید.
طبق ماده ۱۴۷ قانون مالیتهاى مستقیم، هزینه هاى قابل قبول براى تشخیص درآمد مشمول مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون مقرر میگردد عبارت است از هزینههایی که در حدود متعارف متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط بارعایت حد نصابهاى مقرر باشد. در مواردى که هزینهاى در این قانون پیشبینی نشده یا بیش از نصابهاى مقرر در این قانون بوده ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورتگرفته باشد قابل قبول خواهد بود، در ماده ۱۴۸ قانون مالیاتهاى مستقیم نیز به تفصیل انواع هزینههاى قابل قبول از نظر کفایت مدارک و مستندات و چه از نظر عرف بیان نموده است و ممیزین وزارت دارایی نیز به استناد بندهاى این ماده و بخشنامههاى صادره مرتبط با آن، هزینههاى واحدهاى تجارى را رد و یا خواهند پذیرفت.
در رابطه با فاکتور رسمی (مالیاتی ، دارایی ، صورتحساب فروش کالا و خدمات ) لازم به ذکر است ، کلیه واحدهاى تجارى مشمول نظام مالیات بر ارزش افزوده ملزم به ارائه فاکتور رسمی به خریداران خود میباشند. لذا صدور فاکتور رسمی ارتباطی به بزرگی و یا کوچکی واحد تجارى ندارد و هر خریدار میتواند در قبال وجوه پرداختی خود درخواست صدور فاکتور رسمی نماید و اگر فروشنده از صدور فاکتور رسمی امتناع نمایند مشمول جرایم مربوطه خواهد بود. با توجه به بخشنامههاى مالیاتی در خصوص استفاده از دستگاه صندوق مکانیزه فروشگاهی در حال حاضر اکثر صورتحسابهاى صادره ویژگیهاى یک صورتحساب قانونی را دارد البته نبود فاکتور رسمی دلیل موجهی براى عدم پذیرش هزینه نمیباشد و ملاک پذیرش صورتحساب از سوى ممیزین مالیاتی مفاد مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیاتهاى مستقیم است.
از عمده ترین مطالب مربوط به فاکتورهاى خرید و فروش و هزینه، که بایستی قبل از ثبت سند مورد بررسی قرار گیرد و در صورت تایید به ثبت برسد، موارد زیر است:

نمونه هایى از اسناد مثبته غیر قابل قبول

به جز رعایت موارد مشخص شده فوق ، اسناد مثبته مورد نظر باید مواردى دیگر را نیز در بر داشته باشند. مثالهایی از این موارد در زیر آورده شده است:

فاکتور هزینه و یا خریدهایی که فاقد محاسبه ارزش افزوده اقتصادى هستند در دسته فاکتورهاى هزینه یا فاکتورهاى خرید بی اعتبار هستند.
فاکتورهاى خریدى که بدون بارنامه و یا حواله خروج از انبار فروشنده هستند نیز در دسته فاکتورهاى بی اعتبار هستند.
اگر در یک فاکتور خرید، اقلامی از کالاها به عنوان اشانتیون( هدیه بدون پرداخت مبلغ) باشند، نباید داراى مبلغ باشند و در صورتی که حتی یک ریال بابت آنها دریافت گردد، باعث تبدیل فاکتور به فاکتورى بی اعتبار خواهند شد.
در صورت خرید کالا، باید فاکتور خریدى که داراى سربرگ، نام فروشنده، آدرس، شماره اقتصادى و مهر است دریافت گردد و اگر به جاى آن فقط حواله دریافت گردد، نمی توان آن خرید را معتبر دانست. هرگز حواله خروج را نمی توان به عنوان فاکتور در نظر گرفت.
براى هر واریزى از مشتریان شرکت، می بایست فیش واریزى ضمیمه سند مربوطه گردد. در غیر اینصورت قابل اتکابودن واریزى فوق مورد تردید قرار خواهد گرفت.
در تمام محاسبات فروش یا خرید، بایستی مبلغ تخفیف داده شده یا گرفته شده، قبل از محاسبه مالیات ارزش افزوده صورت گرفته باشد. در غیر اینصورت فاکتور فوق نیاز به بررسی دارد و در دسته مدارک مثبته مشکل دار محسوب خواهد شد.

مرتضی ایمانی مدیر آکادمی رشد مالی و مدرس حسابداری و مالیات morteza imani
مرتضی ایمانی
مدرس: مرتضی ایمانی
Morteza Imani

مرتضی ایمانی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری و مدیر آکادمی رشد مالی . از سال ۱۳۸۹ تمرکز خود را بر روی مباحث مالی و مالیاتی و به ویژه آموزش حسابداری قرار داده و پس از کسب تجربه و دانش ارزشمند تصمیم گرفتم تا ثمره آن را با دیگران به اشتراک بگذارم.

تجربه من در راه اندازی و ارائه آموزش‌های در مجموعه هایی چون مؤدی‌نت ، مدیران صنعت و همچنین مشاوره آموزش در شرکتهای و صنایع مختلف به من آموخته است که هرچه بیشتر دانش خود را عرضه کنی اشتیاق بالاتری برای یادگیری خواهی داشت.

آموزش نقطه شروع حسابداری

در این دوره شما با مفاهیم اولیه و روند عملی کار حسابداری آشنا خواهید شد، مفاهیمی چون پروسه شناسایی و ثبت رویدادهای مالی، شناسایی ماهیت حسابها، روش ثبت رویدادهای مذکور در دفاتر روزنامه و کل و تهیه ترازنامه آزمایشی، را خواهید آموخت. (این دوره شامل ۳ ساعت آموزش ویدئویی و کاملا رایگان است)

پرسش و پاسخ

نظرات و هر سوالی که در مورد این بخش دارید با ما درمیان بگذارید و پاسخ خود را دریافت کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیاز شما به این محتوا
Loading...
پشتیبانی آکادمی رشد مالی
مبینا سعادت

سلام، مبینا سعادت هستم.

به شما کمک می‌کنم که متناسب با تجربه و نیاز خود کارگاه مناسب را انتخاب کنید.

خوشحال میشم که در واتس اپ پاسخگوی شما باشم.

0936-0881886