انواع شرکت‌ ها و موسسات از نظر حسابداری

در این مقاله به انواع شرکت‌ ها از نقطه نظر حسابداری می‌پردازیم ، چرا که فعالیت و روند کسب درآمد شرکت ‌ها بسته عملیات و پروسه خرید و فروش آنها متفاوت است.

به طور کلی شرکت ‌ها به سه دسته بازرگانی و خدماتی و تولیدی (صنعتی) نقسیم بندی می‌شود.

شرکت‌ ها و موسسات بازرگانی

موسسات بازرگانى موسساتى هستند کـه بـه خریـد و فـروش انـواع خاصـى از مـواد خـام، محصـولات، فـراورده‌هـا  یا ترکیبى از آنهـا مـى‌پردازنـد؛ ماننـد فروشـگاه هـاى لبـاس، فروشـندگان مـواد غـذایى، فروشـندگان مـواد خـام صنعتى، فروشندگان لوازم خانگى و…

شرکت ‌ها و موسسات خدماتی

موسسات خدماتى به مشتریان خود خدمات ارائه مى‌دهند؛ مانند موسسات خدماتى نظافتى، مشاوره، موسسات حسابدارى و حسابرسى و…

شرکت ‌ها و موسسات تولیدی (صنعتی)

موسسات تولیدى یـا صـنعتى موسسـاتى هسـتند کـه بـه تولیـد کـالا و محصـول مـى‌پردازنـد. بـه عبـارتى دیگـر مــواد خــام را در فرآینــد تولیــد و بــا اســتفاده از نیــروى کــار و ماشــین آلات و تجهیــزات خاصــى تبــدیل بــه محصول نهــایى مى‌نماینــد. این موسســات، محصــولات خود را بــه صورت مســتقیم یا از طریــق موسســات بازرگانى بفروش مى‌رسانند.

می‌توانید برای آموزش بهتر مباحث به بخش صوتی زیر گوش کنید :

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *