دانلود کد شغل های نرم افزار ارسال لیست بیمه تامین اجتماعی

در این بخش تمام کد شغل های مورد نیاز جهت نرم افزار ارسال لیست تامین اجتماعی را همراه با شغل شغل های پرکاربرد دانلود نمایید

کدهای شغلی پرکاربرد

کدهای پرکاربردی که در اکثر شرکتها مورد استفاده قرار می‌گیرند به شرح زیر می‌باشد. در صورتی که بخواهید کدهای تخصصی و یا ویژه را دریافت کنید میتواندی از فیلد جستجو عنوان شغلی خود را تایپ نموده و کد شغلی مورد نظر خود را دریافت نمایید.

این سیستم به طور هوشمند کدهای ویژه و و عادی را تفکیک می‌کند.

کد شغلی کارگر ساده

024032

کد شغلی منشی

027122

کد شغلی فروشنده

022020

کدشغلی متصدی

027051

کد شغلی کارفرما

024398

کد شغلی مدیر

027075

کد شغلی سرپرست

014039

کد شغلی امور دفتری

000240

کد شغلی کارمند

024043

کد شغلی مسئول

027084

کد شغلی حسابدار

007005

کد شغلی راننده

011007

کد شغلی نگهبان

028047

کد شغلی کارشناس

024019

کد شغلی مربی

027081

کد شغلی مدرس

027073

کد شغلی بازاریاب

001018

کد شغلی کارپرداز

024007

کد شغلی خدمتگزار

008009

کد شغلی ریئس

011014

کد شغلی مهندس

027151

کد شغلی مدیر فروش

027270

کد شغلی تکنیسین

003021

کد شغلی استادکار

000131

کد شغلی نصاب

028029

کد شغلی کارشناس فنی

032829

کد شغلی مسئول فنی

027098

کد شغلی کارگر فنی

024036

کد شغلی سرپرست کارگاه

014041

کد شغلی ناظر

028005

کد شغلی مهندس پروژه

027152

کد شغلی مدیر عامل

027079

کد شغلی رئیس هیئت مدیره

011015

کد شغلی عضو هئیت مدیره

020010
کد شغلی عنوان شغلی نوع کد
000001آب بندکارکد شغلی عادی
000002آب شورکد شغلی عادی
000003آباژورسازکد شغلی عادی
000004آببان کد شغلی عادی
000005آببرکد شغلی عادی
000006آبدارچی کد شغلی عادی
000007آبرسان کد شغلی عادی
000008آب کارکد شغلی عادی
000009آبگرمکن سازکد شغلی عادی
000010آبگیرکد شغلی عادی
000011آبمیوه گیرکد شغلی عادی
000012آبنبات ریزکد شغلی عادی
000013آبونمان نویس کد شغلی عادی
000014آبیارکد شغلی عادی
000015آپاراتچی کد شغلی عادی
000016آترکارکد شغلی عادی
000017آتش اندازکد شغلی عادی
000018آتش بندکد شغلی عادی
000019آتش کارکد شغلی عادی
000020آتش نشان کد شغلی عادی
000021آجربارکن کد شغلی عادی
000022آجرپزکد شغلی عادی
000023اپراتور تلفن کد شغلی عادی
000024آجرچین کد شغلی عادی
000025آجردارکد شغلی عادی
000026آجرزن کد شغلی عادی
000027آجرساب کد شغلی عادی
000028آجرشورکد شغلی عادی
000029آجرکارکد شغلی عادی
000030آجیل پزکد شغلی عادی
000031آجیل فروش کد شغلی عادی
000032آچاردارکد شغلی عادی
000033آچارکش کد شغلی عادی
000034آرایشگرکد شغلی عادی
000035آردبرنج کوب کد شغلی عادی
000036آردگیرکد شغلی عادی
000037آرشیتکت کد شغلی عادی
000038کارگر ماهر سازنده طلا و جواهر و نقره کد شغلی عادی
000039آرماتوربندکد شغلی عادی
000040ازمایش کننده بتون کد شغلی عادی
000041ازمایش کننده سیمان کد شغلی عادی
000042آزمایشگرکد شغلی عادی
000043آسانسورچی کد شغلی عادی
000044آسانسورسازکد شغلی عادی
000045آستربندکد شغلی عادی
000046آسترکارکد شغلی عادی
000047اسفالت پزکد شغلی عادی
000048آسفالت کارکد شغلی عادی
000049آسیاب کن کد شغلی عادی
000050آسیابان کد شغلی عادی
000051اشپزکد شغلی عادی
000052آمارگرکد شغلی عادی
000053آلبوم سازکد شغلی عادی
000054الومینیم ریزکد شغلی عادی
000055الومینیم سازکد شغلی عادی
000056الومینیم کارکد شغلی عادی
000057آماده سازی کد شغلی عادی
000058آماده سازی وبازسازی کد شغلی عادی
000059آماده کننده بریکرکد شغلی عادی
000060آماده کننده دوده روغن کد شغلی عادی
000061آماده کننده دوده ولاستیک کد شغلی عادی
000062آماده کننده رولهای سیم بندکد شغلی عادی
000063آماده کننده رولهای نخ کد شغلی عادی
000064آمارگیرکد شغلی عادی
000065آمارنویس کد شغلی عادی
000066آمپول سازکد شغلی عادی
000067آموزشیارکد شغلی عادی
000068آموزگارکد شغلی عادی
000069آنالیست کد شغلی عادی
000070آهارزن کد شغلی عادی
000071آهک بارکن کد شغلی عادی
000072آهک پزکد شغلی عادی
000073آهن برکد شغلی عادی
000074آهن سازکد شغلی عادی
000075آهن کارکد شغلی عادی
000076آهنکش کد شغلی عادی
000077آهنگرکد شغلی عادی
000078انباردارکالای خام کد شغلی عادی
000080آیفون کارکد شغلی عادی
000081آئینه بان کد شغلی عادی
000082آینه برکد شغلی عادی
000083آئینه سازکد شغلی عادی
000084ابرزن کد شغلی عادی
000085ابزاربندکد شغلی عادی
000086ابزاردارکد شغلی عادی
000087ابزارسازکد شغلی عادی
000088ابزارشناس کد شغلی عادی
000089ابزارکارکد شغلی عادی
000090ابزارمن کد شغلی عادی
000091ابزارمندکد شغلی عادی
000092ابزارنگهدارکد شغلی عادی
000093اپتومتریست کد شغلی عادی
000094اپراتورکد شغلی عادی
000095اپراتورایمیج سیترکد شغلی عادی
000096اپراتورسی تی پی کد شغلی عادی
000097اپراتورکامپیوترکد شغلی عادی
000098اپراتورکامپیوتر (ماشین نویس)کد شغلی عادی
000099اپیلاسیون کارکد شغلی عادی
000100اتاقدارکد شغلی عادی
000101اتصال کارکد شغلی عادی
000102اتوکارکد شغلی عادی
000103اتوکدکارکد شغلی عادی
000106اتیکت زن کد شغلی عادی
000107اجاق دارکد شغلی عادی
000108اجاق کارکد شغلی عادی
000109اجاقگازسازکد شغلی عادی
000110ادیتورکد شغلی عادی
000111ارابه کش کد شغلی عادی
000112ارتوپدکد شغلی عادی
000113ارتودنس کد شغلی عادی
000114اردورچی کد شغلی عادی
000115ارزاقچی کد شغلی عادی
000116ارزیاب کد شغلی عادی
000117ارشداطلاعات کد شغلی عادی
000118ارشدمحیطبان کد شغلی عادی
000119ارشدمراقبت کد شغلی عادی
000120ارولوژکد شغلی عادی
000121اره سازکد شغلی عادی
000122اره کارکد شغلی عادی
000123اره موتورچی کد شغلی عادی
000124اسپارک کارکد شغلی عادی
000125اسپانسیون کارکد شغلی عادی
000126اسپریدرچی کد شغلی عادی
0001271اسپلایسرپلیس ماشین درجه کد شغلی عادی
0001281اسپلایسربلیس ماشین درجه کد شغلی عادی
000129استادکد شغلی عادی
000130استاددانشگاه کد شغلی عادی
000131استادکارکد شغلی عادی
000132استادکار (اتاق ساز)کد شغلی عادی
000133استادکار (بادی)کد شغلی عادی
000134استادکار (پرس فشاری)کد شغلی عادی
000135استادکار (خلیفه)کد شغلی عادی
000136استادکار (درب وپنجره ساز)کد شغلی عادی
0001372استادکاردرجه کد شغلی عادی
0001381استادکاردرجه کد شغلی عادی
000139استادکار (صابون پزـوازلین ساز)کد شغلی عادی
000140استادکار (فنی)کد شغلی عادی
000141استادکار (کمپرسی)کد شغلی عادی
000142استادکار (لنج چوبی)کد شغلی عادی
000143استادکارلوله سازکد شغلی عادی
000144استادکار (مکانیک برق)کد شغلی عادی
000153استادیارکد شغلی عادی
000154استانبلی سازکد شغلی عادی
000155استربرگردان کد شغلی عادی
000156استکان شورکد شغلی عادی
000157استیج بندکد شغلی عادی
000158استیل کارکد شغلی عادی
000159اسفنج خردکن کد شغلی عادی
000160اسفنج کارکد شغلی عادی
000161اسکلت بندکد شغلی عادی
000162اسکلت سازکد شغلی عادی
000163اسکله بندکد شغلی عادی
000164اسکن کننده کد شغلی عادی
000165اسیدکارکد شغلی عادی
000166اسیدکاربرنج کد شغلی عادی
000167اسیدواش کد شغلی عادی
000168اطاقدارکد شغلی عادی
000169اطاقسازکد شغلی عادی
000170اطاقسازماشین کد شغلی عادی
000171اطلاعاتچی کد شغلی عادی
000172اطوکارکد شغلی عادی
000173اطوکش کد شغلی عادی
000174اغذیه پزکد شغلی عادی
000175افرازبندکد شغلی عادی
000176افستاچی کد شغلی عادی
000177افست کارکد شغلی عادی
000178افسرکد شغلی عادی
000179اگراندیسمان کن کد شغلی عادی
000180اگزوزونصب وتعمیرات کد شغلی عادی
000181الک کارکد شغلی عادی
000182الکتروسین کد شغلی عادی
000183الکتروسین ارشدکد شغلی عادی
000184الکتروموتورپیچ برق کد شغلی عادی
000185الکترونیک کارکد شغلی عادی
000186الکسازکد شغلی عادی
000187الگوسازکد شغلی عادی
000188الگوکارکد شغلی عادی
000189المنت سازکد شغلی عادی
000190امانتدارکد شغلی عادی
000191آمپرسازکد شغلی عادی
000192آمپلایمرپلیس (درجه 1)کد شغلی عادی
000193آمپلایمرپلیس (درجه 2)کد شغلی عادی
000194امتومتری کد شغلی عادی
000195امدادگرکد شغلی عادی
000196امربرکد شغلی عادی
000197اموال دارکد شغلی عادی
000198امورازمایشگاه کد شغلی عادی
000199اموراگهی کد شغلی عادی
0001AGکارگر تخلیه و بارگیری کد ویژه
000200امورابلاغ کد شغلی عادی
000201اموراجتماعی کد شغلی عادی
000202اموراجرائی کد شغلی عادی
000203اموراداری کد شغلی عادی
000204اموراراضی کد شغلی عادی
000205اموراصناف کد شغلی عادی
000206اموراکتشاف کد شغلی عادی
000207امورامدادکد شغلی عادی
000208امورانبارکد شغلی عادی
000209امورانتشارات کد شغلی عادی
000210امورایمنی کد شغلی عادی
000211اموربازرگانی کد شغلی عادی
000212امورباغبانی کد شغلی عادی
000213اموربانکی کد شغلی عادی
000215اموربتون کد شغلی عادی
000216اموربهداشت کد شغلی عادی
000217اموربهره برداری کد شغلی عادی
000218اموربین الملل کد شغلی عادی
000219امورپرسنلی کد شغلی عادی
000220امورپروژه کد شغلی عادی
000221امورپژوهشی کد شغلی عادی
000222امورپشتیبانی کد شغلی عادی
000223امورپیشه وران کد شغلی عادی
000224امورتبلیغی کد شغلی عادی
000225امورتحقیق کد شغلی عادی
000226امورتخلیه وبارگیری کد شغلی عادی
000227امورتدارکات کد شغلی عادی
000228امورترافیک کد شغلی عادی
000229امورتربیتی کد شغلی عادی
000230امورترخیص کد شغلی عادی
000231امورحسابرسی کارمندان کد شغلی عادی
000232امورحسابرسی وبازرسی کالاکد شغلی عادی
000233امورحقوقی کد شغلی عادی
000234امورحمل ونقل کد شغلی عادی
000235امورخبری کد شغلی عادی
000236امورخدمات کد شغلی عادی
000237امورداخلی کد شغلی عادی
000238اموردارائی کد شغلی عادی
000239اموردام کد شغلی عادی
000240اموردفتری کد شغلی عادی
000241اموررایانه کد شغلی عادی
000242امورساختمان کد شغلی عادی
000243امورشهری کد شغلی عادی
000244امورعمرانی کد شغلی عادی
000245امورعمومی کد شغلی عادی
000246امورفروش کد شغلی عادی
000247امورفرهنگی کد شغلی عادی
000248امورفنی کد شغلی عادی
000249امورقراردادهاکد شغلی عادی
000250امورگمرکی کد شغلی عادی
000251امورمالی و اداری کد شغلی عادی
000252امورمشترکین کد شغلی عادی
000253امورنقلیه کد شغلی عادی
000254امورهنری کد شغلی عادی
000255انباردارکد شغلی عادی
000256انبارزن کد شغلی عادی
000257انبارگردان کد شغلی عادی
000258انبردارکد شغلی عادی
000259اندازه گیرکد شغلی عادی
000260اندودکارکد شغلی عادی
000261اندیکس کارکد شغلی عادی
000262انوارکارکد شغلی عادی
000263اوراق چی کد شغلی عادی
000264اورترلوژیست کد شغلی عادی
000265ایرانت کارکد شغلی عادی
000266ایزوسقف بندکد شغلی عادی
000267ایزوگام کارکد شغلی عادی
000268ایستگاه دارکد شغلی عادی
000269اتش بارکد شغلی عادی
000270استادکار آهنگری اتومبیل و جلوبندی سازکد شغلی عادی
000271استادکار تعمیر صفحه کلاج و لنت کوب کد شغلی عادی
000272استادکار مکانیک کد شغلی عادی
000273استادکار نقاش کد شغلی عادی
000274استادکار صافکارکد شغلی عادی
000275اپراتور توقفگاه کد شغلی عادی
000276استادکار تشکدوزکد شغلی عادی
000277اپراتور تولیدکد شغلی عادی
000278استادکار تعمیرات کد شغلی عادی
000279اپراتور تاسیسات کد شغلی عادی
000280اپراتوراب و فاضلاب کد شغلی عادی
000288کمک ماهیچه گیر ماشین کد شغلی عادی
000289امور ورزش کد شغلی عادی
000290انتظامات کد شغلی عادی
000291اپراتور دریل واگن کد شغلی عادی
000292افسر برق و الکترونیک لایروب کد شغلی عادی
0003AGسرپرست قالب سازی کد ویژه
0004AGکمک سرپرست قالب سازی کد ویژه
0005AGاستادکار قالب سازی کد ویژه
0006AGاستادکار جوشکاری کد ویژه
0007AGکمک سرپرست آبکاری کد ویژه
000817کارشناس اداری 4کد شغلی عادی
0008AGاستادکار آبکاری کد ویژه
0009AGسرپرست ریخته گری کد ویژه
001001بابکارکد شغلی عادی
001002باتوم چین کد شغلی عادی
001003باربرکد شغلی عادی
001004باربر (تخلیه و بارگیر)کد شغلی عادی
001005بار بگیرکد شغلی عادی
001006باربند زن کد شغلی عادی
001007باربند سازکد شغلی عادی
001008بار بیارکد شغلی عادی
001009بارجمع کن کد شغلی عادی
001010بار ریزکد شغلی عادی
001011بار شمارکد شغلی عادی
001012بار فروش کد شغلی عادی
001013بار گیرکد شغلی عادی
001014بارمن کد شغلی عادی
001015بارنامه نویس کد شغلی عادی
001016باروت کوب کد شغلی عادی
001017بازارروکد شغلی عادی
001018بازاریاب کد شغلی عادی
001019بازبین کد شغلی عادی
001020بازپرس کد شغلی عادی
001021بازجوکد شغلی عادی
001022بازرس کد شغلی عادی
001023بازرگان کد شغلی عادی
001024بازسازکد شغلی عادی
001025بازوبسته کن بدنه اتومبیل کد شغلی عادی
001026بازیگرکد شغلی عادی
001027باستان شناس کد شغلی عادی
001028باسکول چی کد شغلی عادی
001029باسکول سازکد شغلی عادی
001030باطریسازکد شغلی عادی
001031باغبان کد شغلی عادی
001032بافنده کد شغلی عادی
001033بافنده (درجه 2)کد شغلی عادی
001034بافنده (درجه 1)کد شغلی عادی
001035بافنده ماشینهای سنگین برقی کد شغلی عادی
001036باقلواپزکد شغلی عادی
001037باکالیست سازکد شغلی عادی
001038باکسازکد شغلی عادی
001039بالابرچی کد شغلی عادی
001040بالانسکارکد شغلی عادی
001041بالانسکاردرام لباسشوئی کد شغلی عادی
001042بالش دوزکد شغلی عادی
001043بالن سازکد شغلی عادی
001044بامیه پزکد شغلی عادی
001045باندپیچ کد شغلی عادی
001046بانکه برکد شغلی عادی
001047بانکه سازکد شغلی عادی
001048بایگان کد شغلی عادی
001049بتن ریزکد شغلی عادی
001050بتن سازکد شغلی عادی
001051بتن کارکد شغلی عادی
001052بتونه کارکد شغلی عادی
001053بخارکارکد شغلی عادی
001054بخاری سازکد شغلی عادی
001056بخشدارکد شغلی عادی
001057بخیه دوزکد شغلی عادی
001058بخیه کش کد شغلی عادی
001059بدل تراش کد شغلی عادی
001060بدل سازکد شغلی عادی
001061بدنه بندکد شغلی عادی
001062بدنه سازکد شغلی عادی
001063بدنه شورکد شغلی عادی
001064بدوزکد شغلی عادی
001065بذرپاش کد شغلی عادی
001066براشینکارکد شغلی عادی
001067براق کارکد شغلی عادی
001068برچسب زن کد شغلی عادی
001069برداشت کارکد شغلی عادی
001070برزنت باف کد شغلی عادی
001071برس باف کد شغلی عادی
001072برس زن کد شغلی عادی
001073برس سازکد شغلی عادی
001074برسکارکد شغلی عادی
001075برش زن کد شغلی عادی
001076برشکارکد شغلی عادی
001077برف روب کد شغلی عادی
001080برقکارکد شغلی عادی
001081برقکاراتومبیل کد شغلی عادی
001083برقکارتاسیسات کد شغلی عادی
001084برقکارخط تولیدکد شغلی عادی
001085برقکارخطجدیدکد شغلی عادی
001086برقکارصنعتی کد شغلی عادی
001087برقوزن ارشدکد شغلی عادی
001088برقون زن مبتدی کد شغلی عادی
001089برنامه ریزاجرائی وطراحی توسعه کد شغلی عادی
001090برنامه ریز تولید درجه 1کد شغلی عادی
001091برنامه ریزموادکد شغلی عادی
001092برنامه ریزوتنظیم کننده کد شغلی عادی
001093برنامه نویس کد شغلی عادی
001094برنامه نویس کامپیوترکد شغلی عادی
001095برنج پاک کن کد شغلی عادی
001096برنج پزکد شغلی عادی
001097برنج ریزکد شغلی عادی
001098برنج شورکد شغلی عادی
001099برنجکارکد شغلی عادی
0010AGمسئول ریخته گری کد ویژه
001100برنجکوب کد شغلی عادی
001101برنزکارکد شغلی عادی
001102بزازکد شغلی عادی
001103بسابکارکد شغلی عادی
001104بست زن کد شغلی عادی
001105بست کارکد شغلی عادی
001106بستنی سازکد شغلی عادی
001107بستنی فروش کد شغلی عادی
001108بسته بندکد شغلی عادی
001109بسته کن کد شغلی عادی
001110بکسل باف کد شغلی عادی
001111بکسل سازکد شغلی عادی
001112بلادرسازکد شغلی عادی
001113بلبرینگ سازکد شغلی عادی
001114بلدوزرچی کد شغلی عادی
001115بلورسازکد شغلی عادی
001116بلورفروش کد شغلی عادی
001117بلوزدوزکد شغلی عادی
001118بلوک جمع کن کد شغلی عادی
001119بلوک چین کد شغلی عادی
001120بلوک زن کد شغلی عادی
001121بلیطفروش کد شغلی عادی
001122بن نویس کد شغلی عادی
001123بناکد شغلی عادی
001124بندپلاستیک سازکد شغلی عادی
001125بندزن کد شغلی عادی
001126بندکش کد شغلی عادی
001127بندوابروکارکد شغلی عادی
001128بوبین پیچ کد شغلی عادی
001129بوجارکد شغلی عادی
001130بوسترسازکد شغلی عادی
001131بوش تراش کد شغلی عادی
001132بوفه چی کد شغلی عادی
001133بهداشت کارکد شغلی عادی
001134بهداشت یارکد شغلی عادی
001135بهکارکد شغلی عادی
001136بهورزکد شغلی عادی
001137بهیارکد شغلی عادی
001138بی سیم چی کد شغلی عادی
001139بیماربرکد شغلی عادی
001140بینائی سنجی کد شغلی عادی
001141بیوشیمیست کد شغلی عادی
001142بیهوشی کد شغلی عادی
001143برشکارتشکدوزکد شغلی عادی
0011AGاستادکارریخته گری کد ویژه
0012AGاستادکارکوره رنگ کد ویژه
0013AGاستادکارپیستوله کاری کد ویژه
0014AGسرپرست ابکاری کد ویژه
0015AGمسئول مونتاژاولیه کمپ کد ویژه
0016AGاستادکارمونتاژاولیه کمپ کد ویژه
0017AGسرپرست برش وقطعه سازی کمپ کد ویژه
0018AGمسئول برش قطعه زنی کمپ کد ویژه
0019AGکمک سرپرست ساخت کمپ کد ویژه
002001پاتولوژیست کد شغلی عادی
002002پاچالدارکد شغلی عادی
002003پاچرخکش کد شغلی عادی
002004پادوکد شغلی عادی
002005پارافین سازکد شغلی عادی
002006پارکینگ دارکد شغلی عادی
002007پارنکس دارکد شغلی عادی
002008پاسخگوی کد شغلی عادی
002009پاسیون کارکد شغلی عادی
002010پاشنه سازکد شغلی عادی
002011پاکت چسبان کد شغلی عادی
002012پاکت سازکد شغلی عادی
002013پالان دوزکد شغلی عادی
002014پالت کد شغلی عادی
002015پانچیست کد شغلی عادی
002016پای دستگاه کد شغلی عادی
002017پای میزکد شغلی عادی
002018پایه بندکد شغلی عادی
002019پتو وحوله باف کد شغلی عادی
002020پذیرش کد شغلی عادی
002021پرتونگارکد شغلی عادی
002022پرداخت کارکد شغلی عادی
002023پرداخت کن کد شغلی عادی
002024پرده دوزکد شغلی عادی
002025پرسکارکد شغلی عادی
002026پرستارکد شغلی عادی
002027پرسکار درجه 2کد شغلی عادی
002028پرسکار درجه 1کد شغلی عادی
002029پرکننده سیلندرگازکد شغلی عادی
002030پرنده فروش کد شغلی عادی
002031پروتزیست کد شغلی عادی
002032پرورش دهنده گل کد شغلی عادی
002033پروفیل چین کد شغلی عادی
002034پروفیل سازکد شغلی عادی
002035پروکارکد شغلی عادی
002036پروگذارکد شغلی عادی
002037پره سازکد شغلی عادی
002038پزشک کد شغلی عادی
002039پزنده کد شغلی عادی
002040پژوهشگرکد شغلی عادی
002041پس قالبگذار درجه 2کد شغلی عادی
002042پست چی کد شغلی عادی
002043پستائی سازکد شغلی عادی
002044پشتی و بالش دوزکد شغلی عادی
002045پلاسترکارکد شغلی عادی
002046پلاستیک سازکد شغلی عادی
002047پلاک برکد شغلی عادی
002048پلاک سازکد شغلی عادی
002049پلمب کوب کد شغلی عادی
002050پله ریزکد شغلی عادی
002051پلیت بندکد شغلی عادی
002053پلیسه کارکد شغلی عادی
002054پمپ چی کد شغلی عادی
002055پمپ سازکد شغلی عادی
002057پنبه زن کد شغلی عادی
002058پنجره سازکد شغلی عادی
002059پنچرگیرکد شغلی عادی
002060پوست کن کد شغلی عادی
002061پوشاک فروش کد شغلی عادی
002062پولیش کارکد شغلی عادی
002063پیتزاپزکد شغلی عادی
002064پیتزافروش کد شغلی عادی
002065پیچ ومهره زن کد شغلی عادی
002066پیراهن دوزکد شغلی عادی
002067پیژامادوزکد شغلی عادی
002068پیستوله کارکد شغلی عادی
002069پیش خدمت کد شغلی عادی
002070پیش خدمت اطاق کد شغلی عادی
002071پیشکارکد شغلی عادی
002072پیک کد شغلی عادی
002073پرداخت کاردستی کد شغلی عادی
002074پشم زن کد شغلی عادی
002075پیکارکد شغلی عادی
002076پیراپزشکان کد شغلی عادی
002077پزشکان عمومی کد شغلی عادی
002078پزشکان متخصص کد شغلی عادی
002079پزشکان فوق تخصص کد شغلی عادی
002080پیشروکد شغلی عادی
002081پیکورچی کد شغلی عادی
0020AGمسئول شاسی سازی کمپ کد ویژه
0021AGاستادکارشاسی کد ویژه
0022AGمسئول خط کانویرکد ویژه
0023AGاستادکار خط کانویر واحد رنگ کد ویژه
0024AGمسئول اسکلت سازی کمپ کد ویژه
0025AGاستادکار اسکلت سازی کمپ کد ویژه
0026AGسرپرست رنگ و کیلرکاری چوبی کد ویژه
0027AGمسئول رنگ و کیلرکاری چوب کد ویژه
0028AGاستادکاررنگ و کیلرکاری کد ویژه
0029AGرئیس ساخت کمپ کد ویژه
003001تابلوسازکد شغلی عادی
003002تابلونویس کد شغلی عادی
003003تابنده کد شغلی عادی
003004تاسیساتی کد شغلی عادی
003005تاکن کد شغلی عادی
003006تانکرسازکد شغلی عادی
003007تایپیست کد شغلی عادی
003008تایرسازکد شغلی عادی
003009تایرساز درجه یک کد شغلی عادی
003010تایرساز درجه دوکد شغلی عادی
003011تحصیلدارکد شغلی عادی
003012تحقیق گرکد شغلی عادی
003013تحلیل گرکد شغلی عادی
003014تحویل دهنده کد شغلی عادی
003015تحویل گیرنده کد شغلی عادی
003016تحویلدارکد شغلی عادی
003017تخته زن کد شغلی عادی
003018تخته کارکد شغلی عادی
003019تخته کش کد شغلی عادی
003020تخلیه کن کد شغلی عادی
003021تکنسین کد شغلی عادی
003022تخمه پزکد شغلی عادی
003023تدارکات چی کد شغلی عادی
003024تدوین گرکد شغلی عادی
003025ترازدارکد شغلی عادی
003026ترازودارکد شغلی عادی
003027ترازوسازکد شغلی عادی
003028ترازیاب کد شغلی عادی
003029تراشکارکد شغلی عادی
003030تراشکاردرجه دوکد شغلی عادی
003031تراشکار (درجه یک)کد شغلی عادی
003032شیشه تراشکار درجه 1کد شغلی عادی
003033تراکتورچی کد شغلی عادی
003034ترانس پیچ کد شغلی عادی
003035ترانسکارکد شغلی عادی
003036ترتیب کن کد شغلی عادی
003037ترخیص کارکد شغلی عادی
003038تردسازکد شغلی عادی
003039تردکارکد شغلی عادی
003040ترسازکد شغلی عادی
003041ترکارکد شغلی عادی
003042نصب کننده ترکبندوسپرموتورسیکلت کد شغلی عادی
003043ترمزسازکد شغلی عادی
003044ترمیم کارکد شغلی عادی
003045تریکوباف کد شغلی عادی
003046تریم کاربیدتایرکد شغلی عادی
003047تزئین کاروپرورش دهنده گل کد شغلی عادی
003048تزریق کارکد شغلی عادی
003049تزریقات چی کد شغلی عادی
003050تست کارکد شغلی عادی
003051تسمه سازکد شغلی عادی
003052تسهیل دارکد شغلی عادی
003053تشک پرکن کد شغلی عادی
003054تشک دوزکد شغلی عادی
003055تصویربردارکد شغلی عادی
003056تکنسین ازمایشگاه کد شغلی عادی
003057تعمیرکارکد شغلی عادی
003058تعمیرکاردرجه 2کد شغلی عادی
003059تعمیرکاردرجه 1کد شغلی عادی
003060تعمیرکارپرده کد شغلی عادی
003061تعمیرکارجعبه فرمان کد شغلی عادی
003062تعمیرکاردرجه مانومترودستگاه برش کد شغلی عادی
003063تعمیرکارشاسی کد شغلی عادی
003065تعمیرکارلوازم شکاروماهیگیری کد شغلی عادی
003066تعمیرکارماشین چاپ کد شغلی عادی
003067تعمیرکارماهرکد شغلی عادی
003068تعمیرکاروتنظیم کننده فرم کد شغلی عادی
003069تعویض روغن کد شغلی عادی
003070تعویض گرده کد شغلی عادی
003071تعویض لنت کد شغلی عادی
003072تفاله برکد شغلی عادی
003073تفاله خشک کن کد شغلی عادی
003074تفاله ریزکد شغلی عادی
003075تفلون کارکد شغلی عادی
003076تک دوزکد شغلی عادی
003077تکنیسین فنی کد شغلی عادی
003078تکه دوزکد شغلی عادی
003079تلفنچی کد شغلی عادی
003080تلکس نویس کد شغلی عادی
003081تلگرافچی کد شغلی عادی
003082تلمبه چی کد شغلی عادی
003083تله برکد شغلی عادی
003084تمامی دوزکد شغلی عادی
003085تمیزکارکد شغلی عادی
003086تمیزکننده قالب کد شغلی عادی
003087تناژکارکد شغلی عادی
003088تنخواه گردان کد شغلی عادی
003089تندکارکد شغلی عادی
003090تندنویس کد شغلی عادی
003091تنظیف کارکد شغلی عادی
003092تنظیم کارکد شغلی عادی
003093تنوردارکد شغلی عادی
003094تنورسازکد شغلی عادی
003095تنه دوزکد شغلی عادی
003096توپ سازکد شغلی عادی
003097توجلدسازکد شغلی عادی
003098توجلدگذارکد شغلی عادی
003099تودوزکد شغلی عادی
0030AGسرپرست ساخت کمپ کد ویژه
003100توربافت کد شغلی عادی
003101توربینست کد شغلی عادی
003102تورگردان کد شغلی عادی
003103توری باف کد شغلی عادی
003104توری سازکد شغلی عادی
003105توزیع کننده کد شغلی عادی
003106تکنسین انبارکد شغلی عادی
003107توزیع کننده کالاکد شغلی عادی
003108توزین کننده کد شغلی عادی
003109توکارکد شغلی عادی
003110تولیدکارکد شغلی عادی
003111تونل کارکد شغلی عادی
003112ته دوزکد شغلی عادی
003113تهویه چی کد شغلی عادی
003114تهویه کارکد شغلی عادی
003115تهیه کننده کد شغلی عادی
003116تیرچه ریزکد شغلی عادی
003117تیرچه زن کد شغلی عادی
003118تیرچه سازکد شغلی عادی
003119تیرچه کارکد شغلی عادی
003120تکنسین تاسیسات کد شغلی عادی
003121تیرکارکد شغلی عادی
003122تیزابکارکد شغلی عادی
003123تیزکن کد شغلی عادی
003124تیشه زن کد شغلی عادی
003125تیغ تیزکن کد شغلی عادی
003126تکنسین تولیدکد شغلی عادی
003127تکنسین نگهداری وتعمیرات کد شغلی عادی
003128تکنسین سرامیک کد شغلی عادی
003129تکنسین برق کد شغلی عادی
003130تکنسین تهیه خرمن کد شغلی عادی
003131تکنسین شیمی کد شغلی عادی
003132تکنسین کشاورزی کد شغلی عادی
003133تکنسین نگهداری توتون کد شغلی عادی
003134تکنسین برق الکترونیک کد شغلی عادی
003135تکنسین کشاورزی کد شغلی عادی
003136تکنسین مقدمات کد شغلی عادی
003137تکنسین توتون کد شغلی عادی
003138تکنسین مکانیک کد شغلی عادی
003139تکنسین داروئی کد شغلی عادی
003140تکنسین نقشه برداری کد شغلی عادی
003141تکنسین تونل کد شغلی عادی
003142تعمیرکار دستگاه حفاری کد شغلی عادی
003143تعمیرکار تجهیزات صنعتی کد شغلی عادی
003144تدارکات فنی ماشین الات کد شغلی عادی
003145تکنسین ساختمان کد شغلی عادی
003146ترابری کد شغلی عادی
003147تکنسین تعمیرات کد شغلی عادی
003148تکنسین رلپاژکد شغلی عادی
003149تکنسین مسئول پی ال سی ومیکروویوکد شغلی عادی
003150تکنسین حفاظت کد شغلی عادی
003151تکنسین مسئول تعمیرات پست کد شغلی عادی
003152تکنسین مسئول فوق توزیع کد شغلی عادی
003153تکنسین مسئول کد شغلی عادی
003154تعمیرکارمکانیک کد شغلی عادی
003157تکنسین پست کد شغلی عادی
003158تکنسین معدن کد شغلی عادی
0031AGمسئول صندلی سازی چوبی کد ویژه
0032AGمسئول رویه سازی (نجاری)کد ویژه
0033AGمسئول قطعات چوبی کمپ کد ویژه
0034AGاستادکارقسمت صندلی سازی چوبی کد ویژه
0035AGاستادکارقسمت رویه سازی واحدنجاری کد ویژه
0036AGفلز استادکار (خط 4 فلز)کد ویژه
0037AGرئیس واحدنجاری وسراجی کد ویژه
0038AGسرپرست نجاری کد ویژه
0039AGکمک سرپرست نجاری کد ویژه
004001ثابت تراش کد شغلی عادی
004002ثبت کننده کد شغلی عادی
004049دوخت کارکد شغلی عادی
0040AGمدلسازکد ویژه
0041AGمسئول خط 3 فلزکد ویژه
0042AGمسئول خط 4 فلزکد ویژه
0043AGاستادکارفلز (خط 1 فلز)کد ویژه
0044AGاستادکارفلز (خط 2 فلز)کد ویژه
0045AGاستادکارفلز (خط 3 فلز)کد ویژه
0046AGرئیس خطوط فلزکد ویژه
0047AGسرپرست خطوط فلزکد ویژه
0048AGمسئول خط 1 فلزکد ویژه
0049AGمسئول خط 2 فلزکد ویژه
005001جاجیم باف کد شغلی عادی
005002جادکمه دوزکد شغلی عادی
005003جاروکارکد شغلی عادی
005004جاروکش کد شغلی عادی
005005جامعه شناس کد شغلی عادی
005006جامه دارکد شغلی عادی
005007جداکننده کد شغلی عادی
005008جدول بندکد شغلی عادی
005009جدول ریزکد شغلی عادی
005010جدول زن کد شغلی عادی
005011جدول سازکد شغلی عادی
005012جدول کارکد شغلی عادی
005013جراح کد شغلی عادی
005014جوشکارصنعتی کد شغلی عادی
005015جعبه زن کد شغلی عادی
005016جعبه کن کد شغلی عادی
005017جکسازکد شغلی عادی
005018جگرپزکد شغلی عادی
005019جگرخردکن کد شغلی عادی
005020جلدسازکد شغلی عادی
005021جلوبندی سازکد شغلی عادی
005022جلوکارگیرکد شغلی عادی
005023جمعدارکد شغلی عادی
005024جنگلبان کد شغلی عادی
005025جوراب باف کد شغلی عادی
005026جوشکارکد شغلی عادی
005027جوشکاردرجه 2کد شغلی عادی
005028جوشکاردرجه 1کد شغلی عادی
005029جوشکاروخم کارکد شغلی عادی
005030جوشکارونصب اگزوزکد شغلی عادی
0050AGمسئول گوشه زنی کد ویژه
0051AGاستادکارخمکاری کد ویژه
0052AGاستادکارپرس ضربه ای کد ویژه
0053AGاستادکارگوشه زنی کد ویژه
0054AGکمک سرپرست خم کاری کد ویژه
0055AGکمک سرپرست پرس ضربه ای کد ویژه
0056AGمسئول خمکاری کد ویژه
0057AGمسئول پرس ضربه ای کد ویژه
0058AGسرپرست قیچی کد ویژه
0059AGکمک سرپرست قیچی کد ویژه
006001چاپ چی کد شغلی عادی
006002چاپ کن کد شغلی عادی
006003چادردوزکد شغلی عادی
006004چاقوسازکد شغلی عادی
006005چاه کن کد شغلی عادی
006006چای ریزکد شغلی عادی
006007چدن ریزکد شغلی عادی
006008چراغسازکد شغلی عادی
006009چرخکارکد شغلی عادی
006010چرخکارچین کد شغلی عادی
006011چرخکارزن کد شغلی عادی
006012چرخکش کد شغلی عادی
006013چرمکارکد شغلی عادی
006014چسب زن کد شغلی عادی
006015چسب کارکد شغلی عادی
006016چشم پزشک کد شغلی عادی
006017چغندرکارکد شغلی عادی
006018چکش سازکد شغلی عادی
006019چکش کارکد شغلی عادی
006020چلوپزکد شغلی عادی
006021چله پیچ کد شغلی عادی
006022چله کش کد شغلی عادی
006023چمن کارکد شغلی عادی
006024چوب برکد شغلی عادی
006025چوپان کد شغلی عادی
006026چونه گیرکد شغلی عادی
006027چیلرکارکد شغلی عادی
006028چینی کارکد شغلی عادی
006029چرخکارتودوزی کد شغلی عادی
0060AGمسئول قیچی کد ویژه
0061AGاستادکار قیچی سبک 3 متریکد ویژه
0062AGاستادکار قیچی 6 متریکد ویژه
0063AGرئیس خطکد ویژه
0064AGمسئول شیفت کد ویژه
0065AGاهنگر درجه یک کد ویژه
0066AGاهنگر درجه دوکد ویژه
0067AGاهنگر درجه سه کد ویژه
0068AGجوشکار درجه یک کد ویژه
0069AGجوشکار درجه دوکد ویژه
007001حباب سازکد شغلی عادی
007002حروفچین کد شغلی عادی
007003حروف سازکد شغلی عادی
007005حسابدارکد شغلی عادی
007006حسابرس کد شغلی عادی
007007حسابرگرکد شغلی عادی
007008حصیرباف کد شغلی عادی
007009حفارکد شغلی عادی
007010حق العمل کارکد شغلی عادی
007011حقوق دان کد شغلی عادی
007012حکاک کد شغلی عادی
007013حلاج کد شغلی عادی
007015حلواپزی وعصاری کد شغلی عادی
007016حلیم پزکد شغلی عادی
007017حمل کننده کد شغلی عادی
007018حواله نویس کد شغلی عادی
007019حوله باف کد شغلی عادی
007020حسابدارتوقفگاه کد شغلی عادی
007021حسابداراتوسرویس کد شغلی عادی
0070AGجوشکار درجه سه کد ویژه
0071AGفلزکار درجه یک کد ویژه
0072AGفلزکار درجه دوکد ویژه
0073AGفلزکار درجه سه کد ویژه
0074AGمونتاژکارفلز درجه یک کد ویژه
0075AGمونتاژکارفلز درجه دوکد ویژه
0076AGمونتاژکارفلز درجه سه کد ویژه
0077AGصندلی ساز درجه یک کد ویژه
0078AGکمک راننده تانکرسیارگازمایع کد ویژه
0079AGراننده خدمات کد ویژه
008001خاتم کارکد شغلی عادی
008002خاکبردارکد شغلی عادی
008003خاک شناس کد شغلی عادی
008004خاک شورکد شغلی عادی
008005خاک کش کد شغلی عادی
008006خبرنگارکد شغلی عادی
008007خبره ماشین کد شغلی عادی
008008خدمات کد شغلی عادی
008009خدمتگزارکد شغلی عادی
008010خراطکد شغلی عادی
008011خرج کارچین کد شغلی عادی
008013خزانه دارکد شغلی عادی
008014خشت جمع کن کد شغلی عادی
008015خشت زن کد شغلی عادی
008016خشت مال کد شغلی عادی
008017خشکشوی کد شغلی عادی
008018خشک پزکد شغلی عادی
008019خشک کن کد شغلی عادی
008020خشک کننده کد شغلی عادی
008021خطاطکد شغلی عادی
008022خلاصه نویس کد شغلی عادی
008023خلبان کد شغلی عادی
008024خلیفه کد شغلی عادی
008025خمکارکد شغلی عادی
008026خمیرکن کد شغلی عادی
008027خمیرگیرکد شغلی عادی
008028خواننده کد شغلی عادی
008029خورش پزکد شغلی عادی
008030خوشنویس کد شغلی عادی
008031خون شناس کد شغلی عادی
008032خون گیرکد شغلی عادی
008033خیاطکد شغلی عادی
008034خلاطه چی کد شغلی عادی
008035خادم مسجدکد شغلی عادی
0080AGکارگرانبارکد ویژه
0081AGمکانیک وتعمیرکارخودروکد ویژه
0084AGصندلی سازی درجه دوکد ویژه
0086AGرنگ کاردرجه یک کد ویژه
0087AGرنگ کاری درجه دوکد ویژه
0088AGسرپرست شیفت تبدیل کد ویژه
0089AGمتصدی ساخت دستمال کد ویژه
009001دادستان کد شغلی عادی
009002دارایی نویس کد شغلی عادی
009003داربست بندکد شغلی عادی
009004دارکش کد شغلی عادی
009005داروسازکد شغلی عادی
009006داروفروش کد شغلی عادی
009007دامپزشک کد شغلی عادی
009008دامدارکد شغلی عادی
009009دانه گیرکشباف دستی وبرقی کد شغلی عادی
009010دباغ کد شغلی عادی
009011دبیرکد شغلی عادی
009012دخل دارکد شغلی عادی
009013درب وپنجره سازکد شغلی عادی
009014دربان کد شغلی عادی
009015درجه گیرکد شغلی عادی
009016درختکارکد شغلی عادی
009017درشکه چی کد شغلی عادی
009018درگاه گیرکد شغلی عادی
009019درودگرکد شغلی عادی
009020دریچه سازکد شغلی عادی
009021دریل کارکد شغلی عادی
009022دست دوزکد شغلی عادی
009023دست سازکد شغلی عادی
009024دست سازاگزوز,نصب وتعمیرات کد شغلی عادی
009025دست کارکد شغلی عادی
009026دستگاه دار (دیزی ,قهوه چی ,چای ریز)کد شغلی عادی
009027دسته پارچ گذارکد شغلی عادی
009028دسته زن کد شغلی عادی
009029دستیارکد شغلی عادی
009030دشتبان کد شغلی عادی
009031دفتردارکد شغلی عادی
009032دفترسازکد شغلی عادی
009033دفترنویس کد شغلی عادی
009034دفتریارکد شغلی عادی
009035دکترکد شغلی عادی
009036دکترداروسازکد شغلی عادی
009037دکترکشتارگاه کد شغلی عادی
009038دکترمتخصص کد شغلی عادی
009039دکل بندکد شغلی عادی
009040دکمه دوزکد شغلی عادی
009041دکمه زن کد شغلی عادی
009042دکورسازکد شغلی عادی
009043دلاک کد شغلی عادی
009044دلال کد شغلی عادی
009045دلرکارکد شغلی عادی
009046دندانپزشک کد شغلی عادی
009047دندانسازکد شغلی عادی
009048دوچرخه سازکد شغلی عادی
009050دورعکس زن کد شغلی عادی
009051دورنعلکی کن کد شغلی عادی
009052دوزنده کد شغلی عادی
009053دوک سازکد شغلی عادی
009054دولاتاب کد شغلی عادی
009055دهدارکد شغلی عادی
009056دیزل چی کد شغلی عادی
009058دیگ شورکد شغلی عادی
009059دینام پیچ کد شغلی عادی
009060دفتردارتوقفگاه کد شغلی عادی
009061دفترداراتوسرویس کد شغلی عادی
009062دفترفنی کد شغلی عادی
0090AGرنگ کاردرجه سه کد ویژه
0091AGبرشکاروکمک اپراتورکد ویژه
0092AGآبکاردرجه دوکد ویژه
0093AGآبکاردرجه سه کد ویژه
0094AGکمک متصدی نواربهداشتی کد ویژه
0095AGاپراتورساخت پوشک کد ویژه
0096AGکمک متصدی ساخت پوشک کد ویژه
0097AGریخته گردرجه سه کد ویژه
0098AGخمکاردرجه یک کد ویژه
0099AGخمکاردرجه دوکد ویژه
010001ذوبکارکد شغلی عادی
0100AGخمکاردرجه سه کد ویژه
0101AGمونتاژکارمونتاژنهائی درجه یک کد ویژه
0102AGمونتاژکارمونتاژنهائی درجه دوکد ویژه
0103AGرول بندکد ویژه
0104AGمونتاژکارمونتاژدرجه سه کد ویژه
0105AGاپراتورساخت حوله کاغذی کد ویژه
0106AGکمک اپراتورساخت حوله ی کاغذی کد ویژه
0107AGقیچیکاردرجه یک کد ویژه
0108AGسرپرست شیفت کاغذسازی کد ویژه
0109AGمتصدی دستگاه کاغذسازی کد ویژه
011001رادیاتورسازکد شغلی عادی
011002رادیوگراف کد شغلی عادی
011003رادیولوژیست کد شغلی عادی
011004رادیومن کد شغلی عادی
011005راسته دوزکد شغلی عادی
011006راسل چی کد شغلی عادی
011007راننده کد شغلی عادی
011008راننده آژانس کد شغلی عادی
011009راننده جرثقیل کد شغلی عادی
011010راننده کامیون کد شغلی عادی
011011راننده وانت کد شغلی عادی
011012راهدارکد شغلی عادی
011013راهنماکد شغلی عادی
011014رئیس کد شغلی عادی
011015رئیس هیئت مدیره کد شغلی عادی
011016رتوش کارکد شغلی عادی
011017رتوش کار درجه 2کد شغلی عادی
011018رتوش کاردرجه 1کد شغلی عادی
011019رزین سازکد شغلی عادی
011020رشته پزکد شغلی عادی
011021رفتگرکد شغلی عادی
011022رفع کننده عیوب کد شغلی عادی
011023رفوگرکد شغلی عادی
011024رفوگرسرپائی (سرنخ زن ,گره زن)کد شغلی عادی
011025رفوگرسوزن کارکد شغلی عادی
011026رنده کارکد شغلی عادی
011027رنگ بردارکد شغلی عادی
011028رنگسازکد شغلی عادی
011029رنگ کارکد شغلی عادی
011030رنگ کار (لعابساز)کد شغلی عادی
011031روانشناس کد شغلی عادی
011032روانپزشک کد شغلی عادی
011033روده پاک کن کد شغلی عادی
011034روزنامه رسان (توزیع کننده)کد شغلی عادی
011035روزنامه نگارکد شغلی عادی
011036روستایارکد شغلی عادی
011037روغن کارکد شغلی عادی
011038رویه کوب کد شغلی عادی
011039ریخته گرکد شغلی عادی
011040ریسنده کد شغلی عادی
011041ریگرکد شغلی عادی
011042ریل بندکد شغلی عادی
011043ریل سازکد شغلی عادی
011044ریل گذارکد شغلی عادی
011045راننده اتوبوس کد شغلی عادی
011046راننده مینی بوس کد شغلی عادی
011047راننده نقلیه سنگین کد شغلی عادی
011048راننده نقلیه سبک کد شغلی عادی
011049راننده بلدوزرکد شغلی عادی
011050روابط عمومی کد شغلی عادی
011051رکوردینگ کد شغلی عادی
011052راننده لودرکد شغلی عادی
011053راننده دریل واگن کد شغلی عادی
011054راننده سواری کد شغلی عادی
011055راننده تراکتورکد شغلی عادی
011056رئیس کارگاه کد شغلی عادی
011057راننده گریدرکد شغلی عادی
011058راننده غلطک کد شغلی عادی
011059راننده تجهیزات ساحلی کد شغلی عادی
011060رئیس اداره امور بندری کد شغلی عادی
011061رئیس اداره نگهداری تجهیزات کد شغلی عادی
0110AGمتصدی دیگ موادکد ویژه
0111AGکمک متصدی دیگ موادکد ویژه
0112AGمتصدی وایندرکد ویژه
0114AGقیچیکاردرجه سه کد ویژه
0115AGپرسکاردرجه یک کد ویژه
0116AGپرسکاردرجه دوکد ویژه
0117AGپرسکاردرجه سه کد ویژه
0118AGبرشکاربرش اره کد ویژه
0119AGتکه سازدرجه یک کد ویژه
012001زامسقه کارکد شغلی عادی
012002زده گیرکد شغلی عادی
012003زرگرکد شغلی عادی
012004ذغال کش کد شغلی عادی
012005زمین شناس کد شغلی عادی
012006زنبوردارکد شغلی عادی
012007زندانبان کد شغلی عادی
012008زوارکوب کد شغلی عادی
012009زهتاب کد شغلی عادی
012010زیربخاری سازان کد شغلی عادی
012011زیربندسازکد شغلی عادی
012012زیره زن کد شغلی عادی
012013زیره سازکد شغلی عادی
012014زیگزالدوزکد شغلی عادی
0120AGفرزکاردرجه یک کد ویژه
0121AGفرزکاردرجه دوکد ویژه
0122AGفرزکاردرجه سه کد ویژه
0123AGبرق کاردرجه یک کد ویژه
0124AGبرق کاردرجه دوکد ویژه
0125AGبرق کاردرجه سه کد ویژه
0126AGبرق کارصنعتی کمپ درجه یک کد ویژه
0127AGبرق کارصنعتی کمپ درجه دوکد ویژه
0128AGبرق کارصنعتی کمپ درجه سه کد ویژه
0129AGنجاردرجه یک کد ویژه
013001ژیله دوزکد شغلی عادی
013002ژئوفون کد شغلی عادی
0130AGنجاردرجه دوکد ویژه
0131AGنجاردرجه سه کد ویژه
0132AGپرسکارنجاری درجه یک کد ویژه
0133AGپرسکارنجاری درجه دوکد ویژه
0134AGپرسکارنجاری درجه سه کد ویژه
0135AGپیستوله کاردرجه یک کد ویژه
0136AGپیستوله کاردرجه دوکد ویژه
0137AGپیستوله کاردرجه سه کد ویژه
0138AGرویه کوب درجه یک کد ویژه
0139AGرویه کوب درجه دوکد ویژه
014001ساب نواری کد شغلی عادی
014002ساب کار (صیقل کار)کد شغلی عادی
014003ساج اندازکد شغلی عادی
014004ساچمه سازکد شغلی عادی
014005بان کد شغلی عادی
014006سازسازکد شغلی عادی
014008سازنده مهتابی (قاب)کد شغلی عادی
014009ساعت ساز (درجه دو)کد شغلی عادی
014010ساعت ساز (درجه یک)کد شغلی عادی
014011سالادسازکد شغلی عادی
014012سالن دارکد شغلی عادی
014013ساندویچ پیچ کد شغلی عادی
014014سبدباف کد شغلی عادی
014015سپرسازکد شغلی عادی
014017سرابیارکد شغلی عادی
014018سراتش نشان کد شغلی عادی
014019سرارماتوربندکد شغلی عادی
014020سراسیاب کد شغلی عادی
014021سراشپزکد شغلی عادی
014022سراهنگرکد شغلی عادی
014023سراپراتورکد شغلی عادی
014024سراکیپ کد شغلی عادی
014025سرالکترسین کد شغلی عادی
014026سرامیک سازکد شغلی عادی
014027سرامیک کارکد شغلی عادی
014028سرانباردارکد شغلی عادی
014029سرایدارکد شغلی عادی
014030سرباربارکد شغلی عادی
014031سربارشمارکد شغلی عادی
014032سربارنویس کد شغلی عادی
014033سربازرس کد شغلی عادی
014034سرباغبان کد شغلی عادی
014035بافنده کد شغلی عادی
014036سربرقکارکد شغلی عادی
014037سربناکد شغلی عادی
014038سرپاکبان کد شغلی عادی
014039سرپرست کد شغلی عادی
014040سرپرست اتاق دارهاکد شغلی عادی
014041سرپرست کارگاه کد شغلی عادی
014042سرپرست نگهداری کد شغلی عادی
014043سرپرست نگهداری ظروف کد شغلی عادی
014045سرپیچ سازکد شغلی عادی
014046سرپیش خدمت کد شغلی عادی
014047سرت چی کد شغلی عادی
014048سرتکنسین کد شغلی عادی
014049سرجمعدارکد شغلی عادی
014050سرجوشکارکد شغلی عادی
014051سرحفارکد شغلی عادی
014052سرخدمتگذارکد شغلی عادی
014053سرخمکارکد شغلی عادی
014054سرخیاطکد شغلی عادی
014055سردبیرکد شغلی عادی
014056سررفتگرکد شغلی عادی
014057سررفوگرکد شغلی عادی
014058سررنگرزکد شغلی عادی
014059سرسلاخ کد شغلی عادی
014061سرسیلندرتراش کد شغلی عادی
014062سرسیم بان کد شغلی عادی
014063سرشورکد شغلی عادی
014064سرشیفت کد شغلی عادی
014065سرظرفشوکد شغلی عادی
014066سرقالب سازکد شغلی عادی
014067سرقالببندکد شغلی عادی
014069سرقنادکد شغلی عادی
014070سرکارگرکد شغلی عادی
014071سرکنترلرکد شغلی عادی
014072سرکیسه دوزکد شغلی عادی
014073سرگارسون کد شغلی عادی
014074سرگروه کد شغلی عادی
014075سرگلکارکد شغلی عادی
014076سرمربی کد شغلی عادی
014077سرمکانیک کد شغلی عادی
014078سرملوان کد شغلی عادی
014079سرموتورچی کد شغلی عادی
014080سرمهندس کد شغلی عادی
014081سرمیراب کد شغلی عادی
014082سرمیزبان کد شغلی عادی
014083سرناجی کد شغلی عادی
014084سرناظرکد شغلی عادی
014085سرنجارکد شغلی عادی
014086سرنخ زن کد شغلی عادی
014087سرندکارکد شغلی عادی
014088سرنظافتچی کد شغلی عادی
014089سرنقاش کد شغلی عادی
014090سرنگهبان کد شغلی عادی
014092سرویس سازکد شغلی عادی
014093سرویس شمارکد شغلی عادی
014094سرویس کارکد شغلی عادی
014095سرویسکار (درجه دو)کد شغلی عادی
014096سرویسکار (درجه یک)کد شغلی عادی
014097سرویس کار (بخاری و ابگرمکن)کد شغلی عادی
014098سرویس گذارکد شغلی عادی
014099سرویس نویس کد شغلی عادی
0140AGرویه کوب درجه سه کد ویژه
014100سرهم بندکد شغلی عادی
014101سری تراش کد شغلی عادی
014102سری دوزکد شغلی عادی
014103سری سازکد شغلی عادی
014104سری کارکد شغلی عادی
014105سفارش گیرنده کد شغلی عادی
014106سفال سازکد شغلی عادی
014107سفالچین کد شغلی عادی
014108سفالگرکد شغلی عادی
014109سفیدشوی کد شغلی عادی
014110سقف بندکد شغلی عادی
014111سقف زن کد شغلی عادی
014112سقف سازکد شغلی عادی
014113سکاندارکد شغلی عادی
014114سکوبان کد شغلی عادی
014115سکودارکد شغلی عادی
014116سلاخ کد شغلی عادی
014117سلفون کارکد شغلی عادی
014118سماورسازکد شغلی عادی
014119سمباده زن کد شغلی عادی
014120سمپاش کد شغلی عادی
014121سمسارکد شغلی عادی
014122سندبلاست کارکد شغلی عادی
014123سندنویس کد شغلی عادی
014124سنگ بارکن کد شغلی عادی
014125سنگ برکد شغلی عادی
014126سنگ پزکد شغلی عادی
014127سنگ تراش کد شغلی عادی
014128سنگ جمع کن کد شغلی عادی
014129سنگ جورکن کد شغلی عادی
014130سنگ چین کد شغلی عادی
014131سنگ خردکن کد شغلی عادی
014132سنگ ریزکد شغلی عادی
014133سنگ زن کد شغلی عادی
014134سنگ ساب کد شغلی عادی
014135سنگ شکن کد شغلی عادی
014136سنگ شورکد شغلی عادی
014137سنگ کارکد شغلی عادی
014138سنگ کش کد شغلی عادی
014139سنگ کوب کد شغلی عادی
014141سوپروایزرکد شغلی عادی
014142سوخت رسان کد شغلی عادی
014143سوختکش کد شغلی عادی
014144سوراخ کن کد شغلی عادی
014145سوراخکارکد شغلی عادی
014146سورتچی کد شغلی عادی
014147سوزن بان کد شغلی عادی
014148سوزن کارکد شغلی عادی
014149سوله سازکد شغلی عادی
014150سوهان کارکد شغلی عادی
014151سه لاتاب کد شغلی عادی
014152سیخ زن کد شغلی عادی
014153سیلک سازکد شغلی عادی
014154سیلک کارکد شغلی عادی
014155سیلندرپرکن کد شغلی عادی
014156سیلندرتراش کد شغلی عادی
014157سیلندرسازکد شغلی عادی
014158سیم بازکن کد شغلی عادی
014159سیم باف کد شغلی عادی
014160سیم بان کد شغلی عادی
014161سیم برچی کد شغلی عادی
014162سیم بکسل باف کد شغلی عادی
014163سیم بندکد شغلی عادی
014164سیم پیچ کد شغلی عادی
014165سیم تاب کد شغلی عادی
014166سیم چین کد شغلی عادی
014167سیم دارکد شغلی عادی
014168سیم رسان کد شغلی عادی
014169سیم سازکد شغلی عادی
014170سیم ساز (درجه دو)کد شغلی عادی
014171سیم ساز (درجه یک)کد شغلی عادی
014172سیم کش کد شغلی عادی
014173سیم واکن کد شغلی عادی
014174سیمانکارکد شغلی عادی
014175سینی پاک کن کد شغلی عادی
014176سینی پیچ کد شغلی عادی
014177سینی سازکد شغلی عادی
014178سازنده کد شغلی عادی
014179سایرکارگران کد شغلی عادی
014180سرپرست کارگاه اتوسرویس کد شغلی عادی
014181سراستادکارکد شغلی عادی
014182سرپرست انبارضدعفونی کد شغلی عادی
014183استارکاربنائی کد شغلی عادی
014184سرپرست نقلیه کد شغلی عادی
014185سرپرست معدن کد شغلی عادی
014186سکانی کد شغلی عادی
014187سکانی قایق کد شغلی عادی
014188سرسکانی کد شغلی عادی
0141AGبدنه سازکد ویژه
0142AGقالب سازدرجه یک کد ویژه
0143AGقالب سازدرجه دوکد ویژه
0144AGقالب سازدرجه سه کد ویژه
0145AGشاسی سازدرجه یک کد ویژه
0146AGشاسی سازدرجه دوکد ویژه
0147AGشاسی سازدرجه سه کد ویژه
0148AGلوله کش درجه یک کد ویژه
0149AGلوله کش درجه دوکد ویژه
015001شابلون زن کد شغلی عادی
015002شاتون تراش کد شغلی عادی
015003شارژکارکد شغلی عادی
015004شاسی سازکد شغلی عادی
015005شاطرکد شغلی عادی
015006شاطون تراش کد شغلی عادی
015007شاگردکد شغلی عادی
015008شاگردمکانیک برق و باطری کد شغلی عادی
015009شاموت کارکد شغلی عادی
015010شبگردکد شغلی عادی
015011شستشوی کاروسیخ زن کد شغلی عادی
015012شکاربان کد شغلی عادی
015013شکرخشک کن کد شغلی عادی
015014شلواردوزکد شغلی عادی
015015شماره بردارکد شغلی عادی
015016شمع سازکد شغلی عادی
015017شمع کوب کد شغلی عادی
015018شن شورکد شغلی عادی
015019شن کش کد شغلی عادی
015020شنوائی سنج کد شغلی عادی
015021شورکارکد شغلی عادی
015022شوفاژکارکد شغلی عادی
015023شهردارکد شغلی عادی
015024شیرازه دوزکد شغلی عادی
015025شیردوش کد شغلی عادی
015026شیروانی سازکد شغلی عادی
015027شیره گیرکد شغلی عادی
015028شیرینی پزکد شغلی عادی
015029شیشه برکد شغلی عادی
015030شیشه پاک کن کد شغلی عادی
015031شیشه سازکد شغلی عادی
015032شیشه سوزکد شغلی عادی
015033شیشه شورکد شغلی عادی
015034شیمسیت کد شغلی عادی
015035شاگرد باطریسازکد شغلی عادی
0150AGلوله کش درجه سه کد ویژه
0151AGکنترل کیفی کد ویژه
0152AGگوشه زن هیدرولیک کد ویژه
0153AGطبقه بندسازدرجه یک کد ویژه
0154AGطبقه بندسازدرجه دوکد ویژه
0155AGطبقه بندسازدرجه سه کد ویژه
0156AGقالب بتون کد ویژه
0157AGجوشکاری کاربیت کد ویژه
0158AGنمونه سازدرجه یک کد ویژه
0159AGنمونه سازدرجه دوکد ویژه
016001صافکارکد شغلی عادی
016002صافکاربدنه اتاق کامیون وکامیونت کد شغلی عادی
016003صحاف (جعبه دوز تاکن جعبه چسبان)کد شغلی عادی
016004صحاف (شاغل در چاپخانه)کد شغلی عادی
016005صدابردارکد شغلی عادی
016006صراف کد شغلی عادی
016007صفحه اراکد شغلی عادی
016008صفحه بندکد شغلی عادی
016009صفحه تراش کد شغلی عادی
016010صفحه تراشکارکد شغلی عادی
016011صفحه تراشکار (درجه دو)کد شغلی عادی
016012صفحه تراشکار (درجه یک)کد شغلی عادی
016013صفحه سازی کد شغلی عادی
016014صندلی سازکد شغلی عادی
016015صندوق دارکد شغلی عادی
016016صندوق سازکد شغلی عادی
016017صندوقدارجزاکد شغلی عادی
016018صورتحساب نویس کد شغلی عادی
016019صیادکد شغلی عادی
016020صیقل کارکد شغلی عادی
016021صندوقداراتوسرویس کد شغلی عادی
016022صفاف کد شغلی عادی
0160AGنمونه سازدرجه سه کد ویژه
0161AGنقطه جوشکارصفحه ای درجه یک کد ویژه
0162AGنقطه جوشکارصفحه ای درجه دوکد ویژه
0163AGنقطه جوشکارصفحه ای درجه سه کد ویژه
0164AGشیشه برکد ویژه
0165AGرنگ کیلرکاردرجه یک کد ویژه
0166AGرنگ کیلرکاردرجه دوکد ویژه
0167AGرنگ کیلرکاردرجه سه کد ویژه
0168AGبرشکارچرم کد ویژه
0169AGچرخکاردرجه یک کد ویژه
017001ضخیم دوزکد شغلی عادی
0170AGچرخکاردرجه دوکد ویژه
0171AGچرخکاردرجه سه کد ویژه
0172AGنظافت چی کد ویژه
0173AGاسکلت سازدرجه یک کد ویژه
0174AGاسکلت سازدرجه دوکد ویژه
0175AGاسکلت سازدرجه سه کد ویژه
0176AGمیکانیک درجه یک کد ویژه
0177AGمیکانیک درجه دوکد ویژه
0178AGمیکانیک درجه سه کد ویژه
0179AGمیکانیک ماشین آلات صنعتی کد ویژه
018001طاقه پیچ وبسته بندکد شغلی عادی
018002طباخ کد شغلی عادی
018003طراح کد شغلی عادی
018004طراح وکنترل کیفیت کد شغلی عادی
018005طلاسازکد شغلی عادی
018006طلافروش کد شغلی عادی
018007طلاکوب کد شغلی عادی
018008طناب بندکد شغلی عادی
018009طولی برکد شغلی عادی
018010طلبه کد شغلی عادی
0180AGمکانیک ماشین آلات سنگین کد ویژه
0181AGباطری سازکد ویژه
0182AGبرشکارهواوگازکد ویژه
0183AGانباردارکد ویژه
0185AGمکانیک تولیدکد ویژه
0186AGسرپرست مکانیکی تبدیل کد ویژه
0187AGمکانیک تبدیل کد ویژه
0188AGسرپرست اهنگری وجوشکاری کد ویژه
0189AGسرپرست واحدبرق کد ویژه
019001ظرفشوکد شغلی عادی
019002ظریفکارکد شغلی عادی
0190AGسیم پیچ وبرق کارکد ویژه
0191AGسرپرست کل انبارهاکد ویژه
0192AGکمک انباردارضایعات کد ویژه
0193AGراننده لیفتراک کد ویژه
0194AGانبارداریدکی کد ویژه
0195AGباغبان ونظافتچی کد ویژه
0196AGکنترل کیفی (ازمایشگاه)کد ویژه
0197AGپوشال سازی کد ویژه
0198AGسرپرست پرسکاری کد ویژه
0199AGقالب بندپرس کد ویژه
020001عایق بندکد شغلی عادی
020002عایق کارکد شغلی عادی
020003عدسی تراش (درجه دو)کد شغلی عادی
020004عدسی تراش (درجه سه)کد شغلی عادی
020005عدسی تراش (درجه یک)کد شغلی عادی
020006عدل بازکن کد شغلی عادی
020007عدل بندکد شغلی عادی
020008عصارکد شغلی عادی
020009عضوهیئت علمی کد شغلی عادی
020010عضوهیئت مدیره کد شغلی عادی
020011عطارکد شغلی عادی
020012عکاس کد شغلی عادی
020013عکاس (درجه دو)کد شغلی عادی
020014عکاس (درجه یک)کد شغلی عادی
020015عکسبردارکد شغلی عادی
020016علاف کد شغلی عادی
020017عمله مزدی (اربابی)کد شغلی عادی
020018عیارسنج کد شغلی عادی
020019عینک سازکد شغلی عادی
020020عینک ساز (درجه دو)کد شغلی عادی
020021عینک ساز (درجه یک)کد شغلی عادی
020022عکس خشک کن کد شغلی عادی
020023عینک ساز درجه 3کد شغلی عادی
020035فیلترسازکد شغلی عادی
0200AGقالب بندارشدپرس کد ویژه
0201AGپرسکاردرجه یک کد ویژه
0202AGپرسکارارشدکد ویژه
0203AGپرسکاربرشکاری کد ویژه
0204AGمسئول برشکاری کد ویژه
0205AGبرشکارارشدکد ویژه
0206AGکوئل برارشدکد ویژه
02075پیکارکد شغلی عادی
0208AGسرپرست جوشکاری ابگرمکن کد ویژه
0209AGمسئول جوشکاری بدنه ابگرمکن کد ویژه
021001غربال کارکد شغلی عادی
021002غرفه دارکد شغلی عادی
021003غریق نجات کد شغلی عادی
021004غسال کد شغلی عادی
021005غساله کد شغلی عادی
021006غلطک تراش کد شغلی عادی
021007غلطک کارکد شغلی عادی
021008غواص کد شغلی عادی
0210AGجوشکاربرق ارشدکد ویژه
0211AGجوشکاربرق درجه یک کد ویژه
0212AGسرپرست روکش ابگرمکن کد ویژه
0213AGدرزجوشکارارشدکد ویژه
0214AGدرزجوشکاردرجه یک کد ویژه
0215AGجوشکارگازارشدکد ویژه
0216AGمسئول جوشکاری کولرکد ویژه
0217AGمسئول سالنهای یک منطقه مرغداری کد ویژه
0218AGکارگرسالن مرغداری کد ویژه
0219AGکارگرجوجه کشی کد ویژه
022001فارسی کارکد شغلی عادی
022002فاضلابچی کد شغلی عادی
022003فاکتورنویس کد شغلی عادی
022004فالوده سازکد شغلی عادی
022005فایبرگلاس کارکد شغلی عادی
022006فراش کد شغلی عادی
022007فرچه زن کد شغلی عادی
022008فرچه سازکد شغلی عادی
022009فردارکد شغلی عادی
022010فرز کارکد شغلی عادی
022011فرش باف کد شغلی عادی
022012فرقون سازکد شغلی عادی
022013فرقون کش کد شغلی عادی
022014فرکارکد شغلی عادی
022015فرم بندکد شغلی عادی
022016فرنگی سازکد شغلی عادی
022017فرنی پزکد شغلی عادی
022020فروشنده کد شغلی عادی
022021فروشنده (اعم ازمقیم و سیار)کد شغلی عادی
022022فروشنده (درجه دو)کد شغلی عادی
022023فروشنده (درجه یک)کد شغلی عادی
022024فروشنده (قصاب)کد شغلی عادی
022026فریم سازکد شغلی عادی
022027فلزتراش کد شغلی عادی
022028فلزکارکد شغلی عادی
022029فنرپیچ کد شغلی عادی
022030فنرسازکد شغلی عادی
022031فورمن کد شغلی عادی
022032فیروزه تراش کد شغلی عادی
022033فیزیوتراپ کد شغلی عادی
022034فیش نویس کد شغلی عادی
022035فیلترسازکد شغلی عادی
022036فیلم بردارکد شغلی عادی
022037فیلمسازکد شغلی عادی
022038فیترکد شغلی عادی
022039فرمانده اول یدک کش کد شغلی عادی
022040فرمانده اول لایروب کد شغلی عادی
022041فرمانده دوم یدککش کد شغلی عادی
022042کارگر سندبلاست کارکد شغلی عادی
022043کارگر آهک سازی کد شغلی عادی
022044اپراتور مسئول بویلرکد شغلی عادی
022045اپراتور بهره برداری بویلرکد شغلی عادی
022046اپراتور بویلرکد شغلی عادی
022047اپراتور بویلر وگرمکن هاکد شغلی عادی
022048اپراتور توربین کد شغلی عادی
022049کارگر قسمت آهک سازی کد شغلی عادی
022050رنگ کار و نقاش کد شغلی عادی
022051تکنیسین نقاش صنعتی کد شغلی عادی
022052اپراتور 3 و بویلر 3کد شغلی عادی
022053اپراتور شیفت بویلرکد شغلی عادی
022054اپراتور شیفت توربین کد شغلی عادی
022055کارگر مشخص برق بویلرکد شغلی عادی
022056مسئول اپراتور بویلرکد شغلی عادی
022057متخصص سند بلاست کد شغلی عادی
022058مسئول توربین کد شغلی عادی
0220AGکارگرکارخانه تهیه خوراک دام وطیورکد ویژه
0222AGسرپرست وکمک پرسکاری کد ویژه
0223AGکارگرفنی جوشکارولوله کشی کد ویژه
0224AGنگهبان شب کد ویژه
0225AGراننده سنگین کد ویژه
0226AGصافکاروحلبی سازکد ویژه
0227AGمسئول نقطه جوشکاری کولرکد ویژه
0228AGنقطه جوشکاراویزارشدکد ویژه
0229AGکوره چی کد ویژه
023001قاب سازکد شغلی عادی
023002قالب بندکد شغلی عادی
023004قالب دارکد شغلی عادی
023005قالب زن کد شغلی عادی
023006قالب سازکد شغلی عادی
023007قالب کش کد شغلی عادی
023008قالب گیرکد شغلی عادی
023010قالبکارکد شغلی عادی
023011قالی باف کد شغلی عادی
023012قالیشوی کد شغلی عادی
023013قایق سازکد شغلی عادی
023014قایقران کد شغلی عادی
023015قبض نویس کد شغلی عادی
023016قپان دارکد شغلی عادی
023017قرقبان کد شغلی عادی
023018قرمزدار (اجردار)کد شغلی عادی
023019قطعه سازکد شغلی عادی
023020قفسه فلزی سازکد شغلی عادی
023021قفل سازکد شغلی عادی
023022قلاویزکارکد شغلی عادی
023023قلم زن کد شغلی عادی
023024قلمه زن کد شغلی عادی
023025قله برکد شغلی عادی
023026قنادکد شغلی عادی
023027قندریزکد شغلی عادی
023028قندسازکد شغلی عادی
023029قواره برکد شغلی عادی
023030قوری سازکد شغلی عادی
023031قوطیسازکد شغلی عادی
023032قولنامه نویس کد شغلی عادی
023033قهوه چی کد شغلی عادی
023034قیچی زن کد شغلی عادی
023035قیچی کارکد شغلی عادی
023036قیرپاش کد شغلی عادی
023037قیرپزکد شغلی عادی
023038قیرداغ کن کد شغلی عادی
023039قیرسازکد شغلی عادی
023040قیرکارکد شغلی عادی
023041قیرگرم کن کد شغلی عادی
023042قیفسازکد شغلی عادی
023043قیفکارکد شغلی عادی
0230AGپیستوله کاروکمک پیستوله کارکد ویژه
0231AGمتصدی چاپ سیلک اسکرین کد ویژه
0232AGسنگ زن لعابکاری کد ویژه
0233AGشستشوکارلعاب کد ویژه
0234AGجوشکارگازدرجه یک کد ویژه
0235AGصافکارارشدکد ویژه
0236AGنقطه جوشکاردرجه یک کد ویژه
0237AGماشین کاروکارگرارشدسری سازی کد ویژه
0238AGنقطه جوشکارارشدکد ویژه
0239AGسنگ زن سری سازی کد ویژه
024001کابل سازکد شغلی عادی
024002کابل کش کد شغلی عادی
024003کابین سازکد شغلی عادی
024004کابینت سازکد شغلی عادی
024005کاراموزکد شغلی عادی
024006کاربراتورسازکد شغلی عادی
024007کارپردازکد شغلی عادی
024008کارپیت کارکد شغلی عادی
024009کارت نویس کد شغلی عادی
024010کارتاکن کد شغلی عادی
024011کارتمام کن کد شغلی عادی
024012کارتن سازکد شغلی عادی
024013کارتوگراف کد شغلی عادی
024014کاردان فنی کد شغلی عادی
024015کاردان فنی آزمایشگاه کد شغلی عادی
024017کاردرمان گرکد شغلی عادی
024018کاردکس نویس کد شغلی عادی
024019کارشناس کد شغلی عادی
024020کارشناس خبره کد شغلی عادی
024021کارشوی کد شغلی عادی
024022کارگرالایش کد شغلی عادی
024023کارگراره کد شغلی عادی
024024کارگرباغچه (باغبان)کد شغلی عادی
024025کارگربسته بنده اثاثیه کد شغلی عادی
024026کارگرتاریکخانه کد شغلی عادی
024027کارگرتنظیف کد شغلی عادی
024028کارگرجرثقیل وتله برکد شغلی عادی
024029کارگرجرثقیل کد شغلی عادی
024030کارگردان کد شغلی عادی
024031کارگرذوب کد شغلی عادی
024032کارگر ساده کد شغلی عادی
024033کارگر متفرقه کد شغلی عادی
024034کارگرشیرینی سازکد شغلی عادی
024035کارگرعیارخانه کد شغلی عادی
024036کارگرفنی کد شغلی عادی
024037کارگرماهرکد شغلی عادی
024038کارگرماهرسازنده طلاوجواهرونقره کد شغلی عادی
024039سایر مشاغل کد شغلی عادی
024040کاردان تاسیسات کد شغلی عادی
024041کارگرنیمه ماهرسازنده طلا,جواهرونقره کد شغلی عادی
024042کارگزارکد شغلی عادی
024043کارمندکد شغلی عادی
024044کارورزکد شغلی عادی
024045کاریاب کد شغلی عادی
024046کاشی سازکد شغلی عادی
024047کاشی کارکد شغلی عادی
024048کامپیوتریست کد شغلی عادی
024049کانال کش کد شغلی عادی
024050کانال کولرسازکد شغلی عادی
024051کباب پزکد شغلی عادی
024052کباب ترکی زن کد شغلی عادی
024053کباب زن کد شغلی عادی
024054کپی کارکد شغلی عادی
024055کپی کار (درجه دو)کد شغلی عادی
024056کپی کار (درجه یک)کد شغلی عادی
024057کپی کار برنج کد شغلی عادی
024058کت دوزکد شغلی عادی
024059کتابخانه دارکد شغلی عادی
024060کتابدارکد شغلی عادی
024061کتابسازکد شغلی عادی
024062کتابفروش کد شغلی عادی
024063کرکره سازکد شغلی عادی
024064کروکی بردارکد شغلی عادی
024065کشاورزکد شغلی عادی
024066کشباف (خیاط)کد شغلی عادی
024067کفاش کد شغلی عادی
024068کف سازکد شغلی عادی
024069کفپوش زن کد شغلی عادی
024070کفش دوزکد شغلی عادی
024071کفشدارکد شغلی عادی
024072کک شکن کد شغلی عادی
024073کلاسورسازکد شغلی عادی
024074کلاف بندکد شغلی عادی
024075کلاف سازکد شغلی عادی
024076کلاف کش کد شغلی عادی
024077کلاف کارکد شغلی عادی
024078کلاهدوزکد شغلی عادی
024079کلوچه پزکد شغلی عادی
024080کله پاک کن کد شغلی عادی
024081کله پزکد شغلی عادی
024082کلیددارکد شغلی عادی
024083کلیدسازوتعمیرکارقفل وکلیدکد شغلی عادی
024084کلیشه سازکد شغلی عادی
024085کمپرسورچی کد شغلی عادی
024086کمپرسورسازکد شغلی عادی
024087کمدسازکد شغلی عادی
024088کمک کمدوقفسه فلزی سازکد شغلی عادی
024089کمربندسازکد شغلی عادی
024090کاردان برق الکترونیک کد شغلی عادی
024091کمک ابدارکد شغلی عادی
024092کمک ابکارکد شغلی عادی
024093کمک اپاراتچی کد شغلی عادی
024094کمک اتشبارکد شغلی عادی
024095کمک ارایشگرکد شغلی عادی
024096کمک ارماتوبندکد شغلی عادی
024097کمک اسفالت کارکد شغلی عادی
024098کمک اشپزکد شغلی عادی
024099کمک الومینیوم سازکد شغلی عادی
0240AGسرپرست رنگ کاری کد ویژه
024100کمک اهنگرکد شغلی عادی
024101کارگزین کارمنداداری کد شغلی عادی
024102کمک اپراتورکد شغلی عادی
024103کاردان کشاورزی کد شغلی عادی
024104کارگزین کد شغلی عادی
024105کمک اره کارکد شغلی عادی
024106کمک استادکارکد شغلی عادی
024107کمک اطاقدارکد شغلی عادی
024108کمک الکترویس کد شغلی عادی
024109کمک انباردارکد شغلی عادی
0241101کمکانباردارفنی درجه کد شغلی عادی
0241111کمک انباردارفنی محصول درجه کد شغلی عادی
024113کمک بازرس کد شغلی عادی
0241141کمک بازرس درجه کد شغلی عادی
024115کمک باسکول چی کد شغلی عادی
024116کمک باطری سازکد شغلی عادی
024117کمک بافنده کد شغلی عادی
024118کمک بایگان کد شغلی عادی
024119کمک بتون سازکد شغلی عادی
024120کمک برشکارکد شغلی عادی
024121کمک برقکارکد شغلی عادی
024122کارگرانبارکد شغلی عادی
024123کمک برقکاردرجه 1کد شغلی عادی
024124کمک بناکد شغلی عادی
024125کمک بندزن کد شغلی عادی
0241261کمک بورینگ کاردرجه کد شغلی عادی
024127کمک بهدارکد شغلی عادی
024128کمک پرتونگارکد شغلی عادی
024129کمک پرداخت کارکد شغلی عادی
024130کمک پرستارکد شغلی عادی
024131کمک پرسکارکد شغلی عادی
024132کمک پزشکیارکد شغلی عادی
024133کمک پزشکیار درجه 2کد شغلی عادی
024134کارگرچاپ کد شغلی عادی
024135کمک پنچرگیرکد شغلی عادی
024136کمک پیش خدمت کد شغلی عادی
024137کمک تابلوسازکد شغلی عادی
024138کمک تاسیسات چی کد شغلی عادی
024139کمک تانکرسازکد شغلی عادی
024140کمک تایرسازکد شغلی عادی
024141کمک تحصیلدارکد شغلی عادی
024142کارگرخدمات عمومی کد شغلی عادی
024143کمک تدارکات چی کد شغلی عادی
024144کمک تراشکارکد شغلی عادی
024145کمک تزریق کارکد شغلی عادی
024146کمک تست کارکد شغلی عادی
024147کمک تشکدوزکد شغلی عادی
024148کمک تعمیرکارکد شغلی عادی
024149کمک تکنسین کد شغلی عادی
024150کمک تلفنچی کد شغلی عادی
024151کمک تلمبه چی کد شغلی عادی
024152کمک جدول سازکد شغلی عادی
024153کمک جراح کد شغلی عادی
024154کمک جرثقیل چی وشارژکن کد شغلی عادی
024155کمک جلوبندسازکد شغلی عادی
024156کمک جوشکارکد شغلی عادی
0241571کمک جوشکاروآهنگردرجه کد شغلی عادی
024158کمک چاپچی کد شغلی عادی
024159کمک چراغسازکد شغلی عادی
024160کمک چرخکارکد شغلی عادی
024161کمک چرخکش کد شغلی عادی
024162کمک چوپان کد شغلی عادی
024163کمک چوببندکد شغلی عادی
024164کمک چونه گیرکد شغلی عادی
024165کمک حسابدارکد شغلی عادی
024166کمک حسابدار درجه 3کد شغلی عادی
024167کمک حفارکد شغلی عادی
024168کمک حمل ونقل تولیدی درجه 1کد شغلی عادی
024169کمک خدمات فنی کد شغلی عادی
024170کمک خدمتکارکد شغلی عادی
024171کمک خشک کن کد شغلی عادی
024172کمک خم کارکد شغلی عادی
024173کمک خمیرگیرکد شغلی عادی
024174کمک خورش پزکد شغلی عادی
024175کمک خیاطکد شغلی عادی
024176کمک داربست بندکد شغلی عادی
024177کمک داروسازکد شغلی عادی
024178کمک دامپزشک کد شغلی عادی
024179کمک درب وپنجره سازکد شغلی عادی
024180کمک دربان کد شغلی عادی
024181کمک درجه گیرماشین درجه 3کد شغلی عادی
024182کمک دریل کار درجه 1کد شغلی عادی
024183کمک دریل واگن کارکد شغلی عادی
024184کمک دفتردارکد شغلی عادی
024185کمک دندانپزشک کد شغلی عادی
024186کمک دندانسازکد شغلی عادی
024187کمک دوزنده کد شغلی عادی
024188کمک رادیاتورسازکد شغلی عادی
024189کمک رادیاتورگراف کد شغلی عادی
024190کمک راسل چی کد شغلی عادی
024191کمک راننده کد شغلی عادی
024192کمک راه اندازکد شغلی عادی
024193کمک رنگرزکد شغلی عادی
024194کمک رنگسازکد شغلی عادی
024195کمک رنگکارکد شغلی عادی
024196کمک روستایارکد شغلی عادی
024197کمک رویه کوب کد شغلی عادی
024198کمک ریخته گرکد شغلی عادی
024199کمک ریخته گر درجه 1کد شغلی عادی
0241AGپیسوله کارارشدکد ویژه
024200کمک سالن دارکد شغلی عادی
024201کمک سرپرست کد شغلی عادی
024202کمک سردخانه چی کد شغلی عادی
024203کمک سرشیفت آهنگری وجوشکارکد شغلی عادی
024204کمک سرشیفت آهنگری ولوله کشی کد شغلی عادی
024205کمک سرشیفت تعمیرماشین کد شغلی عادی
024206کمک سرگروه عملیات حرارتی کد شغلی عادی
024207کمک سرنگهبان کد شغلی عادی
024208کمک سرویس کارکد شغلی عادی
024209کمک سلاخ کد شغلی عادی
024210کمک سنگ شکن کد شغلی عادی
024211کمک سنگ زن قالب درجه 1کد شغلی عادی
024212کمک سوراخ کن کد شغلی عادی
024213کمک سیم پیچ کد شغلی عادی
024214کمک سیم کش کد شغلی عادی
024215کمک سیمبان کد شغلی عادی
024216کمک شاطرکد شغلی عادی
024217کمک شکاربان کد شغلی عادی
024218کمک شوفاژکارکد شغلی عادی
024219کمک شیمیست کد شغلی عادی
024220کمک صابون پزکد شغلی عادی
024221کمک صافکارکد شغلی عادی
024222کمک صحاف کد شغلی عادی
024223کمک صندوقدارکد شغلی عادی
024224کمک صندوقسازکد شغلی عادی
024225کمک صنعتگرکد شغلی عادی
024226کمک طاقه پیچ کد شغلی عادی
024227کمک طباخ کد شغلی عادی
024228کمک طراح کد شغلی عادی
024229کمک ظرفشوکد شغلی عادی
024230کنجدسفیدکن کد شغلی عادی
024231کمک عکاس کد شغلی عادی
024232کمک فردارکد شغلی عادی
024233کمک فرزکارکد شغلی عادی
024234کمک فروشنده کد شغلی عادی
024235کمک فلزکارکد شغلی عادی
024236کمک فنرسازکد شغلی عادی
024237کمک فورمن کد شغلی عادی
024238کمک فوم کارکد شغلی عادی
024239کمک فیزیوتراپ کد شغلی عادی
024240کمک فیش کارکد شغلی عادی
024241کمک فیلمبردارکد شغلی عادی
024242کمک قالب بندکد شغلی عادی
024243کمک قالبریز درجه 1کد شغلی عادی
024244کمک قالبسازکد شغلی عادی
024245کمک قالبندعمومی درجه 1کد شغلی عادی
024246کمک قصاب کد شغلی عادی
024247کمک قفسه سازکد شغلی عادی
024248کمک قفل سازکد شغلی عادی
024249کمک قنادکد شغلی عادی
024250کمک قیچی کارکد شغلی عادی
024251کمک قیرپاش کد شغلی عادی
024252کمک قیرزن ارشدکد شغلی عادی
024253کمک کابینت سازکد شغلی عادی
024254کمک کارپردازکد شغلی عادی
024255کمک کارشناس کد شغلی عادی
024256کمک کارگرکد شغلی عادی
024257کارگرکشاورزی کد شغلی عادی
024258کمک کارمندفروش کد شغلی عادی
024259کمک کاشیکارکد شغلی عادی
024260کمک کامپیوترکد شغلی عادی
024261کمک کانال کد شغلی عادی
024262کارگرنوار تغذیه کد شغلی عادی
024263کمک کباب پزکد شغلی عادی
024264کمک کتابدارکد شغلی عادی
024265کمک کله پاک کن کد شغلی عادی
024266کمک کله پزکد شغلی عادی
024267کمک کلیشه سازکد شغلی عادی
024268کمک کمپرسورچی کد شغلی عادی
024269کمک وکمدوقفسه سازکد شغلی عادی
024270کمک کنترلرکمی درجه 3کد شغلی عادی
024271کمک کنترلرکمی درجه 1کد شغلی عادی
024272کمک کوره داردرجه 1کد شغلی عادی
024273کمک کوره سوزکد شغلی عادی
024274کمک گارسون کد شغلی عادی
024275کمک گچ کارکد شغلی عادی
024276کمک گل کارکد شغلی عادی
024277کمک گلیرکارکد شغلی عادی
024278کمک لعابکارکد شغلی عادی
024279کمک لودرچی کد شغلی عادی
024280کمک لوله برکد شغلی عادی
024281کمک لوله بندکد شغلی عادی
024282کمک لوله کش کد شغلی عادی
024283کمک لیتوگراف کد شغلی عادی
024284کمک ماشین چی کد شغلی عادی
024285کمک ماشین کارکد شغلی عادی
024286کمک مامورخرید درجه 1کد شغلی عادی
024287کمک ماهیچه گذار درجه 1کد شغلی عادی
024288کارگرخدمات فنی کد شغلی عادی
024289کمک مباشرکد شغلی عادی
024290کمک متصدی کد شغلی عادی
024291کمک محقق کد شغلی عادی
024292کمک محیط بان کد شغلی عادی
024293کمک مددکارکد شغلی عادی
024294کمک مربی کد شغلی عادی
024295کمک مسئول کد شغلی عادی
024296کمک مسئول انتظامات کد شغلی عادی
024297کمک مسئول ایمنی کد شغلی عادی
024298کمک مسئول بافندگی مردانه کد شغلی عادی
024299مسئول پروژه کد شغلی عادی
0242AGجوشکارکاربیت کد ویژه
024300کمک مشاورکد شغلی عادی
024301کمک مفصل بندکد شغلی عادی
024302کمک مکانیک کد شغلی عادی
024303کمک مکانیک تعمیرماشین آلات کد شغلی عادی
024304کمک مکانیک عمومی کد شغلی عادی
024305کمک موتورچی کد شغلی عادی
024306کمک موزائیک سازکد شغلی عادی
024307کمک مونتاژکارکد شغلی عادی
024308کمک مهماندارکد شغلی عادی
024309کمک مهندس کد شغلی عادی
024310کمک ناظرکد شغلی عادی
024311کمک نانواکد شغلی عادی
024312کمک نسخه پیچ کد شغلی عادی
024313کمک نصاب کد شغلی عادی
024314کمک نقاش کد شغلی عادی
024315کمک نقاش (نقاش داخل اتومبیل)کد شغلی عادی
024316کمک نقشه بردارکد شغلی عادی
024317کمک نقشه کش کد شغلی عادی
024318کمک نگهبان کد شغلی عادی
024319کمک نوارپیچ کد شغلی عادی
024320کمک نوردکارکد شغلی عادی
024321کمک وازلین سازکد شغلی عادی
024322کمک واگن چی کد شغلی عادی
024323کمک ورقکارکد شغلی عادی
024324کمک یقه دوزکد شغلی عادی
024325کنتاک کار (درجه دو)کد شغلی عادی
024326کنتاک کار (درجه یک)کد شغلی عادی
024327کنترل کننده کد شغلی عادی
024328کنتورخوان کد شغلی عادی
024329کنتورنویس کد شغلی عادی
024330کنجدسفیدکن کد شغلی عادی
024331کنیتکس کارکد شغلی عادی
024332کودکیارکد شغلی عادی
024333کوره پزکد شغلی عادی
024334کوره چی کد شغلی عادی
024335کوره چین کد شغلی عادی
024336کوره دارکد شغلی عادی
024337کوره سوزکد شغلی عادی
024338کوره سوزان کد شغلی عادی
024339کوزه گرکد شغلی عادی
024340کولرسازکد شغلی عادی
024341کوه برکد شغلی عادی
024342کیسه پرکن کد شغلی عادی
024343کیسه سازکد شغلی عادی
024344کیسه کش کد شغلی عادی
024345کیف دوزکد شغلی عادی
024346کیلومترسازکد شغلی عادی
024347کمک صابون پزکد شغلی عادی
024348سنگ کارکد شغلی عادی
024349کمک پمپ سازکد شغلی عادی
024350کارگرتاسیسات کد شغلی عادی
024351کارگرپارکینگ کد شغلی عادی
024352کارگرماهراهنگری اتومبیل وجلوبندی سازیکد شغلی عادی
024354کارگرماهرصفحه کلاج ولنت کوبی کد شغلی عادی
024355کمک استادکار تودوزی اتومبیل کد شغلی عادی
024356کارگر ساختمانی کد شغلی عادی
024357کارگرجورودسته بندی کد شغلی عادی
024358کارمند امور عمومی کد شغلی عادی
024359کانال ساز و ورقکارکد شغلی عادی
024360کارگرانبارکالای خام کد شغلی عادی
024361کارگرعمران کد شغلی عادی
024362کارگرفضای سبزکد شغلی عادی
024363کارگردفن کد شغلی عادی
024364کمک نجارکد شغلی عادی
024365کارگربرقکارکد شغلی عادی
024366کنترل کیفی کد شغلی عادی
024367کارگرکالای خام کد شغلی عادی
024368کارگرقسمت تولیدکد شغلی عادی
024369کمک آتشبارکد شغلی عادی
024370کارشناس معدن کد شغلی عادی
024371کارگرمعدن کد شغلی عادی
024372کارشناس گریدکنترل کد شغلی عادی
024373کنترل تناژکد شغلی عادی
024374کارگرسینه کارکد شغلی عادی
024375کارشناس طراحی کد شغلی عادی
024376کاردان علوم آزمایشگاهی کد شغلی عادی
024377کاردان رادیولوژی کد شغلی عادی
024378کارگرسمپاش کد شغلی عادی
024379کارگر فنی دفترکد شغلی عادی
024380کارشناس آزمایشگاه کد شغلی عادی
024381کارشناس شیمی کد شغلی عادی
024382کارشناس فنی کد شغلی عادی
024383کارشناس مکانیک کد شغلی عادی
0243842کارشناس آزمایشگاه کد شغلی عادی
024385کارگر امور بندری کد شغلی عادی
024386کارشناس دریایی کد شغلی عادی
024387کارشناس عمران کد شغلی عادی
024388کارشناس ساختمان کد شغلی عادی
024389کارشناس امور مالی کد شغلی عادی
024390کارشناس تجزیه و تحلیل کد شغلی عادی
024391کارشناس کامپیوتر نرم افزارکد شغلی عادی
024392کارشناس اعتبارات کد شغلی عادی
024393کارشناس مسئول آماروانفورماتیک کد شغلی عادی
024394کارشناس مکانیک تجهیزات سبک و سنگین کد شغلی عادی
024395کارگر تونل کد شغلی عادی
024396کارگر استخراج کد شغلی عادی
024397کارگرآسیاب کد شغلی عادی
024398کارفرماکد شغلی عادی
024399کافی من کد شغلی عادی
0243AGپرداختکارکد ویژه
0244AGسرپرست وکمک سرپرست مونتاژکد ویژه
0245AGپیستوله کاررنگ درجه یک کد ویژه
0247AGسرپرست رنگ ولعاب کد ویژه
0248AGسرپرست لعاب کاری کد ویژه
0249AGمسئول لعاب کاری کد ویژه
025001گاراژدارکد شغلی عادی
025002گاردکد شغلی عادی
025003گارسون کد شغلی عادی
025004گاری چی کد شغلی عادی
025005گچ بارکن کد شغلی عادی
025006گچپزکد شغلی عادی
025007گچ کارکد شغلی عادی
025008گچپرکد شغلی عادی
025009گرافیست کد شغلی عادی
025010گردباف کد شغلی عادی
025011گرده برکد شغلی عادی
025012گرمخانه چی کد شغلی عادی
025013گریدرچی کد شغلی عادی
025014گریس کارکد شغلی عادی
025015گریمورکد شغلی عادی
025016گزارشگرکد شغلی عادی
025017گفتاردرمانگرکد شغلی عادی
025018گل اراکد شغلی عادی
025019گل سازکد شغلی عادی
025020گل فروش کد شغلی عادی
025021گل کارکد شغلی عادی
025022گلدوزکد شغلی عادی
025023گلگیرسازکد شغلی عادی
025024گندم شورکد شغلی عادی
025025گوشت بارکن کد شغلی عادی
025026گوشت خردکن کد شغلی عادی
025027گونی دوزکد شغلی عادی
025028گوی خشک کن کد شغلی عادی
025029گوی سازکد شغلی عادی
025030گوینده کد شغلی عادی
025032گیرس کارکد شغلی عادی
025033گیشه دارکد شغلی عادی
025034گیوه باف کد شغلی عادی
025035گریدکنترل کد شغلی عادی
025036راننده لیفتراک انبارهای سردکد شغلی عادی
0250AGمسئول رنگ ولعاب کاری کد ویژه
0251AGمسئول شستشولعاب کد ویژه
0252AGپیستوله کارارشدلعاب کد ویژه
0253AGپیستوله کارلعاب درجه یک کد ویژه
0254AGسرپرست لیفتراک کد ویژه
0255AGراننده درجه یک لیفتراک کد ویژه
0256AGکنترلرارشدرنگ کد ویژه
0257AGمسئول کنترل پرس کد ویژه
0258AGتراشکاروصفحه تراشکارکد ویژه
0259AGفرزکارکد ویژه
026001لاروکش کد شغلی عادی
026002لاستیک پیچ کد شغلی عادی
026003لاستیک سازکد شغلی عادی
026004لاشه برکد شغلی عادی
026005لاک الکل کارکد شغلی عادی
026006لاندری کد شغلی عادی
026007لایروب کد شغلی عادی
026008لایی چسبان کد شغلی عادی
026009لب برگردان زن کد شغلی عادی
026010لباس شوکد شغلی عادی
026011لباسشوی (اطوکش)کد شغلی عادی
026012لبوپزکد شغلی عادی
026013لبه زن کد شغلی عادی
026014لحاف دوزکد شغلی عادی
026015لحاف وتشک پرکن کد شغلی عادی
026016لحیم کارکد شغلی عادی
026017لحیم کاری واب بندی کد شغلی عادی
026018لرزانک چی کد شغلی عادی
026019لش کارکد شغلی عادی
026020لعاب سازکد شغلی عادی
026021لکه گیرکد شغلی عادی
026022لنت سازکد شغلی عادی
026023لنت کوب کد شغلی عادی
026024لوسترسازکد شغلی عادی
026025لوکس دوزکد شغلی عادی
026026لکوموتیوران کد شغلی عادی
026027لوله بازکن کد شغلی عادی
026028لوله برکد شغلی عادی
026029لوله تنظیم کن کد شغلی عادی
026030لوله خم کن کد شغلی عادی
026031لوله ریزکد شغلی عادی
026032لوله شوی کد شغلی عادی
026033لوله کش کد شغلی عادی
026034لوله گذارکد شغلی عادی
026035لیتوگراف کد شغلی عادی
026036لیدرکد شغلی عادی
026037لایمن کد شغلی عادی
026038لرزه نگارکد شغلی عادی
0260AGسرپرست انبارعایق کارتن کد ویژه
0261AGسرپرست اهنگری ونمونه سازی کد ویژه
0262AGمسئول اهنگری ونمونه سازی کد ویژه
0263AGمسئول اهنگری کد ویژه
0264AGاپراتوردرجه یک موتورخانه کد ویژه
0265AGکارگرتعویض شیرکد ویژه
0266AGکارگرآزمایش شیرکد ویژه
0267AGکارگرسکوکد ویژه
0268AGسرپرست تاسیسات وانرژی کد ویژه
027001مادگی دوزکد شغلی عادی
027002مسئول پخش وفروش کد شغلی عادی
027003مارک زن کد شغلی عادی
027004ماشاژورکد شغلی عادی
027005ماست بند (خلیفه - پزنده)کد شغلی عادی
027006ماسوره پیچ کد شغلی عادی
027007عدل بندکد شغلی عادی
027008ماسه سازکد شغلی عادی
027009ماسه شورکد شغلی عادی
027010ماسه کش کد شغلی عادی
027011ماشین چی کد شغلی عادی
027012ماشین چی مبتدی کد شغلی عادی
027013ماشین سازکد شغلی عادی
027014ماشین شورکد شغلی عادی
027015ماشین شور بدنه کد شغلی عادی
027016ماشین کارکد شغلی عادی
027017ماشین نویس کد شغلی عادی
027018ماکت نویس کد شغلی عادی
027019ماله کش کد شغلی عادی
027020مسئول روابط عمومی کد شغلی عادی
027021ماماکد شغلی عادی
027022مامورکد شغلی عادی
027023مکانیک خودروکد شغلی عادی
027024ماموراطلاعات ورزرواسیون کد شغلی عادی
027025مامورخریدکد شغلی عادی
027026مامور خریدوتدارکات کد شغلی عادی
027027مامور رختکن کد شغلی عادی
027028متصدی انبارهاکد شغلی عادی
027029متصدی پخش وفروش کد شغلی عادی
027030مامورفنی وفروش کد شغلی عادی
027031مانتودوزکد شغلی عادی
027032مانیکوریست کد شغلی عادی
027033ماهی فروش کد شغلی عادی
027034ماهیچه درارکد شغلی عادی
027035ماهیچه زن کد شغلی عادی
027036ماهیچه گذارکد شغلی عادی
027037ماهیگیرکد شغلی عادی
027038مایع کوب کد شغلی عادی
027039مایه گیرکد شغلی عادی
027040مباشرکد شغلی عادی
027041مبدل کارکد شغلی عادی
027042مبل سازکد شغلی عادی
027043مبلغ کد شغلی عادی
027044متالوژکد شغلی عادی
027045متخصص کد شغلی عادی
027046متخصص دیگ بخاروماشین الات کد شغلی عادی
027047متخصص کارهای الکتریکی کد شغلی عادی
027048متراژکارکد شغلی عادی
027049مترجم کد شغلی عادی
027050مترهتل کد شغلی عادی
027051متصدی کد شغلی عادی
027052متصدی باسکول کد شغلی عادی
027053متصدی استخرشناکد شغلی عادی
027054متصدی اطلاعات کد شغلی عادی
027055متصدی امورمالی واداری کد شغلی عادی
027056متصدی دستگاه حلواپزی وعصاری کد شغلی عادی
027057متصدی لوازم عدلبندی کد شغلی عادی
027058متصدی دیگ بخارواتشخانه کد شغلی عادی
027059متصدی زمین تنیس کد شغلی عادی
027060متصدی قلیان کد شغلی عادی
027061متفرقه کد شغلی عادی
027062مته زن کد شغلی عادی
027063مجری کد شغلی عادی
027064مجسمه سازکد شغلی عادی
027065مچ دوزکد شغلی عادی
027066محاسب کد شغلی عادی
027067محقق کد شغلی عادی
027068محیط بان کد شغلی عادی
027069مخزن سازکد شغلی عادی
027070مخلوط کن کد شغلی عادی
027071مداح کد شغلی عادی
027072مددکارکد شغلی عادی
027073مدرس کد شغلی عادی
027074مدل سازکد شغلی عادی
027075مدیرکد شغلی عادی
027076مدیربازرگانی کد شغلی عادی
027077مدیربازرگانی وبازاریاب کد شغلی عادی
027078مدیرتولیدکد شغلی عادی
027079مدیرعامل کد شغلی عادی
027080مراقب کد شغلی عادی
027081مربی کد شغلی عادی
027082مرغدارکد شغلی عادی
027083مروج کد شغلی عادی
027084مسئول کد شغلی عادی
027085مسئول ازمایشگاه کد شغلی عادی
027086مسئول اماده سازی کد شغلی عادی
027087مسئول اجاره کد شغلی عادی
027088مسئول انبارکد شغلی عادی
027089مسئول پشتیبانی کد شغلی عادی
027090مسئول تحویل بارکد شغلی عادی
027091مسئول تکثیرکد شغلی عادی
027092مسئول توزیع کد شغلی عادی
027093مسئول تهویه ونگهداری کد شغلی عادی
027094مسئول حسابداری کد شغلی عادی
027095مسئول دام زنده کد شغلی عادی
027096مسئول شب کد شغلی عادی
027097مسئول فروش کد شغلی عادی
027098مسئول فنی کد شغلی عادی
027099مستشارفنی کد شغلی عادی
0270AGکنترل کیفیت ابگرمکن کد ویژه
027100مشاورکد شغلی عادی
027101مصحح کد شغلی عادی
027102معاون کد شغلی عادی
027103معدن کارکد شغلی عادی
027104معرق کارکد شغلی عادی
027105معلم کد شغلی عادی
027106معمارکد شغلی عادی
027107مفتول کش کد شغلی عادی
027108مفرغ ریزکد شغلی عادی
027109مفصل بندکد شغلی عادی
027110مقاطعه کارکد شغلی عادی
027111مقره سازکد شغلی عادی
027112مقنی کد شغلی عادی
027113مقواسازکد شغلی عادی
027114مکانیسین کد شغلی عادی
027115مکانیک کد شغلی عادی
027116مکانیک درجه 2کد شغلی عادی
027118ملامین سازکد شغلی عادی
027119ملوان کد شغلی عادی
027120ممیزکد شغلی عادی
027121منبت کارکد شغلی عادی
027122منشی کد شغلی عادی
027123منگنه زن کد شغلی عادی
027124موادریزکد شغلی عادی
027125موادسازکد شغلی عادی
027127موتوربان کد شغلی عادی
027128موتورپیچ کد شغلی عادی
027129موتورچی کد شغلی عادی
027130موتورچی (موتورسوزان)کد شغلی عادی
027131موتوردارکد شغلی عادی
027132موتورسازکد شغلی عادی
027133موتورسوارکد شغلی عادی
027134موتورشوربدنه کد شغلی عادی
027135موتورمن کد شغلی عادی
027136موزائیک زن کد شغلی عادی
027137موزائیک سازکد شغلی عادی
027138موزائیک کارکد شغلی عادی
027139موزع کد شغلی عادی
027140مولف کد شغلی عادی
027141موم زن کد شغلی عادی
027142موم کارکد شغلی عادی
027143مونتاژکارکد شغلی عادی
027144مونتاژکار درجه 2کد شغلی عادی
027145مونتاژکار درجه 1 کد شغلی عادی
027146مونتاژکن کد شغلی عادی
027147مهرزن کد شغلی عادی
027148مهرسازژلاتین کد شغلی عادی
027149مهروپلاک سازکد شغلی عادی
027150مهماندارکد شغلی عادی
027151مهندس کد شغلی عادی
027152مهندس پروژه کد شغلی عادی
027153مهندس آزمایشگاه وکنترل کد شغلی عادی
027154مهندس ابزاردقیق کد شغلی عادی
027155مهندس ارشدکد شغلی عادی
027156مهندس استخراج کد شغلی عادی
027157مهندس الکترونیک کد شغلی عادی
027158مهندس ایمنی کد شغلی عادی
027159مهندس برق کد شغلی عادی
027160مهندس برنامه ریزی کد شغلی عادی
027161مهندس تاسیسات کد شغلی عادی
027162مهندس تغذیه کد شغلی عادی
027163مهندس تولیدکد شغلی عادی
027164مهندس حفاری کد شغلی عادی
027165مهندس راه وساختمان کد شغلی عادی
027166مهندس ساخت رزین کد شغلی عادی
027167مهندس ساخت سیستم کد شغلی عادی
027168مهندس سازه کد شغلی عادی
027169مهندس سخت افزارکد شغلی عادی
027170مهندس سیویل کد شغلی عادی
027171مهندس شناورکد شغلی عادی
027172مهندس شهرسازکد شغلی عادی
027173مهندس شیلات کد شغلی عادی
027174مهندس شیمی کد شغلی عادی
027178مهندس متالوژکد شغلی عادی
027180مهندس فنی کد شغلی عادی
027181مهندس قالبسازکد شغلی عادی
027182مهندس کامپیوترکد شغلی عادی
027183مهندس کامپیوتر (سخت افزار)کد شغلی عادی
027184مهندس کامپیوتر (نرم افزار)کد شغلی عادی
027185مهندس کشاورزی کد شغلی عادی
027186مهندس کنترل کیفیت کد شغلی عادی
027188مهندس متروکد شغلی عادی
027189مهندس معدن کد شغلی عادی
027190مهندس معمارکد شغلی عادی
027191مهندس مکانیک وطراح کد شغلی عادی
027192مهندس نساجی کد شغلی عادی
027193مهندس نفت کد شغلی عادی
027194مهندس نقشه بردارکد شغلی عادی
027195میان دوزکد شغلی عادی
027196میخ کوب کد شغلی عادی
027197میراب کد شغلی عادی
027198میرزاکد شغلی عادی
027199میزان فرمان کد شغلی عادی
0271AGمسئول کنترل اولیه ابگرمکن کد ویژه
027200میزسازکد شغلی عادی
027201میکروبیولوژیست کد شغلی عادی
027203میکسرچی کد شغلی عادی
027204میل برکد شغلی عادی
027205میل رایت کد شغلی عادی
027206میل لنگ تراش کد شغلی عادی
027207مینورکد شغلی عادی
027208مدیر داخلی کد شغلی عادی
027209منشی توقفگاه کد شغلی عادی
027210مدیراهنگری وجلوبندی سازکد شغلی عادی
027211مدیر توقفگاه کد شغلی عادی
027212مدیرپروژه کد شغلی عادی
027213مسئول ژئوتکنیک کد شغلی عادی
027214متصدی امورکارگزینی کد شغلی عادی
027215متصدی تدارکات کد شغلی عادی
027216مسئول عملیات خاکی کد شغلی عادی
027217مسئول تولیدمصالح کد شغلی عادی
027218مسئول ترانسپورت کد شغلی عادی
027219متصدی برق صنعتی کد شغلی عادی
027220متصدی ژنراتورکد شغلی عادی
027221مسئول امورقراردادهاکد شغلی عادی
027222مسئول دفترفنی ماشین کد شغلی عادی
027223مسئول تعمیرگاه کد شغلی عادی
027224مهندس اجرائی کد شغلی عادی
027225متصدی سرویس نگهداری کد شغلی عادی
027226مامورکنترل کد شغلی عادی
027227مسئول موتوری کد شغلی عادی
027228ماموروصول کد شغلی عادی
027229مسئول دبیرخانه کد شغلی عادی
027230مسئول دفترکد شغلی عادی
027231مسئول حراست کد شغلی عادی
027232متصدی امورحراست کد شغلی عادی
027233مسئول نظارت وکنترل کد شغلی عادی
027234مسئول زیباسازی وتاسیسات کد شغلی عادی
027235مدیرامورتعمیرات کد شغلی عادی
027236مسئول مالی ونقدینگی کد شغلی عادی
027237مدیراموراداری ومالی کد شغلی عادی
027238مدیردفترمهندسی وبرنامه ریزی کد شغلی عادی
027239متصدی کامپیوترکد شغلی عادی
027240متصدی تعمیرونگهداری ماشین الات کد شغلی عادی
027241مدیراموربهره برداری کد شغلی عادی
027242مدیردفترحقوقی کد شغلی عادی
027243مسئول رفاه ودرمان وبازنشستگی کد شغلی عادی
027244مسئول خریدکد شغلی عادی
027245مدیرامورتدارکات وبازرگانی کد شغلی عادی
027246مسئول خدمات کامپیوتری کد شغلی عادی
027247مدیرامورفنی کد شغلی عادی
027248مدیراموردرامدومشترکین کد شغلی عادی
027249مدیرامورعمومی وماشین الات کد شغلی عادی
027250متصدی اطلاعات کد شغلی عادی
027251مسئول خدمات دفتری کد شغلی عادی
027252متصدی توزیع اب ووصول کد شغلی عادی
027253مسئول بهره برداری وتوزیع اب کد شغلی عادی
027254متصدی اموردفتری کد شغلی عادی
027255مسئول برنامه ریزی وکنترل تولیدکد شغلی عادی
027256متصدی اتش نشان کد شغلی عادی
027257مدیرکشاورزی کد شغلی عادی
027258متصدی وام وتسهیلات کد شغلی عادی
027259متصدی خدمات عمومی کد شغلی عادی
027260مسئول شیفت کد شغلی عادی
027261مسئول کوره کد شغلی عادی
027262موتوریست کد شغلی عادی
027263مدیرماشین کد شغلی عادی
027264مدیرماشین دوم کد شغلی عادی
027265مسئول اسکله کد شغلی عادی
027266مشعلچی کد شغلی عادی
027267متصدی تولیدکد شغلی عادی
027268مسئول حمل کالا و صدور بارکد شغلی عادی
027269متخصص بیهوشی کد شغلی عادی
027270مدیر فروش کد شغلی عادی
027271کمک مهندس شیمی کد شغلی عادی
0272AGمسئول کنترل شستشولعاب کد ویژه
0273AGکنترل کیفی لعاب کد ویژه
0274AGاپراتورتصفیه خانه کد ویژه
0275AGسرپرست تعمیرات مکانیک کد ویژه
0276AGمکانیک ماشین الات ارشدکد ویژه
0277AGتکنسین ماشین الات کد ویژه
0278AGمکانیک ماشین الات کد ویژه
0279AGانباردارفنی کد ویژه
028001ناری سازکد شغلی عادی
028002نازک دوزکد شغلی عادی
028003نازک کارکد شغلی عادی
028004ناشرکد شغلی عادی
028005ناظرکد شغلی عادی
028006ناخن زن کد شغلی عادی
028007نامه رسان کد شغلی عادی
028008نامه نگارکد شغلی عادی
028009نان پخش کن کد شغلی عادی
028010نان پزکد شغلی عادی
028011نان پهن کن کد شغلی عادی
028012نان گیرکد شغلی عادی
028013ناودان چی کد شغلی عادی
028014نایلون سازکد شغلی عادی
028015نئون سازکد شغلی عادی
028016نئون کارکد شغلی عادی
028017نبات ریزکد شغلی عادی
028018نجات غریق کد شغلی عادی
028019نجارکد شغلی عادی
028020نخ پیچ کد شغلی عادی
028021نخ تاب کد شغلی عادی
028022نخ کش کد شغلی عادی
028023نداف کد شغلی عادی
028024نرس کد شغلی عادی
028025نسخه پیچ کد شغلی عادی
028026نسخه خوان کد شغلی عادی
028027نسوزکارکد شغلی عادی
028028نشکن کارکد شغلی عادی
028029نصاب کد شغلی عادی
028030نصاب پرده موکت کاغذدیواری و کفپوش کد شغلی عادی
028031نصب کار صندلی کد شغلی عادی
028032نصب کننده شیشه کد شغلی عادی
028033نصب کننده شیشه اتومبیل کد شغلی عادی
028034نصب کننده طلق کد شغلی عادی
028035نصب کننده کانال کد شغلی عادی
028036نصب کننده کلیدوپریزکد شغلی عادی
028037نصب وتعمیرات کد شغلی عادی
028038نظافتچی کد شغلی عادی
028039نقاش داخل اتومبیل و موتورکد شغلی عادی
028040نفت بر (نفت پخش کن)کد شغلی عادی
028041نقاش کد شغلی عادی
028042نقره کارکد شغلی عادی
028043نقشه بردارکد شغلی عادی
028044نقشه کش کد شغلی عادی
028045نقطه جوش کارکد شغلی عادی
028046نقطه کارکد شغلی عادی
028047نگهبان کد شغلی عادی
028048نماچین کد شغلی عادی
028049نماکارکد شغلی عادی
028050نماینده کد شغلی عادی
028051نمدمال کد شغلی عادی
028052نمک کوب کد شغلی عادی
028053نمونه بردارکد شغلی عادی
028054نمونه خوان کد شغلی عادی
028055نمونه سازکد شغلی عادی
028056نمونه گیرکد شغلی عادی
028057نوارباف کد شغلی عادی
028058نواربرکد شغلی عادی
028059نوارپیچ کد شغلی عادی
028060نواردوزکد شغلی عادی
028061نوارکارکد شغلی عادی
028062نوازنده کد شغلی عادی
028063نوبت نویس کد شغلی عادی
028064نوردکارکد شغلی عادی
028065نویسنده کد شغلی عادی
028066نهال کارکد شغلی عادی
028067نظارت ورودوخروج کالاکد شغلی عادی
028068نان فروش کد شغلی عادی
028069نقاش اتومبیل کد شغلی عادی
028070نقاش وشیشه براکد شغلی عادی
028071نانواکد شغلی عادی
028072نگهبان شب کد شغلی عادی
0280AGنمونه سازدرجه یک کد ویژه
0281AGسرپرست ابنیه کد ویژه
0282AGکارگرواداری کد ویژه
0283AGتکنسین ازمایشگاه کد ویژه
0284AGرئیس برق والکترونیک کد ویژه
0285AGکارگرفنی وتعمیرکارکد ویژه
0286AGمتصدی ذخیره سازی گازمایع کد ویژه
0287AGنقاش خودروکد ویژه
0288AGمکانیک سکوکد ویژه
029001وابر (نان پهن کن)کد شغلی عادی
029002واسون کد شغلی عادی
029003واشربرکد شغلی عادی
029004واشرسازکد شغلی عادی
029005واکسن زن کد شغلی عادی
029006واکیوم کارکد شغلی عادی
029007واگن چی کد شغلی عادی
029008واگن خالی کن کد شغلی عادی
029009واگن زن کد شغلی عادی
029010واگن کش کد شغلی عادی
029011والرسازکد شغلی عادی
029012والس کارکد شغلی عادی
029013وجین کن کد شغلی عادی
029014وردست کد شغلی عادی
029015وردست (دورعکس زن وعکس خشک کن)کد شغلی عادی
029016وردست (کمک فروشنده وگوشت خردکن)کد شغلی عادی
029017وردنه چی کد شغلی عادی
029018ورق بردارکد شغلی عادی
029019ورق تاکن کد شغلی عادی
029020ورق کارکد شغلی عادی
029021ورق کوب کد شغلی عادی
029022ورق گیرکد شغلی عادی
029023وزن کننده کد شغلی عادی
029024وسطکارکد شغلی عادی
029025وکیل کد شغلی عادی
029026وکیوم کارکد شغلی عادی
029027ولکانیزکارکد شغلی عادی
029028ویبراتورچی کد شغلی عادی
029029ویترین سازکد شغلی عادی
029030ویراستارکد شغلی عادی
029031ویرایشگرکد شغلی عادی
029032ویزیتورکد شغلی عادی
029033ویلادارکد شغلی عادی
029034وردست سیم کش کد شغلی عادی
029035وردست مکانیک کد شغلی عادی
029036وردست نقاش کد شغلی عادی
0290AGسرپرست کل قالبسازی کد ویژه
0291AGسرپرست تعمیرقالب کد ویژه
0292AGفرزکارارشدکد ویژه
0293AGقالب سازارشدکد ویژه
0295AGنگهبان کد ویژه
030001هتلدارکد شغلی عادی
030002همبرگرزن کد شغلی عادی
030003هیزم شکن کد شغلی عادی
0301AGراننده تریلرکد ویژه
0302AGمسئول سالنهای یک منطقه مرغداری کد ویژه
0303AGکارگرسالن مرغداری کد ویژه
0306AGراننده جرثقیل سنگین ولیفتراک کد ویژه
0307AGکارگرفنی تولیدکد ویژه
0308AGسندبدات کارونقاش کد ویژه
0309AGسرپرست مونتاژوجوش وبرش کد ویژه
031001یخچال سازکد شغلی عادی
031002یخدانسازکد شغلی عادی
031003یخسازکد شغلی عادی
031004یراقبندکد شغلی عادی
031005یقه چین کد شغلی عادی
031006یقه دوزکد شغلی عادی
031007مکانیک صنعتی کد شغلی عادی
031008جین چی کد شغلی عادی
031009دانه کش کد شغلی عادی
031010دم لول کد شغلی عادی
031011زیرچین کد شغلی عادی
031099کارگر توزین 2کد شغلی عادی
0310AGنصاب درمحل اجراداخل تونل سدکد ویژه
0311AGکارگرفنی جوشکارولوله کش کد ویژه
0312AGنگهبان شب کد ویژه
0313AGراننده سنگین کد ویژه
031494تعمیرات و ساخت شناورکد شغلی عادی
0314AGمونتاژکارکد ویژه
0315AGسنگ زن کد ویژه
0316AGبرشکارگازوهواکد ویژه
0317AGکارگرفنی تعمیرات صنعتی وبرق کد ویژه
0318AGکارگرپرس اکستروژن کد ویژه
0319AGاپرتورپرس اکستروژن کد ویژه
032041کارمند بازرگانی 1کد شغلی عادی
0320AGسرپرست تولیدپروفیل کد ویژه
0321AGرئیس تولیدپروفیل کد ویژه
0322AGسرپرست تعمیرات قالب کد ویژه
0323AGکارگرهدایت پروفیل کد ویژه
0324AGکارگرتکمیل دامپاکد ویژه
0325AGکارگرتولیدپروفیل کد ویژه
0326AGمتصدی پرس اکستروژن کد ویژه
032715تاورمن (راننده جرثقیل هوائی)کد شغلی عادی
032716اپراتورپچینگ (بتن سازی)کد شغلی عادی
032717سایزر و هواگیر تیوپ 1کد شغلی عادی
032718بسته بند 2کد شغلی عادی
032719کارگر توزین 3کد شغلی عادی
032721بسته بند 2کد شغلی عادی
032722سایزر و هواگیر تیوپ 2کد شغلی عادی
032723کارگرتوزین 4کد شغلی عادی
032724اپراتور فایلینگ 2کد شغلی عادی
032725اپراتور اکسترودرتیوپ 1کد شغلی عادی
032726اپراتور اکسترودر 2کد شغلی عادی
032728اپراتور اسپردینگ 2کد شغلی عادی
032729اپراتور بیدوایر 3کد شغلی عادی
032730اپراتوراسپلایسر 2کد شغلی عادی
032731گیورمن 4کد شغلی عادی
032732اپراتوراکستورودر 3کد شغلی عادی
032733دستکش ساز 4کد شغلی عادی
032734اپراتور بنبوری 2کد شغلی عادی
032735میل من 3کد شغلی عادی
032736تایر ساز 3کد شغلی عادی
032737متصدی مرکز تاسیسات 3کد شغلی عادی
032738آهنگر وبرقکار 3کد شغلی عادی
032739کنترل کیفیت 2کد شغلی عادی
032740اپراتور بنبوری 3کد شغلی عادی
032741میل من 4کد شغلی عادی
032742اپراتور کلندر 4کد شغلی عادی
032743تایر ساز 4کد شغلی عادی
032744پرسکار 4کد شغلی عادی
032745مسئول تکمیل وبسته بندی فرآوردکد شغلی عادی
032746مسئول شیفت بسته بندی تایرکد شغلی عادی
032747مسئول شیفت پروفایلینگ کد شغلی عادی
032748مسئول شیفت بیدوایرکد شغلی عادی
032749مسئول شیفت اکسترودرکد شغلی عادی
032750مسئول شفت اسپلایسرکد شغلی عادی
032751مسئول شیفت کنترل کیفیت کد شغلی عادی
032752مسئول شیفت بنبوری کد شغلی عادی
032753مسئول شیفت پخت تایرکد شغلی عادی
032754مسئول شیفت پخت تیوب کد شغلی عادی
032755سرپرست ساخت ساخت تیوپ کد شغلی عادی
032756رئیس ساخت وآماده سازی موادکد شغلی عادی
032757اپراتور پرو فایلینگ 3کد شغلی عادی
032758کارگر آزمایشگاه کد شغلی عادی
032759اپراتور بنبوری 1کد شغلی عادی
032760پرسکار 3کد شغلی عادی
032761کارگر فنی احداث خطوط هوائی کد شغلی عادی
032762تکنسین احداث خطوط هوائی کد شغلی عادی
032763راننده نوسازی هوائی کد شغلی عادی
032764مسئول احداث خطوط هوائی کد شغلی عادی
032765استاد کار احداث خطوط هوائی کد شغلی عادی
032766کارگر نصب تیرکد شغلی عادی
032767سیمبان احداث خطوطکد شغلی عادی
032768کارگر فنی سیمبان کد شغلی عادی
032769تکنسین تعمیرات الکتریک سنگین کد شغلی عادی
032770سرپرست کشش و قطع کن کد شغلی عادی
032771تولید میکسرکد شغلی عادی
032772سرپرست دستگاه پرس کد شغلی عادی
032773تکنسین تراشکاری کد شغلی عادی
032774سایر مشاغل تولیدکد شغلی عادی
032775کارگر و اپراتور خط تولیدکد شغلی عادی
032776کمک پخت کار صابون کد شغلی عادی
032777پخت کار صابون کد شغلی عادی
032778کارگر تولید و بسته بندی صابون کد شغلی عادی
032779کارگر تولید و بسته بندی و ذوب موادکد شغلی عادی
032780پرسکار صابون کد شغلی عادی
032781اپراتور خط تولید صابون کد شغلی عادی
032782سرپرست سالن تولیدکد شغلی عادی
032783تکنسین تعمیرات الکتریک سنگین کد شغلی عادی
032784کارگر لنت و دستگاه هفت کاره رنده کد شغلی عادی
032785کارگر دستگاه کد شغلی عادی
032786کنترل کیفیت تولیدکد شغلی عادی
032787سرپرست خط تولیدکد شغلی عادی
032788مسئول کارگاههای قالیبافی و فلزکاری کد شغلی عادی
032789کارگر پرداخت کارکد شغلی عادی
032790مکانیک نئوپان درجه 2کد شغلی عادی
032791مکانیک نئوپان درجه 1کد شغلی عادی
032792مکانیک ارشدکد شغلی عادی
032793نوبتچی خط درجه یک کد شغلی عادی
032794جرثقیل کش کد شغلی عادی
032795متصدی غلطک کد شغلی عادی
032796کارگز عمران ساختمان کد شغلی عادی
032797تعمیرکار ماشین آلات سنگین کد شغلی عادی
032798راننده ماشین زباله کد شغلی عادی
032799آسفالت کار خیابان کد شغلی عادی
0327AGمتصدی کشش پروفیل کد ویژه
032800راننده لیفتراک کد شغلی عادی
032801تعمیرکار خط و ابنیه کد شغلی عادی
032802کارگر پخش آسفالت کد شغلی عادی
032803کارگر عمران شن و ماسه کد شغلی عادی
032804کارگر جدول زنی کد شغلی عادی
032805راننده تراکتورکد شغلی عادی
032806فورچینگ کد شغلی عادی
032807کارگر خدمات شهری کد شغلی عادی
032808راننده غلطک کد شغلی عادی
032809کارگر کارخانه آسفالت کد شغلی عادی
032810راننده تراکتور قیرپاش کد شغلی عادی
032811راننده پایه یک کد شغلی عادی
032812راننده سنگین کد شغلی عادی
032813عملیات حرارتی کد شغلی عادی
032814رئیس تعمیرات و نگهداری کد شغلی عادی
032815مدیر امور فنی و تولیدکد شغلی عادی
032816بازرس فنی خ برق و مکانیک کد شغلی عادی
032817سرپرست برق و تاسیسات کد شغلی عادی
032819سرپرست تعمیرات ماشین آلات کد شغلی عادی
032820تعمیرکار ارشد فنی کد شغلی عادی
032821تعمیرکار درجه یک فنی کد شغلی عادی
032822تعمیرکار درجه دو فنی کد شغلی عادی
032823تعمیر کار درجه سه فنی کد شغلی عادی
032824کارگر تعمیرات و نگهداری کد شغلی عادی
032825رئیس امور مهندسی و طراحی کد شغلی عادی
032826کارشناس ارشد فنی کد شغلی عادی
032827سرپرست ماشینکاری کد شغلی عادی
032828سرپرست ابزار سازی و قالبسازی کد شغلی عادی
032829کارشناس فنی کد شغلی عادی
032830طراحی و تکنولوژی کارشناس درجه 1کد شغلی عادی
032831کارشناس درجه دو طراحی و تکنولوژی کد شغلی عادی
032832مسئول بایگانی کد شغلی عادی
032833نقشه کش صنعتی کد شغلی عادی
032834ماشینکار ارشدکد شغلی عادی
032835ماشینکار درجه یک کد شغلی عادی
032836ماشینکار درجه دوکد شغلی عادی
032837ماشینکار درجه سه کد شغلی عادی
032838ماشینکار درجه چهارکد شغلی عادی
032839کارگر ماشینکاری کد شغلی عادی
032840ابزار ساز ارشدکد شغلی عادی
032841ابزارساز درجه یک کد شغلی عادی
032842ابزارساز درجه دوکد شغلی عادی
032843ابزار ساز درجه سه کد شغلی عادی
032844ابزارساز درجه چهارکد شغلی عادی
032845کارگر ابزار سازی کد شغلی عادی
032846قالبساز ارشدکد شغلی عادی
032847قالبساز درجه یک کد شغلی عادی
032848قالبساز درجه دوکد شغلی عادی
032849قالبساز درجه سه کد شغلی عادی
032850قالبساز درجه چهارکد شغلی عادی
032851کارگر قالبساز ی کد شغلی عادی
032852رئیس امور تولیدکد شغلی عادی
032853مسئول عملیات حرارتی کد شغلی عادی
032854سرپرست عملیات تکمیلی کد شغلی عادی
032855سرپرست آهنگری کد شغلی عادی
032856کارگر درجه یک عملیات حرارتی کد شغلی عادی
032857کارگر درجه دو عملیات حرارتی کد شغلی عادی
032858کارگر درجه سه عملیات حرارتی کد شغلی عادی
032859کارگر عمومی تولیدکد شغلی عادی
032860کارگر ارشد تکمیلی کد شغلی عادی
032861کارگر درجه یک تکمیلی کد شغلی عادی
032862کارگر درجه دو تکمیلی کد شغلی عادی
032863کارگر درجه سه تکمیلی کد شغلی عادی
032864کارگر درجه چهار تکمیلی کد شغلی عادی
032865آهنگر ارشدکد شغلی عادی
032866آهنگر درجه یک کد شغلی عادی
032867آهنگر درجه دوکد شغلی عادی
032868آهنگر درجه سه کد شغلی عادی
032869آهنگر درجه چهارکد شغلی عادی
032872مسئول انبارهای فنی کد شغلی عادی
032873رئیس امور کنترل کیفی کد شغلی عادی
032874مسئول آزمایشگاه کد شغلی عادی
032875بازرس ارشد کنترل کیفی کد شغلی عادی
032876مسئول کالیبراسیون کد شغلی عادی
032877بازرس درجه یک کنترل کیفی کد شغلی عادی
032878بازرس درجه دو کنترل کیفی کد شغلی عادی
032879بازرس درجه سه کنترل کیفی کد شغلی عادی
032880کارگر کنترل کیفی کد شغلی عادی
032881مدیر امور بازرگانی کد شغلی عادی
032882کارشناس بازرگانی کد شغلی عادی
032883رئیس تدارکات کد شغلی عادی
032884سرپرست انبار محصول کد شغلی عادی
032885رئیس بازاریابی و فروش کد شغلی عادی
032886کارمند ارشد تدارکات کد شغلی عادی
032887کارمند تدارکات کد شغلی عادی
032888کارمند دفتری کد شغلی عادی
032889انبار داردرجه یک محصول کد شغلی عادی
032890انباردار درجه دو محصول کد شغلی عادی
032891انباردار درجه سه محصول کد شغلی عادی
032892کارمند ارشد بازار یابی و فروش کد شغلی عادی
032893کارمند بازاریابی و فروش کد شغلی عادی
032894مدیر امورمالی و اداری کد شغلی عادی
032895رئیس امور مالی کد شغلی عادی
032896سرپرست حسابداری مالی کد شغلی عادی
032897کارشناس مالی کد شغلی عادی
032898حسابدار ارشدکد شغلی عادی
032899حسابدار درجه یک کد شغلی عادی
0328AGکارگرابکاری کد ویژه
032900حسابدار درجه دوکد شغلی عادی
032901سرپرست حسابداری صنعتی کد شغلی عادی
032902رئیس امور اداری کد شغلی عادی
032903سرپرست کارگزینی کد شغلی عادی
032904مسئول ایمنی و بهداشت کد شغلی عادی
032905مسئول خدمات کد شغلی عادی
032906بهداشتیار کارکد شغلی عادی
032907کارمند درجه یک اداری کد شغلی عادی
032908کارمند درجه دو اداری کد شغلی عادی
032909راننده درجه یک نقلیه کد شغلی عادی
032910راننده درجه دو نقلیه کد شغلی عادی
032912نگهبان درجه یک کد شغلی عادی
032913راننده درجه یک لیفتراک کد شغلی عادی
032914راننده درجه دو لیفتراک کد شغلی عادی
032915کارگر درجه یک خدمات کد شغلی عادی
032916کارگر درجه دو خدمات کد شغلی عادی
032917بارزن کد شغلی عادی
032918نظافتچی سالن تولیدکد شغلی عادی
032920آهنگر - کارگرکد شغلی عادی
032921سرپرست کارگاه تریلی کد شغلی عادی
032922قلب گیر زمینی کد شغلی عادی
032923تریلی سازکد شغلی عادی
032924کارگر دیگ بخارکد شغلی عادی
032925سرپرست کارگاه پرس کد شغلی عادی
032926بازرس فنی کنترل کیفی ریخته گری کد شغلی عادی
032927مونتاژکار فرعی خرمنکوب کد شغلی عادی
032928سنگ زن و گل زن کد شغلی عادی
032929کارگر تولید 1کد شغلی عادی
032930کارگر تولید 2کد شغلی عادی
032931کارگر تولید 3کد شغلی عادی
032932کارگر بسته بندی 1کد شغلی عادی
032933کارگر بسته بندی 2کد شغلی عادی
032934تکنسین کوره 1کد شغلی عادی
032935تکنسین کوره 2کد شغلی عادی
032936تکنسین کوره 3کد شغلی عادی
032937تکنسین نورد کاری 1کد شغلی عادی
032938تکنسین نورد کاری 2کد شغلی عادی
032939تکنسین نورد کاری 3کد شغلی عادی
032940مونتاژ کار هادی 1کد شغلی عادی
032941مونتاژ کار هادی 2کد شغلی عادی
032942مونتاژ کار هادی 3کد شغلی عادی
032943تکنسین بسته بندی 1کد شغلی عادی
032944تکنسین بسته بندی 2کد شغلی عادی
032945تکنسین برشکاری 1کد شغلی عادی
032946تکنسین برشکاری 2کد شغلی عادی
032947کمک کارشناس تولید 1کد شغلی عادی
032948کمک کارشناس تولید 2کد شغلی عادی
032949کمک کارشناس تولید 3کد شغلی عادی
032950نقشه کش 1کد شغلی عادی
032952کارشناس تولید 1کد شغلی عادی
032953کارشناس تولید 2کد شغلی عادی
032954کارشناس تولید 3کد شغلی عادی
032955کارشناس تولید 4کد شغلی عادی
032956کارشناس تولید 5کد شغلی عادی
032957کارشناس مهندسی 1کد شغلی عادی
032958کارشناس مهندسی 2کد شغلی عادی
032959کارشناس مهندسی 3کد شغلی عادی
032960کارشناس مهندسی 4کد شغلی عادی
032961کارگر فنی 1کد شغلی عادی
032962کارگر فنی 2کد شغلی عادی
032963تعمیرکار ماشین آلات 1کد شغلی عادی
032964تعمیر کار ماشین آلات 2کد شغلی عادی
032965تعمیرکار ماشین آلات 3کد شغلی عادی
032966تعمیر کار تاسیسات 1کد شغلی عادی
032967تعمیرکار تاسیسات 2کد شغلی عادی
032968تعمیرکار تاسیسات 3کد شغلی عادی
032969تکنسین مکانیک ماشین آلات 1کد شغلی عادی
032970تکنسین مکانیک ماشین آلات 2کد شغلی عادی
032971تکنسین مکانیک ماشین آلات 3کد شغلی عادی
032972تعمیرکار برق 1کد شغلی عادی
032973تعمیرکار برق 2کد شغلی عادی
032974تعمیرکار برق 3کد شغلی عادی
032975تکنسین برق ماشین آلات 1کد شغلی عادی
032976تکنسین برق ماشین آلات 2کد شغلی عادی
032977تکنسین برق ماشین آلات 3کد شغلی عادی
032978کارشناس تعمیرات مکانیک 1کد شغلی عادی
032979کارشناس تعمیرات مکانیک 2کد شغلی عادی
032980کارشناس تعمیرات مکانیک 3کد شغلی عادی
032981کارشناس تعمیرات مکانیک 4کد شغلی عادی
032982کارشناس تعمیرات برق 1کد شغلی عادی
032983کارشناس تعمیرات برق 2کد شغلی عادی
032984کارشناس تعمیرات برق 3کد شغلی عادی
032985کارشناس تعمیرات برق 4کد شغلی عادی
032986کمک کارشناس کنترل کیفیت 1کد شغلی عادی
032987کمک کارشناس کنترل کیفیت 2کد شغلی عادی
032988کمک کارشناس کنترل کیفیت 3کد شغلی عادی
032989کارشناس ایمنی 1کد شغلی عادی
032990کارشناس ایمنی 2کد شغلی عادی
032991کارگر خدماتی 1کد شغلی عادی
032992کارگر خدماتی 2کد شغلی عادی
032993کارگر خدماتی 3کد شغلی عادی
032994کارگر خدماتی 4کد شغلی عادی
032995کارگر خدماتی 5کد شغلی عادی
032996راننده ماشین آلات کارگاهی 1کد شغلی عادی
032997راننده ماشین آلات کارگاهی 2کد شغلی عادی
032998راننده ماشین آلات کارگاهی 3کد شغلی عادی
032999متصدی آمار 1کد شغلی عادی
0329AGکارگرارسال وبسته بندی کد ویژه
033000متصدی آمار 2کد شغلی عادی
033001مسئول خدمات 1کد شغلی عادی
033002مسئول خدمات 2کد شغلی عادی
033003تکنسین تعمیرات تاسیسات 2کد شغلی عادی
033004تکنسین تعمیرات تاسیسات 1کد شغلی عادی
033005تکنسین تعمیرات تاسیسات 3کد شغلی عادی
033006کارشناس نرم افزار کامپیوتر 1کد شغلی عادی
033007کارشناس نرم افزار کامپیوتر 2کد شغلی عادی
033008کارشناس نرم افزار کامپیوتر 3کد شغلی عادی
033009کارگر بسته بندی کد شغلی عادی
033010کارگر ماشین ابزار کشش 1کد شغلی عادی
033011کارگر ماشین ابزار کشش 2کد شغلی عادی
033012کارگر ماشین ابزار کشش 3کد شغلی عادی
033013کارگر ساخت و تولید 1کد شغلی عادی
033014کارگر ساخت و تولید 2کد شغلی عادی
033015کارگر ساخت و تولید 3کد شغلی عادی
033016کارگر ریخته گری و عملیات حرارتی 1کد شغلی عادی
033017کارگر ریخته گری و عملیات حرارتی 2کد شغلی عادی
033018کارشناس کنترل کیفیت کد شغلی عادی
033019کمک کارشناس سخت افزار کامپیوترکد شغلی عادی
033020کارشناس سخت افزار کامپیوترکد شغلی عادی
033021کمک کارشناس نرم افزار کامپیوترکد شغلی عادی
033022کارشناس نرم افزار کامپیوترکد شغلی عادی
033023کارشناس مهندسی کد شغلی عادی
033024تعمیرکار خودرو 1کد شغلی عادی
033025تعمیرکارخودرو 2کد شغلی عادی
033026تعمیرکاربرق ماشین آلات 1کد شغلی عادی
033027تعمیرکار برق ماشین آلات 2کد شغلی عادی
033028تکنسین برق ماشین الات کد شغلی عادی
033029تعمیرکار مکانیک ماشین آلات 1کد شغلی عادی
033030تعمیرکار مکانیک ماشین آلات 2کد شغلی عادی
033031تعمیرکار مکانیک ماشین آلات کد شغلی عادی
033032تکنسین تعمیرات تاسیسات کد شغلی عادی
033033سرپرست امور ساختمانی کد شغلی عادی
033034کمک کارشناس فنی کد شغلی عادی
033035راننده خودرو سبک کد شغلی عادی
033036کارمند امور اداری کد شغلی عادی
033037مسئول کارگزینی کد شغلی عادی
033038کارشناس امور اداری کد شغلی عادی
033039کارشناس مالی 1کد شغلی عادی
033040کارشناس مالی 2کد شغلی عادی
033041کارمند بازرگانی 1کد شغلی عادی
033042کارمند بازرگانی 2کد شغلی عادی
033043کارشناس بازرگانی 1کد شغلی عادی
033044کارشناس بازرگانی 2کد شغلی عادی
033045تکنولوژشیفت کد شغلی عادی
033046معاون تکنولوژی کد شغلی عادی
033047اپراتوربونکرکد شغلی عادی
033048بونکرچی کد شغلی عادی
033049آب آهکسازکد شغلی عادی
033050شمشه گرکد شغلی عادی
033051اپراتور باردهی کد شغلی عادی
033052بنانسوزکارکد شغلی عادی
033053اپراتورجرثقیل کد شغلی عادی
033054سرگروه شیفت تعمیرات مکانیک کد شغلی عادی
033055مسئول تعمیرات مکانیک کد شغلی عادی
033056مسئول کارگاه ساخت وطراحی کد شغلی عادی
033057مسئول دفترفنی مکانیک کد شغلی عادی
033058معاون مکانیک کد شغلی عادی
033059برقکارو اتوماسیون کد شغلی عادی
033060برقکار تعمیرگاه برق کد شغلی عادی
033061برقکارفشارقوی کد شغلی عادی
033062مسئول دفترفنی برق کد شغلی عادی
033063سرگروه شیفت تعمیرات برق کد شغلی عادی
033064سرگروه فشارقوی کد شغلی عادی
033065مسئول کارگزینی کد شغلی عادی
033066مسئول اموراداری وخدمات کد شغلی عادی
033067مسئول تدارکات کد شغلی عادی
033068مسئول ارشد برق واتوماسیون کد شغلی عادی
033069مسئول موادرسانی کد شغلی عادی
033070معاون چدن ریزی وموادرسانی کد شغلی عادی
033071تعمیرکارمکانیک کد شغلی عادی
033072مسئول آزمایشگاه موادکد شغلی عادی
033073آزمایشگرکد شغلی عادی
033074اپراتور بویلر و کمپرسورکد شغلی عادی
033075کارگر خط تولیدکد شغلی عادی
033076مسئول ایمنی و حفاظت فنی کد شغلی عادی
033077آبرسان ارشد کوره بلندکد شغلی عادی
033078آتشکار ارشدکد شغلی عادی
033079تکنولوژ ارشدکد شغلی عادی
033081سرنوبت تولیدکد شغلی عادی
033082سرمکانیک نگهداری و تعمیرات ریسندگی کد شغلی عادی
033084مکانیک 2کد شغلی عادی
033085رزروشن کد شغلی عادی
033086تکنسین تصفیه خانه کد شغلی عادی
033087ماشین آلات سنگین 3مکانیک درجه کد شغلی عادی
033088تاسیسات کار (قسمت تصفیه خانه)کد شغلی عادی
033089راننده پایه دوکد شغلی عادی
033090حسابدار صنعتی کد شغلی عادی
033091کارگزینی ارشد و متصدی آمارکد شغلی عادی
033092خیاط 1کد شغلی عادی
033093مسئول دبیرخانه و چاپ و تکثیرکد شغلی عادی
033094طباخ 2کد شغلی عادی
033095متصدی ارشد برق کد شغلی عادی
033096سرویسکارکد شغلی عادی
033097راننده سنگین خ خدمات شهری کد شغلی عادی
033098برقکار سیمبان کد شغلی عادی
033099حسابداری جنس و هزینه یابی و گزارشات کد شغلی عادی
0330AGکارگراشپزخانه کد ویژه
033100جمدار اموال کد شغلی عادی
033101انباردار مواد شیمیایی کد شغلی عادی
033102کارشناس کامپیوتر 5کد شغلی عادی
033103کارگزین 2کد شغلی عادی
0331043کارمندخدمات پس از فروش کد شغلی عادی
033105اپراتور ماشینهای cnc 5کد شغلی عادی
033106اپراتور تکثیر bکد شغلی عادی
033107انبار دار ارشد bکد شغلی عادی
033108برنامه ریز ارشد bکد شغلی عادی
033109کاردان ارشد طراح ابزار b کد شغلی عادی
033110حسابدار ارشد bکد شغلی عادی
033111کارمند ارشد تدارکات bکد شغلی عادی
033112کارمند دفتری ارشد bکد شغلی عادی
033113ابزارساز 2کد شغلی عادی
033114ابزار تیزکن ارشدکد شغلی عادی
033115ابزار ساز 3کد شغلی عادی
033116ابزار ساز 5کد شغلی عادی
033117ابزارساز 4کد شغلی عادی
033118اپراتور تکثیرکد شغلی عادی
033119انباردار 1کد شغلی عادی
033120انباردار 2کد شغلی عادی
033121انباردار 3کد شغلی عادی
033122انباردار 4کد شغلی عادی
033123انباردار 5کد شغلی عادی
033124انباردار ارشد 2کد شغلی عادی
033125بایگان فنی 5کد شغلی عادی
033126برشکار 2کد شغلی عادی
033127برشکار 4کد شغلی عادی
033128برشکار 5کد شغلی عادی
033129برشکار ارشدکد شغلی عادی
033130برنامه ریز 5کد شغلی عادی
033131برنامه ریز ارشد 1کد شغلی عادی
033132برنامه ریز کارگاه مونتاژ 3کد شغلی عادی
033133برنامه ریز کارگاهی کد شغلی عادی
033134برنامه ریز کارگاهی 1کد شغلی عادی
033135برنامه ریز کارگاهی 2کد شغلی عادی
033136برنامه ریز کارگاهی 3کد شغلی عادی
033137برنامه ریز کارگاهی 4کد شغلی عادی
033138برنامه ریز کارگاهی 5کد شغلی عادی
033139برنامه ریز 1کد شغلی عادی
033140برنامه ریز 2کد شغلی عادی
033141برنامه ریز 3کد شغلی عادی
033142برنامه ریز 5کد شغلی عادی
033143پرسکار 4کد شغلی عادی
033144پرسکار 5کد شغلی عادی
033145پرسکار ارشد 1کد شغلی عادی
033146پرسکار ارشد 2کد شغلی عادی
033147تراشکار ارشد 2کد شغلی عادی
033148تراشکار 1کد شغلی عادی
033149تراشکار 2کد شغلی عادی
033150تراشکار 3کد شغلی عادی
033151تراشکار 4کد شغلی عادی
033152تراشکار 5کد شغلی عادی
033153تراشکار ارشد 1کد شغلی عادی
033154تعمیرکارمکانیکی 1کد شغلی عادی
033155تکنسین فنی الکترونیک کد شغلی عادی
033156جوشکار 3کد شغلی عادی
033157جوشکار 4کد شغلی عادی
033158جوشکار 5کد شغلی عادی
033159جوشکار ارشد 2کد شغلی عادی
033160حسابدار 1کد شغلی عادی
033161حسابدار 2کد شغلی عادی
033162حسابدار ارشد 2کد شغلی عادی
033163حسابدار 4کد شغلی عادی
033164راننده ارشد لیفتراک bکد شغلی عادی
033165راننده تراکتور 3کد شغلی عادی
033166راننده لیفتراک ارشدکد شغلی عادی
033167راننده لیفتراک 3کد شغلی عادی
033168راننده لیفتراک 2کد شغلی عادی
033169راننده لیفتراک 4کد شغلی عادی
033170راننده وسائط نقلیه سبک سبک 1کد شغلی عادی
033171راننده وسایط نقلیه سبک 2کد شغلی عادی
033172راننده وسایط نقلیه سبک 3کد شغلی عادی
033173کارگر نقطه جوشکارکد شغلی عادی
033174توئی ساز خ چسب ساز و چسب ریزکد شغلی عادی
033175کارگر قلاویز کارکد شغلی عادی
033176سرپرست پرسکاری و قطعه سازی کد شغلی عادی
033177کارگر پرسکار و قالب بندکد شغلی عادی
033178سرپرست نگهداری و تعمیرات و مکانیک کد شغلی عادی
033179کارگر رنگ و چاپ 1کد شغلی عادی
033180سرپرست رنگ و چاپ بسته بندی کد شغلی عادی
033181کوره چی و پخت پوسته فیلترکد شغلی عادی
033182کارگر رنگ و چاپ 2کد شغلی عادی
033183نانوا خشاطرکد شغلی عادی
033184جوشکاری برشکاری کد شغلی عادی
033185کارگر تزریق مواد به دستگاه کد شغلی عادی
033186مسئول پخت صابون با حفظ سمت کد شغلی عادی
033187سرپرست سالن صابون گلیسیرین کد شغلی عادی
033188راننده وطائط سنگین نقلیه سنگین 3کد شغلی عادی
033189عضو هیات مدیره کد شغلی عادی
033190فرزکار ارشد 1کد شغلی عادی
033191فرزکار ارشد 2کد شغلی عادی
033192فرزکار 3کد شغلی عادی
033193فرزکار 4کد شغلی عادی
033194فرزکار 5کد شغلی عادی
033195قالب بند 4کد شغلی عادی
033196قالبساز 2کد شغلی عادی
033197قالبساز 4کد شغلی عادی
033198کاردان بازاریابی 4کد شغلی عادی
033199کاردان برنامه ریز کارگاهی 4کد شغلی عادی
0331AGمتصدی بوش کد ویژه
033200کاردان برنامه ریزی کد شغلی عادی
033201کاردان تکنولوژی 4کد شغلی عادی
033202کاردان طراح ابزار 4کد شغلی عادی
033203کاردان فنی (قطعات یدکی)کد شغلی عادی
033204کاردان فنی 3 (قطعات یدکی)کد شغلی عادی
033205کاردان فنی 2کد شغلی عادی
033206کاردان فنی 3کد شغلی عادی
033207کاردان فنی ارشد ماشینکار 2کد شغلی عادی
033208کاردان فنی کنترلر 3کد شغلی عادی
033209کاردان فنی 4 (قطعات یدکی)کد شغلی عادی
033210کاردان کامپیوتر 2کد شغلی عادی
033211کاردان مالی کد شغلی عادی
033212کاردان مالی 3کد شغلی عادی
033213کاردان مالی 4کد شغلی عادی
033214کارشناس اداری و فروش 2کد شغلی عادی
033215کارشناس ارشد بازاریابی و فروش 2کد شغلی عادی
033216کارشناس ارشد بازاریابی و فروش 3کد شغلی عادی
033217کارشناس ارشد کنترل کیفی 1کد شغلی عادی
033218کارشناس ارشد مالی 2کد شغلی عادی
033219کارشناس بازاریابی وفروش 3کد شغلی عادی
033220کارشناس بازرگانی 4کد شغلی عادی
033221کارشناس بخش منبع یابی 4کد شغلی عادی
033222کارشناس تدارکات 1کد شغلی عادی
033223کارشناس تدارکات 2کد شغلی عادی
033224کارشناس تدارکات 4کد شغلی عادی
033225کارشناس تدارکات 3کد شغلی عادی
033226کارشناس تکنولوژی 3کد شغلی عادی
033227کارشناس طراح 5کد شغلی عادی
033228کارشناس کامپیوتر 4کد شغلی عادی
033229کارشناس مهندسی صنایع 1کد شغلی عادی
033230کارشناس مهندسی فروش 2کد شغلی عادی
033231کارشناس مهندسی فروش 3کد شغلی عادی
033232کارگر فنی ارشد 1کد شغلی عادی
033233کارگر فنی ارشد 2کد شغلی عادی
033234کارمند روابط عمومی کد شغلی عادی
033235کارمند فروش 3کد شغلی عادی
033236کارمند اداری 5کد شغلی عادی
033237کارمند تدارکات کد شغلی عادی
033238کارمند خدمات عمومی 1کد شغلی عادی
033239کارمند فروش 4کد شغلی عادی
033240کارمند قطعات یدکی کد شغلی عادی
033241کنترلر 5کد شغلی عادی
033242کنترلر 4کد شغلی عادی
033243کاردان فنی ماشینکار 3کد شغلی عادی
033244کاردان اموزش 3کد شغلی عادی
033245کاردان اموزش 2کد شغلی عادی
033246کاردان اداری کد شغلی عادی
033247کاردان اداری 3کد شغلی عادی
033248کاردان اداری 2کد شغلی عادی
033249کاردان مالی کد شغلی عادی
033250کاردان مالی 1کد شغلی عادی
033251کاردان فنی کنترل کیفیت 1کد شغلی عادی
033252کارشناس اداری کد شغلی عادی
033253کارشناس اداری وفروش کد شغلی عادی
033254کارشناس اداری وفروش 1کد شغلی عادی
033255کارشناس اداری 1کد شغلی عادی
033256کارشناس اداری 2کد شغلی عادی
033257کارشناس اداری 3کد شغلی عادی
033258کارشناس اداری 4کد شغلی عادی
033259کارشناس اداری 5کد شغلی عادی
033260کارشناس ارشد اداری 1کد شغلی عادی
033261کارشناس ارشد بازرگانی 1کد شغلی عادی
033262کارشناس ارشد برنامه ریزی 3کد شغلی عادی
033263کارشناس ارشد برنامه ریزی 1کد شغلی عادی
033264کارشناس ارشد تدارکات 1کد شغلی عادی
033265کارشناس ارشد فنی 1کد شغلی عادی
033266کاردان فنی مکانیک 5کد شغلی عادی
033267کاردان فنی مکانیک 1کد شغلی عادی
033268کاردان فنی مکانیک 4کد شغلی عادی
033269کاردان فنی مونتاژکد شغلی عادی
033270کاردان فنی مونتاژ 1کد شغلی عادی
033271کاردان فنی (ابزار تیز کنی)کد شغلی عادی
033272کاردان فنی 1کد شغلی عادی
033273کاردان فنی 5کد شغلی عادی
033274کاردان کامپیوترکد شغلی عادی
033275کاردان فنی ماشینکار 5کد شغلی عادی
033276کاردان فنی ماشینکار 2کد شغلی عادی
033277کاردان کامپیوتر 1کد شغلی عادی
033278کاردان کامپیوتر 2کد شغلی عادی
033279کاردان کامپیوتر 3کد شغلی عادی
033280کاردان کامپیوتر 4کد شغلی عادی
033281کاردان کامپیوتر 1کد شغلی عادی
033282کاردان مالی کد شغلی عادی
033283کاردان مالی 1کد شغلی عادی
033284کاردان ارشد فنی برنامه ریزی کد شغلی عادی
033285کاردان ارشد بازرگانی 1کد شغلی عادی
033286کاردان ارشد طراح ابزار 2کد شغلی عادی
033287کاردان ارشد 1 فنی (تکنولوژی)کد شغلی عادی
033288کاردان بازاریابی وفروش - انباردارکد شغلی عادی
033289کاردان برنامه ریز کارگاهی کد شغلی عادی
033290کاردان برنامه ریز کارگاهی 1کد شغلی عادی
033291کاردان برنامه ریز کارگاهی 2کد شغلی عادی
033292کاردان بربنامه ریز کارگاهی 3کد شغلی عادی
033293کاردان برنامه ریزی تکنولوژی 3کد شغلی عادی
033294کاردان برنامه ریزی 3کد شغلی عادی
033295کاردان تدارکات کد شغلی عادی
033296کاردان تدارکات 1کد شغلی عادی
033297کاردان تکنولوژی کد شغلی عادی
033298کاردان تکنولوژی 2کد شغلی عادی
033299کاردان تکنولوژی 1کد شغلی عادی
0332AGآهنگری کد ویژه
033300کاردان تکنولوژی 3کد شغلی عادی
033301کاردان تکنولوژی 5کد شغلی عادی
033302کاردان حراست وایمنی 1کد شغلی عادی
033303کاردان طراح ابزار 3کد شغلی عادی
033304کاردان طراح 5کد شغلی عادی
033305کاردان فنی قالبساز 1کد شغلی عادی
033306کاردان فنی (ابزار ساز)کد شغلی عادی
033307کاردان فنی ارشد ماشینکار 1کد شغلی عادی
033308کاردان فنی برشکارکد شغلی عادی
033309کاردان فنی جوشکارکد شغلی عادی
033310کاردان فنی فرزکار 2کد شغلی عادی
033311کاردان فنی فرزکار 3کد شغلی عادی
033312کاردان فنی کنترلرکد شغلی عادی
033313کاردان فنی کنترلر 3کد شغلی عادی
033314کاردان فنی کنترلر 2کد شغلی عادی
033315کاردان فنی ماشینکار 3کد شغلی عادی
033316کاردان فنی ماشینکار 4کد شغلی عادی
033317کاردان فنی ماشنکار 5کد شغلی عادی
033318کارشناس فنی 4کد شغلی عادی
033320کارشناس فنی برشکارکد شغلی عادی
033321کارشناس فنی برشکار 3کد شغلی عادی
033322کارشناس فنی برنامه ریز مونتاژکد شغلی عادی
033323کارشناس فنی جوشکارکد شغلی عادی
033324کارشناس فنی کنترل کیفیت 3کد شغلی عادی
033325کارشناس فنی کنترل کیفیت 2کد شغلی عادی
033326کارشناس فنی مکانیک کد شغلی عادی
033327کارشناس فنی ماشینکارکد شغلی عادی
033328کارشناس فنی مکانیک 1کد شغلی عادی
033329کارشناس فنی مکانیک 2کد شغلی عادی
033330کارشناس فنی 1کد شغلی عادی
033332کارشناس فنی 2کد شغلی عادی
033334کارشناس فنی 3کد شغلی عادی
033336کارشناس فنی 4کد شغلی عادی
033337کارشناس فنی 5کد شغلی عادی
033338کارشناس کامپیوترکد شغلی عادی
033339کارشناس کامپیوتر 1کد شغلی عادی
033340کارشناس کامپیوتر 2کد شغلی عادی
033341کارشناس کامپیوتر 3کد شغلی عادی
033342کارشناس کنترل کیفی کد شغلی عادی
033343آتش نشان 1کد شغلی عادی
033344آتش نشان 2کد شغلی عادی
033345آشپز (مهمانسرا)کد شغلی عادی
033346آهنگر 1کد شغلی عادی
033347آهنگر 2کد شغلی عادی
033348آهنگر 3کد شغلی عادی
033349انباردار (ضایعات و مستعمل)کد شغلی عادی
033350 ( 3انباردار 1و2و2انباردار 1و1انباردارکد شغلی عادی
033351مواد اولیه (انباردار 2)کد شغلی عادی
033352محصول - بازار داخلی (انبادار 2)کد شغلی عادی
033353صادراتی (انباردار 3)کد شغلی عادی
033355بازرس فنی (مکانیک و تاسیسات)کد شغلی عادی
033356باغبان کد شغلی عادی
033358بایگان (کارگزینی کاخانه)کد شغلی عادی
033360تعمیرات جاری برق صنعتی (برقکار 1)کد شغلی عادی
033361پیشگیرانه فشار قوی (برقکار 2)کد شغلی عادی
033362تعمیرات جاری برق صنعتی (برقکار 2)کد شغلی عادی
033363پیشگیرانه فشار قوی (برقکار 3)کد شغلی عادی
033365تعمیرات جاری برق صنعتی (برقکار 3)کد شغلی عادی
033366اعمیرات جاری فشار قوی (برقکار 3)کد شغلی عادی
033367بهداشتیدار کار 1کد شغلی عادی
033368بهداشتیار کار 2کد شغلی عادی
033369کارشناس کنترل کیفی 1کد شغلی عادی
033370کارشناس کنترل کیفی 2کد شغلی عادی
033371کارشناس کنترل کیفی 3کد شغلی عادی
033372کارشناس کنترل کیفیت 5کد شغلی عادی
033373کارشناس کنترل کیفیت 4کد شغلی عادی
033374کارشناس مالی کد شغلی عادی
033375کارشناس مالی 4کد شغلی عادی
033376کارشناس مالی حسابدار کنترل اسناد)کد شغلی عادی
033377کارشناس مالی 1 (حسابدار کنترل اسناد)کد شغلی عادی
033378کارشناس مالی 2 (حسابدار کنترل اسناد)کد شغلی عادی
033379کارشناس ارشد فنی 5کد شغلی عادی
033380کارشناس ارشد مالی 1کد شغلی عادی
033381کارشناس ارشد اداری 1کد شغلی عادی
033382کارشناس ارشد اداری 2کد شغلی عادی
033383کارشناس ارشد اداری 3کد شغلی عادی
033384کارشناس ارشد برنامه ریزی 2کد شغلی عادی
033385کارشناس ارشد فنی 2کد شغلی عادی
033386کارشناس ارشد فنی 4کد شغلی عادی
033387کارشناس بازاریابی وفروش 5کد شغلی عادی
033388کارشناس بازاریابی وفروش کد شغلی عادی
033389کارشناس بازاریابی وفروش ارشد 1کد شغلی عادی
033390کارشناس بازاریابی وفروش 1کد شغلی عادی
033391کارشناس بازاریابی وفروش 2کد شغلی عادی
033392کارشناس بازرگانی 2کد شغلی عادی
033393کارشناس بخش منبع یابی 3کد شغلی عادی
033394کارشناس بازرگانی 3کد شغلی عادی
033395کارشناس برنامه ریز استراتژیک کد شغلی عادی
033396کارشناس برنامه ریز کارگاهی 2کد شغلی عادی
033397کارشناس برنامه ریز کارگاهی 3کد شغلی عادی
033398کارشناس برنامه ریز کارگاهی کد شغلی عادی
033399کارشناس برنامه ریزی کد شغلی عادی
0333AGجوشکارالومینیوم کد ویژه
033400کارشناس برنامه ریزی 2کد شغلی عادی
033401کارشناس برنامه ریزی 1کد شغلی عادی
033402کارشناس برنامه ریزی 3کد شغلی عادی
033403کارشناس برنامه ریزی 4کد شغلی عادی
033404کارشناس برنامه ریزی 5کد شغلی عادی
033405کارشناس تدارکات کد شغلی عادی
033406کارشناس تدارکات 1کد شغلی عادی
033407کارشناس تکنولوژی کد شغلی عادی
033409کارشناس تکنولوژی 2کد شغلی عادی
033410کارشناس طراح کد شغلی عادی
033411کارشناس طراح 1کد شغلی عادی
033412کارشناس طراح 3کد شغلی عادی
033413کارشناس فنی 4کد شغلی عادی
033414کارشناس مالی 3 (حسابدار کنترل اسناد)کد شغلی عادی
033415کارشناس مالی 1کد شغلی عادی
033416کارشناس مالی 2کد شغلی عادی
033417کارشناس مالی 3کد شغلی عادی
033418کارشناس مالی 5کد شغلی عادی
033419کارشناس مهندسی صنایع کد شغلی عادی
033420کارگر فنی تعمیرات لیفت تراک (ارشد)کد شغلی عادی
033421کارگر فنی ساختمانی 2کد شغلی عادی
033422کارگر فنی ساختمانی 3کد شغلی عادی
033423کارگر فنی 3کد شغلی عادی
033424کارگر فنی 4کد شغلی عادی
033425کارگزین 4کد شغلی عادی
033426کارمند اداری کد شغلی عادی
033427کارمند اداری 4کد شغلی عادی
033428کارمند اداری 1کد شغلی عادی
033429کارمند اداری 2کد شغلی عادی
033430کارمند اداری 3کد شغلی عادی
033431کارمند ارشد تخلیه وبارگیری 2کد شغلی عادی
033432کارمند ارشد دفتری 2کد شغلی عادی
033433کارمند ارشد دفتری 1کد شغلی عادی
033434کارمند حقل و نقل 3کد شغلی عادی
033435کارمند خدمات پس از فروش کد شغلی عادی
033436کارمند خدمات پس از فروش 1کد شغلی عادی
033437کارمند خدمات پس از فروش 2کد شغلی عادی
033438کارمند خدمات عمومی کد شغلی عادی
033440کارمند دفتری 1کد شغلی عادی
033441کارمند دفتری 3کد شغلی عادی
033442کارمند ارشد دفتری کد شغلی عادی
033443کارمند ارشد حمل ونقل 1کد شغلی عادی
033444کارمند بازاریابی و فروش ارشد 2کد شغلی عادی
033445کارمند تدارکات 3کد شغلی عادی
033446کارمند تدارکات 4کد شغلی عادی
033447کارمند حراست 1کد شغلی عادی
033448کارمند حراست 2کد شغلی عادی
033449کارمند حراست 3کد شغلی عادی
033450کارمند حمل ونقل کد شغلی عادی
033451کارمند حمل و نقل 1کد شغلی عادی
033452تحصیلدار (اداری دفتر مرکزی)کد شغلی عادی
033453تحصیلدار (دبیرخانه کارخانه)کد شغلی عادی
033455ترخیص کار 2کد شغلی عادی
033456ترخیص کار 1کد شغلی عادی
033457ترخیص کار 3کد شغلی عادی
033458تکنسین آزمایشگاه پایلوت 1کد شغلی عادی
033459تکنسین آزمایشگاه پایلوت 2کد شغلی عادی
033460تکنسین آزمایشگاه تکنیکال 1کد شغلی عادی
033461تکنسین آزمایشگاه تکنیکال 2کد شغلی عادی
033462تکسین آزمون 1کد شغلی عادی
033463تکنسین آزمون 2کد شغلی عادی
033466کارمند حمل و نقل 2کد شغلی عادی
033467کارمند حمل ونقل 4کد شغلی عادی
033468کارمند خدمات مهندسی کد شغلی عادی
033469کارمند دفتری 2کد شغلی عادی
033470کارمند دفتری 4کد شغلی عادی
033471کارمند روابط عمومی 3کد شغلی عادی
033472کارمند روابط عمومی 4کد شغلی عادی
033473تعمیرات جاری 1 (تکنسین ابزار دقیق)کد شغلی عادی
033476تعمیرات جاری 2 (تکنسین ابزار دقیق)کد شغلی عادی
033479تعمیرات جاری 1 (تکنسین الکترونیک)کد شغلی عادی
033483تعمیرات جاری 2 (تکنسین الکترونیک)کد شغلی عادی
033484پیشگیرانه فشار قوی 1 (تکنسین برق)کد شغلی عادی
033485تجهیزات القائی 1 (تکنسین برق)کد شغلی عادی
033488پیشگیرانه فشارقوی 2 (تکنسین برق)کد شغلی عادی
033489تجهیزات القائی 2 (تکنسین برق)کد شغلی عادی
033492تکنسین برنامه ریزی فنی کد شغلی عادی
033493صنعتی (تکنسین تاسیسات 1)کد شغلی عادی
033494عمومی (تکنسین تاسیسات 1)کد شغلی عادی
033495صنعتی (تکنسین تاسیسات 2)کد شغلی عادی
033496عمومی (تکنسین تاسیسات 2)کد شغلی عادی
033497تکنسین تحقیقات بازارکد شغلی عادی
033498تکنسین طراحی محصول و قالب کد شغلی عادی
033499تکنسین ماشینکاری 1کد شغلی عادی
0334AGبرشکارالومینیوم کد ویژه
033500کمک انباردار 3کد شغلی عادی
033501کمک انباردار 4کد شغلی عادی
033502کمک تکنسین ارشد 1کد شغلی عادی
033503کمک تکنسین ارشد 2کد شغلی عادی
033504کمک تکنسین 4کد شغلی عادی
033505کمک تکنسین 5کد شغلی عادی
033506کنترلر ارشد تولیدکد شغلی عادی
033507کنترلر تولید 1کد شغلی عادی
033508کنترلر تولید 2کد شغلی عادی
033509کنترلر تولید 3کد شغلی عادی
033510کنترلر تولید 4کد شغلی عادی
033511کنترلر تولید 5کد شغلی عادی
033512کنترلر کیفیت ارشد 2کد شغلی عادی
033513ماشینکار ارشد 3کد شغلی عادی
033514ماشینکار 3کد شغلی عادی
033515ماشینکار 4کد شغلی عادی
033516ماشینکار 5کد شغلی عادی
033517ماشینکار ارشد 1کد شغلی عادی
033518ماشینکار ارشد 2کد شغلی عادی
033519مامور خرید 1کد شغلی عادی
033520مامور خرید 2کد شغلی عادی
033521مامور خرید 4کد شغلی عادی
033522مامور خرید 3کد شغلی عادی
033523مامور خرید 5کد شغلی عادی
033524مونتاژ کار 3کد شغلی عادی
033525مونتاژ کار 4کد شغلی عادی
033526مونتاژ کار ارشد 2کد شغلی عادی
033527مونتاژ کار 2کد شغلی عادی
033528مونتاژ کار 1کد شغلی عادی
033529مونتاژ کار 5کد شغلی عادی
033530مونتاژ کار ارشد 1کد شغلی عادی
033531مونتاژ کار ارشد 2کد شغلی عادی
033532نقاش 2کد شغلی عادی
033533نقاش 3کد شغلی عادی
033534نقاش 4کد شغلی عادی
033535نقشه کش ارشدکد شغلی عادی
033536نقشه کش ارشد bکد شغلی عادی
033537نگهبان 5کد شغلی عادی
033538نگهبان ارشد 1کد شغلی عادی
033539نگهبان ارشد 2کد شغلی عادی
033540نگهبان وآتش نشان 4کد شغلی عادی
033541نگهبان وآتش نشان ارشد 1کد شغلی عادی
033542واتش نشان 1نگهبان کد شغلی عادی
033543نگهبان 2کد شغلی عادی
033544نگهبان 2 و اتش نشان کد شغلی عادی
033545نگهبان 2 و اتش نشان 2کد شغلی عادی
033546نگهبان 3کد شغلی عادی
033547نگهبان 4کد شغلی عادی
033548هیئت مدیره 1کد شغلی عادی
033549هیئت مدیره 2کد شغلی عادی
033550کارمند درجه سه اداری کد شغلی عادی
033551کارمند ارشد حسابداری کد شغلی عادی
033552کارمند درجه دو بازرگانی کد شغلی عادی
033553قورمن بدنه تراشی کد شغلی عادی
033555معاون برنامه ریزی وکنترل تولیدکد شغلی عادی
033557ماشینکار درجه 2 کد شغلی عادی
033558شستشو و آزمایش 2کارگر درجه کد شغلی عادی
033559مونتاژ کار درجه 1کد شغلی عادی
033560دستیار ماشینکاری کد شغلی عادی
033561دستیار کپه تراشی کد شغلی عادی
033562کارگر دریافت کالاکد شغلی عادی
033563حوشکار و آهنگر درجه 1کد شغلی عادی
033564ابزار ساز درجه 1کد شغلی عادی
033565برنامه ریز و بایگان کد شغلی عادی
033566دستیار تعمیرات برق کد شغلی عادی
033567کارمند درجه یک اداری کد شغلی عادی
033568کارمند درجه یک حسابداری کد شغلی عادی
033569کارمند انبار مواد ساخته شده کد شغلی عادی
033570سرپرست دفتر مدیر عامل واپراتورکد شغلی عادی
033571طراح ابزارکد شغلی عادی
033572معاون کارگاه تولیدکد شغلی عادی
033573متصدی پیگیری امور اداری کد شغلی عادی
033574ماشینکار درجه 3کد شغلی عادی
033575شستشو و آزمایش 1کارگر درجه کد شغلی عادی
033576نقاش درجه یک موتورکد شغلی عادی
033577دستیار فرزکار ی کد شغلی عادی
033578نامه رسان خارجی باموتورکد شغلی عادی
033579کنترلر درجه یک کیفیت کد شغلی عادی
033580جوشکار واهنگر درجه 2کد شغلی عادی
033581ابزار ساز درجه 2کد شغلی عادی
033582نورمن تعمیرات ماشین الات و تاسیسات کد شغلی عادی
033583سرپرست ابزار سازی کد شغلی عادی
033584رئیس حسابداری حقوق و دستمزدکد شغلی عادی
033585کارمند درجه دو حسابداری کد شغلی عادی
033586جوشکار وآهنگر درجه 3کد شغلی عادی
033587رئیس ITکد شغلی عادی
033588کارمند برنامه ریزی وکنترل خطوطکد شغلی عادی
033589مسئول اموزش کد شغلی عادی
033590ماشینکار درجه کد شغلی عادی
033591ماشینکار درجه 4کد شغلی عادی
033592مونتاژ کار ممتاز (مونتاژ اصلی)کد شغلی عادی
033593دستیار مته کاری کد شغلی عادی
033594فرزکار درجه 1کد شغلی عادی
033595نگهبان کد شغلی عادی
033596کنترلر ارشد کیفیت کد شغلی عادی
033597دستیار تاسیسات کد شغلی عادی
033598مدیر کنترل کیفیت کد شغلی عادی
033599فورمن تعمیرات برق کد شغلی عادی
0335AGسرگروه رک بندی ابکاری کد ویژه
033600مدیر کوبلاژ و مونتاژکد شغلی عادی
033601فورمن بدنه تراشی کد شغلی عادی
033602فورمن کپه تراشی کد شغلی عادی
033603سرپرست خدمات و امور ساختمانی کد شغلی عادی
033604مسئول اتاق کامپیوترکد شغلی عادی
033605مسئول برنامه ریزی و کنترل موادکد شغلی عادی
033606راننده درجه 3کد شغلی عادی
033607نامه رسان داخلی کد شغلی عادی
033608متصدی انتظامات کد شغلی عادی
033609دستیار انبار مواد خام کد شغلی عادی
033610کنترلر درجه سه کیفیت کد شغلی عادی
033611سریسکار درجه یک کد شغلی عادی
033612موتورچی درجه دوکد شغلی عادی
033613فلزکار درجه 3کد شغلی عادی
033614نقاش درجه سه موتورکد شغلی عادی
033615فورمن مته کاری کد شغلی عادی
033616سرپرست مهندسی محصول کد شغلی عادی
033617مدیر حراست کد شغلی عادی
033618مسئول حسابداری انبار واموال کد شغلی عادی
033619کارمند انبارهاکد شغلی عادی
033620نقشه کش درجه 2کد شغلی عادی
033621کارگر خدماتی کد شغلی عادی
033622برنامه ریز و بایگان کد شغلی عادی
033623دستیار انبار ابزار و فیکسچرهاکد شغلی عادی
033624رئیس تضمین کیفیت کد شغلی عادی
033625برفکار ارشدکد شغلی عادی
033626ابزار ساز درجه سه کد شغلی عادی
033627ابزار ساز درجه چهارکد شغلی عادی
033628مونتاژ کار درجه دوکد شغلی عادی
033629فورمن تراشکار ی کد شغلی عادی
033630کنترلر کارگاه تولیدکد شغلی عادی
033631مسئول حراست فیزیکی کد شغلی عادی
033632سرپرست صدور کالاکد شغلی عادی
033633فورمن انبار ابزار وفیکسچرهاکد شغلی عادی
033634کارمند برنامه ریزی قطعات کد شغلی عادی
033635نگهبان درب ورودی کد شغلی عادی
033636کارگر درجه یک عمومی انبارکد شغلی عادی
033637کنترلر درجه دو کیفیت کد شغلی عادی
033638مکانیک درجه یک ماشین الات کد شغلی عادی
033639موتورچی درجه یک کد شغلی عادی
033641دستیار شتشو و آزمایش کد شغلی عادی
033642اپراتور تولید 1کد شغلی عادی
033643اپراتور تولید 2کد شغلی عادی
033644اپراتور تولید 3کد شغلی عادی
033645اپراتور تولید 4کد شغلی عادی
033646اپراتور تولید 5کد شغلی عادی
033647اپراتور تولید 6کد شغلی عادی
033648اپراتور تولید 7کد شغلی عادی
033649اپراتور فنی 1کد شغلی عادی
033650اپراتور تولید 2کد شغلی عادی
033651اپراتور تولید 3کد شغلی عادی
033652اپراتور تولید 5کد شغلی عادی
033653اپراتور تولید 4کد شغلی عادی
033654اپراتور تولید 6کد شغلی عادی
033655اپراتور فنی 7کد شغلی عادی
033656تعمیرکار برق و ابزار دقیق 1کد شغلی عادی
033657تعمیرکار برق و ابزار دقیق 2کد شغلی عادی
033658تعمیرکار برق و ابزار دقیق 3کد شغلی عادی
033659تعمیرکار برق و ابزار دقیق 4کد شغلی عادی
033660تعمیرکار برق و ابزار دقیق 5کد شغلی عادی
033661تعمیرکار برق و ابزار دقیق 7کد شغلی عادی
033662تعمیرکار برق و ابزار دقیق 6کد شغلی عادی
033663تعمیرکار مکانیک وتاسیسات 1کد شغلی عادی
033664تعمیرکار مکانیک و تاسیسات 2کد شغلی عادی
033665تعمیرکار مکانیک و تاسیسات 3کد شغلی عادی
033666تعمیرکار مکانیک و تاسیسات 4کد شغلی عادی
033667تعمیرکار مکانیک و تاسیسات 5کد شغلی عادی
033668تعمیرکار مکانیک و تاسیسات 6کد شغلی عادی
033669تعمیرکار مکانیک و تاسیسات 7کد شغلی عادی
033670تکنسین برق وابزار دقیق 1کد شغلی عادی
033671تکنسین برق و ابزار دقیق 2کد شغلی عادی
033672تکنسین برق و ابزار دقیق 3کد شغلی عادی
033673تکنسین برق و ابزار دقیق 4کد شغلی عادی
033674تکنسین برق و ابزار دقیق 5کد شغلی عادی
033675تکنسین برق و ابزار دقیق 6کد شغلی عادی
033676تکنسین تولید 1کد شغلی عادی
033677تکنسین تولید 2کد شغلی عادی
033678تکنسین تولید 3کد شغلی عادی
033679تکنسین تولید 4کد شغلی عادی
033680تکنسین تولید 5کد شغلی عادی
033681تکنسین تولید 6کد شغلی عادی
033682تکنسین فنی 1کد شغلی عادی
033683تکنسین فنی 2کد شغلی عادی
033684تکنسین فنی 4کد شغلی عادی
033685تکنسین فنی 3کد شغلی عادی
033686تکنسین فنی 5کد شغلی عادی
033687تکنسین فنی 6کد شغلی عادی
033688تکنسین مکانیک و تاسیسات 1کد شغلی عادی
033689تکنسین مکانیک و تاسیسات 2کد شغلی عادی
033690تکنسین مکانیک و تاسیسات 3کد شغلی عادی
033691تکنسین مکانیک و تاسیسات 4کد شغلی عادی
033692تکنسین مکانیک و تاسیسات 5کد شغلی عادی
033695حسابدار 2کد شغلی عادی
033696حسابدار 3کد شغلی عادی
033697حسابدار 4کد شغلی عادی
033698حسابدار ارشد 1کد شغلی عادی
033699حسابدار ارشد 2کد شغلی عادی
0336AGکمک اپراتورابکاری کد ویژه
033700تعمیرات پیشگیرانه (تکنسین مکانیک 1)کد شغلی عادی
033701تکنسین ماشینکاری 2کد شغلی عادی
033702تعمیرات جاری (تکنسین مکانیک 1)کد شغلی عادی
033703تعمیرات منطقه ای (تکنسین مکانیک 1)کد شغلی عادی
033704نوسازی و بازسازی (تکنسین مکانیک 1)کد شغلی عادی
033705تعمیرات پیشگیرانه (تکنسین مکانیک 2)کد شغلی عادی
033706تعمیرات جاری (تکنسین مکانیک 2)کد شغلی عادی
033707تعمیرات منطقه ای (تکنسین مکانیک 2)کد شغلی عادی
033708نوسازی و بازسازی (تکنسین مکانیک 2)کد شغلی عادی
033709تکنسین مکانیک نیروگاه 1کد شغلی عادی
033710تکنسین مکانیک نیروگاه 2کد شغلی عادی
033711تکنسین مواد و آمیزه 1کد شغلی عادی
033712تکنسین مواد و آمیزه 2کد شغلی عادی
033713تکنسین مهندسی ساخت 1کد شغلی عادی
033714تکنسین مهندسی ساخت 2کد شغلی عادی
033715تکنسین نقشه کشی و طراحی 1کد شغلی عادی
033716تکنسین نقشه کشی و طراحی 2کد شغلی عادی
033717تکنسین نقشه کشی و طراحی 2(قطعات)کد شغلی عادی
033721تلفنچی و متصدی پیجینگ (کارخانه)کد شغلی عادی
033722جوشکاری صنعتی (ماشینکاری)کد شغلی عادی
033723حقوق دستمزد (حسابدار 1)کد شغلی عادی
033725حسابداری فروش (حسابدار 2)کد شغلی عادی
033726حقوق و دستمزد (حسابدار 2)کد شغلی عادی
033729کارخانه (حسابدار 3)کد شغلی عادی
033730ممیزی اسناد (حسابدار 4)کد شغلی عادی
033731حسابرس داخلی 1کد شغلی عادی
033732حسابدار داخلی 2کد شغلی عادی
033733حسابرس داخلی 3کد شغلی عادی
033734رئیس آزمایشگاه تکنیکال کد شغلی عادی
033735رئیس آموزش کد شغلی عادی
033736رئیس ابزار دقیق و الکترونیک کد شغلی عادی
033737رئیس اجرائی صادرات کد شغلی عادی
033738رئیس اطلاعات مدیریت کد شغلی عادی
033739رئیس امور اداری دفتر مرکزی کد شغلی عادی
033740رئیس امور حقوقی و قراردادهاکد شغلی عادی
033741رئیس انبارهاکد شغلی عادی
033742رئیس انتظامات و آتش نشانی کد شغلی عادی
033743رئیس ایمنی و بهداشت کارکد شغلی عادی
033744رئیس بازار یابی خارجی کد شغلی عادی
033745رئیس بازار یابی و خدمات پس از فروش کد شغلی عادی
033746رئیس برق صنعتی و فشار قوی کد شغلی عادی
033747رئیس برنامه ریزی تولید و کنترل موادکد شغلی عادی
033748رئیس برنامه ریزی فنی کد شغلی عادی
033749رئیس برنامه ریزی نیروی انسانی کد شغلی عادی
033750رئیس بودجه و گزارشات کد شغلی عادی
033751رئیس تاسیسات کد شغلی عادی
033752رئیس تحقیقات و ارزیابی بازارکد شغلی عادی
033753رئیس تدارکات خارجی کد شغلی عادی
033754رئیس تدارکات داخلی کد شغلی عادی
033755رئیس تدارکات داخلی 1کد شغلی عادی
033756رئیس ترخیص کالاکد شغلی عادی
033757رئیس تولید (اختلاط و بازایابی)کد شغلی عادی
033758رئیس تولید (تایر)کد شغلی عادی
033759رئیس تولید (تیوب)کد شغلی عادی
033760رئیس تولید ساخت و پخت رادیال سیمی کد شغلی عادی
033762رئیس حسابداری صنعتی کد شغلی عادی
033763رئیس حسابداری کارخانه کد شغلی عادی
033764رئیس حسابداری مالی کد شغلی عادی
033765رئیس حسابرسی داخلی کد شغلی عادی
033766رئیس خدمات کارخانه کد شغلی عادی
033767رئیس دفتر فنی و کارگاههای ساخت کد شغلی عادی
033768رئیس روابط عمومی کد شغلی عادی
033769رئیس شیفت کارخانه کد شغلی عادی
033770رئیس طراحی (قطعات)کد شغلی عادی
033771رئیس طراحی (ماشین آلات و تجهیزات)کد شغلی عادی
033772رئیس طراحی سیستمها و روشهاکد شغلی عادی
033773رئیس طراحی محصول و قالب کد شغلی عادی
033774رئیس طراحی مواد خ آمیزه و قطعات کد شغلی عادی
033775رئیس فروش شعب کد شغلی عادی
033776رئیس فروش عمومی و نمایندگیهاکد شغلی عادی
033777رئیس کارگزینی کارخانه کد شغلی عادی
033779رئیس کنترل کیفیت (فرآیند تایر)کد شغلی عادی
033780تکنسین تولید 5کد شغلی عادی
033781رئیس کنترل کیفیت (فرآیند ایوب)کد شغلی عادی
033782رئیس کنترل کیفیت (مواد و آمیزه)کد شغلی عادی
033783رئیس مکانیک کد شغلی عادی
033784رئیس مهندسی ساخت کد شغلی عادی
033785رئیس مهندسی صنایع کد شغلی عادی
033786رئیس مهندسی مواد و آمیزه کد شغلی عادی
033787رابط انبارهاکد شغلی عادی
033788راننده آمبولانس کد شغلی عادی
033789آتش نشانی راننده پایه 1کد شغلی عادی
033790آتش نشانی راننده پایه 2کد شغلی عادی
033791راننده تراکتور (خدمات عمومی)کد شغلی عادی
033792راننده جرثقیل کد شغلی عادی
033793راننده دامپر(خدمات عمومی)کد شغلی عادی
033794راننده لیفت تراک (احتلاط)کد شغلی عادی
033795راننده لیفت تراک (انبار عمومی)کد شغلی عادی
033796راننده لیفت تراک (مواد اولیه)کد شغلی عادی
0337AGمتصدی ابکاری کد ویژه
033800حسابدار ارشد 3کد شغلی عادی
033801حسابدار ارشد 4کد شغلی عادی
033802راننده خودرو سبک 1کد شغلی عادی
033803راننده خودرو سبک 2کد شغلی عادی
033804راننده خودرو سبک 3کد شغلی عادی
033805راننده خودرو سبک 4کد شغلی عادی
033806راننده خودرو سبک 6کد شغلی عادی
033807راننده لیفنراک 1کد شغلی عادی
033808راننده لیفنراک 2کد شغلی عادی
033809راننده لیفنراک 3کد شغلی عادی
033810کارشناس برق و ابزار دقیق 1کد شغلی عادی
033811کارشناس برق و ابزار دقیق 2کد شغلی عادی
033812کارشناس برق و ابزار دقیق 3کد شغلی عادی
033813کارشناس برق و ابزار دقیق 4کد شغلی عادی
033814کارشناس اداری 1کد شغلی عادی
033815کارشناس اداری 2کد شغلی عادی
033816کارشناس اداری 3کد شغلی عادی
033818کارشناس ارشد اداری 1کد شغلی عادی
033819کارشناس ارشد اداری 2کد شغلی عادی
033820کارشناس ارشد اداری 3کد شغلی عادی
033821کارشناس ارشد اداری 4کد شغلی عادی
033822کارشناس ارشد امور پشتیبانی 2کد شغلی عادی
033823کارشناس ارشد برق وابزار دقیق 1کد شغلی عادی
033824کارشناس ارشد برق و ابزار دقیق 2کد شغلی عادی
033825کارشناس ارشد برق وابزار دقیق 3کد شغلی عادی
033826کارشناس ارشد برق وابزار دقیق 4کد شغلی عادی
033827کارشناس ارشد تولید 1کد شغلی عادی
033828کارشناس ارشد تولید 2کد شغلی عادی
033829کارشناس ارشد تولید 3کد شغلی عادی
033830کارشناس ارشد تولید 4کد شغلی عادی
033831کارشناس ارشد فنی 1کد شغلی عادی
033832کارشناس ارشد فنی 2کد شغلی عادی
033833کارشناس ارشد فنی 3کد شغلی عادی
033834کارشناس ارشد فنی 4کد شغلی عادی
033835کارشناس ارشد مالی 1کد شغلی عادی
033836کارشناس ارشد مالی 2کد شغلی عادی
033837کارشناس ارشد مالی 3کد شغلی عادی
033838کارشناس ارشد مالی 4کد شغلی عادی
033839کارشناس ارشد مکانیک و تاسیسات 1کد شغلی عادی
033840کارشناس ارشد مکانیک و تاسیسات 2کد شغلی عادی
033841کارشناس ارشد مکانیک و تاسیسات 3کد شغلی عادی
033842کارشناس ارشد مکانیک و تاسیسات 4کد شغلی عادی
033843کارشناس ارشد امور پشتیبانی 3کد شغلی عادی
033844کارشناس ارشد امور پشتیبانی 1کد شغلی عادی
033845کارشناس ارشد امور پشتیبانی 2کد شغلی عادی
033846کارشناس ارشد امور پشتیبانی 4کد شغلی عادی
033847کارشناس ارشد بازرگانی 1کد شغلی عادی
033848کارشناس ارشد بازرگانی 2کد شغلی عادی
033849کارشناس ارشد بازرگانی 3کد شغلی عادی
033850کارشناس ارشد بازرگانی 4کد شغلی عادی
033851کارشناس امور پشتیبانی 1کد شغلی عادی
033852کارشناس امور پشتیبانی 2کد شغلی عادی
033853کارشناس امور پشتیبانی 3کد شغلی عادی
033854کارشناس امور پشتیبانی 4کد شغلی عادی
033855کارشناس بازرگانی 1کد شغلی عادی
033856کارشناس بازرگانی 2کد شغلی عادی
033857کارشناس بازرگانی 3کد شغلی عادی
033858کارشناس بازرگانی 4کد شغلی عادی
033859کارشناس تولید 1کد شغلی عادی
033860کارشناس تولید 3کد شغلی عادی
033861کارشناس تولید 4کد شغلی عادی
033862کارشناس تولید 2کد شغلی عادی
033863کارشناس فروش 2کد شغلی عادی
033864کارشناس فروش 1کد شغلی عادی
033865کارشناس فروش 3کد شغلی عادی
033866کارشناس فروش 4کد شغلی عادی
033867کارشناس فنی 1کد شغلی عادی
033868کارشناس فنی 2کد شغلی عادی
033869کارشناس فنی 3کد شغلی عادی
033870کارشناس فنی 4کد شغلی عادی
033871کارشناس مالی 1کد شغلی عادی
033872کارشناس مالی 2کد شغلی عادی
033873کارشناس مالی 3کد شغلی عادی
033875کارشناس مدیریت 1کد شغلی عادی
033876کارشناس مدیریت 2کد شغلی عادی
033877کارگر خدمات 8کد شغلی عادی
033879کارگر فنی 1کد شغلی عادی
033880کارگر فنی 2کد شغلی عادی
033881کارگر فنی 3کد شغلی عادی
033882کارگر فنی 4کد شغلی عادی
033883کارگر فنی 5کد شغلی عادی
033884کارگر فنی 6کد شغلی عادی
033885کارگر فنی 7کد شغلی عادی
033886کارمند اداری 1کد شغلی عادی
033887کارمند اداری 2کد شغلی عادی
033888کارمند اداری 3کد شغلی عادی
033889کارمند اداری 4کد شغلی عادی
033890کارمند ارشد اداری 2کد شغلی عادی
033891کارمند ارشد اداری 1کد شغلی عادی
033892کارمند ارشد اداری 3کد شغلی عادی
033893کارمند ارشد اداری 4کد شغلی عادی
033894کارمند ارشد امور پشتیبانی 1کد شغلی عادی
033895کارمند ارشد امور پشتیبانی 2کد شغلی عادی
033896کارمند ارشد امور پشتیبانی 3کد شغلی عادی
033897کارمند ارشد امور پشتیبانی 4کد شغلی عادی
033898کارمند امور پشتیبانی 1کد شغلی عادی
033899کارمند امور پشتیبانی 2کد شغلی عادی
0338AGسرپرست ابکاری کد ویژه
033900کارمند امور پشتیبانی 3کد شغلی عادی
033901کارمند امور پشتیبانی 4کد شغلی عادی
033902کارمند ارشد بازرگانی 1کد شغلی عادی
033903کارمند ارشد بازرگانی 2کد شغلی عادی
033904کارمند ارشد بازرگانی 3کد شغلی عادی
033905کارمند ارشد بازرگانی 4کد شغلی عادی
033906کارمند ابازرگانی 1کد شغلی عادی
033907کارمند بازرگانی 2کد شغلی عادی
0339083کارمند بازرگانی 3کد شغلی عادی
0339094کارمند بازرگانی 4کد شغلی عادی
0339101کارگر خدمات 1کد شغلی عادی
0339112کارگر خدمات 2کد شغلی عادی
0339123کارگر خدمات 3کد شغلی عادی
0339134کارگر خدمات 4کد شغلی عادی
0339145کارگر خدمات 5کد شغلی عادی
0339156کارگر خدمات 6کد شغلی عادی
0339167کارگر خدمات 7کد شغلی عادی
033917نگهبان و اتش نشان ارشد 1کد شغلی عادی
033918نگهبان وآتش نشان ارشد 2کد شغلی عادی
033919نگهبان وآتش نشان ارشد 3کد شغلی عادی
033920نگهبان وآتش نشان ارشد 4کد شغلی عادی
033921نگهبان وآتش نشان ارشد 5کد شغلی عادی
033922نگهبان وآتش نشان 1کد شغلی عادی
033923نگهبان وآتش نشان 2کد شغلی عادی
033924نگهبان وآتش نشان 3کد شغلی عادی
033925نگهبان وآتش نشان 4کد شغلی عادی
033926نگهبان وآتش نشان 5کد شغلی عادی
033927کارخانه (کارگزین 1)کد شغلی عادی
033928اداری دفتر مرکزی (کارگزین 2)کد شغلی عادی
033929کارخانه (کارگزین 2)کد شغلی عادی
033931کارخانه (کارگزین 3)کد شغلی عادی
033932کارمند 1 بودجهکد شغلی عادی
033933کارمند 2 بودجهکد شغلی عادی
033934کارمند1 بودجه 2 کارمند 2کد شغلی عادی
033935کارمند 3 بودجهکد شغلی عادی
033936کارمند آمار و اسنادکد شغلی عادی
033937کارمند آموزش کد شغلی عادی
033938کارخانه (کارمند اداری 1)کد شغلی عادی
033939دفتر مرکزی (کارمند اداری 2)کد شغلی عادی
033940دفتر مرکزی (کارمند اداری 3)کد شغلی عادی
033941کارخانه (کارمند اداری 2)کد شغلی عادی
033942کارمند امور حقوقی وقراردادهاکد شغلی عادی
033943کارمند برنامه ریزی تولیدکد شغلی عادی
033944کارمند برنامه ریزی موادکد شغلی عادی
033945کارمند برنامه ریزی نیروی انسانی کد شغلی عادی
033946کارمند تدارکات خارجی 1کد شغلی عادی
033947کارمند تدارکات خارجی 2کد شغلی عادی
033948کارمند تدارکات خارجی 3کد شغلی عادی
033949کارمند حسابداری صنعتی 1کد شغلی عادی
033950کارمند حسابداری صنعتی 2کد شغلی عادی
033951کارخانه (کارمند حسابداری صنعتی 2)کد شغلی عادی
033952کارمند حسابداری صنعتی 3کد شغلی عادی
033953کارمند حضور وغیاب 1کد شغلی عادی
033954کارمند حضور وغیاب 2کد شغلی عادی
033955کارمند حضور وغیاب 3کد شغلی عادی
033956آموزش (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033958اداری کارخانه (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033959بازاریابی وفروش (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033960برق صنعتی وفشار قوی (کارمند دفتری1)کد شغلی عادی
033962برنامه ریزی فنی (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033963تاسیسات (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033964تدارکات (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033965تحقیقات (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033966تکنیکال (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033967تولید (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033968دفتری فنی (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033969سیستمها و اطلاعات (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033970صادرات (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033971فنی (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033972طراحی و مهندسی (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033973کارخانه (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033974کنترل کیفیت (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033975کیفیت فراگیر (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033976مالی (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033977مکانیک (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033978اداری کارخانه (کارمند دفتری 2)کد شغلی عادی
033979بازاریابی وفروش (کارمند دفتری 2)کد شغلی عادی
033981تحقیقات (کارمند دفتری 1)کد شغلی عادی
033982تحقیقات (کارمند دفتری 2)کد شغلی عادی
033983تولید (کارمند دفتری 2)کد شغلی عادی
033984سیستمها و اطلاعات (کارمند دفتری 2)کد شغلی عادی
033985صادرات (کارمند دفتری 2)کد شغلی عادی
033986فنی (کارمند دفتری 2)کد شغلی عادی
033987کیفیت فراگیر (کارمند دفتری 2)کد شغلی عادی
033988مالی (کارمند دفتری 2)کد شغلی عادی
033989کارمند روابط عمومی کد شغلی عادی
033990کارمند سفارشات کد شغلی عادی
033992فروش تایر وتیوب (کارمند فروش 2)کد شغلی عادی
033994کارمند کتابخانه و مرکز اسنادکد شغلی عادی
033995کمک اشپز (مهمانسرا)کد شغلی عادی
033997کمک انباردار (لوازم وقطعات یدکی)کد شغلی عادی
033998کمک انباردار (مواداولیه)کد شغلی عادی
033999کمک انباردار(محصول _ بازار داخلی)کد شغلی عادی
0339AGسرگروه ساخت در و پنجره کد ویژه
034000راننده وسیله نقلیه سبک (کارخانه)کد شغلی عادی
034002سرپرست آتش نشانی کد شغلی عادی
034003سرپرست آزمایشگاه پایلوت کد شغلی عادی
034004سرپرست آزمایشگاه تجهیزات القائی کد شغلی عادی
034006سرپرست آمار و اسنادکد شغلی عادی
034007سرپرست ارشد برق صنعتی کد شغلی عادی
034008سرپرست ارشد برق فشار قوی کد شغلی عادی
034009سرپرست ارشد تعمیرات پیشگیرانه مکانیک کد شغلی عادی
034010سرپرست ارشد تعمیرات جاری مکانیک کد شغلی عادی
034011سرپرست ارشد تولید (اختلاط)کد شغلی عادی
034014سرپرست ارشد تولید (رادیال)کد شغلی عادی
034015سرپرست ارشد تولید (ساخت تایر)کد شغلی عادی
034016سرپرست ارشد تولید (نیمه ساخته تایر)کد شغلی عادی
034018سرپرست الکتروتکنیک کد شغلی عادی
034019سرپرست امور پرسنلی کد شغلی عادی
034020سرپرست انبار صادراتی (بازار خارجی)کد شغلی عادی
034021سرپرست انبار عمومی کد شغلی عادی
034022سرپرست انبار لودازم و قطعات یدکی کد شغلی عادی
034023سرپرست انبار محصول (بازار داخلی)کد شغلی عادی
034024سرپرست انبار مواد اولیه کد شغلی عادی
034025سرپرست انتظامات کد شغلی عادی
034026سرپرست بازرس فنی کد شغلی عادی
034028سرپرست برنامه ریزی و کنترل تولیدکد شغلی عادی
034029سرپرست برنامه ریزی و کنترل موادکد شغلی عادی
034030سرپرست بهداری و امور بیمه کد شغلی عادی
034031سرپرست تاسیسات صنعتی کد شغلی عادی
034032سرپرست تاسیسات عمومی کد شغلی عادی
034033سرپرست تصفیه خانه بهداشتی کد شغلی عادی
034034سرپرست تعمیرات ابزار دقیق کد شغلی عادی
034035سرپرست تعمیرات اساسی نیروگاه کد شغلی عادی
034036سرپرست تعمیرات الکترونیک کد شغلی عادی
034037سرپرست تعمیرات پیشگیرانه برق صنعتی کد شغلی عادی
034039سرپرست تعمیرات پیشگیرانه مکانیک کد شغلی عادی
034040سرپرست تعمیرات خودروهاکد شغلی عادی
034041سرپرست تعمیرات منطقه ای کد شغلی عادی
034042سرپرست تولید (اختلاط)کد شغلی عادی
034043سرپرست تولید (اسپیلاس تیوب)کد شغلی عادی
034044سرپرست تولید (اکسترودر تایر)کد شغلی عادی
034045سرپرست تولید (اکترودر تیوب)کد شغلی عادی
034048سرپرست تولید (برش لایه)کد شغلی عادی
034049سرپرست تولید (بلادر سازی)کد شغلی عادی
034050سرپرست تولید (بید سازی)کد شغلی عادی
034051سرپرست تولید (پالایش و بسته بندی)کد شغلی عادی
034052سرپرست تولید (پخت تایر)کد شغلی عادی
034053سرپرست تولید (پخت تیوب)کد شغلی عادی
034054سرپرست تولید (رادیال)کد شغلی عادی
034055سرپرست تولید (ساخت تایر BC)کد شغلی عادی
034056سرپرست تواید (ساخت تایر mc)کد شغلی عادی
034057سرپرست تولید (ساخت تایر PC)کد شغلی عادی
034058سرپرست تولید (کلندر)کد شغلی عادی
034059سرپرست حسابداری فروش کد شغلی عادی
034060سرپرست حقوق و دستمزدکد شغلی عادی
034061سرپرست خدمات اداری کد شغلی عادی
034062سرپرست خدمات دفتر مرکزی کد شغلی عادی
034063سرپرست خدمات عمومی کد شغلی عادی
034064سرپرست دبیرخانه (اداره دفتر مرکزی)کد شغلی عادی
034065سرپرست دبیرخانه (کارخانه)کد شغلی عادی
034066سرپرست ساختمانی کد شغلی عادی
034067سرپرست سرویس و روانکاری کد شغلی عادی
034068سرپرست سفارشات کد شغلی عادی
034070سرپرست طراحی و نقشه کشی عمومی کد شغلی عادی
034071سرپرست کارگزینی دفتر مرکزی کد شغلی عادی
034072سرپرست کتابخانه و مرکز ستادکد شغلی عادی
034073سرپرست کنترل ایمنی و بهداشت کارکد شغلی عادی
034074سرپرست کنترل کیفیت (بازرسی تایر)کد شغلی عادی
034075سرپرست کنترل کیفیت (بازرسی تیوب)کد شغلی عادی
034076سرپرست کنترل کیفیت (پخت تایر)کد شغلی عادی
034077سرپرست کنترل کیفت (پخت تیوب)کد شغلی عادی
034078سرپرست کنترل کیفیت (تایر خام)کد شغلی عادی
034079سرپرست کنترل کیفیت (ریکلیم و پودر)کد شغلی عادی
034081سرپرست کنترل کیفیت (مواد و آمیزه)کد شغلی عادی
034084سرپرست ماشینکاری کد شغلی عادی
034085سرپرست محاسبات و حضور و غیاب کد شغلی عادی
034086سرپرست مرکز آزمون کد شغلی عادی
034087سرپرست نجاری کد شغلی عادی
034088سرپرست نقاشی کد شغلی عادی
034089سرپرست نوسازی و بازسازی کد شغلی عادی
034090سرپرست نیروگاه کد شغلی عادی
034091سرشیفت آتش نشانی کد شغلی عادی
034092سرشیفت آهنگری و نوسازی کد شغلی عادی
034093سرشیفت انتظامات کد شغلی عادی
034094سرشیفت تعمیرات جاری ابزار دقیق کد شغلی عادی
034095سرشیفت تعمیرات جاری الکترونیک کد شغلی عادی
034096سرشیفت تعمیرات جاری برق صنعتی کد شغلی عادی
034098سرشیفت تعمیرات جاری مکانیک کد شغلی عادی
034099سرشیفت تکنیکال کد شغلی عادی
0340AGماشینکاری کد ویژه
034100کمک باغبان کد شغلی عادی
034101کمک بناکد شغلی عادی
034102بازرسی تایر (کنترلر1)کد شغلی عادی
034103بازرسی تیوب (کنترلر1)کد شغلی عادی
034104پخت تایر (کنترلر1)کد شغلی عادی
034105ریکلیم و پودر (کنترلر1)کد شغلی عادی
034106پخت تیو ب (کنترلر1)کد شغلی عادی
034107تایر خام (کنترلر1)کد شغلی عادی
034108مواد و آمیزه (کنترلر1)کد شغلی عادی
034109نیمه ساخته تایر (کنترلر1)کد شغلی عادی
034110نیمه ساخته تیوب (کنترلر1)کد شغلی عادی
034111بازرسی تایر (کنترلر2)کد شغلی عادی
034112بازرسی تیوب (کنترلر2)کد شغلی عادی
034113پخت تایر (کنترلر2)کد شغلی عادی
034114پخت تیوب (کنترلر2)کد شغلی عادی
034115تایر خام (کنترلر2)کد شغلی عادی
034116ریکلیم وپودر (کنترلر2)کد شغلی عادی
034117محصولات خسارتی (کنترلر2)کد شغلی عادی
034118مواد وآمیزه (کنترلر2)کد شغلی عادی
034119نیمه ساخته تایر (کنترلر2)کد شغلی عادی
034120نیمه ساخته تیووب (کنترلر2)کد شغلی عادی
034121ارزیابی محصول (کنترلر3)کد شغلی عادی
034122بازرسی تایر (کنترلر3)کد شغلی عادی
034123بازرسی تیوب (کنترلر3)کد شغلی عادی
034124پخت تایر (کنترلر3)کد شغلی عادی
034125پخت تیو ب (کنترلر3)کد شغلی عادی
034126تایر حام (کنترلر3)کد شغلی عادی
034127ریکلیم وپودر (کنترلر3)کد شغلی عادی
034128محصولات خسارتی (کنترلر3)کد شغلی عادی
034129مواد وآمیزه (کنترلر3)کد شغلی عادی
034130نیمه ساخته تایر (کنترلر3)کد شغلی عادی
034131نیمه ساخته تیوب (کنترلر3)کد شغلی عادی
034132کنترلر تولیدکد شغلی عادی
034133کنترلر موادکد شغلی عادی
034134ماشینکار 1کد شغلی عادی
034135ماشینکار 2کد شغلی عادی
034136ماشینکار 3کد شغلی عادی
034137مامور پیگیری وکنترل خریدها (خارجی)کد شغلی عادی
034138مامور پیگیری وکنترل خریدها (داخلی)کد شغلی عادی
034139دفتر مرکزی (مامور خرید1)کد شغلی عادی
034140کارخانه (مامور خرید1)کد شغلی عادی
034141دفتر مرکزی (مامور خرید2)کد شغلی عادی
034142کارخانه (مامور خرید2)کد شغلی عادی
034145متصدی ارشیو فنی کد شغلی عادی
034146تعمیرات جاری (متصدی ابزار دقیق 1)کد شغلی عادی
034147تعمیرات جاری (متصدی ابزار دقیق 2)کد شغلی عادی
034151متصدی الکترونیک (تعمیرات پیشگیرانه)کد شغلی عادی
034152متصدی الکترونیک (تعمیرات جاری)کد شغلی عادی
034153متصدی امور بیمه کد شغلی عادی
034154متصدی برنامه ریزی تعمیرات کد شغلی عادی
034158متصدی پیگیری تعمیرات خودرهاکد شغلی عادی
034159صنعتی (متصدی تاسیسات 1)کد شغلی عادی
034160عمومی (متصدی تاسیسات 1)کد شغلی عادی
034161صنعتی (متصدی تاسیسات 2)کد شغلی عادی
034162عمومی (متصدی تاسیسات 2)کد شغلی عادی
034163صنعتی (متصدی تاسیسات 3)کد شغلی عادی
034164عمومی (متصدی تاسیسات 3)کد شغلی عادی
034165متصدی تصفیه خانه 1کد شغلی عادی
034166متصدی تصفیه خانه 2کد شغلی عادی
034167اکسترودر تایر (متصدی تولید 1)کد شغلی عادی
034168اختلاط (متصدی تولید 1)کد شغلی عادی
034169اسپلایس تیوب (متصدی تولید 1)کد شغلی عادی
034170اکسترودر تیوب (متصدی تولید 1)کد شغلی عادی
034173برش لایه (متصدی تولید 1)کد شغلی عادی
034174بلادر سازی (متصدی تولید 1)کد شغلی عادی
034175بیدسازی (متصدی تولید 1)کد شغلی عادی
034176پالایش و بسته بندی (متصدی تولید 1)کد شغلی عادی
034177پخت تایر (متصدی تولید 1)کد شغلی عادی
034178پخت تیوب (متصدی تولید 1)کد شغلی عادی
034179رادیال (متصدی تولید 1)کد شغلی عادی
034180متصدی تولید bc (ساخت تایر 1)کد شغلی عادی
034181متصدی تولید mc (ساخت تایر 1)کد شغلی عادی
034182متصدی تولید pc (ساخت تایر 1)کد شغلی عادی
034183کلندر وگام (متصدی تولید 1)کد شغلی عادی
034184اختلاط (متصدی تولید 2)کد شغلی عادی
034185اسپلایس تیوب (متصدی تولید 2)کد شغلی عادی
034186اکسترودر تایر (متصدی تولید 2)کد شغلی عادی
034187اکسترودر تیوب (متصدی تولید 2)کد شغلی عادی
034190برش لایه (متصدی تولید 2)کد شغلی عادی
034191بلادر سازی (متصدی تولید 2)کد شغلی عادی
034192بیدسازی (متصدی تولید 2)کد شغلی عادی
034193پالایش و بسته بندی (متصدی تولید 2)کد شغلی عادی
034194پخت تایر (متصدی تولید 2)کد شغلی عادی
034195پخت تیوب (متصدی تولید 2)کد شغلی عادی
034196پرادیال (متصدی تولید 2)کد شغلی عادی
034197متصدی تولید bc (ساخت تایر 2)کد شغلی عادی
034198متصدی تولید mc (ساخت تایر 2)کد شغلی عادی
034199متصدی تولید pc (ساخت تایر 2)کد شغلی عادی
0341AGسرگروه وسرپرست ماشینکاری وبرشکاری کد ویژه
034200کلندر وگام (متصدی تولید2)کد شغلی عادی
034201اختلاط (متصدی تولید3)کد شغلی عادی
034202اسپلایس تیوب (متصدی تولید 3)کد شغلی عادی
034203اکسترودر تایر (متصدی تولید 3)کد شغلی عادی
034204اکسترودر تیوب (متصدی تولید 3)کد شغلی عادی
034207برش لایه (متصدی تولید 3)کد شغلی عادی
034208بلادر سازی (متصدی تولید 3)کد شغلی عادی
034209بیدسازی (متصدی تولید 3)کد شغلی عادی
034210پالایش و بسته بندی (متصدی تولید 3)کد شغلی عادی
034211پخت تایر (متصدی تولید 3)کد شغلی عادی
034212پخت تیوب (متصدی تولید 3)کد شغلی عادی
034213متصدی تولید bc (ساخت تایر 3)کد شغلی عادی
034214متصدی تولید mc (ساخت تایر 3)کد شغلی عادی
034215متصدی تولید pc (ساخت تایر 3)کد شغلی عادی
034216کلندر و گام (متصدی تولید 3)کد شغلی عادی
034217رادیال (متصدی تولید 3)کد شغلی عادی
034218متصدی سفارش قطعات کد شغلی عادی
034219متصدی فروش پودر خ ریکلیم وسایرکد شغلی عادی
034220متصدی کنترل ثبت ورود وخروج کد شغلی عادی
034222متصدی لباسشوئی کد شغلی عادی
034223مدیر اموزش وبرنامه ریزی نیروی انسانیکد شغلی عادی
034224مدیر بازاریابی وفروش کد شغلی عادی
034226مدیر پروژه کد شغلی عادی
034227مدیر تحقیقات کد شغلی عادی
034228مدیر تکنیکال کد شغلی عادی
034229مدیر سیستمها و اطلاعات کد شغلی عادی
034230مدیر صادرات کد شغلی عادی
034231مدیر طراحی مهندسی کد شغلی عادی
034232مدیر فنی کد شغلی عادی
034233مدیر کنترل کیفیت کد شغلی عادی
034234مدیر کیفیت فراگیرکد شغلی عادی
034235مدیر مالی کد شغلی عادی
034236مربی مهد کودک کد شغلی عادی
034237مسئول اخذ مجوزها واسنادکد شغلی عادی
034238مسئول امار واطلاعات کد شغلی عادی
034239مسئول امور بانکی وگمرکی کد شغلی عادی
034240مسئول امور رفاهی کد شغلی عادی
034241مسئول امور سهام کد شغلی عادی
034242مسئول انبار ضایعات ومستعمل کد شغلی عادی
034243مسئول انبار کالای ساختمانی و متفرقه کد شغلی عادی
034244مسئول انبار ملزومات کد شغلی عادی
034245مسئول بازار یابی خارجی کد شغلی عادی
034246مسئول برنامه ریزی اجرائی کد شغلی عادی
034247مسئول پبگیری و تدوین امار وگزارشات کد شغلی عادی
034248مسئول تبلیغات کد شغلی عادی
034249مسئول تبلیغات و بازاریابی داخلی کد شغلی عادی
034250مسئول ترابری (کارخانه)کد شغلی عادی
034251مسئول تعمیرات پیشگیرانه ابزار دقیق کد شغلی عادی
034252مسئول تمیرات پیشگیرانه الکترونیک کد شغلی عادی
034253مسئول تعمیرات خودر وهای صنعتی کد شغلی عادی
034254مسئول خدمات بعد از فروش کد شغلی عادی
034255مسئول خرید مواد اولیه داخلی کد شغلی عادی
034256مسئول دریافت وپرداخت (دفتر مرکزی)کد شغلی عادی
034257مسئول دفتر مدیر عامل کد شغلی عادی
034258مسئول دفتر معاونت (اجرایی)کد شغلی عادی
034259مسئول دفتر معاونت (بازرگانی)کد شغلی عادی
034260مسئول دفتر معاونت (تحقیقات و توسعه)کد شغلی عادی
034261مسئول دفتر معاونت (مالی و اداری)کد شغلی عادی
034262مسئول روابط عمومی کارخانه کد شغلی عادی
034263مسئول سالن غذاخوری کد شغلی عادی
034264مسئول سرویس ایاب وذهاب کارکنان کد شغلی عادی
034265مسئول شعبه کد شغلی عادی
034266مسئول شیفت اداری کد شغلی عادی
034267مسئول صدور اسناد (کارخانه)کد شغلی عادی
034268مسئول فروش تایر وتیوب کد شغلی عادی
034269مسئول فضای سبزکد شغلی عادی
034270مسئول ممیزی اسنادکد شغلی عادی
034271مسئول مهد کودک کد شغلی عادی
034272مسئول مهانسراکد شغلی عادی
034273مسئول نظافت کد شغلی عادی
034274معاون اجرائی کد شغلی عادی
034275مسئول هماهنگی و کنترل فروشگاههاکد شغلی عادی
034276مشاوران کد شغلی عادی
034277معاون بازرگانی کد شغلی عادی
034278معاون تحقیقات وتوسعه کد شغلی عادی
034279معاون مالی واداری کد شغلی عادی
034280تعمیرات جاری (مکانیک 1)کد شغلی عادی
034281تعمیرات منطقه ای (مکانیک 1)کد شغلی عادی
034282سرویس وروانکاری (مکانیک 1)کد شغلی عادی
034283نوسازی وبازسازی (مکانیک 1)کد شغلی عادی
034284تعمیرات پیشگیرانه (مکانیک 2)کد شغلی عادی
034285تعمیرات جاری (مکانیک 2)کد شغلی عادی
034286تعمیرات منطقه ای (مکانیک 2)کد شغلی عادی
034287سرویس و روانکاری (مکانیک 2)کد شغلی عادی
034288نوسازی وباز سازی (مکانیک 2)کد شغلی عادی
034290تعمیرات جاری (مکانیک 3)کد شغلی عادی
034291تعمیرات منطقه ای (مکانیک 3)کد شغلی عادی
034292سریس و روانکاری مکانیک 3کد شغلی عادی
034293مکانیک خودرو 1کد شغلی عادی
034294نوسازی و باز سازی (مکانیک 3)کد شغلی عادی
034295مکانیک خودرو 2کد شغلی عادی
034296مکانیک خودرو 3کد شغلی عادی
034297منشی (دفتر معاونت امور اجرائی)کد شغلی عادی
034298منشی (دفتر مدیر عامل)کد شغلی عادی
0342AGسرپرست ساخت دروپنجره کد ویژه
034300اختلاط (سرپرست تولید 1)کد شغلی عادی
034301اسپلایس تیوب (سرشیفت تولید 1)کد شغلی عادی
034302اکسترودر تایر (سرشیفت تولید 1)کد شغلی عادی
034303اکسترودر تیوب (سرشیفت تولید 1)کد شغلی عادی
034305بازدید و بسته بندی (سرشیفت تولید 1)کد شغلی عادی
034306برش لایه (سرشیفت تولید 1)کد شغلی عادی
034307بلادر سازی (سرشیفت تولید 1)کد شغلی عادی
034308بید سازی (سرشیفت تولید 1)کد شغلی عادی
034309سرشیفت تولید (پالایش و بسته بندی)کد شغلی عادی
034310پخت تایر (سرشیفت تولید 1)کد شغلی عادی
034311پخت تیوب (سرشیفت تولید 1)کد شغلی عادی
034312رادیال (سرشیفت تولید 1)کد شغلی عادی
034313سرشیفت تولید BC (ساخت تایر 1)کد شغلی عادی
034314سرشیفت تولید MC (ساخت تایر 1)کد شغلی عادی
034315سرشیفت تولید PC (ساخت تایر 1)کد شغلی عادی
034316کلندر (سرشیفت تولید 1)کد شغلی عادی
034317اختلاط (سرشیفت تولید 2)کد شغلی عادی
034318اسپلایس تیوب (سرشیفت تولید 2)کد شغلی عادی
034319اکسترودر تایر (سرشیفت تولید 2)کد شغلی عادی
034320اکسترودر تیوب (سرشیفت تولید 2)کد شغلی عادی
034323بلادر سازی (سرشیفت تولید 2)کد شغلی عادی
034324بلادر سازی (سرشیفت تولید 3)کد شغلی عادی
034325سرشیفت نیروگاه کد شغلی عادی
034326سرویسکارکد شغلی عادی
034327سیم پیچ 1کد شغلی عادی
034328سیم پیچ 2کد شغلی عادی
034329قائم مقام مدیر عامل کد شغلی عادی
034330قائم مقام معاونت اجرائی کد شغلی عادی
034331کارشناس آزمایشگاه تکنیکال کد شغلی عادی
034332کارشناس ارشد تحقیقات و توسعه کد شغلی عادی
034333کارشناس اطلاعات مدیریت کد شغلی عادی
034334کارشناس برنامه ریزی استراتژیک کد شغلی عادی
034335کارشناس تحقیقات و ارزیابی بازارکد شغلی عادی
034336کارشناس طراحی سیستمها و روشهاکد شغلی عادی
034337کارشناس طراحی محصول و قالب کد شغلی عادی
034338کارشناس طراحی مواد خ آمیزه و قطعات کد شغلی عادی
034339کارشناس طراحی و نظارت (قطعات)کد شغلی عادی
034341کارشناس کیفیت فراگیرکد شغلی عادی
034342کارشناس مهندسی ساخت کد شغلی عادی
034343کارشناس مهندسی صنایع کد شغلی عادی
034344کارشناس مهندسی مواد و آمیزه کد شغلی عادی
034345کارگر انبار (ضایعات و مستعمل)کد شغلی عادی
034347کارگر انبار (صادراتی)کد شغلی عادی
034348کارگر انبار (لوازم و قطعات یدکی)کد شغلی عادی
034349کارگر انبار (ملزومات)کد شغلی عادی
034350کارگر انبار (مواد اولیه)کد شغلی عادی
034351کارگر انبار (محصول - بازار داخلی)کد شغلی عادی
034352اکسترودر تایر (کارگر تولید1)کد شغلی عادی
034353اختلاط (کارگر تولید1)کد شغلی عادی
034354اسپلایس تیوب (کارگر تولید1)کد شغلی عادی
034355اکسترودر تیوب (کارگر تولید1)کد شغلی عادی
034358برش لایه (کارگر تولید1)کد شغلی عادی
034359بلادر سازی (کارگر تولید1)کد شغلی عادی
034360بید سازی (کارگر تولید1)کد شغلی عادی
034361پالایش و بسته بندی (کارگر تولید1)کد شغلی عادی
034362کارگر تولید (پخت تایر)کد شغلی عادی
034363پخت تیوب (کارگر تولید 1)کد شغلی عادی
034364رادیال (کارگر تولید 1)کد شغلی عادی
034365کارگر تولید BC (ساخت تایر 1)کد شغلی عادی
034366کارگر تولید MC (ساخت تایر 1)کد شغلی عادی
034367کارگر تولید PC (ساخت تایر 1)کد شغلی عادی
034368کلندر و گام (کارگر تولید 1)کد شغلی عادی
034369اکسترودر تایر (کارگر تولید 1)کد شغلی عادی
034370اختلاط (کارگر تولید 2)کد شغلی عادی
034371اسپلایس تیوب (کارگر تولید 2)کد شغلی عادی
034372اکسترودر تیوب (کارگر تولید 2)کد شغلی عادی
034375برش لایه (کارگر تولید 2)کد شغلی عادی
034376بلادر سازی (کارگر تولید 2)کد شغلی عادی
034377بید سازی (کارگر تولید 2)کد شغلی عادی
034378پالایش و بسته بندی (کارگر تولید 2)کد شغلی عادی
034379پخت تایر (کارگر تولید تولید 2)کد شغلی عادی
034380پخت تیوب (کارگر تولید 2)کد شغلی عادی
034381رادیال (کارگر تولید 2)کد شغلی عادی
034382کارگر تولید BC (ساخت تایر 2)کد شغلی عادی
034383کارگر تولید MC (ساخت تایر 2)کد شغلی عادی
034384کارگر تولید PC (ساخت تایر 2)کد شغلی عادی
034385کلندر و گام (کارگر تولید 2)کد شغلی عادی
034386اکسترودر تایر (کارگر تولید 3)کد شغلی عادی
034387اختلاط (کارگر تولید 3)کد شغلی عادی
034388اسپلایس (کارگر تولید 3)کد شغلی عادی
034389اکسترودر تیوب (کارگر تولید 3)کد شغلی عادی
034392برش لایه (کارگر تولید 3)کد شغلی عادی
034393بلادر سازی (کارگر تولید 3)کد شغلی عادی
034394بید سازی (کارگر تولید 3)کد شغلی عادی
034395پالایش و بسته بندی (کارگر تولید 3)کد شغلی عادی
034396پخت تایر (کارگر تولید 3)کد شغلی عادی
034397پخت تیوب (کارگر تولید 2)کد شغلی عادی
034398پخت تیوب (کارگر تولید 3)کد شغلی عادی
034399کارگر تولید BC (ساخت تایر 3)کد شغلی عادی
0343AGکارگرساخت در و پنجره کد ویژه
034400نجار 2کد شغلی عادی
034401نقاش صنعتی 1کد شغلی عادی
034402نقاش صنعتی 2کد شغلی عادی
034403نگهبان 2کد شغلی عادی
034404ورقکار - عایقکار 1کد شغلی عادی
034405ورقکار - عایقکار 2کد شغلی عادی
034406کارگر تولید MC (ساخت تایر 3)کد شغلی عادی
034407کارگر تولید PC (ساخت تایر 3)کد شغلی عادی
034408کلندر و گام (کارگر تولید 3)کد شغلی عادی
034409اداری دفتر مرکزی (کارگر خدمات 1)کد شغلی عادی
034410خدمات عمومی (کارگر خدمات 1)کد شغلی عادی
034411شعبه (کارگر خدمات 1)کد شغلی عادی
034412مهد کودک (کارگر خدمات 1)کد شغلی عادی
034413اداری دفتر مرکزی (کارگر خدمات 2)کد شغلی عادی
034414مهمانسرا (کارگر خدمات 2)کد شغلی عادی
034415اداری دفتر مرکزی (کارگر خدمات 3)کد شغلی عادی
034416خدمات عمومی (کارگر خدمات 3)کد شغلی عادی
034417معاونت تحقیق و توسعه کد شغلی عادی
034418نماینده مدیریت (تضمین کیفیت)کد شغلی عادی
034419رئیس برنامه ریزی نگهداری و تعمیرات کد شغلی عادی
034420رئیس دفتر فنی کد شغلی عادی
034421رئیس برنامه ریزی و کنترل تولیدکد شغلی عادی
034422سرپرست شیفت کنترل کیفیت کد شغلی عادی
034423آمارگیر برنامه ریزی کد شغلی عادی
034424مسئول اطاق تک کد شغلی عادی
034425تکنسین زمان سنجی کد شغلی عادی
034426مسئول سفارشات کد شغلی عادی
034427رئیس دفتر حقوقی کد شغلی عادی
034428کارمند ارشد دفتر حقوقی کد شغلی عادی
034429رئیس آموزش کد شغلی عادی
034430رئیس عملیات کامپیوترکد شغلی عادی
034431کارشناس نرم افزارکد شغلی عادی
034432رئیس روابط عمومی کد شغلی عادی
034433رئیس امور سهام کد شغلی عادی
034434معاون شیفت کد شغلی عادی
034436سرپرست ارشد بخش بنبوری و اکسترودرکد شغلی عادی
034440سرپرست ارشد بخش پخت و بازرسی تایرکد شغلی عادی
034441سرپرست برش لایه کد شغلی عادی
034442سرپرست کلندر چهار رول کد شغلی عادی
034443سرپرست بند سازی کد شغلی عادی
034444سرپرست کلندر سه رول کد شغلی عادی
034445رئیس تولید بخش پخت و بازرسی تایرکد شغلی عادی
034446سرپرست بید سازی کد شغلی عادی
034447سرپرست استیلاستیک کد شغلی عادی
034448سرپرست تایر سازی رادیال کد شغلی عادی
034449سرپرست بازرسی و آرایش تایرکد شغلی عادی
034450سرپرست تیوب بلادر و فلاپ کد شغلی عادی
034451رئیس تولید بخش بنبوری و اکسترودرکد شغلی عادی
034455رئیس تولید بخش تیوب سازی کد شغلی عادی
034456اپراتور اطاق کنترل کد شغلی عادی
034457اپراتور برش تردکد شغلی عادی
034458اپراتور برش لایه کد شغلی عادی
034459اپراتور لاینر صاف کن کد شغلی عادی
034460اپراتور چیفرست کد شغلی عادی
034461اپراتور کلندر چهار رول کد شغلی عادی
034462اپراتور کلندر سه رول کد شغلی عادی
034463اپراتور نوار پیچ کد شغلی عادی
034464اپراتور فیلیپرکد شغلی عادی
034465اپراتور تایر سازی باری کد شغلی عادی
034466اپراتور استیلاستیک کد شغلی عادی
034467اپراتور تایر سازی سواری کد شغلی عادی
034468اپراتور تایر سازی رادیال کد شغلی عادی
034469اپراتور اتصال رویه تایرکد شغلی عادی
034470اپراتور پالایش مخلوط لاستیک کد شغلی عادی
034471اپراتور خط تیوب کد شغلی عادی
034472اپراتور اتصال تیوب کد شغلی عادی
034473کمک اپراتور کلندرچهار رول کد شغلی عادی
034474کمک اپراتور کلندر سه رول کد شغلی عادی
034475کمک اپراتور بند سازی کد شغلی عادی
034476کمک اپراتور تایر سازی باری کد شغلی عادی
034477کارگر توزین و برش کائوچوکد شغلی عادی
034478کارگر تدارک و توزین مواد شیمیائی کد شغلی عادی
034479کارگر غلطک کار بنبوری کد شغلی عادی
034480کارگر بچ آف کد شغلی عادی
034481کارگر تدارکات بنبوری کد شغلی عادی
034482راننده ماشین باطری کد شغلی عادی
034483دوده زن کد شغلی عادی
034484کارگر تغذیه لاستیک کد شغلی عادی
034485بوکرکد شغلی عادی
034486کارگر اسپلایس کد شغلی عادی
034487کارگر لت آف کد شغلی عادی
034488خیاط لاینرکد شغلی عادی
034489کارگر غلطک کارکد شغلی عادی
034490کارگر آماده سازی نخ کد شغلی عادی
034491کارگر پیچاننده لایه کد شغلی عادی
034492کارگر آماده سازی لایه کد شغلی عادی
034493کارگر آماده سازی سیم کد شغلی عادی
034494اکسترودر کارکد شغلی عادی
034495چیفر برگردان کد شغلی عادی
034496آمارگیر تایر سازی کد شغلی عادی
034497کارگر تعمیر کار تایرکد شغلی عادی
034498گوم چسبان کد شغلی عادی
034499کارگر رنگ زنی و سوراخ کنی کد شغلی عادی
0344AGکارگربرشکاری کد ویژه
034500اپراتور cncکد شغلی عادی
034502برنامه ریز کارگاهی تولیدکد شغلی عادی
034503برنامه ریز نگهداری و تعمیرات کد شغلی عادی
034504تست کار محصول کد شغلی عادی
034505روداژ کارکد شغلی عادی
034506رویه کارکد شغلی عادی
034507زمانسنج کد شغلی عادی
034508کاردان اموزش کد شغلی عادی
034509کاردان انبارداری کد شغلی عادی
034510کاردان باز اریابی وفروش کد شغلی عادی
034511کاردان بهداشت کارکد شغلی عادی
034512کاردان تربیت بدنی کد شغلی عادی
034513کاردان حراست کد شغلی عادی
034514کاردان خدمات رایانه کد شغلی عادی
034515کاردان دریافت وتحویل کد شغلی عادی
034516کاردان روابط عمومی کد شغلی عادی
034517کاردان فروش کد شغلی عادی
034518کاردان کنترل موجودی کد شغلی عادی
034519کارشناس اموزش کد شغلی عادی
034520کاردان مالی کد شغلی عادی
034521کارشناس بازاریابی و فروش کد شغلی عادی
034522کارشناس انبارداری کد شغلی عادی
034523کارشناس برنامه ریزی کد شغلی عادی
034524کارشناس بهداشت کارکد شغلی عادی
034525کارشناس تکنولوژی کد شغلی عادی
034526کارشناس حراست کد شغلی عادی
034527کارشناس دریافت تحویل کد شغلی عادی
034528کارشناس روابط عمومی کد شغلی عادی
034529کارشناس فروش کد شغلی عادی
034530کارشناس دریافت وتحویل کد شغلی عادی
034531کارگر دریافت وتحویل کد شغلی عادی
034532کارمند تکنولوژی کد شغلی عادی
034533کارمند بسته بندی کد شغلی عادی
034534کارمند بیمه کد شغلی عادی
034535کارمند تربیت بدنی کد شغلی عادی
034536کارمند حراست کد شغلی عادی
034537کارمند حسابداری کد شغلی عادی
034538کارمند خدمات اداری ورفاه کد شغلی عادی
034539کارمند دریافت وتحویل کد شغلی عادی
034540کارمند دفتری کد شغلی عادی
034541کارمند روابط عمومی کد شغلی عادی
034542کارمند کنترل موجودی کد شغلی عادی
034543کنترلر تولیدکد شغلی عادی
034544کنترلر کیفیت کد شغلی عادی
034545مبتدی دفتری کد شغلی عادی
034546مکانیک تراکتورکد شغلی عادی
034547نقاش تراکتورکد شغلی عادی
034548ادیو متریست کد شغلی عادی
034549تعمیرکار برق کد شغلی عادی
034550تعمیر کار تاسیسات کد شغلی عادی
034551تکنسین تکنولوژی کد شغلی عادی
034552رابطکد شغلی عادی
034553سنگزن cncکد شغلی عادی
034554شارژرکد شغلی عادی
034555فیترکار ارشدکد شغلی عادی
034556کاردان برنامه ریزی کارگاهی کد شغلی عادی
034557کارشناس خدمات رایانه کد شغلی عادی
034558کارمند بازاریابی وفروش کد شغلی عادی
034559گرماکارکد شغلی عادی
034560شستشو آزمایش 2کارگر درجه کد شغلی عادی
034561کارشناس تکنولوژی یک کد شغلی عادی
0345622فلز کار درجه کد شغلی عادی
0345636تکنسین مکانیک وتاسیسات کد شغلی عادی
034564حسابدار 1کد شغلی عادی
034565اداری دفتر مرکزی (کارگزین 3) کد شغلی عادی
034566شعبه (کارمند فروش 1)کد شغلی عادی
034567تعمیرات پیشگیرانه 3مکانیک 3)کد شغلی عادی
034568کمک بناکد شغلی عادی
034569کارمند برنامه ریزی نیروی انسانی کد شغلی عادی
0345AGبرشکارکد ویژه
034600کارگر بالانس کد شغلی عادی
034601کارگر والوزن کد شغلی عادی
034602بازرس تیوب کد شغلی عادی
034603کارگر ساب زن کد شغلی عادی
034604رئیس مکانیک و ماشین افزارکد شغلی عادی
034605معاون تاسیسات کد شغلی عادی
034606اپراتور کمپروسور و پمپاژکد شغلی عادی
034607اپراتور آب داغ کد شغلی عادی
034608رئیس برق و الکترونیک و ابزار دقیق کد شغلی عادی
034609تکنسین موتور پیچی کد شغلی عادی
034610مسئول ابزار دقیق کد شغلی عادی
034611تکنسین الکترونیک و ابزار دقیق کد شغلی عادی
034612انباردار تعمیرات مکانیک کد شغلی عادی
034613انباردار تاسیسات کد شغلی عادی
034614انباردار مواد نیم سوخته کد شغلی عادی
034615مدیر تکنولوژی کد شغلی عادی
034616رئیس تحقیقات کد شغلی عادی
034617کارشناس ساختار تایرکد شغلی عادی
034618کارشناس ترکیب موادکد شغلی عادی
034619رئیس مهندسی ساخت کد شغلی عادی
034620مهندس ساخت کد شغلی عادی
034621رئیس مهندسی ترکیب موادکد شغلی عادی
034622مهندس ترکیب موادکد شغلی عادی
034623برش لایه (سرشیفت تولید 2)کد شغلی عادی
034624بلادر سازی (سرشیفت تولید 2)کد شغلی عادی
034625توزیع شهری کارگر 3 خدمات اجرائیکد شغلی عادی
034626بید سازی (سرشیفت تولید 2)کد شغلی عادی
034627پالایش و بسته بندی (سرشیفت تولید 2)کد شغلی عادی
034628پخت تایر (سرشیفت تولید 2)کد شغلی عادی
034629سرشیفت تولید (پخت تیوب)کد شغلی عادی
034630رادیال (2سرشیفت تولیدکد شغلی عادی
034631سرشیفت تولید BC (ساخت تایر 2)کد شغلی عادی
034632سرشیفت تولید MC (ساخت تایر 2)کد شغلی عادی
034633سرشیفت تولید PC (ساخت تایر 2)کد شغلی عادی
034634کلندر (سرشیفت تولید 2)کد شغلی عادی
034636سرشیفت فنی (قابل گردش در شیفتها)کد شغلی عادی
034637سرشیفت کنترل کیفیت کد شغلی عادی
034638سرشیفت ماشینکارکد شغلی عادی
034639مهندس آزمایشگاه آب و مواد اولیه کد شغلی عادی
034640مهندس ارزیاب محصول کد شغلی عادی
034641تکنسین دای سازی کد شغلی عادی
034642تکنسین ترکیب موادکد شغلی عادی
034643تکنسین آزمون تایر و تیوب کد شغلی عادی
034644اپراتور آزمون تایر و تیوب کد شغلی عادی
034645تکنسین آزمایش مواد اولیه کد شغلی عادی
034646تکنسین آزمایشگاه اختلاطکد شغلی عادی
034647وارد کننده اطلاعات کد شغلی عادی
034648کارمند امور سهام کد شغلی عادی
034649کنترل موجودی انبارکد شغلی عادی
034650چکر انبارکد شغلی عادی
034651متصدی انبار ضایعات کد شغلی عادی
034652مسئول امور بیمه کد شغلی عادی
034653مدیر خدمات و پرستاری کد شغلی عادی
034654کمک بهیارکد شغلی عادی
034655سرپرستارکد شغلی عادی
034656کاردان بیهوشی کد شغلی عادی
034657کارشناس مامائی کد شغلی عادی
034658مسئول پذیرش و آمار و مدارک پزشکی کد شغلی عادی
034659متصدی پذیرش و بایگانی مدارک پزشکی کد شغلی عادی
034660مسئول نگهبانی کد شغلی عادی
034661مسئول بررسی مدارک پزشکی کد شغلی عادی
034662کارشناس رادیو لژی کد شغلی عادی
034663رابط اتاقهای عمل کد شغلی عادی
034664رابط بخش کد شغلی عادی
034665کاردان اتاق عمل کد شغلی عادی
034666کارشناس مسئول آزمایشگاه کد شغلی عادی
034667تکنسین امور دارویی کد شغلی عادی
034668کمک تکنسین امور دارویی کد شغلی عادی
034669مسئول حسابداری ترخیص کد شغلی عادی
034670مسئول لنژری کد شغلی عادی
034671سرپرست و تکنسین تاسیسات کد شغلی عادی
034672کمک تکنسین رادیولژی کد شغلی عادی
034673مسئول دفتر ریاست و مدیریت کد شغلی عادی
034674مسئول C.S.Rکد شغلی عادی
034675مسئول و راننده آمبولانس کد شغلی عادی
034676مسئول فنی بیمارستان کد شغلی عادی
034677سرپرست حسابداری بیمارستان کد شغلی عادی
034678منشی بخش کد شغلی عادی
034679مسئول اموال کد شغلی عادی
034680مسئول امور اداری و مدارک پزشکی کد شغلی عادی
034681بهیار 1کد شغلی عادی
034682بهیار 2کد شغلی عادی
034683تکنسین ماشینکاری پلاستیک کد شغلی عادی
034684کارگر مونتاژ پلاستیک کد شغلی عادی
034685کارگر کمکی تولیدکد شغلی عادی
034686کارگر ماشینکار پلاستیک کد شغلی عادی
034687استاد کار ماشینکاری پلاستیک کد شغلی عادی
034688رئیس ابزار سازی کد شغلی عادی
034689فرمن تراش رینگ یک کد شغلی عادی
034690مدیر تحقیق و توسعه کد شغلی عادی
034692مدیر تضمین کیفیت کد شغلی عادی
034693مسئول دفتر حوزه مدیر عامل کد شغلی عادی
034694کارمند حراست 1کد شغلی عادی
034695سرشیفت نگهبانی کد شغلی عادی
034696سرنگهبان 1کد شغلی عادی
034697نگهبان و آتش نشان ارشدکد شغلی عادی
034698حسابدار 1کد شغلی عادی
034699کارشناس ارشد فروش کد شغلی عادی
0346AGکارگررنگ دامپاکد ویژه
034700کارمند فروش 1کد شغلی عادی
034701رئیس عملیات حرارتی کد شغلی عادی
034702ستراپراتور تراش رینگ کد شغلی عادی
034703کمک اپراتور تراش رینگ کد شغلی عادی
034704اپراتور تراش رینگ 1کد شغلی عادی
034705متصدی تعمیر ابزارکد شغلی عادی
034706متصدی پمپخانه کد شغلی عادی
034707کارگر پمپخانه 1کد شغلی عادی
034708رئیس سنگزنی رینگ کد شغلی عادی
034709سرپرست سنگزنی رینگ کد شغلی عادی
034710فرمن سنگزنی رینگ یک کد شغلی عادی
034711ستراپراتور سنگزنی رینگ 1کد شغلی عادی
034712ستراپراتور سنگزنی رینگ 2کد شغلی عادی
034713اپراتور سنگزنی رینگ 1کد شغلی عادی
034714کمک اپراتور سنگزنی رینگ کد شغلی عادی
034715ستراپراتور ساچمه و رولر 2کد شغلی عادی
034716اپراتور ساچمه و رولرکد شغلی عادی
034717فرمن عملیات حرارتی ابزار یک کد شغلی عادی
034718اپراتور عملیات حرارتی 1کد شغلی عادی
034719رئیس پرس کیج کد شغلی عادی
034720اپراتور پرس 1کد شغلی عادی
034721تعمیر کار ابزار یک کد شغلی عادی
034722کاردان ابزار سازی کد شغلی عادی
034723ماشینکاری ماشینهای ابزارکد شغلی عادی
034724کارگر ابزارسازی کد شغلی عادی
034725رئیس مهندسی صنایع کد شغلی عادی
034726مسئول وقت نگهداری کد شغلی عادی
034727کارمند مهندسی صنایع 1کد شغلی عادی
034728کاردان برنامه ریزی تولیدکد شغلی عادی
034729کاردان برنامه ریزی تولید 1کد شغلی عادی
034730ناظر تولیدکد شغلی عادی
034731کارگر حمل و نقل تولید 1کد شغلی عادی
034732رئیس انبارها و امور موادکد شغلی عادی
034733متصدی انبارکد شغلی عادی
034734انباردار 1کد شغلی عادی
034735کمک انباردار 1کد شغلی عادی
034736کارگر انبارکد شغلی عادی
034737بازرس کنترل کیفی کد شغلی عادی
034738بازرس کنترل کیفی اتاق انداره گیری 1کد شغلی عادی
034740کاردان متالوژی کد شغلی عادی
034741آزمایشگر 1کد شغلی عادی
034742مونتاژکار 1کد شغلی عادی
034743بازرس کیفیت نهائی محصول 1کد شغلی عادی
034744رئیس برنامه ریزی تعمیرات و نگهداری کد شغلی عادی
034745برنامه ریز تعمیرات 1کد شغلی عادی
034746سرپرست تعمیرات کد شغلی عادی
034747کاردان تعمیرات ماشین آلات کد شغلی عادی
034748تعمیرکار ماشین آلات 1کد شغلی عادی
034749کارگر تعمیرات کد شغلی عادی
034750سرپرست عیب یابی و تعمیرات فوری کد شغلی عادی
034751رئیس تعمیرات الکتریکی کد شغلی عادی
034752کاردان تعمیرات برق کد شغلی عادی
034753تعمیرکار برق 1کد شغلی عادی
034754کمک کارشناس تحقیق کد شغلی عادی
034755سرپرست سرویس و نگهداری برق کد شغلی عادی
034756رئیس و تعمیرات الکترونیک و CNCکد شغلی عادی
034757کاردان الکترونیک کد شغلی عادی
034758کارشناس طراحی 1کد شغلی عادی
034759کمک کارشناس طراحی کد شغلی عادی
034760کارگر آهنگری - جوشکاری کد شغلی عادی
034761لوله کش 1کد شغلی عادی
034762رئیس دفتر پروژه هاکد شغلی عادی
034763کمک کارشناس پروژه کد شغلی عادی
034764سیستم آنالیست ارشدکد شغلی عادی
034765اپراتور تاسیسات کد شغلی عادی
034766کارشناس تدارکات کد شغلی عادی
034767کارمند روابط عمومی 1کد شغلی عادی
034768کارمند کارگزینی 1کد شغلی عادی
034769کارشناس ارشد اداری کد شغلی عادی
034770کارگر خدمات 1کد شغلی عادی
034771اپراتور پیچ و تلفن 1کد شغلی عادی
034772ماشین نویس 1کد شغلی عادی
034773فرمن ساچمه و رولرکد شغلی عادی
034774مهندسی تولید1کارشناس کد شغلی عادی
034775کارمند ارشد روابط عمومی کد شغلی عادی
034776کارشناس ارشد تدارکات کد شغلی عادی
034777اداری 2کارشناس کد شغلی عادی
034778اداری 1کارشناس کد شغلی عادی
034779کارشناس خدمات فنی 1کد شغلی عادی
034780کمک کاردان تعمیرات برق کد شغلی عادی
034781تعمیر کار کارهاس تاسیساتی 1کد شغلی عادی
034782کارشناس کنترل کیفی 1کد شغلی عادی
034783بازرس کیفیت نهائی محصول کد شغلی عادی
034784کارگر ارشد حمل و نقل تولیدکد شغلی عادی
034785بازرس کنترل کیفی تراش کد شغلی عادی
034786کمک فرمن مونتاژکد شغلی عادی
034787کارشناس یک ابزار سازی کد شغلی عادی
034789کارکن قراردادی کد شغلی عادی
034790کارشناس حفاظت فنی و ایمنی یک کد شغلی عادی
034791سرپرست کنترل کیفی و مونتاژکد شغلی عادی
034792کارشناس مسئول رادیو لوژی کد شغلی عادی
034793کارگر آردگیرکد شغلی عادی
034794مسئول فنی داروخانه کد شغلی عادی
034795متصدی جوشکاری درز ریل کد شغلی عادی
034796راهبان کد شغلی عادی
034797متصدی امور عمومی کد شغلی عادی
034798مسئول امور تعمیرات کد شغلی عادی
034799راننده درزین کد شغلی عادی
0347AGمتصدی پخت رنگ دامپاکد ویژه
034800مسئول ایمنی کد شغلی عادی
034801مکانسین بناکد شغلی عادی
034802مکانسین جوشکاری کد شغلی عادی
034803تکنسین ارشد تعمیرات و نوسازی کد شغلی عادی
034804آزمایشگر و تعمیرکار و تاسیسات کد شغلی عادی
034805آمار و اطلاعات کد شغلی عادی
034806اپراتور دیگ بخار 2کد شغلی عادی
034807اپراتوردستگاههای تست آب روغن کد شغلی عادی
034808برق کار 1کد شغلی عادی
034809برق کار 2کد شغلی عادی
034810تعمیرکار ماشین آلات کد شغلی عادی
034811تعمیرکار الکترونیک کد شغلی عادی
034812تعمیرکار تاسیسات و جوشکارکد شغلی عادی
034813جانشین مدیر تعالی سازمانی کد شغلی عادی
034814جوشکار وآهنگر 2کد شغلی عادی
034815جوشکار و تعمیر کار تاسیسات کد شغلی عادی
034816رئیس ابزار سازی کد شغلی عادی
034817رئیس تعمیرات برق و الکترونیک کد شغلی عادی
034818رئیس تکنولوژی کد شغلی عادی
034819رئیس حفاظت پرسنلی کد شغلی عادی
034820رئیس طراحی کد شغلی عادی
034821رئیس کنترل موجودی و سفارشات کد شغلی عادی
034822رئیس ماشینکاری قطعات کد شغلی عادی
034823رئیس امور اجرائی و پروژه کد شغلی عادی
034824سرپرست حسابداری قیمت تمام شده کد شغلی عادی
034825سرپرست خط شاتون و میل شاتون کد شغلی عادی
034826سرپرست قراردادهاکد شغلی عادی
034827سرپرست کنترل کیفی فرایند تولیدکد شغلی عادی
034828سرپرست کنترل کیفی مواد و اقلام ورودیکد شغلی عادی
034829سرپرست ماشینکاری قطعات کد شغلی عادی
034830کارپرداز 2کد شغلی عادی
034831کاردان برنامه ریزی 2کد شغلی عادی
034832کاردان طراحی 2کد شغلی عادی
034833کاردان فنی ابزارکد شغلی عادی
034834کارشناس امور بازرگانی کد شغلی عادی
034835کارشناس برق و الکترونیک کد شغلی عادی
034836کارگر انبار 2کد شغلی عادی
034837کارمند بایگانی فنی کد شغلی عادی
034838کارمند کارگزینی 2کد شغلی عادی
034839کارمند مالی کد شغلی عادی
034840کنترلر کیفیت 2کد شغلی عادی
034841کنترلر خ اپراتور دستگاه تست آب کد شغلی عادی
034842ماشین کار عمومی کد شغلی عادی
034843ماشین کار عمومی 1کد شغلی عادی
034844ماشین کار عمومی 2کد شغلی عادی
034845ماشین کار عمومی 3کد شغلی عادی
034846ماشین کار عمومی 4کد شغلی عادی
034847متصدی بایگانی فنی و چاپ و تکثیرکد شغلی عادی
034848متصدی دریافت و پرداخت کد شغلی عادی
034849متصدی شیفت و نگهبانی و آتشنشانی کد شغلی عادی
034850مدیر امور ارتباطات و پرسنلی کد شغلی عادی
034851مدیر امور اداری و پرسنلی کد شغلی عادی
034852مسئول تکنولوژی و برنامه ریزی ابزارکد شغلی عادی
034853مسئول سستمها خ تلفن خ صوتی و تصویریکد شغلی عادی
034854مسئول کنترل قراردادهاکد شغلی عادی
034855مسئول کنترل کارگاه ساخت کد شغلی عادی
034856نجار وبسته بندکد شغلی عادی
034858آموزشگرکد شغلی عادی
034859ناظر خریدکد شغلی عادی
034860مدیر کارگاه کد شغلی عادی
034861عضو شاغل کد شغلی عادی
034862کمک شیفت کد شغلی عادی
034863مربی پرورشی کد شغلی عادی
034864مدیر کل کد شغلی عادی
034866اپراتور تولیدکد شغلی عادی
034867سرکارگر معدن کد شغلی عادی
034868عضو شوراکد شغلی عادی
034869تقریر نویس کد شغلی عادی
034870خدمه کد شغلی عادی
034871کارشناس تاسیسات کد شغلی عادی
034872کارگر خدمات عمومی کد شغلی عادی
034873راننده خودرو سنگین کد شغلی عادی
034874معاون اداره کد شغلی عادی
034875نقاش ساختمان کد شغلی عادی
034876راننده بیل مکانیکی کد شغلی عادی
034877مسئول تابلوی برق کد شغلی عادی
034878متصدی برق روشنائی کد شغلی عادی
034879متصدی امور تاسیسات ساختمات کد شغلی عادی
034880مکانسین لوله کشی کد شغلی عادی
034881تعمیر کار موتورکد شغلی عادی
034882متصدی تهیه توزیع آب کد شغلی عادی
034883متصدی امور تاسیسات کد شغلی عادی
034884تعمیر کار تهویه و شوفاژکد شغلی عادی
034885مسئول دپوی برق کد شغلی عادی
034886مسئول حوزه برق کد شغلی عادی
034887تعمیر کار ساختمان کد شغلی عادی
034888مکانسین حلبی سازکد شغلی عادی
034889مکانسین آهنگرکد شغلی عادی
034890مسئول بهره برداری بخارکد شغلی عادی
034891مکانسین شیشه برکد شغلی عادی
034892الکتریسین تعمیر کار برق کد شغلی عادی
034893ابزار ساز 3کد شغلی عادی
034894جوشکار 1کد شغلی عادی
034895جوشکار 2کد شغلی عادی
034896کاردان بازاریابی کد شغلی عادی
034897کارشناس طراح 2کد شغلی عادی
034898کاردان بازاریابی 3کد شغلی عادی
034899کارشناس بخش منبع یابی 4کد شغلی عادی
0348AGکمک برشکارکد ویژه
034900نجار 1کد شغلی عادی
034901کارگر انبار Bکد شغلی عادی
034902کاردان فنی ماشینکار 1کد شغلی عادی
034904راننده تانکر سوخت کد شغلی عادی
034905چکر (رنگ پاشی)کد شغلی عادی
034906بیل زن کد شغلی عادی
034907رئیس حوزه کد شغلی عادی
034908ذیحساب و مدیر امور مالی کد شغلی عادی
034909مسئول نمایندگی کارخانه قندکد شغلی عادی
034910رئیس مجتمع ذخیره سازی صوفیان کد شغلی عادی
034911مسئول کنترل کالاکد شغلی عادی
034912مسئول امور بازرگانی کد شغلی عادی
034913رئیس آرد و نان کد شغلی عادی
034914مدیر توزیع و فروش کد شغلی عادی
034915متصدی کامیون خانه کد شغلی عادی
034916متصدی تعمیرات و نو سازی کد شغلی عادی
034917متصدی کامیون خانه و مکنده کد شغلی عادی
034918مسئول حمل ونقل و قراردادهای استان کد شغلی عادی
034919برقکار فشار قوی کارگاهی 1کد شغلی عادی
034920کنترلر تولیدکد شغلی عادی
034921جوشکار و تعمیر کار قطعات 1کد شغلی عادی
034922متصدی بایگانی 1کد شغلی عادی
034923اپراتور تصفیه خانه آب و فاضلاب کد شغلی عادی
034924ذوب ریزکد شغلی عادی
034925کاردان حمل و نقل کد شغلی عادی
034926کارشناس بیمه کد شغلی عادی
034927ورقکار و جوشکارکد شغلی عادی
034928ماهیچه ساز دستی کد شغلی عادی
034929رئیس حسابداری عمومی کد شغلی عادی
034930مسئول پشتیبانی کد شغلی عادی
034931سرپاکبان کد شغلی عادی
034932نشت یاب کد شغلی عادی
034933مونتاژ اتوماتیک کد شغلی عادی
034934مامور ابلاغ کد شغلی عادی
034935تعمیرکار الکترونیک 1کد شغلی عادی
034936چراغخانه کد شغلی عادی
034937اپراتور سوخت و احتراق خ منابع انسانیکد شغلی عادی
034939کارگر تعمیرات پمپ کد شغلی عادی
034940مکانیک دریایی کد شغلی عادی
034941راننده جرثقیل سنگین کد شغلی عادی
034942مکانیک تعمیرات دریایی کد شغلی عادی
034943اپراتور ترانزیستورکد شغلی عادی
034944مکانیک شناورکد شغلی عادی
034945موتورچی تاسیسات کد شغلی عادی
034946تعمیرات و ساخت شناورکد شغلی عادی
034947معاون تولید و ساخت کد شغلی عادی
034948راننده جرثقیل هوایی (تاور من)کد شغلی عادی
034949بتن سازی (اپراتور پچینگ)کد شغلی عادی
034950خنکاری کد شغلی عادی
034952اپراتور دیگ بخارکد شغلی عادی
034953مسئول توربو ژنراتورکد شغلی عادی
034954جوشکاری آرگون کد شغلی عادی
034955اپراتور تصفیه خانه کد شغلی عادی
034956کارگر آب شیرین کن کد شغلی عادی
034957تکنسین آزمایشگاه شیمی کد شغلی عادی
034958کارگر تصفیه خانه شیمی کد شغلی عادی
034959تکنسین آزمایشگاه کد شغلی عادی
034960کارگر آزمایشگاه کد شغلی عادی
034961کارگر متخصص زنگ و پوشش کد شغلی عادی
034962تعمیر کار بویلرکد شغلی عادی
034963مسئول دیگ بخارکد شغلی عادی
034964مسئول توربین کد شغلی عادی
034965اپراتور پست 400 کیلو واتکد شغلی عادی
034966تکنسین الکتریک کد شغلی عادی
034967مسئول الکتریک کد شغلی عادی
034968تصفیه خانه کد شغلی عادی
034969کارگر تصفیه خانه کد شغلی عادی
034970مسئول تصفیه خانه کد شغلی عادی
034971تکنسین مکانیک کد شغلی عادی
034972راننده جرثقیل سقفی کد شغلی عادی
034973آهنگر و ورقکار دوکد شغلی عادی
034974آهنگر و ورقکار یک کد شغلی عادی
034975ابزار ساز ارشدکد شغلی عادی
034976ابزارساز یک کد شغلی عادی
034977اپراتور ارشد ساخت قالب کد شغلی عادی
034978اپراتور ارشد سیاهکاری کد شغلی عادی
034979اپراتور ارشد سیم پیچی کد شغلی عادی
034980اپراتور ارشد شارلاک ورنگ کد شغلی عادی
034981اپراتور ارشد کردرفریم کد شغلی عادی
034982اپراتور ارشد انیلینگ کد شغلی عادی
034983اپراتور تعمیرات و خدمات پس از فروش کد شغلی عادی
034984اپراتور دو ادوات صنعتی کد شغلی عادی
034985اپراتور دو انیلینگ کد شغلی عادی
034986اپراتور دو تزریق کد شغلی عادی
034987اپراتور دو چاپ و تکثیرکد شغلی عادی
034988اپراتور دو ریخته گری کد شغلی عادی
034989اپراتور دو ساخت قالب کد شغلی عادی
034990اپراتور دو سیاهکاری کد شغلی عادی
034991اپراتور دو سیم پیچی کد شغلی عادی
034992اپراتور دو شارلاک ورنگ کد شغلی عادی
034993اپراتور دو کردرفریم کد شغلی عادی
034994اپراتور دو ماشینکاری کد شغلی عادی
034995اپراتور دو تلفن کد شغلی عادی
034996اپراتور و تعمیر کار دو نیروگاه کد شغلی عادی
034997اپراتور و تعمیرکار یک تاسیسات کد شغلی عادی
034998اپراتور و تعمیرکار یک نیروگاه کد شغلی عادی
034999اپراتور یک ادوات صنعتی کد شغلی عادی
0349AGکارگرکوره ذوب کد ویژه
035000اپراتور یک انیلینگ کد شغلی عادی
035001اپراتور یک تزریق کد شغلی عادی
035002اپراتور یک تلفن کد شغلی عادی
035003اپراتور یک چاپ و تکثیرکد شغلی عادی
035004اپراتور یک ساخت قالب کد شغلی عادی
035005اپراتور یک سیاهکاری کد شغلی عادی
035006اپراتور یک ریخته گری کد شغلی عادی
035007اپراتور یک سیم پیچی کد شغلی عادی
035008اپراتور یک شارلاک ورنگ کد شغلی عادی
035009اپراتور یک کردرفریم کد شغلی عادی
035010اپراتور یک ماشینکاری کد شغلی عادی
035012بهیار دوکد شغلی عادی
035013تعمیرکار ارشد کوره کد شغلی عادی
035014تعمیرکار دو قالب کد شغلی عادی
035015تعمیرکار دو کوره کد شغلی عادی
035016تعمیرکار دو لیفتراک کد شغلی عادی
035017تعمیرکار یک قالب کد شغلی عادی
035018تعمیرکار یک کوره کد شغلی عادی
035019تعمیرکار یک لیفتراک کد شغلی عادی
035020تعمیرکار دو الکتروموتورکد شغلی عادی
035021تعمیرکار سه برق و کوره کد شغلی عادی
035022تعمیرکار سه مکانیک ماشین آلات کد شغلی عادی
035023تعمیرکار قالب و ابزارکد شغلی عادی
035024تعمیرکار یک الکتروموتورکد شغلی عادی
035025تکنسین دو ابزار سازی کد شغلی عادی
035026تکنسین دو پروتوتیپ سازی کد شغلی عادی
035027تکنسین دو فنی کد شغلی عادی
035028تکنسین دو مهندسی صنایع کد شغلی عادی
035029تکنسین سه فنی کد شغلی عادی
035030تکنسین سه کنترل کیفیت کد شغلی عادی
035031تکنسین سه مهندسی صنایع کد شغلی عادی
035032تکنسین یک ابزار سازی کد شغلی عادی
035033تکنسین یک پروتوتیپ سازی کد شغلی عادی
035034تکنسین یک فنی کد شغلی عادی
035035تکنسین یک مهندسی صنایع کد شغلی عادی
035036جانشین مدیر امور مالی کد شغلی عادی
035037جانشین مریر بازرگانی خارجی کد شغلی عادی
035038جانشین مدیر برنامه ریزی استراتژیک کد شغلی عادی
035040جوشکار صنعتی دو (آرگون)کد شغلی عادی
035041جوشکار صنعتی یک (آرگون)کد شغلی عادی
035051ذوب کار ارشدکد شغلی عادی
035052رئیس آزمایشگاههای برق و مکانیک کد شغلی عادی
035053رئیس امور مهندسی کد شغلی عادی
035054رئیس برنامه ریزی و اجرای آموزش کد شغلی عادی
035056رئیس تدارکات دفتر بازرگانی کد شغلی عادی
035057رئیس تعمیرات قالب و ابزارکد شغلی عادی
035058رئیس تولید کارگاه پرسکاری کد شغلی عادی
035059رئیس تولید کارگاههای دی سی کد شغلی عادی
035060رئیس تولید کارگاههای ساخت کد شغلی عادی
035061رئیس تولید کارگاههای صنعتی کد شغلی عادی
035062رئیس تولید کارگاههای ضد انفجارکد شغلی عادی
035063کارگر کوره کد شغلی عادی
035064فنی کارکد شغلی عادی
035065کاربرکد شغلی عادی
035066رئیس خدمات عمومی دفتر تهران کد شغلی عادی
035067رئیس خدمات عمومی دفتر تهران 1کد شغلی عادی
035068رئیس خدمات فنی کارگاههای خانگی کد شغلی عادی
035069رئیس خدمات فنی کارگاههای دی سی کد شغلی عادی
035070رئیس خدمات فنی کارگاههای صنعتی کد شغلی عادی
035071رئیس خدمات فنی کارگاههای ضد انفجارکد شغلی عادی
035072رئیس خدمات فنی کارگاههای فوق سنگین کد شغلی عادی
035073رئیس ساخت مکانیکی کد شغلی عادی
035074رئیس سفارشات مواد و قطعات تولیدی کد شغلی عادی
035075رئیس صادرات کد شغلی عادی
035076رئیس طراحی و کنترل پروژه کد شغلی عادی
035077رئیس فروش صنعتی کد شغلی عادی
035078رئیس قراردادهای پیمانکاری کد شغلی عادی
035079رئیس کارشناسی تولیدکد شغلی عادی
035080رئیس کارگاه ماشینکاری صنعتی کد شغلی عادی
035081رئیس کارگاههای تولیدی خانگی کد شغلی عادی
035082رئیس کالیبراسیون کد شغلی عادی
035083رئیس کنترل مواد اولیه وقطعات خریدنی کد شغلی عادی
035084رئیس کنترل و تضمین کیفیت خانگی کد شغلی عادی
035085رئیس کنترل و تضمین کیفیت دی سی کد شغلی عادی
035086رئیس کنترل و تضمین کیفیت ساخت کد شغلی عادی
035087رئیس کنترل و تضمین کیفیت صنعتی کد شغلی عادی
035088رئیس کنترل و تضمین کیفیت ضد انفجارکد شغلی عادی
035089رئیس کنترل و تضمین کیفیت فوق سنگین کد شغلی عادی
035090رئیس مرکز اسناد فنی کد شغلی عادی
035091رئیس مهندسی و آراند دی کد شغلی عادی
035092رئیس مهندسی و تحقیق و توسعه کد شغلی عادی
035093رئیس واحد بهداشت و خدمات کد شغلی عادی
035094رئیس واحد ساختمان و پروژه کد شغلی عادی
035095رئیس واحد کامپیوترکد شغلی عادی
035096رئیس هماهنگی سفارشات و ترخیص کالاکد شغلی عادی
035097راننده و آتش نشان دوکد شغلی عادی
035098راننده و آتش نشان یک کد شغلی عادی
035099سرپرست بهداشت و خدمات کد شغلی عادی
0350AGکارگریراق کشی کد ویژه
035100سرپرست موقت امور قراردادهاکد شغلی عادی
035101سرویسکار دو ماشین آلات کد شغلی عادی
035102سیم پیچ دوکد شغلی عادی
035103سیم پیچ یک کد شغلی عادی
035104فرمن تعمیرات قالب کد شغلی عادی
035105فرمن تعمیرات لیفتراک کد شغلی عادی
035106فرمن دو تولیدکد شغلی عادی
035107فرمن یک ابزارکد شغلی عادی
035108فرمن یک تولیدکد شغلی عادی
035109کارشناس تصفیه خانه کد شغلی عادی
035110کارشناس داده پردازی کد شغلی عادی
035111کارشناس دوکد شغلی عادی
035112کارشناس دو آزمایشگاه متالوژی کد شغلی عادی
035113کارشناس دو آزمایشگاه مواد و سیم کد شغلی عادی
035114کارشناس دو بودجه و گزارشات کد شغلی عادی
035115کارشناس دو پرستاری کد شغلی عادی
035116کارشناس دو ساخت قالب کد شغلی عادی
035117کارشناس دو طراحی و نقشه کشی کد شغلی عادی
035118کارشناس دو قراردادها و کنترل پیمانکاریکد شغلی عادی
035120کارشناس دو کاردکس انبارکد شغلی عادی
035121کارشناس دو کنترل قطعات وموادکد شغلی عادی
035122متصدی مواد ناریه کد شغلی عادی
035123کارشناس دو نمونه برداری کارخانجات کد شغلی عادی
035124کارشناس دو آزمایشگاه مترولوژی خنویزکد شغلی عادی
035125کارشناس دو امور فنی ومهندسی کد شغلی عادی
035126کارشناس دو تضمین کیفیت و ممیز داخلی کد شغلی عادی
035127کارشناس دو مهندسی صنایع کد شغلی عادی
035128کارشناس سه کد شغلی عادی
035129کارشناس سه آزمایشگاه متالوژی کد شغلی عادی
035130کارشناس سه آزمایشگاه مترولوژی خنویزکد شغلی عادی
035131کارشناس سه آزمایشگاه مواد و سیم کد شغلی عادی
035132کارشناس سه امور فنی و مهندسی کد شغلی عادی
035133کارشناس سه برق کد شغلی عادی
035134کارشناس سه بودجه و گزارشات کد شغلی عادی
035135کارشناس سه پرستاری کد شغلی عادی
035136کارشناس سه طراحی و نقشه کشی کد شغلی عادی
035139کارشناس سه کاردکس انبارکد شغلی عادی
035140کارشناس سه کنترل قطعات و موادکد شغلی عادی
035141کارشناس سه نمونه برداری کارخانجات کد شغلی عادی
035142کارشناس مسئول (تعمیرکار برق و کوره)کد شغلی عادی
035143کارشناس یک کد شغلی عادی
035144کارشناس یک آزمایشگاه متالوژی کد شغلی عادی
035145کارشناس یک آزمایشگاه مترولوژی خنویزکد شغلی عادی
035146کارشناس یک آزمایشگاه مواد و سیم کد شغلی عادی
035147کارشناس یک امور فنی و مهندسی کد شغلی عادی
035148کارشناس یک برق کد شغلی عادی
035149کارشناس یک بودجه و گزارشات کد شغلی عادی
035150کارشناس یک تضمین کیفیت و ممیز داخلی کد شغلی عادی
035151کارشناس یک ساخت قالب کد شغلی عادی
035152کارشناس یک طراحی و نقشه کشی کد شغلی عادی
035155کارشناس یک کاردکس انبارکد شغلی عادی
035156کارشناس یک کنترل قطعات و موادکد شغلی عادی
035157کارشناس یک نمونه برداری کارخانجات کد شغلی عادی
035158کارگر عموممی ارشدکد شغلی عادی
035159کارگر عمومی دوکد شغلی عادی
035160کارگر عمومی یک کد شغلی عادی
035161کارمند ترخیص (ترخیص کار دو)کد شغلی عادی
035162کارمند ترخیص (ترخیص کار یک)کد شغلی عادی
035163کارمند دو بازاریابی و فروش کد شغلی عادی
035164کارمند دو برنامه ریزی کد شغلی عادی
035165کارمند دو صادرات کد شغلی عادی
035166کارمند دو آموزش کد شغلی عادی
035167کارمند هماهنگی سفارشات کد شغلی عادی
035168کارمند یک آموزش کد شغلی عادی
035169کارمند یک بازاریابی و فروش کد شغلی عادی
035170کارمند یک برنامه ریزی کد شغلی عادی
035171کارمند یک صادرات کد شغلی عادی
035172متصدی آمار و اطلاعات کد شغلی عادی
035173متصدی ارتباطات کد شغلی عادی
035174متصدی ارشد انبارکد شغلی عادی
035175متصدی ارشد مالی کد شغلی عادی
035176متصدی اسناد فنی کد شغلی عادی
035177متصدی امور سهام کد شغلی عادی
035178متصدی بایگانی کد شغلی عادی
035180متصدی تنخواه گردان و ثبت دفاترکد شغلی عادی
035181متصدی حمل و نقل داخلی کد شغلی عادی
035182متصدی درمانگاه کد شغلی عادی
035183متصدی سفارشات خرید و پیگیریکد شغلی عادی
035184متصدی صدور اسنادکد شغلی عادی
035185متصدی فضای سبزکد شغلی عادی
035186متصدی فیزیکی انتظامات کد شغلی عادی
035187متصدی کنترل هزینه کد شغلی عادی
035188متصدی گزارشات کد شغلی عادی
035189متصدی مالی کد شغلی عادی
035190متصدی ورود و خروج کالاکد شغلی عادی
035191مدیر ارشد تولیدکد شغلی عادی
035192مدیر پروژه موتورهای دی سی کد شغلی عادی
035193مدیر پروژه موتورهای ضد انفجارکد شغلی عادی
035194مدیر تاسیسات و ساختمان کد شغلی عادی
035195مدیر حسابرسی و خدمات مدیریت کد شغلی عادی
035196مدیر عملیات تولیدکد شغلی عادی
035197مدیر فروش محصولات صنعتی کد شغلی عادی
035198مدیر قالبسازی کد شغلی عادی
035199مدیر کارخانه خانگی کد شغلی عادی
0351AGکارگرحدیده کد ویژه
035200مدیر کارخانه ساخت کد شغلی عادی
035201مدیر کارخانه صنعتی کد شغلی عادی
035202مدیر کارخانه فوق سنگین کد شغلی عادی
035203مدیر کارگاههای الکترموتور خانگی کد شغلی عادی
035204مدیر کارگاههای الکترموتور صنعتی کد شغلی عادی
035205مدیر مهندسی برق و الکترو تکنیک کد شغلی عادی
035206مدیر مهندسی مکانیک کد شغلی عادی
035207مدیر واحد آزمایشگاه کد شغلی عادی
035208مدیر واحد کامپیوترکد شغلی عادی
035209مدیر آموزش کد شغلی عادی
035210مدیر ابزارسازی استانداردکد شغلی عادی
035211مدیر ارشد فنی و مهندسی کد شغلی عادی
035212مدیر ارشد اداری و مالی کد شغلی عادی
035213مدیر ارشد برنامه ریزی کد شغلی عادی
035214مدیر ارشد طرح و توسعه کد شغلی عادی
035215مدیر بازرگانی خارجی کد شغلی عادی
035216مدیر تدارکات داخلی کد شغلی عادی
035217مدیر ساختداری کد شغلی عادی
035218مدیر فروش و صادرات کد شغلی عادی
035219مدیر مهندسی صنایع کد شغلی عادی
035220مسئول آمار و اطلاعات و ثبت سوابق کد شغلی عادی
035221مسئول ابزار سازی کد شغلی عادی
035222مسئول اجرائی آموزش کد شغلی عادی
035223مسئول اسناد فنی کد شغلی عادی
035224مسئول امور مهندسی کد شغلی عادی
035225مسئول امور ورزشی و تفریحات سالم کد شغلی عادی
035226مسئول برنامه ریزی و پیگیری کد شغلی عادی
035229مسئول پروتوتیپ سازی کد شغلی عادی
035230مسئول تاسیسات برق کد شغلی عادی
035231مسئول تاسیسات مکانیکی کد شغلی عادی
035232مسئول تدارکات خارجی کد شغلی عادی
035233مسئول تعمیرات لیفتراک کد شغلی عادی
035234مسئول دبیرخانه و بایگانی کد شغلی عادی
035235مسئول دفتر فروش کد شغلی عادی
035236مسئول ساخت ماشین آلات کد شغلی عادی
035237مسئول قطعات ریخته گری و ماشینکاری کد شغلی عادی
035238مسئول کالیبراسیون برق کد شغلی عادی
035239مسئول کالیبراسیون مکانیک کد شغلی عادی
035240مسئول کنترل قطعات و موادکد شغلی عادی
035241مسئول منطقه ای ترخیص کد شغلی عادی
035242مشاور فنی پروژه هاکد شغلی عادی
035243معاون اقتصادی کد شغلی عادی
035244معاون برنامه ریزی کد شغلی عادی
035245معاون پشتیبانی کد شغلی عادی
035246معاون مدیر عامل کد شغلی عادی
035247معاون هماهنگی تولیدکد شغلی عادی
035248معاونت مهندسی وطرح و توسعه کد شغلی عادی
035249منابع یاب کد شغلی عادی
035250منشی و ماشین نویس دوکد شغلی عادی
035251منشی و ماشین نویس یک کد شغلی عادی
035252مونتاژکار ارشد ماشین آلات کد شغلی عادی
035253مونتاژکار دو ماشین آلات کد شغلی عادی
035254مونتاژکار یک ماشین آلات کد شغلی عادی
035255نقشه کش صنعتی دوکد شغلی عادی
035256نقشه کش صنعتی یک کد شغلی عادی
035257تکنسین دو عملیات حرارتی کد شغلی عادی
035258تکنسین یک عملیات حرارتی کد شغلی عادی
035259ناظر و مدیر کل کد شغلی عادی
035260رئیس حراست کد شغلی عادی
035261بازرس مسئول کد شغلی عادی
035262کارشناس آموزش کد شغلی عادی
035263کارشناس امور گمرکی کد شغلی عادی
035264متصدی جمع آوری اظهار نامه هاکد شغلی عادی
035265بایگان اسناد قضائی کد شغلی عادی
035266مسئول نظارت بر تخلیه و بارگیری کد شغلی عادی
035267ارزیاب مسئول کد شغلی عادی
035268متصدی اسناد ترخیص کد شغلی عادی
035269کارشناس امور ترانزیت کارنه تیرکد شغلی عادی
035270سرپرست امور انتظامی کد شغلی عادی
035271تکنسین مسئول آتش نشانی کد شغلی عادی
035272معاون امور گمرکی کد شغلی عادی
035273حسابرس مسئول کد شغلی عادی
035274کارشناس مسئول بودجه کد شغلی عادی
035275متصدی بار و باسکول کد شغلی عادی
035276کارشناس حقوقی کد شغلی عادی
035277کارشناس مسئول حساب امین واموال کد شغلی عادی
035278متصدی کنترل بارکد شغلی عادی
035279متصدی صدور پروانه و پته کد شغلی عادی
035280مسئول اطلاعات انبارهاکد شغلی عادی
035281مسئول محوطه فرودگاه کد شغلی عادی
035282سرشیفت امور انتظامی کد شغلی عادی
035283متصدی ثبت و ضبط اسناد ترخیص کد شغلی عادی
035284معاون اداری و مالی کد شغلی عادی
035285کارشناس مسئول امور گمرکی کد شغلی عادی
035286کارشناس تشکیلات و طبقه بندی مشاغل کد شغلی عادی
035287کارشناس مسئول بازبینی کد شغلی عادی
035288کارشناس مسئول حقوقی و قضائی کد شغلی عادی
035289بایگان اسناد مالی کد شغلی عادی
035290مسئول کارپردازی کد شغلی عادی
035291کارشناس تعیین ارزش کد شغلی عادی
035292متصدی اسناد ترانزیتی کد شغلی عادی
035293مامور امور انتظامی کد شغلی عادی
035294کارشناس بودجه کد شغلی عادی
035295کارگر سوختگیری و کارواش 4کد شغلی عادی
035296کارگر سوختگیری و کارواش 5کد شغلی عادی
035297آهنگر و جلو بند خودرو سبک 5کد شغلی عادی
035298کارگر سوختگیری و کارواش 6کد شغلی عادی
035299تکنیسین ارشد الکترو تکنیک کد شغلی عادی
0352AGکارگرپرس دامپاکد ویژه
035300کارشناس امور بهره برداری 1کد شغلی عادی
035301راننده اتوبوس کارت شهری 1کد شغلی عادی
035302کارشناس امور بهره برداری 2کد شغلی عادی
035303راننده اتوبوس کارت شهری 2کد شغلی عادی
035304کارشناس امور بهره برداری 3کد شغلی عادی
035305راننده اتوبوس کارت شهری 3کد شغلی عادی
035306کارشناس امور بهره برداری 4کد شغلی عادی
035307تکنیسین مکانیک ماشین آلات 2کد شغلی عادی
035308تکنیسین مکانیک ماشین آلات 4کد شغلی عادی
035309تکنیسین مکانیک ماشین آلات 5کد شغلی عادی
035310کارشناس مطالعات فنی و کنترل 1کد شغلی عادی
035311تکنیسین برق ماشین آلات صنعتی 1کد شغلی عادی
035312تکنیسین دستگاههای پنوماتیک 2کد شغلی عادی
035313کارشناس مطالعات فنی و کنترل 2کد شغلی عادی
035314تکنیسین برق ماشین آلات صنعتی 2کد شغلی عادی
035315کارشناس مطالعات فنی و کنترل 3کد شغلی عادی
035316تکنیسین برق ماشین آلات صنعتی 3کد شغلی عادی
035317تکنیسین دستگاههای پنوماتیک 4کد شغلی عادی
035318کارشناس مطالعات فنی و کنترل 4کد شغلی عادی
035319تکنیسین دستگاههای پنوماتیک 5کد شغلی عادی
035320تعمیرکار اتاق و تزئینات خودرو 1کد شغلی عادی
035321کارشناس ارشد امور بهره برداری 1کد شغلی عادی
035322تعمیرکار اتاق و تزئینات خودرو 2کد شغلی عادی
035323تعمیرکار اتاق و تزئینات خودرو 3کد شغلی عادی
035324تعمیرکار اتاق و تزئینات خودرو 4کد شغلی عادی
035325تعمیرکار اتاق و تزئینات خودرو 5کد شغلی عادی
035326تعمیرکار اتاق و تزئینات خودرو 6کد شغلی عادی
035327تکنیسین ارشد مکانیک ماشین آلات کد شغلی عادی
035328استادکار تعمیرات تولید و انتقال 1کد شغلی عادی
035329استادکار تعمیر و نگهداری ساختمان 1کد شغلی عادی
035330استادکار تعمیر سیستم هدایت خودرو 1کد شغلی عادی
035331مکانیسین تعمیر سیستم هدایت خودرو 1کد شغلی عادی
035332استادکار تعمیر اتاق و تزئین خودرو 1کد شغلی عادی
035333استادکار تعمیرات تولید و انتقال 2کد شغلی عادی
035334متصدی نگهداری و تعمیرات ساختمان 2کد شغلی عادی
035335استادکار تعمیر و نگهداری ساختمان 2کد شغلی عادی
035336استادکار تعمیر سیستم هدایت خودرو 2کد شغلی عادی
035337مکانیسین تعمیر سیستم هدایت خودرو 2کد شغلی عادی
035338استادکار تعمیر اتاق و تزئین خودرو 2کد شغلی عادی
035339استادکار تعمیرات تولید و انتقال 3کد شغلی عادی
035340متصدی نگهداری و تعمیرات ساختمان 3کد شغلی عادی
035341استادکار تعمیر و نگهداری ساختمان 3کد شغلی عادی
035342استادکار تعمیر سیستم هدایت خودرو 3کد شغلی عادی
035343مکانیسین تعمیر سیستم هدایت خودرو 3کد شغلی عادی
035344استادکار تعمیر اتاق و تزئین خودرو 3کد شغلی عادی
035345متصدی نگهداری وتعمیرات ساختمان 4کد شغلی عادی
035346مکانیسین تعمیرسیستم هدایت خودرو 4کد شغلی عادی
035347متصدی نگهداری و تعمیرات ساختمان 5کد شغلی عادی
035348مکانیسین تعمیر سیستم هدایت خودرو 5کد شغلی عادی
035349مکانیسین تعمیر سیستم هدایت خودرو 6کد شغلی عادی
035350مکانیسین تولید و انتقال نیرو موتور 1کد شغلی عادی
035351مکانیسین تولید و انتقال نیرو موتور 2کد شغلی عادی
035353مکانیسین تولید و انتقال نیرو موتور 3کد شغلی عادی
035354مکانیسین تولید و انتقال نیرو موتور 4کد شغلی عادی
035355مکانیسین تولید و انتقال نیرو موتور 5کد شغلی عادی
035356مکانیسین تولید و انتقال نیرو موتور 6کد شغلی عادی
035357متصدی سرویس توقفگاه 3کد شغلی عادی
035358تکنیسین برق و تاسیسات 1کد شغلی عادی
035359متصدی ردیف و تصادفات 1کد شغلی عادی
035360تکنیسین الکتروتکنیک 1کد شغلی عادی
035361تکنیسین برق و تاسیسات 2کد شغلی عادی
035362متصدی ردیف و تصادفات 2کد شغلی عادی
035363تکنیسین الکتروتکنیک 2کد شغلی عادی
035364متصدی دستگاه قطعه شوئی 2کد شغلی عادی
035365تکنیسین برق و تاسیسات 3کد شغلی عادی
035366متصدی ردیف و تصادفات 3کد شغلی عادی
035367متصدی ردیف و تصادفات 4کد شغلی عادی
035368تکنیسین الکتروتکنیک 4کد شغلی عادی
035369متصدی ردیف و تصادفات 5کد شغلی عادی
035370تکنیسین الکتروتکنیک 5کد شغلی عادی
035371کارشناس فنی و تصادفات 1کد شغلی عادی
035372راننده اتوبوس پایه یک 1کد شغلی عادی
035373مکانیسین تعمیرات سیار 1کد شغلی عادی
035374متصدی دفتری بهره برداری 1کد شغلی عادی
035375کارشناس فنی و تصادفات 2کد شغلی عادی
035376راننده اتوبوس پایه یک 2کد شغلی عادی
035377مکانیسین تعمیرات سیار 2کد شغلی عادی
035378متصدی دفتری بهره برداری 2کد شغلی عادی
035379کارشناس فنی و تصادفات 3کد شغلی عادی
035380راننده اتوبوس پایه یک 3کد شغلی عادی
035381مکانیسین تعمیرات سیار 3کد شغلی عادی
035382متصدی دفتری بهره برداری 3کد شغلی عادی
035383راننده اتوبوس پایه یک 4کد شغلی عادی
035384متصدی دفتری بهره برداری 4کد شغلی عادی
035385راننده اتوبوس پایه یک 5کد شغلی عادی
035386متصدی دفتری بهره برداری 5کد شغلی عادی
035387متصدی دفتری بهره برداری 6کد شغلی عادی
035388کارگر سوختگیری و کارواش 1کد شغلی عادی
035389کارگر سوختگیری و کارواش 2کد شغلی عادی
035390کارگر سوختگیری و کارواش 3کد شغلی عادی
035391نگهبان و آتش نشان 3کد شغلی عادی
035392اپراتور کامپیوتر 4کد شغلی عادی
035393پیک تعمیرکار سیار 1کد شغلی عادی
035394متصدی ارشد کنترل خط 1کد شغلی عادی
035395راننده نقلیه سنگین 1کد شغلی عادی
035396متصدی امور توقفگاه 1کد شغلی عادی
035397استادکار تراشکاری 1کد شغلی عادی
035398کارشناس امور مالی 1کد شغلی عادی
035399پیک تعمیرکار سیار 2کد شغلی عادی
0353AGرنگ کارچراغسازی کد ویژه
035400متصدی ارشد کنترل خط 2کد شغلی عادی
035401اتاق دار و نامه رسان 2کد شغلی عادی
035402راننده نقلیه سنگین 2کد شغلی عادی
035403متصدی امور توقفگاه 2کد شغلی عادی
035404استادکار تراشکاری 2کد شغلی عادی
035405اتاق دار و نامه رسان 3کد شغلی عادی
035406متصدی امور توقفگاه 3کد شغلی عادی
035407استادکار تراشکاری 3کد شغلی عادی
035408سرنگهبان و آتش نشان 1کد شغلی عادی
035409استادکار برق و باطری 1کد شغلی عادی
035410مکانیسین برق و باطری 1کد شغلی عادی
035411متصدی برق و تاسیسات 2کد شغلی عادی
035412سرنگهبان و آتش نشان 2کد شغلی عادی
035413استادکار برق و باطری 2کد شغلی عادی
035414مکانیسین برق و باطری 2کد شغلی عادی
035415متصدی برق و تاسیسات 3کد شغلی عادی
035416سرنگهبان و آتش نشان 3کد شغلی عادی
035417استادکار برق و باطری 3کد شغلی عادی
035418مکانیسین برق و باطری 3کد شغلی عادی
035419متصدی برق و تاسیسات 4کد شغلی عادی
035420مکانیسین برق و باطری 4کد شغلی عادی
035421مکانیسین برق وباطری 5کد شغلی عادی
035422مکانیسین برق و باطری 6کد شغلی عادی
035423متصدی سرویس توقفگاه 1کد شغلی عادی
035424متصدی سرویس توقفگاه 2کد شغلی عادی
035425مددکار اجتماعی 1کد شغلی عادی
035426کارشناس حقوقی 1کد شغلی عادی
035427متصدی تقسیم کار 2کد شغلی عادی
035428کارشناس اداری 2کد شغلی عادی
035429مددکار اجتماعی 2کد شغلی عادی
035430متصدی تقسیم کار 3کد شغلی عادی
035431مددکار اجتماعی 4کد شغلی عادی
035432مددکار اجتماعی 5کد شغلی عادی
035433راننده لیفتراک 1کد شغلی عادی
035434بلیت فروش سیار 1کد شغلی عادی
035435فروشنده فروشگاه 1کد شغلی عادی
035436متصدی امور دفتری 1کد شغلی عادی
035437راننده لیفتراک 2کد شغلی عادی
035438بلیت فروش سیار 2کد شغلی عادی
035439فروشنده فروشگاه 2کد شغلی عادی
035440متصدی امور دفتری 2کد شغلی عادی
035441فروشنده فروشگاه 3کد شغلی عادی
035442متصدی امور دفتری 3کد شغلی عادی
035443اپراتور مخابرات 1کد شغلی عادی
035444تکنیسین مخابرات 1کد شغلی عادی
035445بلیت فروش ثابت 1کد شغلی عادی
035446راننده نقلیه سبک 1کد شغلی عادی
035447نگهبان و آتش نشان 1کد شغلی عادی
035448اپراتور مخابرات 2کد شغلی عادی
035449تکنیسین مخابرات 2کد شغلی عادی
035450بلیت فروش ثابت 2کد شغلی عادی
035451راننده نقلیه سبک 2کد شغلی عادی
035452نگهبان و آتش نشان 2کد شغلی عادی
035453اپراتور مخابرات 3کد شغلی عادی
035454تکنیسین مخابرات 3کد شغلی عادی
035455بلیت فروش ثابت 3کد شغلی عادی
035456راننده نقلیه سبک 3کد شغلی عادی
035457اپراتور کامپیوتر 3کد شغلی عادی
035458قطعه شناس 4کد شغلی عادی
035459قطعه شناس 5کد شغلی عادی
035460رابط منطقه 1کد شغلی عادی
035461ماشین نویس 2کد شغلی عادی
035462رابط منطقه 2کد شغلی عادی
035463ماشین نویس 3کد شغلی عادی
035464ماشین نویس 4کد شغلی عادی
035465کاردان انبار 1کد شغلی عادی
035466مربی رانندگی 1کد شغلی عادی
035467کاردان انبار 2کد شغلی عادی
035468مربی رانندگی 2کد شغلی عادی
035469کاردان انبار 3کد شغلی عادی
035470حسابرس ارشد 1کد شغلی عادی
035471حسابدار ارشد 1کد شغلی عادی
035472مسئول فضای سبز 1کد شغلی عادی
035473متصدی کنترل خط 1کد شغلی عادی
035474راننده جرثقیل 1کد شغلی عادی
035475سرویس کارفنی 1کد شغلی عادی
035476حسابرس ارشد 2کد شغلی عادی
035477مسئول فضای سبز 2کد شغلی عادی
035478متصدی کنترل خط 2کد شغلی عادی
035479راننده جرثقیل 2کد شغلی عادی
035480سرویس کار فنی 2کد شغلی عادی
035481مسئول فضای سبز 3کد شغلی عادی
035482متصدی کنترل خط 3کد شغلی عادی
035483سرویس کار فنی 3کد شغلی عادی
035484متصدی کنترل خط 4کد شغلی عادی
035485سرویس کار فنی 4کد شغلی عادی
035486متصدی کنترل خط 5کد شغلی عادی
035487سرویس کار فنی 5کد شغلی عادی
035488متصدی تقسیم کار 1کد شغلی عادی
035489کارشناس اداری 1کد شغلی عادی
035490آشپز 2کد شغلی عادی
035491آشپز 3کد شغلی عادی
035492سرآشپز 1کد شغلی عادی
035493سرآشپز 2کد شغلی عادی
035494پنچرگیر 1کد شغلی عادی
035495پنچرگیر 2کد شغلی عادی
035496پنچرگیر 3کد شغلی عادی
035497کارگزین 3کد شغلی عادی
035498پنچرگیر 4کد شغلی عادی
035499کارگزین 4کد شغلی عادی
0354AGمتصدی چربی گیری کد ویژه
035500پنچرگیر 5کد شغلی عادی
035501کارگزین 5کد شغلی عادی
035502تراشکار 6کد شغلی عادی
035503مزدساعتی کد شغلی عادی
035504حسابرس 1کد شغلی عادی
035505کارپرداز 1کد شغلی عادی
035506حسابرس 2کد شغلی عادی
035507قطعه شناس 1کد شغلی عادی
035508حسابرس 3کد شغلی عادی
035509حسابدار 3کد شغلی عادی
035510کارپرداز 3کد شغلی عادی
035511کارپرداز 4کد شغلی عادی
035512قطعه شناس 2کد شغلی عادی
035513قطعه شناس 3کد شغلی عادی
035514کارشناس مسئول هماهنگی شهرستان کد شغلی عادی
035515رئیس گروه فنی و مهندسی کد شغلی عادی
035516رئیس اداره املاک کد شغلی عادی
035517معاون اداره امور اداری کد شغلی عادی
035518معاون مدیریت املاک کد شغلی عادی
035519کارشناس واگذاری کد شغلی عادی
035520کارشناس کنترل پروژه کد شغلی عادی
035521رئیس گروه پیمان و رسیدگی کد شغلی عادی
035522حسابدار مسئول رسیدگی کد شغلی عادی
035523کاردان املاک کد شغلی عادی
035524کمک کارشناس املاک کد شغلی عادی
035525معاون فنی و امور اجرایی کد شغلی عادی
035526معاون اداره املاک کد شغلی عادی
035527مسئول هماهنگی خانه های سازمانی کد شغلی عادی
035528کارشناس املاک کد شغلی عادی
035529کارشناس ارزیابی کد شغلی عادی
035530معاون اداره امور مالی کد شغلی عادی
035531کارشناس کتابداری کد شغلی عادی
035532کاردان ساختمان کد شغلی عادی
035533کاردان حقوقی کد شغلی عادی
035534تکنسین نقشه برداری کد شغلی عادی
035535معاون مسکن کد شغلی عادی
035536مسئول نمایندگی شهرستانهاکد شغلی عادی
035537کارشناس آموزش و امور اداری کد شغلی عادی
035538مدیریت املاک کد شغلی عادی
035539کارشناس مسئول برنامه ریزی کد شغلی عادی
035540حسابدار مسئول درآمدکد شغلی عادی
035541کارشناس آمار و برنامه ریزی کد شغلی عادی
035542رئیس اداره امور مالی و درآمدکد شغلی عادی
035544رئیس تدارکات محلی کد شغلی عادی
035545سرپرست آهنگری و نوسازی کد شغلی عادی
035546سرپرست تولید (اکسترودر تیوب)کد شغلی عادی
035548اختلاط (سرشیفت تولید 1)کد شغلی عادی
035550اکسترودر تایر (کارگر تولید 2)کد شغلی عادی
035551بازدید و بسته بندی تایر (کارگر تولید 2)کد شغلی عادی
035552رادیال (کارگر تولید 3)کد شغلی عادی
035553تعمیرات جاری (متصدی ابزار دقیق 3)کد شغلی عادی
035556سرگروه قالبگیری (ریخته گری)کد شغلی عادی
035558سرگروه قالبگیری دستی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035559ریخته گری (قالبگیر درجه 2)کد شغلی عادی
035560ریخته گری (قالبگیر درجه درجه 3)کد شغلی عادی
035561ریخته گری (کارگر قالبگیری دستی 1)کد شغلی عادی
035562ریخته گری (کارگر قالبگیری دستی 2)کد شغلی عادی
035563ریخته گری (کارگر قالبگیری دستی 3)کد شغلی عادی
035564کارگر ساده (ریخته گری)کد شغلی عادی
035565سرپرست کارگاه غلطک (ریخته گری)کد شغلی عادی
035567سرپرست ماهیچه سازی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035569ریخته گری (قالبگیر دستی 1)کد شغلی عادی
035570ریخته گری (قالبگیر دستی 2)کد شغلی عادی
035571ریخته گری (قالبگیر دستی 3)کد شغلی عادی
035573کارگر پرس قالبگیری (ریخته گری)کد شغلی عادی
035574ریخته گری (کارگر ماهیچه سازی 1)کد شغلی عادی
035575ریخته گری (کارگر ماهیچه سازی 2)کد شغلی عادی
035576ریخته گری (کارگر ماهیچه سازی 3)کد شغلی عادی
035578سرگروه دستگاه لرزه (ریخته گری)کد شغلی عادی
035579کارگر تهیه ماسه (ریخته گری)کد شغلی عادی
035581کارگر دستگاه لرزه (ریخته گری)کد شغلی عادی
035583کارگر ساده نوار بری (ریخته گری)کد شغلی عادی
035584نوار بری (ریخته گری کارگر درجه 2)کد شغلی عادی
035585نوار بری (ریخته گری کارگر درجه 3)کد شغلی عادی
035586بازرس ایمنی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035589سرگروه نقاشی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035590نقاش پیستوله صنعتی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035591ریخته گری (نقاش صنعتی 1)کد شغلی عادی
035592ریخته گری (نقاش صنعتی 2)کد شغلی عادی
035593ریخته گری (نقاش صنعتی 3)کد شغلی عادی
035594ریخته گری (نقاش 1)کد شغلی عادی
035595ریخته گری (نقاش 2)کد شغلی عادی
035596ریخته گری (نقاش 3)کد شغلی عادی
035597ریخته گری (نقاش تعمیراتی 1)کد شغلی عادی
035598ریخته گری (نقاش تعمیراتی 2)کد شغلی عادی
035599ریخته گری (نقاش تعمیراتی 3)کد شغلی عادی
0355AGکارگر چراغسازی کد ویژه
035600نقاش نوسازی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035601ریخته گری (رنگ کار صنعتی درجه 1)کد شغلی عادی
035602ریخته گری (رنگ کار صنعتی درجه 2)کد شغلی عادی
035603ریخته گری (رنگ کار صنعتی درجه 3)کد شغلی عادی
035607نقاشی (ریخته گری کارگر درجه 1)کد شغلی عادی
035608نقاشی (ریخته گری کارگر درجه 2)کد شغلی عادی
035609نقاشی (ریخته گری کارگر درجه 3)کد شغلی عادی
035613کارگر ساده نقاشی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035614کارگر چکش کار (ریخته گری)کد شغلی عادی
035615رئیس امور مدلسازی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035616سرپرست واحد مدلسازی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035617سرگروه مدلسازی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035618ریخته گری (مدلساز درجه 1)کد شغلی عادی
035619ریخته گری (مدلساز درجه 2)کد شغلی عادی
035620ریخته گری (مدلساز درجه 3)کد شغلی عادی
035621انباردار انبار مدلسازی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035624کارگر ساده مدلسازی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035625کارآموز مدلسازی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035633انباردار فنی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035635کارگر انبار فنی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035636کمک انباردار ابزار (ریخته گری)کد شغلی عادی
035637کارگر انبار ابزار (ریخته گری)کد شغلی عادی
035639کارگر ساده انبار (ریخته گری)کد شغلی عادی
035641کارگر انبار قطعات یدکی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035642کارگر انبار (ریخته گری)کد شغلی عادی
035643کارگر انیار مواد اولیه (ریخته گری)کد شغلی عادی
035646انباردار مواد قراضه (ریخته گری)کد شغلی عادی
035651کارگر تکمیل قطعات (ریخته گری)کد شغلی عادی
035652ریخته گری (کارگر تمیز کاری دستی 1)کد شغلی عادی
035653ریخته گری (کارگر تمیزکاری دستی 2)کد شغلی عادی
035654ریخته گری (کارگر تمیز کاری دستی 3) کد شغلی عادی
035655کارگر سنگ زنی دستی ریخته گری 1کد شغلی عادی
035656کارگر سنگ زنی دستی ریخته گری 2کد شغلی عادی
035657کارگر سنگ زنی دستی ریخته گری 3کد شغلی عادی
035658ریخته گری (کارگر سنگ زنی درجه 1)کد شغلی عادی
035659ریخته گری (کارگر سنگ زنی درجه 2)کد شغلی عادی
035660ریخته گری (کارگر سنگ کاری درجه 3)کد شغلی عادی
035661ریخته گری (کارگر سنگ زنی 1)کد شغلی عادی
035662ریخته گری (کارگر سنگ زنی 3)کد شغلی عادی
035663ریخته گری (کارگر برشکار 1)کد شغلی عادی
035664ریخته گری (کارگر برشکار 2)کد شغلی عادی
035665ریخته گری (کارگر برشکار 3)کد شغلی عادی
035666ریخته گری (کارگر جوشکار 1)کد شغلی عادی
035667ریخته گری (کارگر جوشکار 2)کد شغلی عادی
035668ریخته گری (کارگر جوشکار 3)کد شغلی عادی
035669کارگر جوشکار / برشکار (ریخته گری)کد شغلی عادی
035670جوشکار قالبگیر (ریخته گری)کد شغلی عادی
035671کارگر ساده (ریخته گری)کد شغلی عادی
035672کارشناس تولید ذوب (ریخته گری)کد شغلی عادی
035673سرپرست ذوب (ریخته گری)کد شغلی عادی
035675سرگروه ذوب (ریخته گری)کد شغلی عادی
035676ذوب ریز و کارگر ذوب (ریخته گری)کد شغلی عادی
035677کارگر ساده ذوب (ریخته گری)کد شغلی عادی
035678ریخته گری (کارگر ذوب درجه 1)کد شغلی عادی
035679ریخته گری (کارگر ذوب درجه 2)کد شغلی عادی
035680ریخته گری (کارگر ذوب درجه 3)کد شغلی عادی
035681کارگر ذوب ریزی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035682کارگر کوره (ریخته گری) درجه 1کد شغلی عادی
035683کارگر کوره (ریخته گری) درجه 2کد شغلی عادی
035684کارگر کوره (ریخته گری) درجه 3کد شغلی عادی
035686مسئول شارژ کوره ها (ریخته گری) کد شغلی عادی
035687راننده لیفتراک (ریخته گری) کد شغلی عادی
035688رئیس سالن تولید (ریخته گری) کد شغلی عادی
035689ریخته گری (کارگر سنگ کاری درجه 3)کد شغلی عادی
035690رئیس کارگاه (ریخته گری) کد شغلی عادی
035691کارشناس بخش تولید (ریخته گری) کد شغلی عادی
035692مسئول خدمات عمومی (ریخته گری) کد شغلی عادی
035693سرگروه خدمات (ریخته گری) کد شغلی عادی
035694کارگر خدمات (ریخته گری) کد شغلی عادی
035698تکنسین تعمیرات برق (ریخته گری) کد شغلی عادی
0356AGمتصدی چسب زنی کد ویژه
035701سرگروه برق (ریخته گری) کد شغلی عادی
035702ریخته گری (تعمیرکار برق 1)کد شغلی عادی
035703ریخته گری (تعمیرکار برق 2)کد شغلی عادی
035704ریخته گری (تعمیرکار برق 3)کد شغلی عادی
035705ریخته گری (برقکار صنعتی 1)کد شغلی عادی
035706ریخته گری (برقکار صنعتی 2)کد شغلی عادی
035707ریخته گری (برقکار صنعتی 3)کد شغلی عادی
035708ریخته گری (برقکار ریخته گری 1)کد شغلی عادی
035709ریخته گری (برقکار ریخته گری 2)کد شغلی عادی
035710ریخته گری (برقکار ریخته گری 3)کد شغلی عادی
035711ریخته گری (برقکار روشنائی 1)کد شغلی عادی
035712ریخته گری (برقکار روشنائی 2)کد شغلی عادی
035713ریخته گری (برقکار روشنائی 3)کد شغلی عادی
035714ریخته گری (برقکار تعمیرات روشنائی 1)کد شغلی عادی
035715ریخته گری (برقکار تعمیرات روشنائی 2)کد شغلی عادی
035716ریخته گری (برقکار تعمیرات روشنائی 3)کد شغلی عادی
035717ریخته گری (برقکار روشنائی نوسازی 1)کد شغلی عادی
035718ریخته گری (برقکار روشنائی نوسازی 2)کد شغلی عادی
035719ریخته گری (برقکار روشنائی نوسازی 3)کد شغلی عادی
035720سرپرست برق فشار قوی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035721برقکار فشار قوی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035722تکنسین تعمیرات مکانیک (ریخته گری)کد شغلی عادی
035723سرپرست تعمیرات مکانیک (ریخته گری)کد شغلی عادی
035725ریخته گری (مکانیک درجه 1)کد شغلی عادی
035726ریخته گری (مکانیک درجه 2)کد شغلی عادی
035727ریخته گری (مکانیک درجه 3)کد شغلی عادی
035728تعمیرکار مکانیک ریخته گری 1کد شغلی عادی
035729تعمیرکار مکانیک ریخته گری 2کد شغلی عادی
035730تعمیرکار مکانیک ریخته گری 3کد شغلی عادی
035731متصدی نگهداری ریخته گری 1کد شغلی عادی
035732متصدی نگهداری ریخته گری 2کد شغلی عادی
035733متصدی نگهداری ریخته گری 3کد شغلی عادی
035734تکنسین تعمیرات جرثقیل (ریخته گری)کد شغلی عادی
035735ریخته گری (تعمیرکار مکانیک جرثقیل 1)کد شغلی عادی
035736ریخته گری (تعمیرکار مکانیک جرثقیل 2)کد شغلی عادی
035737ریخته گری (تعمیرکار مکانیک جرثقیل 3)کد شغلی عادی
035739سرگروه تعمیرات جرثقیل (ریخته گری)کد شغلی عادی
035740کمک راننده ماشینهای راهسازی کد شغلی عادی
035742ریخته گری (تعمیرکار الکترو موتور 1)کد شغلی عادی
035743ریخته گری (تعمیرکار الکتروموتور 2)کد شغلی عادی
035744ریخته گری (تعمیرکار الکتروموتور 3)کد شغلی عادی
035746ریخته گری (تعمیر کار کوئل کوره 1)کد شغلی عادی
035747ریخته گری (تعمیرکار کوئل کوره 2)کد شغلی عادی
035748ریخته گری (تعمیرکار کوئل کوره 3)کد شغلی عادی
035753متصدی تاسیسات گازی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035757تاسیسات ریخته گری (کارگر درجه 1)کد شغلی عادی
035758تاسیسات ریخته گری (کارگر درجه 2)کد شغلی عادی
035759تاسیسات ریخته گری (کارگر درجه 3)کد شغلی عادی
035760کارگر ساده تعمیرات (ریخته گری)کد شغلی عادی
035761کارشناس کنترل کیفیت (ریخته گری)کد شغلی عادی
035762سرپرست کنترل کیفیت (ریخته گری)کد شغلی عادی
035763بازرس کنترل کیفیت (ریخته گری)کد شغلی عادی
035764بازرس کنترل کیفی (ریخته گری)کد شغلی عادی
035768بازرس کنترل کیفی ریخته گری 1کد شغلی عادی
035769بازرس کنترل کیفی ریخته گری 2کد شغلی عادی
035770بازرس کنترل کیفی ریخته گری 3کد شغلی عادی
035782بازرس کنترل کیفی ذوب (ریخته گری)کد شغلی عادی
035787نواربری ریخته گری (کارگر درجه 1)کد شغلی عادی
035788کارشناس مهندسی طرحها ارشدکد شغلی عادی
035789کارشناس تولید ارشدکد شغلی عادی
035790کارشناس فنی و مهندسی ارشدکد شغلی عادی
035791کارشناس تاسیسات ارشدکد شغلی عادی
035792کارشناس بازرگانی ارشدکد شغلی عادی
035793کارشناس مالی ارشدکد شغلی عادی
035794کارشناس اداری ارشدکد شغلی عادی
035795کارشناس متخصص مهندسی طرحهاکد شغلی عادی
035796کارشناس متخصص تولیدکد شغلی عادی
035797کارشناس متخصص فنی و مهندسی کد شغلی عادی
035798کارشناس متخصص تاسیسات کد شغلی عادی
035799کارشناس متخصص بازرگانی کد شغلی عادی
0357AGمتصدی پرس دامپاکد ویژه
035800کارشناس متخصص مالی کد شغلی عادی
035801کارشناس متخصص اداری کد شغلی عادی
035802کارشناس مهندسی طرحها 4کد شغلی عادی
035803کارشناس فنی و مهندسی 4کد شغلی عادی
035804کارشناس تاسیسات 4کد شغلی عادی
035805کارشناس مهندسی طرحها 3کد شغلی عادی
035806کارشناس فنی و مهندسی 3کد شغلی عادی
035807کارشناس تاسیسات 3کد شغلی عادی
035808کارشناس مهندسی طرحها 2کد شغلی عادی
035809کارشناس فنی و مهندسی 2کد شغلی عادی
035810کارشناس تاسیسات 2کد شغلی عادی
035811کارشناس مهندسی طرحها 1کد شغلی عادی
035812کارشناس فنی و مهندسی 1کد شغلی عادی
035813کارشناس تاسیسات 1کد شغلی عادی
035814کاردان مهندسی طرحها 3کد شغلی عادی
035815تکنسین فنی و مهندسی 3کد شغلی عادی
035816تکنسین ماشین افزار 3کد شغلی عادی
035817تکنسین تاسیسات 3کد شغلی عادی
035818تکنسین ساختمان 3کد شغلی عادی
035819کاردان انبار 3کد شغلی عادی
035820کاردان ایمنی 3کد شغلی عادی
035821کاردان مهندسی طرحها 2کد شغلی عادی
035822تکنسین فنی و مهندسی 2کد شغلی عادی
035823تکنسین ماشین افزار 2کد شغلی عادی
035824تکنسین ساختمان 2کد شغلی عادی
035825کاردان انبار 2کد شغلی عادی
035826کاردان ایمنی 2کد شغلی عادی
035827کاردان مهندسی طرحها 1کد شغلی عادی
035828تکنسین فنی و مهندسی 1کد شغلی عادی
035829تکنسین ماشین افزار 1کد شغلی عادی
035830تکنسین ساختمان 1کد شغلی عادی
035831کاردان انبار 1کد شغلی عادی
035832کاردان ایمنی 1کد شغلی عادی
035833کارمند مهندسی طرحها 4کد شغلی عادی
035834تعمیرکار 4کد شغلی عادی
035835ماشین افزار 4کد شغلی عادی
035836نسوز کار 4کد شغلی عادی
035837اپراتور تاسیسات ارشدکد شغلی عادی
035838حسابدار 4کد شغلی عادی
035839کارمند اداری ارشدکد شغلی عادی
035840بهداشت یار 2کد شغلی عادی
035841راننده ارشدکد شغلی عادی
035842آشپز ارشدکد شغلی عادی
035843کارمند مهندسی طرحها 3کد شغلی عادی
035844نسوز کار 3کد شغلی عادی
035845اپراتور تاسیسات 4کد شغلی عادی
035846بهداشت یار 1کد شغلی عادی
035847آشپز 4کد شغلی عادی
035848کارمند مهندسی طرحها 2کد شغلی عادی
035849اپراتور تاسیسات 3کد شغلی عادی
035850کارمند مهندسی طرحها 1کد شغلی عادی
035851اپراتور تاسیسات 2کد شغلی عادی
035852نمونه گیر 2کد شغلی عادی
035853اپراتور تاسیسات 1کد شغلی عادی
035854نمونه گیر 1کد شغلی عادی
035855کارگر خدمات عمومی 4کد شغلی عادی
035856کارگر خدمات عمومی 3کد شغلی عادی
035857کارگر خدمات عمومی 2کد شغلی عادی
035858کارگر خدمات عمومی 1کد شغلی عادی
035859کارشناس حراست 1کد شغلی عادی
035860کارشناس حراست 2کد شغلی عادی
035861کارشناس حراست 3کد شغلی عادی
035862کارشناس حراست 4کد شغلی عادی
035863مدیر پروژه CNGکد شغلی عادی
035864رئیس پروژه CNGکد شغلی عادی
035865رئیس دفتر مدیرعامل کد شغلی عادی
035866سرپرست مرکز اطلاعات و کامپیوترکد شغلی عادی
035867برنامه نویس 1کد شغلی عادی
035868برنامه نویس 2کد شغلی عادی
035869برنامه نویس 3کد شغلی عادی
035870مسئول اطلاعات و عملیات کامپیوترکد شغلی عادی
035871اپراتور کامپیوتر 1کد شغلی عادی
035872اپراتور کامپیوتر 2کد شغلی عادی
035873اپراتور کامپیوتر 5کد شغلی عادی
035874تکنسین سخت افزار 1کد شغلی عادی
035875تکنسین سخت افزار 2کد شغلی عادی
035876تکنسین سخت افزار 3کد شغلی عادی
035877مسئول دفتر تهران کد شغلی عادی
035878مسئول دفتر سهام کد شغلی عادی
035879کارمند دفتر سهام 1کد شغلی عادی
035880کارگر تولید 4کد شغلی عادی
035881کارمند دفتر سهام 2کد شغلی عادی
035882کارمند دفتر سهام 3کد شغلی عادی
035883کارمند دفتر سهام 4کد شغلی عادی
035884سرپرست کارواه R&Dکد شغلی عادی
035885کارشناس تحقیقات 1کد شغلی عادی
035886کارشناس تحقیقات 2کد شغلی عادی
035887کارشناس تحقیقات 3کد شغلی عادی
035888کارشناس تحقیقات 4کد شغلی عادی
035889کارشناس تحقیقات 5کد شغلی عادی
035890تکنسین تحقیقات 1کد شغلی عادی
035891تکنسین تحقیقات 2کد شغلی عادی
035892تکنسین تحقیقات 3کد شغلی عادی
035893تکنسین تحقیقات 4کد شغلی عادی
035894کارشناس بررسیهای فنی 1کد شغلی عادی
035895کارشناس بررسیهای فنی 2کد شغلی عادی
035896کارشناس بررسیهای فنی 3کد شغلی عادی
035897کارشناس بررسیهای فنی 4کد شغلی عادی
035898کارشناس بررسیهای فنی 5کد شغلی عادی
035899بایگان ونقشه کش 1کد شغلی عادی
0358AGسرپرست رنگ دامپاکد ویژه
035900بایگان و نقشه کش 2کد شغلی عادی
035901بایگان ونقشه کش 3کد شغلی عادی
035902بایگان ونقشه کش 4کد شغلی عادی
035903رئیس مهندسی و طراحی محصول کد شغلی عادی
035904متصدی کنترل و پیگیری ساخت کد شغلی عادی
035905رئیس حراست و انتظامات کد شغلی عادی
035906سرپرست انتظامات و آتشنشانی کد شغلی عادی
035907سرنگهبان 2کد شغلی عادی
035908سرنگهبان 3کد شغلی عادی
035909نگهبان 1کد شغلی عادی
035910متصدی اطلاعات 1کد شغلی عادی
035911متصدی اطلاعات 2کد شغلی عادی
035912متصدی اطلاعات 3کد شغلی عادی
035913متصدی اطلاعات 4کد شغلی عادی
035914آتش نشان 3کد شغلی عادی
035915آتش نشان 4کد شغلی عادی
035916مسئول حراست پرسنلی و دفتری کد شغلی عادی
035917کارمند حراست 4کد شغلی عادی
035918مسئول حراست اسنادکد شغلی عادی
035919ماشین نویس و اپراتور تلکس 1کد شغلی عادی
035920ماشین نویس و اپراتور تلکس 2کد شغلی عادی
035921ماشین نویس و اپراتور تلکس 3کد شغلی عادی
035922ماشین نویس و اپراتور تلکس 4کد شغلی عادی
035923ماشین نویس و اپراتور تلکس 5کد شغلی عادی
035924اپراتور تلفن 1کد شغلی عادی
035925اپراتور تلفن 2کد شغلی عادی
035926اپراتور تلفن 3کد شغلی عادی
035927مدیر امور کنترل کیفی کد شغلی عادی
035928سرپرست کنترل کیفی مواد و قطعات واردهکد شغلی عادی
035929کنترلر کیفی ارشد مواد و قطعات وارده کد شغلی عادی
035930کنترلر کیفی مواد وقطعات وارده 1کد شغلی عادی
035931کنترلر کیفی مواد و قطعات وارده 2کد شغلی عادی
035932کنترلر کیفی مواد و قطعات وارده 3کد شغلی عادی
035933کنترلر کیفی مواد و قطعات وارده 4کد شغلی عادی
035934سرپرست کنترل کیفی قطعات تولیدی کد شغلی عادی
035935کنترلر کیفی ارشد ماشینکاری کد شغلی عادی
035936کنترلر کیفی ورقکاری و جوشکاری 1کد شغلی عادی
035937کنترلر کیفی ورقکاری و جوشکاری 2کد شغلی عادی
035938کنترلر کیفی ورقکاری و جوشکاری 3کد شغلی عادی
035939کنترلر کیفی ورقکاری و جوشکاری 4کد شغلی عادی
035940کنترلر کیفی ورقکاری و جوشکاری 5کد شغلی عادی
035941کنترلر کیفی ارشد ورقکاری و جوشکاری کد شغلی عادی
035942کنترلر کیفی عملیات حرارتی 1کد شغلی عادی
035943کنترلر کیفی عملیات حرارتی 2کد شغلی عادی
035944کنترلر کیفی عملیات حرارتی 3کد شغلی عادی
035945کنترلر کیفی عملیات حرارتی 4کد شغلی عادی
035946کنترلر کیفی عملیات حرارتی 5کد شغلی عادی
035947کنترلر کیفی ارشد عملیات حرارتی کد شغلی عادی
035948کنترلر کیفی ماشینکاری 1کد شغلی عادی
035949کنترلر کیفی ماشینکاری 2کد شغلی عادی
035950کنترلر کیفی ماشینکاری 3کد شغلی عادی
035951کنترلر کیفی ماشینکاری 4کد شغلی عادی
035952کنترلرکیفی ماشینکاری 5کد شغلی عادی
035953سرپرست کنترل کیفی مونتاژ و تست کد شغلی عادی
035954کنترلر کیفی ارشد تست 1کد شغلی عادی
035955کنترلر کیفی ارشد تست 2کد شغلی عادی
035956کنترلر کیفی تست واحد و کمپرسور 1کد شغلی عادی
035957کنترلر کیفی تست واحد و کمپرسور 2کد شغلی عادی
035958کنترلر کیفی تست واحد و کمپرسور 3کد شغلی عادی
035959کنترلر کیفی تست واحد و کمپرسور 4کد شغلی عادی
035960کنترلر کیفی تست واحد و کمپرسور 5کد شغلی عادی
035961تکنسین ارزشیابی محصول 1کد شغلی عادی
035962تکنسین ارزشیابی محصول 2کد شغلی عادی
035963تکنسین ارزشیابی محصول 3کد شغلی عادی
035964تکنسین ارزشیابی محصول 4کد شغلی عادی
035965کنترلر کیفی مونتاژ 1کد شغلی عادی
035966کنترلر کیفی مونتاژ 2کد شغلی عادی
035967کنترلر کیفی مونتاژ 3کد شغلی عادی
035968کنترلر کیفی مونتاژ 4کد شغلی عادی
035969کنترلر کیفی مونتاژ 5کد شغلی عادی
035970کنترلر کیفی ارشد مونتاژکد شغلی عادی
035971کارگر کنترل تست 1کد شغلی عادی
035972کارگر کنترل تست 2کد شغلی عادی
035973کارگر کنترل تست 3کد شغلی عادی
035974سرپرست کنترل کیفی وسایل و ابزارکد شغلی عادی
035975کنترلر کیفی ارشد وسایل و ابزارکد شغلی عادی
035976کنترلر کیفی وسایل و ابزار 1کد شغلی عادی
035977کنترلر کیفی وسایل و ابزار 2کد شغلی عادی
035978کنترلر کیفی وسایل و ابزار 3کد شغلی عادی
035979کنترلر کیفی وسایل و ابزار 4کد شغلی عادی
035980کنترلر کیفی وسایل و ابزار 5کد شغلی عادی
035981متصدی دفتر 1کد شغلی عادی
035982متصدی دفتر 2کد شغلی عادی
035983متصدی دفتر 3کد شغلی عادی
035984متصدی دفتر 4کد شغلی عادی
035985متصدی دفتر5کد شغلی عادی
035986کارمند ارتباطات و تشریفات 1کد شغلی عادی
035987کارمند ارتباطات و تشریفات 2کد شغلی عادی
035988کارمند ارتباطات و تشریفات 3کد شغلی عادی
035989کارمند ارتباطات و تشریفات 4کد شغلی عادی
035990کارمند تبلیغات و انتشارات 1کد شغلی عادی
035991کارمند تبلیغات و انتشارات 2کد شغلی عادی
035992کارمند تبلیغات و انتشارات 3کد شغلی عادی
035993کارمند تبلیغات و انتشارات 4کد شغلی عادی
035994کارشناس آموزش 1کد شغلی عادی
035995کارشناس آموزش 2کد شغلی عادی
035996کارشناس آموزش 3کد شغلی عادی
035997کارمند آموزش 1کد شغلی عادی
035998کارمند آموزش 2کد شغلی عادی
035999کارمند آموزش 3کد شغلی عادی
0359AGمتصدی رنگ کد ویژه
036000کارمند آموزش 4کد شغلی عادی
036001مسئول بودجه کد شغلی عادی
036002سرپرست رسیدگی اسنادکد شغلی عادی
036003صاحب جمع اموال کد شغلی عادی
036004کارمند حسابداری 1کد شغلی عادی
036005کارمند حسابداری 2کد شغلی عادی
036006کارمند حسابداری 3کد شغلی عادی
036007سرپرست حسابداری انبارهاکد شغلی عادی
036008سرپرست حسابداری حقوق و دستمزدکد شغلی عادی
036009سرپرست دفترداری و صدور اسنادکد شغلی عادی
036010مسئول حسابداری فروش کد شغلی عادی
036011مسئول خزانه داری کد شغلی عادی
036012مدیر امور اداری کد شغلی عادی
036013بهداشتیار 1کد شغلی عادی
036014بهداشتیار 2کد شغلی عادی
036015بهداشتیار 3کد شغلی عادی
036016بهداشتیار 4کد شغلی عادی
036017سرپرست دبیرخانه کد شغلی عادی
036018نامه رسان 1کد شغلی عادی
036019نامه رسان 2کد شغلی عادی
036020نامه سان 3کد شغلی عادی
036021نامه رسان 4کد شغلی عادی
036022مسئول حفاظت فنی و ایمنی کد شغلی عادی
036023کارمند حفاظت فنی و ایمنی 1کد شغلی عادی
036024کارمند حفاظت فنی و ایمنی 2کد شغلی عادی
036025کارمند حفاظت فنی و ایمنی 3کد شغلی عادی
036026مسئول تربیت بدنی کد شغلی عادی
036027رئیس کارگزینی کد شغلی عادی
036028کارمند ارشدکارگزینی کد شغلی عادی
036029کارمند کارگزینی 3کد شغلی عادی
036030کارمند کارگزینی 4کد شغلی عادی
036031کارمند کارگزینی 5کد شغلی عادی
036032رئیس خدمات ورفاه کد شغلی عادی
036033کارمند خدمات و رفاه 1کد شغلی عادی
036034کارمند خدمات ورفاه 2کد شغلی عادی
036035کارمند خدمات و رفاه 3کد شغلی عادی
036037کارمند خدمات و رفاه 4کد شغلی عادی
036038سرپرست حمل و نقل کد شغلی عادی
036039راننده ارشدکد شغلی عادی
036040راننده خودرو سنگین 1کد شغلی عادی
036041راننده خودرو سنگین 2کد شغلی عادی
036042راننده خودرو سنگین 3کد شغلی عادی
036043راننده خودرو سنگین 4کد شغلی عادی
036044راننده تراکتور 1کد شغلی عادی
036045راننده تراکتور 2کد شغلی عادی
036046راننده تراکتور 4کد شغلی عادی
036047تعمیرکار خودرو 3کد شغلی عادی
036048تعمیرکار خودرو 4کد شغلی عادی
036049تعمیرکار خودرو 5کد شغلی عادی
036050سرویسکار خودرو 1کد شغلی عادی
036051سرویسکار خودرو 2کد شغلی عادی
036052سرویسکار خودرو 3کد شغلی عادی
036053سرویسکار خودرو 4کد شغلی عادی
036054سرپرست کانتین کد شغلی عادی
036055آشپز 1کد شغلی عادی
036056آشپز 4کد شغلی عادی
036057کارگر کانتین 1کد شغلی عادی
036058کارگر کانتین 2کد شغلی عادی
036059کارگر کانتین 3کد شغلی عادی
036060سرپرست خدمات و فضای سبزکد شغلی عادی
036061پیشخدمت 1کد شغلی عادی
036062پیشخدمت 2کد شغلی عادی
036063پیشخدمت 3کد شغلی عادی
036064باغبان 1کد شغلی عادی
036065باغبان 2کد شغلی عادی
036066باغبان 3کد شغلی عادی
036067کارگر باغبانی 1کد شغلی عادی
036068کارگر باغبانی 2کد شغلی عادی
036069کارگر باغبانی 3کد شغلی عادی
036070مدیرعامل شرکت تعاونی مصرف کد شغلی عادی
036071صندوقدار تعاونی 1کد شغلی عادی
036072صندوقدار تعاونی 2کد شغلی عادی
036073صندوقدار تعاونی 3کد شغلی عادی
036074سرپرست فروشگاه تعاونی مصرف کد شغلی عادی
036075فروشنده 1کد شغلی عادی
036076فروشنده 2کد شغلی عادی
036077فروشنده 3کد شغلی عادی
036078فروشنده 4کد شغلی عادی
036079کارگر تعاونی مصرف 1کد شغلی عادی
036080کرگر تعاونی مصرف 2کد شغلی عادی
036081کارگر تعاونی مصرف 3کد شغلی عادی
036082کارگر تعاونی مصرف 4کد شغلی عادی
036083معاون فنی کد شغلی عادی
036084مدیر امور مهندسی کد شغلی عادی
036085کارشناس مهندسی صنایع 2کد شغلی عادی
036086کارشناس مهندسی صنایع 3کد شغلی عادی
036087کارشناس مهندسی صنایع 4کد شغلی عادی
036088کارشناس مهندسی صنایع 5کد شغلی عادی
036089رئیس مهندسی ابزارکد شغلی عادی
036090برنامه ریز ابزار سازی 1کد شغلی عادی
036091برنامه ریز ابزارسازی 2کد شغلی عادی
036092برنامه ریز ابزارسازی 3کد شغلی عادی
036093برنامه ریز ابزارسازی 4کد شغلی عادی
036094ناظر فنی ابزار 1کد شغلی عادی
036095ناظر فنی ابزار 2کد شغلی عادی
036096ناظر فنی ابزار 3کد شغلی عادی
036097ناظر فنی ابزار 4کد شغلی عادی
036098ابزار تیزکن 1کد شغلی عادی
036099ابزار تیزکن 2کد شغلی عادی
0360AGکارگرساختمانی کد ویژه
036100ابزار تیزکن 3کد شغلی عادی
036101ابزار تیزکن 4کد شغلی عادی
036102ابزار تیزکن 5کد شغلی عادی
036103سرپرست کارگاه ابزارسازی کد شغلی عادی
036104ابزارساز 1کد شغلی عادی
036105کارگر عمومی ابزارسازی 1کد شغلی عادی
036106کارگر عمومی ابزارسازی 2کد شغلی عادی
036107کارگر عمومی ابزارسازی 3کد شغلی عادی
036108سرپرست طراحی ابزارکد شغلی عادی
036109طراح ارشد ابزارکد شغلی عادی
036110طراح ابزار 1کد شغلی عادی
036111طراح ابزار 2کد شغلی عادی
036112طراح ابزار 3کد شغلی عادی
036113نقشه کش 2کد شغلی عادی
036114نقشه کش 3کد شغلی عادی
036115نقشه کش 4کد شغلی عادی
036116سرپرست تکنولوژی ساخت و مونتاژکد شغلی عادی
036117تکنولوژیست 1کد شغلی عادی
036118تکنولوژیست 2کد شغلی عادی
036119تکنولوژیست 3کد شغلی عادی
036120تکنولوژیست 4کد شغلی عادی
036121تکنسین تکنولوژی 1کد شغلی عادی
036122تکنسین تکنولوژی 2کد شغلی عادی
036123تکنسین تکنولوژی 3کد شغلی عادی
036124تکنسین تکنولوژی 4کد شغلی عادی
036125رئیس بررسیهای فنی کد شغلی عادی
036126مترجم 1کد شغلی عادی
036127مترجم 2کد شغلی عادی
036128مترجم 3کد شغلی عادی
036129بایگانی فنی 1کد شغلی عادی
036130بایگان فنی 2کد شغلی عادی
036131بایگان فنی 3کد شغلی عادی
036132بایگان فنی 4کد شغلی عادی
036133تکنسین بررسیهای فنی 1کد شغلی عادی
036134تکنسین بررسیهای فنی 2کد شغلی عادی
036135تکنسین بررسیهای فنی 3کد شغلی عادی
036136تکنسین بررسیهای فنی 4کد شغلی عادی
036137طراح 1کد شغلی عادی
036138طراح 2کد شغلی عادی
036139طراح 3کد شغلی عادی
036140طراح 4کد شغلی عادی
036141سرپرست آرشیو و بایگانی کد شغلی عادی
036142مدیر امور برنامه ریزی و کنترل تولیدکد شغلی عادی
036143سرپرست انبارهای تولیدی و خدماتی کد شغلی عادی
036144انباردار ارشد قطعات استانداردکد شغلی عادی
036145کمک انباردار 2کد شغلی عادی
036146کارگر برشکاری 1کد شغلی عادی
036147کارگر برشکاری 2کد شغلی عادی
036148کارگر برشکاری 3کد شغلی عادی
036149کارگر انبار و پرچکار 1کد شغلی عادی
036150کارگر انبار و پرچکار 2کد شغلی عادی
036151کارگر انبار و پرچکار 3کد شغلی عادی
036152کارگر انبار 1کد شغلی عادی
036153کارگر انبار 3کد شغلی عادی
036154سرپرست انبارهای مصرفی و ابزارکد شغلی عادی
036155سرگروه ترانسپورت صنعتی کد شغلی عادی
036156رئیس برنامه ریزی تولید و موادکد شغلی عادی
036157برنامه ریز ارشدکد شغلی عادی
036158متصدی آمار و گزارشات کد شغلی عادی
036159سرپرست کنترل موجودی تولید و سفارشات کد شغلی عادی
036160برنامه ریز سفارشات 1کد شغلی عادی
036161برنامه ریز سفارشات 2کد شغلی عادی
036162برنامه ریز سفارشات 3کد شغلی عادی
036163برنامه ریز سفارشات 4کد شغلی عادی
036164برنامه ریز سفارشات 5کد شغلی عادی
036165کارمند کنترل موجودی 1کد شغلی عادی
036166کارمند کنترل موجودی 2کد شغلی عادی
036167کارمند کنترل موجودی 3کد شغلی عادی
036168کارمند کنترل موجودی 4کد شغلی عادی
036169کارگر شمارش و کنترل کالا 1کد شغلی عادی
036170کارگر شمارش و کنترل کالا 2کد شغلی عادی
036171کارگر شمارش و کنترل کالا 3کد شغلی عادی
036172کارگر دریافت کالا 1کد شغلی عادی
036173کارگر دریافت کالا 2کد شغلی عادی
036174کارگر دریافت کالا 3کد شغلی عادی
036175سرپرست دایره خدمات کالاکد شغلی عادی
036176دیسپچر 1کد شغلی عادی
036177دیسپچر 2کد شغلی عادی
036178دیسپچر 3کد شغلی عادی
036179سرپرست کارگاه مخزن سازی کد شغلی عادی
036180فورمن کارگاه مخزن سازی کد شغلی عادی
036181جوشکار آرگون 1کد شغلی عادی
036182جوشکار آرگون 2کد شغلی عادی
036183جوشکار آرگون 3کد شغلی عادی
036184جوشکار آرگون 4کد شغلی عادی
036185جوشکار آرگون 5کد شغلی عادی
036186فیترکار آرگون 2کد شغلی عادی
036187فیترکار آرگون 3کد شغلی عادی
036188فیترکار آرگون 4کد شغلی عادی
036189فیترکار آرگون 5کد شغلی عادی
036190تک زن آرگون 1کد شغلی عادی
036191تک زن آرگون 2کد شغلی عادی
036192تک زن آرگون 3کد شغلی عادی
036193فیترکار آرگون 1کد شغلی عادی
036194رئیس کارگاه ماشینکاری کد شغلی عادی
036195اپراتور ماشین سی ان سی 1کد شغلی عادی
036196اپراتور ماشین سی ان سی 2کد شغلی عادی
036197اپراتور ماشین سی ان سی 3کد شغلی عادی
036198اپراتور ماشین سی ان سی 4کد شغلی عادی
036199اپراتور ماشین سی ان سی 5کد شغلی عادی
0361AGکارگررنگ پودری پادرکوت کد ویژه
036200اپراتور ماشین ان سی 1کد شغلی عادی
036201اپراتور ماشین ان سی 2کد شغلی عادی
036202اپراتور ماشین ان سی 3کد شغلی عادی
036203اپراتور ماشین ان سی 4کد شغلی عادی
036204اپراتور ماشین ان سی 5کد شغلی عادی
036205پلیسه گیر و تمیز کار 1کد شغلی عادی
036206پلیسه گیر و تمیز کار 2کد شغلی عادی
036207پلیسه گیر و تمیز کار 3کد شغلی عادی
036208پلیسه گیر و تمیز کار 4کد شغلی عادی
036209کارگر عمومی تولید 1کد شغلی عادی
036210کارگر عمومی تولید 2کد شغلی عادی
036211کارگر عمومی تولید 3کد شغلی عادی
036212سرپرست شیفت کارگاه ماشینکاری کد شغلی عادی
036213فورمن ماشینکاری کد شغلی عادی
036214کمک فورمن تراشکاری کد شغلی عادی
036215تراشکار ارشدکد شغلی عادی
036216کمک فورمن فرزکاری کد شغلی عادی
036217فرزکار ارشدکد شغلی عادی
036218فرزکار 1کد شغلی عادی
036219فرزکار 2کد شغلی عادی
036220بورینگ کار ارشدکد شغلی عادی
036221بورینگ کار 1کد شغلی عادی
036222بورینگ کار 2کد شغلی عادی
036223بورینگ کار 3کد شغلی عادی
036224بورینگ کار 4کد شغلی عادی
036225بورینگ کار 5کد شغلی عادی
036226کمک فورمن سنگزنی کد شغلی عادی
036227سنگزن ارشدکد شغلی عادی
036228سنگزن 1کد شغلی عادی
036229سنگزن 2کد شغلی عادی
036230سنگزن 3کد شغلی عادی
036231سنگزن 4کد شغلی عادی
036232سنگزن 5کد شغلی عادی
036233مته کار ارشدکد شغلی عادی
036234مته کار 1کد شغلی عادی
036235مته کار 2کد شغلی عادی
036236مته کار 3کد شغلی عادی
036237مته کار 4کد شغلی عادی
036238مته کار 5کد شغلی عادی
036239رئیس کارگاه ورقکاری و جوشکاری کد شغلی عادی
036240سرپرست شیفت ورقکاری و جوشکاری کد شغلی عادی
036241فورمن ورقکاری وجوشکاری کد شغلی عادی
036242ورقکار و جوشکار ارشدکد شغلی عادی
036243ورقکار و جوشکار 1کد شغلی عادی
036244ورقکار وجوشکار 2کد شغلی عادی
036245ورقکار وجوشکار 3کد شغلی عادی
036246ورقکار و جوشکار 4کد شغلی عادی
036247ورقکار وجوشکار 5کد شغلی عادی
036248ورقکار ارشدکد شغلی عادی
036249ورقکار 1کد شغلی عادی
036250ورقکار 2کد شغلی عادی
036251ورقکار 3کد شغلی عادی
036252ورقکار 4کد شغلی عادی
036253ورقکار 5کد شغلی عادی
036254جوشکار ارشدکد شغلی عادی
036255رئیس کارگاههای مونتاژکد شغلی عادی
036256سرپرست مونتاژ مجموعه کد شغلی عادی
036257فورمن مونتاژ مجموعه کد شغلی عادی
036258فورمن مونتاژ نهایی کد شغلی عادی
036259مونتاژکار ارشد مجموعه کد شغلی عادی
036260مونتاژکار مجموعه 1کد شغلی عادی
036261مونتاژکار مجموعه 2کد شغلی عادی
036262مونتاژکار مجموعه 5کد شغلی عادی
036263مونتاژکار مجموعه 3کد شغلی عادی
036264مونتاژکار مجموعه 4کد شغلی عادی
036265مونتاژکار ارشد واحد 1کد شغلی عادی
036266مونتاژکار ارشدواحد 2کد شغلی عادی
036267مونتاژکار واحد 1کد شغلی عادی
036268مونتاژکار واحد 2کد شغلی عادی
036269مونتاژکار واحد 3کد شغلی عادی
036270مونتاژکار واحد 4کد شغلی عادی
036271مونتاژکار واحد 5کد شغلی عادی
036272سرپرست مونتاژ نهائی کد شغلی عادی
036273سرگروه مونتاژ نهائی کد شغلی عادی
036274مونتاژکار ارشد نهائی کد شغلی عادی
036275مونتاژکار برق 1کد شغلی عادی
036276مونتاژکار برق 2کد شغلی عادی
036277مونتاژکار برق 3کد شغلی عادی
036278مونتاژکار برق 4کد شغلی عادی
036279مونتاژکار برق 5کد شغلی عادی
036280مونتاژکار نهائی 1کد شغلی عادی
036281مونتاژکار نهائی 2کد شغلی عادی
036282مونتاژکار نهائی 3کد شغلی عادی
036283مونتاژکار نهائی 4کد شغلی عادی
036284مونتاژکار نهائی 5کد شغلی عادی
036285ماسه زن 1کد شغلی عادی
036286ماسه زن 2کد شغلی عادی
036287ماسه زن 3کد شغلی عادی
036288ماسه زن 4کد شغلی عادی
036289ماسه زن 5کد شغلی عادی
036290سرپرست کارگاه عملیات حرارتی کد شغلی عادی
036291فورمن شیفت عملیات حرارتی کد شغلی عادی
036292اپراتور ارشد عملیات حرارتی کد شغلی عادی
036293اپراتور عملیات حرارتی 2کد شغلی عادی
036294اپراتور عملیات حرارتی 3کد شغلی عادی
036295اپراتور عملیات حرارتی 4کد شغلی عادی
036296اپراتور عملیات حرارتی 5کد شغلی عادی
036297کارگر تمیزکاری و شستشو 1کد شغلی عادی
036298کارگر تمیز کاری و شستشو 2کد شغلی عادی
036299کارگر تمیز کاری و شستشو 3کد شغلی عادی
0362AGمتصدی چراغسازی کد ویژه
036300کارگر تمیزکاری و شستشو 4کد شغلی عادی
036301کارگر تمیزکاری و شستشو 5کد شغلی عادی
036302فورمن رنگ کاری کد شغلی عادی
036303کمک فورمن رنگ کاری کد شغلی عادی
036304رنگ کار 1کد شغلی عادی
036305رنگ کار 2کد شغلی عادی
036306رنگ کار 3کد شغلی عادی
036307رنگ کار 4کد شغلی عادی
036308کمک رنگ کار 1کد شغلی عادی
036309کمک رنگ کار 2کد شغلی عادی
036310کمک رنگ کار 3کد شغلی عادی
036311سرپرست کارگاه شاسی کد شغلی عادی
036312مدیر خدمات فنی کد شغلی عادی
036313مهندس برق 1کد شغلی عادی
036314مهندس برق 2کد شغلی عادی
036315مهندس برق 3کد شغلی عادی
036316مهندس تاسیسات 1کد شغلی عادی
036317مهندس تاسیسات 2کد شغلی عادی
036318مهندس تاسیسات 3کد شغلی عادی
036319مکانیک ارشد ماشین آلات کد شغلی عادی
036320مکانیک ماشین آلات 1کد شغلی عادی
036321مکانیک ماشین آلات 2کد شغلی عادی
036322مکانیک ماشین آلات 3کد شغلی عادی
036323مکانیک ماشنن آلات 4کد شغلی عادی
036324مکانیک ماشین آلات 5کد شغلی عادی
036325سرویسکار ماشین آلات 1کد شغلی عادی
036326سرویسکار ماشین آلات 2کد شغلی عادی
036327سرویسکار ماشین آلات 3کد شغلی عادی
036328سرویسکار ماشین آلات 4کد شغلی عادی
036329کارگر عمومی تعمیرات 1کد شغلی عادی
036330کارگر عمومی تعمیرات 2کد شغلی عادی
036331کارگر عمومی تعمیرات 3کد شغلی عادی
036332سرپرست نگهداری و تعمیرات برق کد شغلی عادی
036333تکنسین برق و الکترونیک 1کد شغلی عادی
036334تکنسین برق و الکترونیک 2کد شغلی عادی
036335تکنسین برق و الکترونیک 3کد شغلی عادی
036336برقکار ماشین آلات 1کد شغلی عادی
036337برقکار ماشین آلات 2کد شغلی عادی
036338برقکار ماشین آلات 3کد شغلی عادی
036339برقکار ماشین آلات 4کد شغلی عادی
036340برقکار ماشین آلات 5کد شغلی عادی
036341برقکار ارشد ماشین آلات کد شغلی عادی
036342تعمیرکار الکتروموتور1کد شغلی عادی
036343تعمیرکار الکتروموتور 2کد شغلی عادی
036344تعمیرکار الکتروموتور 3کد شغلی عادی
036345تعمیرکار الکتروموتور 4کد شغلی عادی
036346تعمیرکار الکتروموتور 5کد شغلی عادی
036347برقکار عمومی 1کد شغلی عادی
036348برقکار عمومی 2کد شغلی عادی
036349برقکار عمومی 3کد شغلی عادی
036350برقکار عمومی 4کد شغلی عادی
036351برقکار عمومی 5کد شغلی عادی
036352برقکار عمومی ارشدکد شغلی عادی
036353سرپرست نگهداری و تعمیرات تاسیسات کد شغلی عادی
036354تعمیرکار تاسیسات ارشدکد شغلی عادی
036355تعمیرکار تاسیسات 4کد شغلی عادی
036356تعمیرکار تاسیسات 5کد شغلی عادی
036357سرپرست دفتر فنی و برنامه ریزی کد شغلی عادی
036358برنامه ریز تعمیرات و نگهداری 1کد شغلی عادی
036359برنامه ریز تعمیرات و نگهداری 2کد شغلی عادی
036360برنامه ریز تعمیرات و نگهداری 3کد شغلی عادی
036361برنامه ریز تعمیرات و نگهداری 4کد شغلی عادی
036362برنامه ریز تعمیرات و نگهداری 5کد شغلی عادی
036363برنامه ریز قطعات یدکی 1کد شغلی عادی
036364برنامه ریز قطعات یدکی 2کد شغلی عادی
036365برنامه ریز قطعات یدکی 3کد شغلی عادی
036366برنامه ریز قطعات یدکی 4کد شغلی عادی
036367برنامه ریز قطعات یدکی 5کد شغلی عادی
036368بازرس فنی 1کد شغلی عادی
036369بازرس فنی 2کد شغلی عادی
036370بازرس فنی 3کد شغلی عادی
036371بازرس فنی 4کد شغلی عادی
036372سرپرست نگهداری و تعمیرات ساختمانی کد شغلی عادی
036373بنا 1کد شغلی عادی
036374بنا 2کد شغلی عادی
036375بنا 3کد شغلی عادی
036376کمک بنا 1کد شغلی عادی
036377کمک بنا 2کد شغلی عادی
036378نقاش و تزئیناتی 1کد شغلی عادی
036379نقاش و تزئیناتی 2کد شغلی عادی
036380نقاش و تزئیناتی 3کد شغلی عادی
036381نقاش و تزئیناتی 4کد شغلی عادی
036382کارگر ساختمانی 1کد شغلی عادی
036383کارگر ساختمانی 2کد شغلی عادی
036384کارگر ساختمانی 3کد شغلی عادی
036385کارگر ساختمانی 4کد شغلی عادی
036386جوشکار و آهنگر ارشدکد شغلی عادی
036387جوشکار و آهنگر 1کد شغلی عادی
036388جوشکار و آهنگر 2کد شغلی عادی
036389جوشکار و آهنگر 3کد شغلی عادی
036390جوشکار و آهنگر 4کد شغلی عادی
036391جوشکار و آهنگر 5کد شغلی عادی
036392مدیر تولید CNGکد شغلی عادی
036393رئیس کارگاه CNGکد شغلی عادی
036394برنامه ریز تولید CNG (1)کد شغلی عادی
036395برنامه ریز تولید CNG (2)کد شغلی عادی
036396برنامه ریز تولید CNG (3)کد شغلی عادی
036397کمک برنامه ریز تولید CNGکد شغلی عادی
036398سرپرست کارگاه تست CNGکد شغلی عادی
036399فورمن بیرشفت و الیمنت کد شغلی عادی
0363AGکارگرپشم وشیشه کد ویژه
036400کمک فورمن بیرشفت و الیمنت کد شغلی عادی
036401مونتاژکار 5کد شغلی عادی
036402فورمن گروه دیسپنچرکد شغلی عادی
036403فورمن گروه پایپ کد شغلی عادی
036404کمک فورمن گروه پایپ کد شغلی عادی
036405مونتاژکار ارشدکد شغلی عادی
036406فورمن نصب مخازن و بتن مواد عایق کد شغلی عادی
036407کمک فورمن نصب مخازن و بتن مواد عایقکد شغلی عادی
036408فورمن گروه برق کد شغلی عادی
036409کمک فورمن گروه برق کد شغلی عادی
036410فورمن گروه تیوپ کد شغلی عادی
036411کمک فورمن گروه تیوپ کد شغلی عادی
036412کارگر کمکی 1کد شغلی عادی
036413کارگر کمکی 2کد شغلی عادی
036414کارگر کمکی 3کد شغلی عادی
036415کارگر کمکی 4کد شغلی عادی
036416کارشناس تدارکات خارجی 1کد شغلی عادی
036417کارشناس تدارکات خارجی 2کد شغلی عادی
036418کارشناس تدارکات خارجی 3کد شغلی عادی
036419مدیر تدارکات خارجی کد شغلی عادی
036420سرپرست سفارشات خارجی کد شغلی عادی
036421کارمند ارشد سفارشات خارجی کد شغلی عادی
036422کارمند سفارشات خارجی 1کد شغلی عادی
036423کارمند سفارشات خارجی 2کد شغلی عادی
036424کارمند سفارشات خارجی 3کد شغلی عادی
036425کارمند سفارشات خارجی 4کد شغلی عادی
036426کارمند سفارشات خارجی 5کد شغلی عادی
036427مسئول ترخیص کالاکد شغلی عادی
036428ترخیص کار ارشدکد شغلی عادی
036429ترخیص کار 4کد شغلی عادی
036430مسئول تنظیم اسناد تدارکات کد شغلی عادی
036431کارمند تنظیم اسناد 1کد شغلی عادی
036432کارمند تنظیم اسناد 2کد شغلی عادی
036433کارمند تنظیم اسناد 3کد شغلی عادی
036434کارمند تنظیم اسناد 4کد شغلی عادی
036435مسئول خریدکد شغلی عادی
036436مامور خرید ارشدکد شغلی عادی
036437مسئول پیگیری قراردادهای داخلی کد شغلی عادی
036438مدیر امور بازاریابی و فروش کد شغلی عادی
036439کارشناس صادرات 1کد شغلی عادی
036440کارشناس صادرات 2کد شغلی عادی
036441کارشناس صادرات 3کد شغلی عادی
036442کارشناس صادرات 4کد شغلی عادی
036443کارشناس صادرات 5کد شغلی عادی
036444سرپرست بازاریابی و خدمات صنعتی کد شغلی عادی
036445کارمند بازاریابی 1کد شغلی عادی
036446کارمند بازاریابی 2کد شغلی عادی
036447کارمند بازاریابی 3کد شغلی عادی
036448کارمند بازاریابی 4کد شغلی عادی
036449سرپرست فروش و تحویل کد شغلی عادی
036450کارمند ارشد فروش کد شغلی عادی
036451کارمند فروش 2کد شغلی عادی
036452کارمند فروش 5کد شغلی عادی
036453متصدی تحویل کالا 1کد شغلی عادی
036454متصدی تحویل کالا 2کد شغلی عادی
036455متصدی تحویل کالا 3کد شغلی عادی
036456متصدی حساب مشتریان 1کد شغلی عادی
036457متصدی حساب مشتریان 2کد شغلی عادی
036458متصدی حساب مشتریان 3کد شغلی عادی
036459متصدی حساب مشتریان 4کد شغلی عادی
036460متصدی حساب مشتریان 5کد شغلی عادی
036461سرپرست سفارش و فروش قطعات یدکی کد شغلی عادی
036462نجار 3کد شغلی عادی
036463نجار 4کد شغلی عادی
036464نجار 5کد شغلی عادی
036465سرپرست خدمات بعد از فروش کد شغلی عادی
036466سرگروه تعمیرات برق کمپرسورکد شغلی عادی
036467فورمن کارگاه خدمات بعد از فروش کد شغلی عادی
036468برقکار کمپرسور 1کد شغلی عادی
036469برقکار کمپرسور 2کد شغلی عادی
036470برقکار کمپرسور 3کد شغلی عادی
036471برقکار کمپرسور 4کد شغلی عادی
036472برقکار کمپرسور 5کد شغلی عادی
036473سرگروه تعمیرات مکانیکی کمپرسورکد شغلی عادی
036474مکانیک ارشد کمپرسورکد شغلی عادی
036475مکانیک کمپرسور 1کد شغلی عادی
036476مکانیک کمپرسور 2کد شغلی عادی
036477مکانیک کمپرسور 3کد شغلی عادی
036478مکانیک کمپرسور 4کد شغلی عادی
036479مکانیک کمپرسور 5کد شغلی عادی
036481سرپرست خدمات CNGکد شغلی عادی
036482برنامه ریز خدمات CNG (1)کد شغلی عادی
036483برنامه ریز خدمات CNG (2)کد شغلی عادی
036484برنامه ریز خدمات CNG (3)کد شغلی عادی
036485سرگروه مکانیک کد شغلی عادی
036486تکنسین مکانیک 1کد شغلی عادی
036487تکنسین مکانیک 2کد شغلی عادی
036488تکنسین مکانیک 3کد شغلی عادی
036489مکانیک 1کد شغلی عادی
036490مکانیک 3کد شغلی عادی
036491سرگروه برق کد شغلی عادی
036492تکنسین برق 1کد شغلی عادی
036493تکنسین برق 2کد شغلی عادی
036494تکنسین برق 3کد شغلی عادی
036495برقکار 3کد شغلی عادی
036496کارگر کمکی و کنترلر مبتدی ماشینکاری کد شغلی عادی
036497کارگر کمکی و مونتاژکار نهایی مبتدی کد شغلی عادی
036498سرپرست برنامه ریزی تولیدکد شغلی عادی
036499کارگر عمومی و ابزار ساز مبتدی کد شغلی عادی
0364AGاموراداری کد ویژه
036500کارگر عمومی و پلیسه گیر 2کد شغلی عادی
036501اپراتور ارشد ادوات صنعتی کد شغلی عادی
036502اپراتور ارشد پرسکاری کد شغلی عادی
036503اپراتور ارشد تزریق کد شغلی عادی
036504اپراتور ارشد ریخته گری کد شغلی عادی
036505اپراتور ارشد ماشینکاری کد شغلی عادی
036506اپراتور دو پرسکاری کد شغلی عادی
036507اپراتور دو کامپیوترکد شغلی عادی
036508اپراتور و تعمیرکار دو تاسیسات کد شغلی عادی
036509اپراتور یک انیلینگ کد شغلی عادی
036510اپراتور یک کامپیوترکد شغلی عادی
036511رئیس دفتر مدیریت و دبیرخانه کد شغلی عادی
036512بهیار یک کد شغلی عادی
036513تعمیرکار ارشد قالب کد شغلی عادی
036514تعمیرکار دو برق و الکترونیک کد شغلی عادی
036515تعمیرکار سه برق و الکترونیک کد شغلی عادی
036516تعمیرکار یک برق و الکترونیک کد شغلی عادی
036517تکنسین دو برنامه ریزی و کنترل کد شغلی عادی
036518تکنسین دو کنترل کیفیت کد شغلی عادی
036519تکنسین سه برنامه ریزی و کنترل کد شغلی عادی
036520تکنسین یک برنامه ریزی و کنترل کد شغلی عادی
036521تکنسین یک کنترل کیفیت کد شغلی عادی
036522ذوب کار دوکد شغلی عادی
036523ذوب کار یک کد شغلی عادی
036524رئیس تولید کارگاههای فوق سنگین کد شغلی عادی
036525رئیس حسابداری کد شغلی عادی
036526رئیس خدمات فنی ریخته گری کد شغلی عادی
036527رئیس دفتر مدیریت کد شغلی عادی
036528رئیس فروش کد شغلی عادی
036529رئیس قالبسازی کد شغلی عادی
036530راننده دوکد شغلی عادی
036531راننده دو لیفتراک کد شغلی عادی
036532راننده سه لیفتراک کد شغلی عادی
036533راننده یک کد شغلی عادی
036534راننده یک لیفتراک کد شغلی عادی
036535سرپرست روابط عمومی کد شغلی عادی
036536سرویسکار یک ماشین آلات کد شغلی عادی
036537سیم پیچ ارشدکد شغلی عادی
036538فرمن تاسیسات کد شغلی عادی
036539فرمن تعمیرات برق و الکترونیک کد شغلی عادی
036540فرمن تعمیرات مکانیکی کد شغلی عادی
036541کارشناس دو برق کد شغلی عادی
036542کارشناس دو مکانیک کد شغلی عادی
036543کارشناس سه مکانیک کد شغلی عادی
036544کارشناس یک پرستاری کد شغلی عادی
036545کارشناس یک کنترل کیفیت کد شغلی عادی
036546کارشناس یک مکانیک کد شغلی عادی
036547کارگر ساختمانی کد شغلی عادی
036548کارگزین ارشدکد شغلی عادی
036549کارگزین یک کد شغلی عادی
036550کارمند ارشد مالی کد شغلی عادی
036551کارمند دو اداری کد شغلی عادی
036552کارمند دو بازرگانی کد شغلی عادی
036553کارمند یک اداری کد شغلی عادی
036554کارمند یک بازرگانی کد شغلی عادی
036555متصدی تاسیسات کد شغلی عادی
036556متصدی تغذیه خطوطکد شغلی عادی
036557مدیر امور مالی کد شغلی عادی
036558مدیر انبارهاکد شغلی عادی
036559مسئول آتش نشانی کد شغلی عادی
036560مسئول انبارهاکد شغلی عادی
036561مسئول انتظامات کد شغلی عادی
036562مسئول تدارکات داخلی کد شغلی عادی
036563مسئول تعمیرات برق و الکترونیک کد شغلی عادی
036564مسئول تعمیرات قالب کد شغلی عادی
036565مسئول تعمیرات و نگهداری ساختمان کد شغلی عادی
036566مسئول تولیدکد شغلی عادی
036567مسئول حفاظت و ایمنی و بهداشتکارکد شغلی عادی
036568مسئول خدمات اداری کد شغلی عادی
036569مسئول دفتر مدیریت کد شغلی عادی
036570مسئول سیم پیچی کد شغلی عادی
036571مسئول کتابخانه کد شغلی عادی
036572مسئول کنترل کیفیت کد شغلی عادی
036573مشاور در پروژه الکتروموتورهای آسانسورکد شغلی عادی
036574منشی و بایگان کد شغلی عادی
036575مونتاژکار دوکد شغلی عادی
036576مونتاژکار یک کد شغلی عادی
036577نقاش یک کد شغلی عادی
036578آرماتوربند 1کد شغلی عادی
036579آرماتوربند 2کد شغلی عادی
036580اپراتور برج کارخانه خوراک دام کد شغلی عادی
036581اپراتور پمپ 1کد شغلی عادی
036582اپراتور پمپ 2کد شغلی عادی
036583اپراتور پمپ چاه عمیق کد شغلی عادی
036584اپراتور تصفیه آب کوره بخارکد شغلی عادی
036585اپراتور چاپ و تکثیر 1کد شغلی عادی
036586اپراتور چاپ و تکثیر 2کد شغلی عادی
036587اپراتور دستگاه آسفالت کد شغلی عادی
036588اپراتور دستگاه پرس کد شغلی عادی
036589اپراتور دستگاه تصفیه آب کد شغلی عادی
036590اپراتور دستگاه تهیه مایعات کد شغلی عادی
036591اپراتور دستگاههای یخسازی کد شغلی عادی
036592اپراتور دستگاههای اشباع کد شغلی عادی
036593اپراتور دستگاههای ترسیب کننده کد شغلی عادی
036594اپراتور دستگاههای تهیه شیره آهک کد شغلی عادی
036595اپراتور دستگاههای حل کننده شکر زردکد شغلی عادی
036596اپراتور دستگاههای سانتری فیوژکد شغلی عادی
036597اپراتور دستگاههای صافی خلااکد شغلی عادی
036598اپراتور دستگاههای فیلتر فشاری کد شغلی عادی
036599اپراتور دستگاههای کیسه گیری شکر سفیدکد شغلی عادی
0365AGحسابداری ارشدکد ویژه
036600اپراتور ژنراتور 1کد شغلی عادی
036601اپراتور ژنراتور 2کد شغلی عادی
036602اپراتور فیلترهای شمعی کد شغلی عادی
036603اپراتور کمپرسورکد شغلی عادی
036604اپراتور کنترل مرکزی کد شغلی عادی
036605اپراتور کوره های بخار 2کد شغلی عادی
036606اپراتور کوره های بخار 1کد شغلی عادی
036607اپراتور میکسرکد شغلی عادی
036608اپراتور نقاله انبار باگاس کد شغلی عادی
036610اپراتور نمایش فیلم 1کد شغلی عادی
036611اپراتور نمایش فیلم 2کد شغلی عادی
036612اپراتور نوار نقاله کد شغلی عادی
036613اپراتور دستگاههای تغلیظ شربت کد شغلی عادی
036614استادکار آهنگری کد شغلی عادی
036615استادکار اپراتور ماشین آلات سنگین کد شغلی عادی
036616استادکار آسفالت کاری کد شغلی عادی
036617استادکار برق ساختمان کد شغلی عادی
036618استادکاربرق شبکه برق رسانی کد شغلی عادی
036619استادکار برق کارخانه کد شغلی عادی
036621استادکار پلیت بندکد شغلی عادی
036622استادکار تراشکاری کد شغلی عادی
036623استادکار تعمیر دستگاه تهویه کد شغلی عادی
036624استادکار تعمیرات تراکتورهای زراعی کد شغلی عادی
036626استادکار تعمیرات تریلرهای سنگین کد شغلی عادی
036627استادکار تعمیرات تریلرهای سبک کد شغلی عادی
036628استادکار تعمیرات دستگاههای برقی کد شغلی عادی
036629استادکار تعمیرات لاستیک کد شغلی عادی
036632استادکار تعمیرات ماشینهای آسیاب کد شغلی عادی
036633استادکار تودوزی کد شغلی عادی
036634استادکار جوشکاری کد شغلی عادی
036635استادکار دستگاههای سانتری فیوژکد شغلی عادی
036636استادکار ریخته گری کد شغلی عادی
036637استادکار سرویس خودروهاکد شغلی عادی
036638استادکار سرویس ماشین آلات کد شغلی عادی
036639استادکار سیم پیچی کد شغلی عادی
036640استادکار طبخ شکر زردکد شغلی عادی
036641استادکار طبخ شکر سفیدکد شغلی عادی
036642استادکار عایق بندی کد شغلی عادی
036643استادکار کارخانه یخ سازی کد شغلی عادی
036644استادکار کوره آهک کد شغلی عادی
036645استادکار لوله کشی کد شغلی عادی
036646استادکار مدل سازی کد شغلی عادی
036647استادکار مکانیک ابزار دقیق کد شغلی عادی
036648استادکار مکانیک خودروهای سبک کد شغلی عادی
036649استادکار مکانیسین نیروگاه کد شغلی عادی
036650استادکار مکانیک خودروهای سنگین کد شغلی عادی
036651استادکار مکانیک کوره بخارکد شغلی عادی
036652استادکار مکانیک لودرهاکد شغلی عادی
036653استادکار مکانیکی ماشین آلات صنعتی کد شغلی عادی
036654استادکار نجاری کد شغلی عادی
036655استادکار نقاشی اتومبیل کد شغلی عادی
036656استادکار نقاشی ساختمان کد شغلی عادی
036657استادکار نقشه برداری کد شغلی عادی
036658استادکار تعمیرات تلمبه خانه هاکد شغلی عادی
036659استادکار فلزکاری کد شغلی عادی
036660آسفالت کار 1کد شغلی عادی
036661آسفالت کار 2کد شغلی عادی
036662ایزوله کار 1کد شغلی عادی
036663ایزوله کار 2کد شغلی عادی
036664باطری سازی 1کد شغلی عادی
036665باطری سازی 2کد شغلی عادی
036666بتون کار 2کد شغلی عادی
036667بتون کار 1کد شغلی عادی
036668برقکار شبکه برق رسانی 2کد شغلی عادی
036669برقکار شبکه برق رسانی 1کد شغلی عادی
036670برق کار صنعتی 2کد شغلی عادی
036671برقکار ساختمان 1کد شغلی عادی
036672برقکار ساختمان 2کد شغلی عادی
036673برقکار صنعتی 1کد شغلی عادی
036674برقکار کارخانه 1کد شغلی عادی
036675برقکار کارخانه 2کد شغلی عادی
036676برقکار کارخانه 3کد شغلی عادی
036677برقکار ماشین آلات سنگین 1 /خودروها/کد شغلی عادی
036678برقکار ماشین آلات سنگین 2 /خودروها/کد شغلی عادی
036679تعمیرکار ارتباطات کد شغلی عادی
036683تعمیرکار تلفن کد شغلی عادی
036684تعمیرکار دستگاه تهویه 1کد شغلی عادی
036685تعمیرکار دستگاه تهویه 2کد شغلی عادی
036686تعمیرکار دستگاه تهویه 3کد شغلی عادی
036687تعمیرکار دوچرخه کد شغلی عادی
036688تعمیرکار موتورسیکلت کد شغلی عادی
036689جوشکار تریلرهای سنگین 1کد شغلی عادی
036690جوشکار تریلرهای سنگین 2کد شغلی عادی
036691جوشکار تریلرهای سنگین 3کد شغلی عادی
036692جوشکار تریلرهای سبک 1کد شغلی عادی
036693جوشکار تریلرهای سبک 2کد شغلی عادی
036694جوشکار تریلرهای سبک 3کد شغلی عادی
036695حلبی سازکد شغلی عادی
036696خیاط / صافی دوز /کد شغلی عادی
036697دوزنده 1کد شغلی عادی
036698دوزنده 2کد شغلی عادی
036699دیده بان هواشناسی کد شغلی عادی
0366AGرئیس حسابداری صنعتی کد ویژه
036700رادیاتورسازکد شغلی عادی
036701راننده تراک میکسرکد شغلی عادی
036702راننده دامپرکد شغلی عادی
036703راننده فور کلیف کد شغلی عادی
036704راننده لکوموتیوکد شغلی عادی
036705راننده ماشین آلات سنگین راهسازی کد شغلی عادی
036706راننده ماشین آلات سنگین 1کد شغلی عادی
036707راننده ماشین آلات سنگین 2کد شغلی عادی
036708ریخته گر 1کد شغلی عادی
036709ریخته گر 2کد شغلی عادی
036710سراستادکار بنائی کد شغلی عادی
036711سراستادکار نجاری کد شغلی عادی
036712سراستادکار اپراتور ماشین آلات کد شغلی عادی
036713سرباغبان ارشدکد شغلی عادی
036714سرکارگر آزمایشگاه کد شغلی عادی
036715سرکارگر ارشد آزمایشگاه کد شغلی عادی
036716سرکارگر ارشد مزرعه آزمایشی کد شغلی عادی
036717سرکارگر امور ورزشی کد شغلی عادی
036718سرکارگر تهیه نمونه کد شغلی عادی
036719سرکارگر خدماتی کد شغلی عادی
036720سرکارگر دامپروری کد شغلی عادی
036721سرکارگر رسوب زدائی کد شغلی عادی
036722سرکارگر سم پاشی کد شغلی عادی
036723سرکارگر فنی انبارکد شغلی عادی
036724سرکارگر فنی انبارهاکد شغلی عادی
036725سرکارگر کشاورزی کد شغلی عادی
036726سرکارگر مزرعه آزمایشی کد شغلی عادی
036727سرکارگر نمونه برداری کد شغلی عادی
036728سرمستخدم کد شغلی عادی
036729سرمیزبان کد شغلی عادی
036730سرویسکار خودروها 1کد شغلی عادی
036731سرویسکار خودروها 2کد شغلی عادی
036732صافکار 1کد شغلی عادی
036733صافکار 2کد شغلی عادی
036734ظرفشوی کد شغلی عادی
036735عکاس و فیلم بردارکد شغلی عادی
036736فاضلاب کار 2کد شغلی عادی
036737فاضلاب کار 1کد شغلی عادی
036738فلزکار 1کد شغلی عادی
036739فلزکار 2کد شغلی عادی
036740قصاب 1کد شغلی عادی
036741قصاب 2کد شغلی عادی
036742کابل باف کد شغلی عادی
036743کابینت سازکد شغلی عادی
036744کار نقشه برداری 2کد شغلی عادی
036745کارگر آب شناس کد شغلی عادی
036746کارگر آزمایشگاه 1کد شغلی عادی
036747کارگر آزمایشگاه 2کد شغلی عادی
036748فلزکار 3کد شغلی عادی
036749کارگر آسیاب کد شغلی عادی
036750کارگر ارشد آزمایشگاه کد شغلی عادی
036751کارگر ارشد انبار شکرکد شغلی عادی
036752کارگر ارشد تعاونی کد شغلی عادی
036753کارگر ارشد تهیه نمونه کد شغلی عادی
036754کارگر ارشد نمونه برداری کد شغلی عادی
036755کارگر امور ورزشی کد شغلی عادی
036756کارگر انبار ابزارکد شغلی عادی
036757کارگر برق صنعتی کد شغلی عادی
036758کارگر برق کارخانه کد شغلی عادی
036759کارگر بهره برداری 1کد شغلی عادی
036760کارگر بهره برداری 2کد شغلی عادی
036761کارگر پارچه کوب کد شغلی عادی
036762کارگر پمپ بنزین 1کد شغلی عادی
036763کارگر پمپ بنزین 2کد شغلی عادی
036764کارگر تجهیزات مکانیکی کد شغلی عادی
036765کارگر تحویل سوخت کد شغلی عادی
036766کارگر تخلیه و بارگیری 1کد شغلی عادی
036767کارگر تخلیه و بارگیری 2کد شغلی عادی
036768کارگر تراشکاری کد شغلی عادی
036769کارگر تعاونی 1کد شغلی عادی
036770کارگر تعاونی 2کد شغلی عادی
036771کارگر توزیع سوخت کد شغلی عادی
036772کارگر تهویه کد شغلی عادی
036773کارگر تهیه نمونه کد شغلی عادی
036774کارگر جوشکاری کد شغلی عادی
036775کارگر دامپروری کد شغلی عادی
036776کارگر رسوب زدائی 1کد شغلی عادی
036777کارگر رسوب زدائی 2کد شغلی عادی
036778کارگر ریخته گری کد شغلی عادی
036779کارگر سیم پیچی کد شغلی عادی
036780کارگر شبکه برق رسانی کد شغلی عادی
036781کارگر فنی انبار 1کد شغلی عادی
036782کارگر فنی انبار 2کد شغلی عادی
036783کارگر کشاورزی 1کد شغلی عادی
036784کارگر کشاورزی 2کد شغلی عادی
036785کارگر کوره بخار 1کد شغلی عادی
036786کارگر کوره بخار 2کد شغلی عادی
036787کارگر کوره گاز CO (2)کد شغلی عادی
036788کارگر لنت کوب کد شغلی عادی
036789کارگر مزرعه آزمایشی کد شغلی عادی
036790کارگر مکانیکی ماشین آلات صنعتی کد شغلی عادی
036791کارگر نصب و نوسازی کد شغلی عادی
036792کارگر نقشه برداری 1کد شغلی عادی
036793کارگر نمونه برداری کد شغلی عادی
036794کارگر نیروگاه کد شغلی عادی
036795کمک اپراتور دستگاههای یخسازی کد شغلی عادی
036796کمک اپراتور ژنراتورکد شغلی عادی
036797کمک برقکار ساختمان کد شغلی عادی
036798کمک برقکار کارخانه کد شغلی عادی
0367AGتعمیرکاروتاسیسات درجه 1کد ویژه
036800کمک تعمیرکار دستگاه تهویه کد شغلی عادی
036801کمک راننده خودرو سنگین کد شغلی عادی
036802کمک راننده لکوموتیوکد شغلی عادی
036803کمک مدل سازکد شغلی عادی
036804کمک مکانیسین نیروگاه کد شغلی عادی
036805کمک مکانیک ابزار دقیق کد شغلی عادی
036806کمک مکانیک تراکتورهای زراعی کد شغلی عادی
036808کمک مکانیک تریلرهای سبک کد شغلی عادی
036809کمک مکانیک تریلرهای سنگین کد شغلی عادی
036810کمک مکانیک تعمیرات تلمبه خانه هاکد شغلی عادی
036811کمک مکانیک تعمیرات خودروهای سنگین کد شغلی عادی
036812کمک مکانیک تعمیرات لودرکد شغلی عادی
036813کمک مکانیک تعمیرات ماشین آلات سنگینکد شغلی عادی
036815کمک مکانیک تعمیرات ماشینهای آسیاب کد شغلی عادی
036816کمک مکانیک خودروهای سبک کد شغلی عادی
036817کمک مکانیک کوره بخارکد شغلی عادی
036818کمک مکانیک ماشین آلات صنعتی کد شغلی عادی
036819گشت موتور سیکلت کد شغلی عادی
036820لوله کش 2کد شغلی عادی
036821مامور کنترل دروازه کد شغلی عادی
036822مستخدم 1کد شغلی عادی
036823مستخدم 2کد شغلی عادی
036824مکانیسین نیروگاه 1کد شغلی عادی
036825مکانیسین نیروگاه 2کد شغلی عادی
036826مکانیک ابزاردقیق 1کد شغلی عادی
036827مکانیک ابزار دقیق 2کد شغلی عادی
036828مکانیک تراکتورهای زراعی کد شغلی عادی
036829تخلیه شکم مرغ داخل کشتارگاه کد شغلی عادی
036830تخلیه شکم مرغ داخل فروشگاه کد شغلی عادی
036831مکانیک تراکتورهای زارعی 2کد شغلی عادی
036832مکانیک تراکتورهای زراعی 3کد شغلی عادی
036833مکانیک تریلرهای سبک 1کد شغلی عادی
036834مکانیک تریلرهای سبک 2کد شغلی عادی
036835مکانیک تریلرهای سبک 3کد شغلی عادی
036836مکانیک تریلرهای سنگین 1کد شغلی عادی
036837مکانیک تریلرهای سنگین 2کد شغلی عادی
036838مکانیک تریلرهای سنگین 3کد شغلی عادی
036839مکانیک تعمیرات تلمبه خانه ها 1کد شغلی عادی
036840مکانیک تعمیرات تلمبه خانه ها 2کد شغلی عادی
036841مکانیک تعمیرات تلمبه خانه ها 3کد شغلی عادی
036842مکانیک تعمیرات خودروهای سنگین 1کد شغلی عادی
036843مکانیک تعمیرات خودروهای سنگین 2کد شغلی عادی
036844مکانیک تعمیرات خودروهای سنگین 3کد شغلی عادی
036845مکانیک تعمیرات لودرها 2کد شغلی عادی
036846مکانیک تعمیرات لودرها 3کد شغلی عادی
036847مکانیک تعمیرات لودرها 1کد شغلی عادی
036854مکانیک تعمیرات ماشین های آسیاب 1کد شغلی عادی
036855مکانیک تعمیرات ماشین های آسیاب 2کد شغلی عادی
036856مکانیک خودروهای سبک 1کد شغلی عادی
036857مکانیک خودروهای سبک 2کد شغلی عادی
036858مکانیک خودروهای سبک 3کد شغلی عادی
036859مکانیک دستگاههای یخسازی کد شغلی عادی
036860مکانیک کوره بخار 1کد شغلی عادی
0368612مکانیک کوره بخار 2کد شغلی عادی
036862مکانیک کوره بخار 3کد شغلی عادی
036863مکانیک ماشین آلات صنعتی 1کد شغلی عادی
036864مکانیک ماشین آلات صنعتی 2کد شغلی عادی
036865موزن کد شغلی عادی
036866میزبان کد شغلی عادی
036867نانوا 1کد شغلی عادی
036868نانوا 2کد شغلی عادی
036869نقاش اتومبیل 2کد شغلی عادی
036870نقاش اتومبیل 1کد شغلی عادی
036871نقاش ساختمان 1کد شغلی عادی
036872نقاش ساختمان 2کد شغلی عادی
036873نقشه بردار 1کد شغلی عادی
036874نقشه بردار 2کد شغلی عادی
036875اپراتور کامپیوترکد شغلی عادی
036878انباردار /مسئوول انبار خوراک دام کد شغلی عادی
036881انباردار / مسئوول انبارشکر سفیدکد شغلی عادی
036882بایگانی اموال کد شغلی عادی
036883برنامه نویس کد شغلی عادی
036884تکنیسین ارتباطات / مسئول کد شغلی عادی
036885تکنیسین آبرسانی کد شغلی عادی
036886تکنیسین آبیاری کد شغلی عادی
036887تکنیسین آزمایشگاه / نوبتکارکد شغلی عادی
036888تکنیسین آمارکد شغلی عادی
036889تکنیسین ابزار دقیق / نوبتکارکد شغلی عادی
036890تکنیسین ارتباطات کد شغلی عادی
036891تکنیسین ارتباطات / مسئول نوبتکاری کد شغلی عادی
036892تکنیسین اصلاح نباتات و زراعت کد شغلی عادی
036893تکنیسین ایمنی و آتش نشانی کد شغلی عادی
036894تکنیسین بازرسی فنی کد شغلی عادی
036895تکنیسین باغبانی کد شغلی عادی
036896تکنیسین برق / نوبتکارکد شغلی عادی
036897تکنیسین تولید و بهره وری / نوبتکارکد شغلی عادی
036898نظافتچی و سرایدار کشتارگاه کد شغلی عادی
036899پاکبان کد شغلی عادی
0368AGانباردارکد ویژه
036900کارگر حمل گوشت کد شغلی عادی
036901پاکبان یک کد شغلی عادی
036902راننده سبک 3کد شغلی عادی
036903مکانیسین ماشین آلات دیزلی سبک کد شغلی عادی
036904آسفالتکار قیرپاش کد شغلی عادی
036905تعمیرکار لاستیک 1کد شغلی عادی
036906تکنیسین جوشکاری کد شغلی عادی
036907تکنیسین حفظ نباتات کد شغلی عادی
036908تکنیسین خاک شناسی و حاصلخیزی خاک کد شغلی عادی
036909تکنیسین دامپروری کد شغلی عادی
036910تکنیسین زراعت کد شغلی عادی
036911تکنیسین ماشین آلات کد شغلی عادی
036912تکنیسین مکانیک کد شغلی عادی
036913تکنیسین مکانیک / نوبتکارکد شغلی عادی
036914تکنیسین مهندسی زراعی کد شغلی عادی
036915تکنیسین نقشه برداری کد شغلی عادی
036916تکنیسین هواشناسی کد شغلی عادی
036917حسابدار تعاونی کد شغلی عادی
036918حسابدار صنعتی / اسناد انبارکد شغلی عادی
036920حسابدار بررسی اسنادکد شغلی عادی
036921حسابدار فروش کد شغلی عادی
036922حسابدار قراردادهاکد شغلی عادی
036923حسابدار متصدی صندوق کد شغلی عادی
036924حسابدار و امین اموال کد شغلی عادی
036925حسابدار / پرداخت حقوق و دستمزدکد شغلی عادی
036926حسابدار/ پرداختهای ارزی کد شغلی عادی
036927حسابدار/ پرداختهای ریالی کد شغلی عادی
036928حسابدار/ رسیدگی به اسنادکد شغلی عادی
036929حسابدار/ سرپرست پرداخت حقوق و دستمزدکد شغلی عادی
036930حسابدار / کارشناس امورمالی کد شغلی عادی
036931حسابدار/ کارمند پرداختهای ارزی کد شغلی عادی
036932حسابدار/ کارمند پرداختهای ریالی کد شغلی عادی
036933حسابدار/ کارمند قراردادهاکد شغلی عادی
036934حسابدار/ کمک ممیزکد شغلی عادی
036935حسابدار/ کنترل حسابهای اموال کد شغلی عادی
036936حسابدار/ متصدی صندوق تعاونی کد شغلی عادی
036937حسابدار/ مسئوول دفترداری کد شغلی عادی
036938حسابدار/ ممیزکد شغلی عادی
036939حسابدار/ متصدی حسابداری تعاونی کد شغلی عادی
036940حسابدار/ متصدی صندوق و انبار باشگاه کد شغلی عادی
036941حسابدار/ مسئوول پرداخت حقوق کد شغلی عادی
036942حسابدار صنعتی / رسیدگی به اسنادکد شغلی عادی
036943حسابدار صنعتی / رسیدگی به سفارش کارکد شغلی عادی
036944حسابدار صنعتی / دفتر معین هزینه هاکد شغلی عادی
036945حسابدار صنعتی / سرپرست حسابداری صنعتی کد شغلی عادی
036947حسابدار صنعتی / گزارشات ماشین آلات کد شغلی عادی
036949حسابدار صنعتی / کنترل حسابهای انبارکد شغلی عادی
036950حسابدار گزارشات و اسنادکد شغلی عادی
036951حسابرس کد شغلی عادی
036952رئیس آزمایشگاه کد شغلی عادی
036953رئیس آزمایشگاه کارخانه تولید شکرکد شغلی عادی
036954رئیس اداره آموزش کد شغلی عادی
036955رئیس اداره آب و خاک کد شغلی عادی
036956رئیس اداره آسیابهاکد شغلی عادی
036957رئیس اداره ابزار دقیق کد شغلی عادی
036958رئیس اداره امور آبیاری / منطقه 1کد شغلی عادی
036959رئیس اداره امور آبیاری / منطقه 2کد شغلی عادی
036960رئیس اداره امورآبیاری / منطقه 3کد شغلی عادی
036961رئیس اداره امورانبارهاکد شغلی عادی
036962رئیس اداره امور فنی کد شغلی عادی
036963رئیس اداره امور کارگزینی کد شغلی عادی
036964رئیس اداره امور مکانیک کد شغلی عادی
036965رئیس اداره امور آبرسانی کد شغلی عادی
036966رئیس اداره امور رفاهی و روابط عمومی کد شغلی عادی
036967رئیس اداره انتظامات کد شغلی عادی
036968رئیس اداره ایمنی و آتش نشانی کد شغلی عادی
036969رئیس اداره بازرگانی خارجی کد شغلی عادی
036970رئیس اداره بازرگانی داخلی کد شغلی عادی
036972رئیس اداره برق و الکترونیک کد شغلی عادی
036973رئیس اداره برق و تاسیسات کد شغلی عادی
036974رئیس اداره بودجه و اعتبارات کد شغلی عادی
036975رئیس اداره بهره برداری کد شغلی عادی
036976رئیس اداره بهره برداری محصول / منطقهکد شغلی عادی
036977رئیس اداره بهره برداری محصول /منطقه 2کد شغلی عادی
036978رئیس اداره پرداخت حقوق و دستمزدکد شغلی عادی
036980رئیس اداره تعمیرات ماشین آلات کد شغلی عادی
036981رئیس اداره تعمیرات مکانیک کد شغلی عادی
036982رئیس اداره تولید شکر زردکد شغلی عادی
036983رئیس اداره تولید شکر سفیدکد شغلی عادی
036984رئیس اداره حراست کد شغلی عادی
036985رئیس اداره حسابداری صنعتی کد شغلی عادی
036986رئیس اداره حفظ نباتات کد شغلی عادی
036987رئیس اداره حمل و نقل کد شغلی عادی
036988رئیس اداره درآمد و اسناد هزینه کد شغلی عادی
036989رئیس اداره دفترداری و اموال کد شغلی عادی
036990رئیس اداره زراعت کد شغلی عادی
036991رئیس اداره سرویسهای داخلی کد شغلی عادی
036992رئیس اداره فرابری داده هاکد شغلی عادی
036993رئیس اداره فنی و مهندسی کد شغلی عادی
036994رئیس اداره کورههای بخارکد شغلی عادی
036995رئیس اداره مخابرات کد شغلی عادی
036996رئیس اداره مهندسی ساختمان و تعمیرات کد شغلی عادی
036998رئیس امور تولیدات غیر نیشکری کد شغلی عادی
036999رئیس هیات مدیره و مدیرعامل کد شغلی عادی
0369AGسرآشپزکد ویژه
037000رابط و مسئوول هماهنگی امور ورزشی کد شغلی عادی
037001سرپرست آموزش کد شغلی عادی
037002سرپرست آبرسانی کد شغلی عادی
037003سرپرست آبیاری کد شغلی عادی
037004سرپرست ابزار دقیق کد شغلی عادی
037005سرپرست اداره حراست کد شغلی عادی
037006سرپرست اداره دبیرخانه کد شغلی عادی
037007سرپرست امور انبارهاکد شغلی عادی
037008سرپرست امور بیمه و بازنشستگی کد شغلی عادی
037009سرپرست امور مهمانسراها و تغذیه کد شغلی عادی
037010سرپرست ایمنی و آتش نشانی کد شغلی عادی
037011سرپرست بازرگانی کد شغلی عادی
037012سرپرست بازرگانی خارجی کد شغلی عادی
037013سرپرست باغبانی کد شغلی عادی
037014سرپرست بررسی آفات و بیماریهای گیاهی کد شغلی عادی
037015سرپرست برق کارخانه کد شغلی عادی
037016سرپرست برنامه ریزی و کنترل تعمیرات کد شغلی عادی
037017سرپرست تسطیح اراضی کد شغلی عادی
037018سرپرست تلمبه خانه هاکد شغلی عادی
037019سرپرست تولید و بهره وری کد شغلی عادی
037020سرپرست تولید و بهره وری / شکر زردکد شغلی عادی
037021سرپرست حفظ نباتات (توسعه (کد شغلی عادی
037022سرپرست حفظ نباتات (فعلی (کد شغلی عادی
037023سرپرست دامپروری کد شغلی عادی
037024سرپرست دروگری کد شغلی عادی
037025سرپرست دفتر دبیرخانه کد شغلی عادی
037026سرپرست روابط عمومی و امور منازل کد شغلی عادی
037027سرپرست روابط کارکد شغلی عادی
037028سرپرست زراعت کد شغلی عادی
037029سرپرست ساختمان کد شغلی عادی
037030سرپرست سرویس ماشین آلات کد شغلی عادی
037031سرپرست فروشگاه تعاونی کد شغلی عادی
037032سرپرست کارگاه برق خودروهاکد شغلی عادی
037033سرپرست کارگاه تراشکاری کد شغلی عادی
037034سرپرست کارگاه تراکتورهای زراعی کد شغلی عادی
037035سرپرست کارگاه تعمیرات تریلرهای سبک کد شغلی عادی
037036سرپرست کارگاه تعمیرات تریلرهای سنگینکد شغلی عادی
037037سرپرست کارگاه جوشکاری کد شغلی عادی
037038سرپرست کارگاه خودروهای سبک کد شغلی عادی
037039سرپرست کارگاه خودروهای سنگین کد شغلی عادی
037040سرپرست کارگاه ریخته گیری کد شغلی عادی
037041سرپرست کارگاه لودرهاکد شغلی عادی
037042سرپرست کارگاه ماشین آلات دروکد شغلی عادی
037045سرپرست کارگاه مکانیک کد شغلی عادی
037046سرپرست کارگاه نصب و نوسازی کد شغلی عادی
037047سرپرست کنترل انبارهاکد شغلی عادی
037048سرپرست مکانیک کد شغلی عادی
037049سرپرست مکانیک / امور فنی کد شغلی عادی
037050سرپرست مهندسی زراعی کد شغلی عادی
037051سرپرست نوبتکاری کد شغلی عادی
037052سرپرست نوبتکاری /آسیابهاکد شغلی عادی
037053سرپرست وصول اجناس کد شغلی عادی
037054سرپرست / دبیرخانه کد شغلی عادی
037055کارگزین / مسئوول امور پرسنلی کارگران کد شغلی عادی
037056کارپرداز / اهوازکد شغلی عادی
037057کارپرداز / تهران کد شغلی عادی
037058کاردان روابط کارکد شغلی عادی
037059کاردان آموزش کد شغلی عادی
037060کاردان آبرسانی کد شغلی عادی
037061کاردان آبیاری کد شغلی عادی
037062کاردان آزمایشگاه کد شغلی عادی
037063کاردان آمارکد شغلی عادی
037064کاردان ابزار دقیق کد شغلی عادی
037065کاردان اصلاح نباتات و زراعت کد شغلی عادی
037066کاردان امور اداری کد شغلی عادی
037067کاردان امور قراردادهاو فروش کد شغلی عادی
037068کاردان بازرگانی کد شغلی عادی
037069کاردان بازرگانی خارجی کد شغلی عادی
037070کاردان بازرگانی / اهوازکد شغلی عادی
037071انباردار ارشد 1کد شغلی عادی
037072سرپرست نت ماشین آلات کد شغلی عادی
037073اپراتور اتاق رنگ کد شغلی عادی
037074مسئول نوار پیچی کد شغلی عادی
037075کاردان بازرگانی / تهران کد شغلی عادی
037076کاردان باغبانی کد شغلی عادی
037077کاردان بررسی آفات و بیماریهای گیاهی کد شغلی عادی
037078کاردان برق کد شغلی عادی
037079کاردان برق (مسئوول نوبتکاری)کد شغلی عادی
037080کاردان برق / مسئوول برق شبکه کد شغلی عادی
037081کاردان بودجه کد شغلی عادی
037082کاردان تاسیسات کد شغلی عادی
037083کاردان تاسیسات / مسئوول کوره آهک کد شغلی عادی
037084کاردان تولید و بهره وری / نوبتکارکد شغلی عادی
037086کاردان جوشکاری کد شغلی عادی
037087کاردان حفظ نباتات کد شغلی عادی
037088کاردان خاک شناسی و حاصلخیزی خاک کد شغلی عادی
037089کاردان زراعت کد شغلی عادی
037090کاردان طراحی کد شغلی عادی
037091کاردان طراحی مکانیک کد شغلی عادی
037093کاردان ماشین آلات کد شغلی عادی
037094کاردان مخابرات کد شغلی عادی
037095کاردان مکانیک کد شغلی عادی
037096کاردان مکانیک / نوبت کار /کد شغلی عادی
037098کاردان مکانیک و طراحی قطعات کد شغلی عادی
037099کاردان مهندسی زراعی کد شغلی عادی
0370AGراننده وسائط نقلیه سنگین کد ویژه
037100کاردان نقشه برداری کد شغلی عادی
037101کاردان نقشه کشی کد شغلی عادی
037102کارشناس امور اداری کد شغلی عادی
037103کارشناس آزمایشگاه کد شغلی عادی
037104کارشناس آبیاری کد شغلی عادی
037105کارشناس ابزار دقیق کد شغلی عادی
037106کارشناس اصلاح نباتات و زراعت کد شغلی عادی
037107کارشناس امور پرسنلی کارگران کد شغلی عادی
037108کارشناس امورحقوقی کد شغلی عادی
037109کارشناس امور قراردادهاکد شغلی عادی
037110کارشناس امور مالی کد شغلی عادی
037111کارشناس امور پرسنلی کارمندان کد شغلی عادی
037112کارشناس بازرگانی کد شغلی عادی
037113کارشناس امور قراردادها و فروش کد شغلی عادی
037114کارشناس برنامه نویس کد شغلی عادی
037115کارشناس بودجه کد شغلی عادی
037116کارشناس بهداشت حرفه ای کد شغلی عادی
037117کارشناس پرداختهای ارزی کد شغلی عادی
037118کارشناس حفظ نباتات کد شغلی عادی
037119کارشناس خاک شناسی و حاصلخیزی خاک کد شغلی عادی
037120کارشناس روابط کارکد شغلی عادی
037121کارشناس زراعت کد شغلی عادی
037122کارشناس طرحی کد شغلی عادی
037123کارشناس فرابری داده هاکد شغلی عادی
037125کارشناس مخابرات کد شغلی عادی
037127کارشناس مسئول امور بیمه و بازنشستگی کد شغلی عادی
037128کارشناس مسئول امور حقوقی کد شغلی عادی
037129کارشناس مسئول بازرگانی کد شغلی عادی
037131کارشناس مسئول حفظ نباتات کد شغلی عادی
037132کارشناس مسئول زراعت کد شغلی عادی
037133کارگزین / متصدی امور پرسنلی کارمندان کد شغلی عادی
037134کارگزین / متصدی امور بیمه بیکاری کد شغلی عادی
037135کارگزین مسئول امور پرسنلی کارمندان کد شغلی عادی
037136کارگزین / متصدی امور پرسنلی کارگران کد شغلی عادی
037137کارگزین / متصدی امور مرخصی هاکد شغلی عادی
037138کارگزین / مسئول کد شغلی عادی
037139کارگزین / مسئول امور پرسنلی کارگران کد شغلی عادی
037140کمک کارشناس بازرگانی کد شغلی عادی
037141کمک کارشناس آموزش کد شغلی عادی
037142کمک کارشناس امور اداری کد شغلی عادی
037143کمک کارشناس امور رفاهی کد شغلی عادی
037144کمک کارشناس امور پرسنلی کارگران کد شغلی عادی
037145کمک کارشناس امور قراردادها و فروش کد شغلی عادی
037146کمک کارشناس بازرگانی کد شغلی عادی
037147کمک کارشناس بودجه کد شغلی عادی
037148کمک کارشناس روابط کارکد شغلی عادی
037149ماشین نویس فارسی و لاتین کد شغلی عادی
037150متصدی پیگیری کد شغلی عادی
037151متصدی امور دفتری کد شغلی عادی
037152متصدی امور نقلیه / نوبتکارکد شغلی عادی
037153متصدی انبار تعاونی کد شغلی عادی
037154متصدی انتظامات کد شغلی عادی
037155متصدی بازرگانی کد شغلی عادی
037156متصدی باشگاه کد شغلی عادی
037157متصدی بهداشت و پارکهاکد شغلی عادی
037158متصدی پیگیری کد شغلی عادی
037159متصدی تحویل شکرکد شغلی عادی
037160متصدی جایگاه سوخت کد شغلی عادی
037161متصدی حراست پرسنلی کد شغلی عادی
037162متصدی سفارشات کد شغلی عادی
037163متصدی کاردکس کد شغلی عادی
037164مدیر امور اداری کد شغلی عادی
037165مدیر امور بازرگانی کد شغلی عادی
037166مدیر امور زیربنائی کد شغلی عادی
037167مدیر امور کشاورزی کد شغلی عادی
037168مدیر امورمالی کد شغلی عادی
037169مدیر تعمیر و نگهداری کد شغلی عادی
037170مدیر طرح و برنامه کد شغلی عادی
037171مدیر کارخانه تولید شکرکد شغلی عادی
037172معاون بهره برداری کد شغلی عادی
037173معاون کشاورزی کد شغلی عادی
037174معاون مطالعات نیشکرکد شغلی عادی
037175نقشه کشی کد شغلی عادی
037176هماهنگ کننده دفترکد شغلی عادی
037177مدیر کارخانه خوراک دام کد شغلی عادی
037178مدیر مطالعات نیشکرکد شغلی عادی
037179مدیر امور حقوقی و قراردادهاکد شغلی عادی
037180مدیر حراست و انتظامات کد شغلی عادی
037181مسئول آمار خ گزارشات و امور دفتری کد شغلی عادی
037182مسئول اسکان کارگران نی بر / نوبتکار 1کد شغلی عادی
037183مسئول اسکان کارگران نی بر / نوبتکار 2کد شغلی عادی
037185مسئول امور رانندگان کد شغلی عادی
037186مسئول امور ماشین آلات کد شغلی عادی
037187مسئول امور منازل کد شغلی عادی
037188مسئول انتظامات / نوبتکارکد شغلی عادی
037189مسئول باشگاه کد شغلی عادی
037190مسئول بررسی و تنظیم سفارشات کد شغلی عادی
037191مسئول تنظیم گزارشات کد شغلی عادی
037192مسئول کنترل موجودی و سفارشات کد شغلی عادی
037193مشاور و نماینده تام اختیار مدیر عامل کد شغلی عادی
037194معاون اداری و مالی و بازرگانی کد شغلی عادی
037195معاون امور آبیاری و آبرسانی کد شغلی عادی
037196معاون امور مالی کد شغلی عادی
037197معاون امور مهندسی زراعی کد شغلی عادی
037198معاون امور مهندسی زراعی کد شغلی عادی
037199کمک انباردار 5کد شغلی عادی
0371AGنگهبان درجه یک کد ویژه
037200کنترل مواد و قطعات ورودی کد شغلی عادی
037201کنترلر ابزار 2کد شغلی عادی
037202کنترلر ابزار 3کد شغلی عادی
037203کنترلر اندازه گیری 3کد شغلی عادی
037204کنترلر تست 2کد شغلی عادی
037205کنترلر تست 3کد شغلی عادی
037206کنترلر تست 4کد شغلی عادی
037207کنترلر تست 5کد شغلی عادی
037208کنترلر ماشینکاری 3کد شغلی عادی
037209کنترلر ماشینکاری 4کد شغلی عادی
037211کنترلر مونتاژ 2کد شغلی عادی
037212کنترلر مونتاژ 4کد شغلی عادی
037213متصدی پست فشار قوی 2کد شغلی عادی
037214متصدی پست فشار قوی 3کد شغلی عادی
037215مکانیک موتور3کد شغلی عادی
037216مکانیک موتور 5کد شغلی عادی
037217اپراتور آزمایش موتورکد شغلی عادی
037218اپراتور آزمایش 2کد شغلی عادی
037219اپراتور آزمایش 3کد شغلی عادی
037220اپراتور آزمایش 4کد شغلی عادی
037221اپراتور آزمایش 5کد شغلی عادی
037222اپراتور ترکیابی 4کد شغلی عادی
037223اپراتور شستشو 6کد شغلی عادی
037224اپراتور شستشو 4کد شغلی عادی
037225اپراتور عملیات حرارتی 3کد شغلی عادی
037226اپراتور ماشینهای مخصوص کد شغلی عادی
037227اپراتور ماشینهای مخصوص 2کد شغلی عادی
037228اپراتور ماشینهای مخصوص 3کد شغلی عادی
037229اپراتور ماشینهای مخصوص 4کد شغلی عادی
037230اپراتور ماشینهای مخصوص 5کد شغلی عادی
037231اپراتور شستشوکد شغلی عادی
037232اپراتور شستشو 5کد شغلی عادی
037233تعمیر کار الکتریکی 3کد شغلی عادی
037234تعمیر کار الکتریکی 4کد شغلی عادی
037235تعمیر کار الکتریکی 6کد شغلی عادی
037236تعمیرکار قطعات معیوب 3کد شغلی عادی
037237سنگ زن و ابزار تیز کن 4کد شغلی عادی
037238سنگ زن و ابزار تیز کن 5کد شغلی عادی
037239کارگر پشت بام کد شغلی عادی
037240کارگر شمارش کد شغلی عادی
037241کارگر شمارش 1کد شغلی عادی
037242کارگر شمارش 4کد شغلی عادی
037243کارگر کنترل کد شغلی عادی
037244کاردان فنی 2 (قطعات یدکی)کد شغلی عادی
037245اپراتور کشش و مسوار 3کد شغلی عادی
037246اپراتور کشش خشک و مسوار 3کد شغلی عادی
037247اپراتور کشش کورتو 2کد شغلی عادی
037248اپراتور کشش و کورتوکد شغلی عادی
037249اپراتور کوره کد شغلی عادی
037250اپراتور کویلر و بسته بند 3کد شغلی عادی
037251الکترود جمع کن کد شغلی عادی
037252الکترود شوی کد شغلی عادی
037253انبار دار فروشگاه تهران نوکد شغلی عادی
037254بریکت زن کد شغلی عادی
037255بسته بند پودرکد شغلی عادی
037256تکنسین ارشد مکانیک صنعتی کد شغلی عادی
037257تکنسین تحقیقات و توسعه فروش کد شغلی عادی
037258جوشکار و آهنگر 2کد شغلی عادی
037259جوشکار و آهنگر 3کد شغلی عادی
037260جوشکار و آهنگر 1کد شغلی عادی
037261چسب سازکد شغلی عادی
037262خمیر سازکد شغلی عادی
037263رئیس آمار و برنامه ریزی کد شغلی عادی
037264رئیس تولید سنگ کد شغلی عادی
037265رئیس واحد زیر پودری کد شغلی عادی
037266راننده آمبولانس و متصدی آتش نشانی کد شغلی عادی
037267سرشیفت نگهبانی کد شغلی عادی
037268سرکارگر انبار تخلیه بارگیری و توزیع کد شغلی عادی
037269سرپرست پخت وبسته بندی کد شغلی عادی
037270سرپرست ساخت الکترودکد شغلی عادی
037271سرپرست سیلو و توزین پودرکد شغلی عادی
037272سرپرست فروشگاه و انبار سپه کد شغلی عادی
037273سرپرست مکانیک صنعتی کد شغلی عادی
037274کاردان فنی 1 (قطعات یدکی)کد شغلی عادی
037275اپراتور دستگاه قطع کن کد شغلی عادی
037276اپراتور آنیل و اسید شوئی 2کد شغلی عادی
037277اپراتور تولید پودر جوشکاری 2کد شغلی عادی
037278اپراتور دستگاه دوخت کد شغلی عادی
037279اپراتور دوزه سازی 2کد شغلی عادی
037280اپراتور سیلوکد شغلی عادی
037281اپراتور کشش تر و مسوار 2کد شغلی عادی
037282سرپرست نمونه سازی کد شغلی عادی
037283سرپرست واحد سنگ کد شغلی عادی
037284سرکارگر دوزه سازی کد شغلی عادی
037285سرکارگر کشش خشک کد شغلی عادی
037286سنگ اندازکد شغلی عادی
037287شارژ سیلوهاکد شغلی عادی
037288کارمند فروش کد شغلی عادی
037289کارشناس برق کد شغلی عادی
037290کارشناس تحقیق کد شغلی عادی
037291کارشناس تولیدکد شغلی عادی
037292کارشناس حسابداری کد شغلی عادی
037293کارشناس حسابداری مالی کد شغلی عادی
037294کارشناس سفارشات کد شغلی عادی
037295کارشناس فنی متالوژیست کد شغلی عادی
037296کارشناس مکانیک صنعتی کد شغلی عادی
037297کارشناس موادکد شغلی عادی
037298کارگر پخت و بسته بندی کد شغلی عادی
037299کارگر تخلیه خ بارگیری و توزیع 2کد شغلی عادی
0372AGمتصدی فرم دهی کد ویژه
037300کارگر ساده کد شغلی عادی
037301کارگر ساده 2کد شغلی عادی
037302کارگر کوره پخت کد شغلی عادی
037303کارمند pmکد شغلی عادی
037304کارمند آزمایشگاه شیمی کد شغلی عادی
037305کارمند ارشد فروش کد شغلی عادی
037306کارمند امور اداری و مالی کد شغلی عادی
037307کارمند امور دفتری کد شغلی عادی
037308کارمند امور دفتری و اپراتور کامپیوترکد شغلی عادی
037309کارمند دفتری کد شغلی عادی
0373103کارمند دفتری 3کد شغلی عادی
037311کارمند سفارشات خارجی کد شغلی عادی
037312کارمند سنگ کد شغلی عادی
037313کارمند فروش کد شغلی عادی
037314کارمند فروش و انباردارکد شغلی عادی
037315کنترلر الکترودکد شغلی عادی
037316کنترلر جوش زیر پودری کد شغلی عادی
037317کنترلرکد شغلی عادی
037318کنترلر الکترودکد شغلی عادی
037319کنترلر تولید الکترودکد شغلی عادی
037320کنترلر قطعات کد شغلی عادی
037321کنترلر مفتول مسوارکد شغلی عادی
037322متصدی آمار تولیدکد شغلی عادی
037323متصدی بسته بندی کد شغلی عادی
037324متصدی پودر جوش کد شغلی عادی
037325متصدی رختشورخانه کد شغلی عادی
037326متصدی رسیدگی به امور ترابری کد شغلی عادی
037327متصدی سرویس کارکنان کد شغلی عادی
037328متصدی سیلو و توزین پودرکد شغلی عادی
037329متصدی شیفت شب کد شغلی عادی
037330متصدی فنی تولید الکترودکد شغلی عادی
037331متصدی فنی کشش مفتول کد شغلی عادی
037332متصدی محاسبات کارت کد شغلی عادی
037333مدیر برنامه ریزی کد شغلی عادی
037334مرکز یاب کد شغلی عادی
037335مسئول پیگیری امور نوسازی قطعات کد شغلی عادی
037336مسئول آبدارخانه کارمندان کد شغلی عادی
037337مسئول انفورماتیک کد شغلی عادی
037338مسئول باسکول و توزین کد شغلی عادی
037339مسئول تحقیقات و توسعه فروش کد شغلی عادی
037340مسئول تولید الکترودکد شغلی عادی
037341مسئول جوشکاری و آهنگری و کانال سازی کد شغلی عادی
037342مسئول حفاظت بهداشت کد شغلی عادی
037344مسئول سالن تولید پودرکد شغلی عادی
037345مسئول سالن تولید مفتول جوشکاری کد شغلی عادی
037346مسئول سخت افزار و شبکه کد شغلی عادی
037347مسئول شیفت نگهبانی کد شغلی عادی
037348مسئول کنترل فرآیندکد شغلی عادی
037349مسئول نرم افزارکد شغلی عادی
037350مسئول نظم و ساماندهی امور پرسنل کد شغلی عادی
037351مسئول نمایشگاهی خ مسئول صادرات کد شغلی عادی
037352مفتول ریزکد شغلی عادی
037353قرقره پیچ کد شغلی عادی
037354کارگر عمومی 2کد شغلی عادی
037355کارگر عمومی 3کد شغلی عادی
037356کارگر عمومی 4کد شغلی عادی
037357کارگر عمومی 5کد شغلی عادی
037358نگهبان و آتش نشان 1کد شغلی عادی
037359نگهبان و آتش نشان 2کد شغلی عادی
037360نگهبان و آتش نشان 3کد شغلی عادی
037361نگهبان و آتش نشان 4کد شغلی عادی
037362نگهبان و آتش نشان 5کد شغلی عادی
037363آشپزکد شغلی عادی
037364آشپز 1کد شغلی عادی
037365آشپز 2کد شغلی عادی
037366آشپز 3کد شغلی عادی
037367آشپز 4کد شغلی عادی
037368راننده خودرو نیمه سنگین 1کد شغلی عادی
037369راننده خودرو نیمه سنگین 2کد شغلی عادی
037370راننده خودرو سنگین 2کد شغلی عادی
037371راننده حمل و نقل قطعات 1کد شغلی عادی
037372راننده حمل و نقل قطعات 2کد شغلی عادی
037373راننده حمل و نقل قطعات 3کد شغلی عادی
037374کارمند اداری و عمومی 1کد شغلی عادی
037375کارمند اداری و عمومی 3کد شغلی عادی
037376کارمند اداری و عمومی 4کد شغلی عادی
037377کاردان اداری و عمومی 1کد شغلی عادی
037378کاردان اداری و عمومی 2کد شغلی عادی
037379کارشناس اداری و عمومی 2کد شغلی عادی
037380کارشناس اداری و عمومی 3کد شغلی عادی
037381کارشناس اداری و عمومی 4کد شغلی عادی
037382کارشناس اداری و عمومی 5کد شغلی عادی
037383کارمند دفتری 2کد شغلی عادی
037384کاردان حقوقی 1کد شغلی عادی
037385کاردان حقوقی 2کد شغلی عادی
037386کارشناس حقوقی 1کد شغلی عادی
037387کارشناس حقوقی 2کد شغلی عادی
037388کارشناس حقوقی 3کد شغلی عادی
037389کارشناس حقوقی 4کد شغلی عادی
037390کارشناس حقوقی 5کد شغلی عادی
037391حسابدار 3کد شغلی عادی
037392حسابدار 4کد شغلی عادی
037393کاردان مالی 1کد شغلی عادی
037394کاردان مالی 2کد شغلی عادی
037395کارشناس مالی 4کد شغلی عادی
037396کارشناس مالی 5کد شغلی عادی
037397کارمند بازرگانی کد شغلی عادی
037398کارمند بازرگانی 3کد شغلی عادی
037399کارمند بازرگانی 4کد شغلی عادی
0373AGسرگروه دامپا 200کد ویژه
037400کاردان بازرگانی 1کد شغلی عادی
037401کاردان بازرگانی 2کد شغلی عادی
037402کارشناس بازرگانی 3کد شغلی عادی
037403کارشناس بازرگانی 4کد شغلی عادی
037404کارشناس بازرگانی 5کد شغلی عادی
037405انباردار 1کد شغلی عادی
037406انباردار 2کد شغلی عادی
037407انباردار 3کد شغلی عادی
037408انباردار 4کد شغلی عادی
037409انباردار 5کد شغلی عادی
037410بهداشتیار 1کد شغلی عادی
037411بهداشتیار 2کد شغلی عادی
037412جوشکار و فلزکار 1کد شغلی عادی
037413جوشکار و فلزکار 2کد شغلی عادی
037414جوشکار و فلزکار 3کد شغلی عادی
037415جوشکار و فلزکار 4کد شغلی عادی
037416جوشکار و فلزکار 5کد شغلی عادی
037417استادکار جوشکار و فلزکار 1کد شغلی عادی
037418استادکار جوشکار و فلزکار 2کد شغلی عادی
037419استادکار جوشکار و فلزکار 3کد شغلی عادی
037420استادکار جوشکار و فلزکار 4کد شغلی عادی
037421مونتاژکارکد شغلی عادی
037422مونتاژکار 3کد شغلی عادی
037423مونتاژکار 4کد شغلی عادی
037424استادکار مونتاژ 1کد شغلی عادی
037425استادکار مونتاژ 2کد شغلی عادی
037426استادکار مونتاژ 3کد شغلی عادی
037427تزئینات کارکد شغلی عادی
037428تزئینات کار 4کد شغلی عادی
037429استادکار تزئینات 1کد شغلی عادی
037430استادکار تزئینات 2کد شغلی عادی
037431استادکار تزئینات 3کد شغلی عادی
037432نقاش و رنگ کارکد شغلی عادی
037433نقاش و رنگ کار 1کد شغلی عادی
037434نقاش و رنگ کار 2کد شغلی عادی
037435نقاش و رنگ کار 3کد شغلی عادی
037436نقاش و رنگ کار 4کد شغلی عادی
037437استادکار نقاش و رنگ 1کد شغلی عادی
037438استادکار نقاش و رنگ 2کد شغلی عادی
037439استادکار نقاش و رنگ 3کد شغلی عادی
037440پرسکارکد شغلی عادی
037441پرسکار 1کد شغلی عادی
037442پرسکار 2کد شغلی عادی
037443پرسکار 3کد شغلی عادی
037444پرسکار 4کد شغلی عادی
037445استادکار پرس 1کد شغلی عادی
037446استادکار پرس 2کد شغلی عادی
037447استادکار پرس 3کد شغلی عادی
037448ماشین ابزارکار 1کد شغلی عادی
037449ماشین ابزارکار 2کد شغلی عادی
037450ماشین ابزارکار 3کد شغلی عادی
037451ماشین ابزارکار 4کد شغلی عادی
037452استادکار ماشین ابزارکار 1کد شغلی عادی
037453استادکار ماشین ابزارکار 2کد شغلی عادی
037454استادکار ماشین ابزارکار 3کد شغلی عادی
037455استادکار ماشین ابزارکار 4کد شغلی عادی
037456کارگر تعمیرات کد شغلی عادی
037457تعمیرکار 1کد شغلی عادی
037458تعمیرکار 2کد شغلی عادی
037459تعمیرکار 3کد شغلی عادی
037460تعمیرکار 4کد شغلی عادی
037461استادکار تعمیرات 1کد شغلی عادی
037462استادکار تعمیرات 2کد شغلی عادی
037463استادکار تعمیرات 3کد شغلی عادی
037464استادکار تعمیرات 4کد شغلی عادی
037465کارمند فنی و مهندسی 1کد شغلی عادی
037466کارمند فنی و مهندسی 2کد شغلی عادی
037467کارمند فنی ومهندسی 3کد شغلی عادی
037468کارمند فنی و مهندسی 4کد شغلی عادی
037469کارمند فنی و مهندسی 5کد شغلی عادی
037470کاردان فنی و مهندسی 1کد شغلی عادی
037471کاردان فنی و مهندسی 2کد شغلی عادی
037472کاردان فنی و مهندسی 3کد شغلی عادی
037473کارشناس فنی و مهندسی 1کد شغلی عادی
037474کارشناس فنی و مهندسی 2کد شغلی عادی
037475کارشناس فنی و مهندسی 3کد شغلی عادی
037476کارشناس فنی و مهندسی 4کد شغلی عادی
037477کارشناس فنی و مهندسی 5کد شغلی عادی
037478کاردان رایانه 1کد شغلی عادی
037479کاردان رایانه 2کد شغلی عادی
037480کارشناس رایانه 2کد شغلی عادی
037481کارشناس رایانه 3کد شغلی عادی
037482کارشناس رایانه 4کد شغلی عادی
037483کارشناس رایانه 5کد شغلی عادی
037484اپراتور CNCکد شغلی عادی
037485اپراتور CNC (2)کد شغلی عادی
037486اپراتور جرثقیل درجه 3کد شغلی عادی
037487اپراتور جرثقیل درجه 2کد شغلی عادی
037488اپراتور جرثقیل درجه 1کد شغلی عادی
037489اپراتور جرثقیل سقفی درجه 3کد شغلی عادی
037490اپراتور جرثقیل سقفی درجه 2کد شغلی عادی
037491اپراتور جرثقیل سقفی درجه 1کد شغلی عادی
037492استادکار تعمیرات و نگهداری درجه 3کد شغلی عادی
037493استادکار تعمیرات و نگهداری درجه 2کد شغلی عادی
037494استادکار تعمیرات و نگهداری درجه 1کد شغلی عادی
037495استادکار ماشین ابزار دقیق درجه 3کد شغلی عادی
037496استادکار ماشین ابزار دقیق درجه 2کد شغلی عادی
037497استادکار ماشین ابزار دقیق درجه 1کد شغلی عادی
037498استادکار مکانیک صنعتی درجه 3کد شغلی عادی
037499استادکار مکانیک صنعتی درجه 2کد شغلی عادی
0374AGسرگروه دامپا 10کد ویژه
037500استادکار مکانیک صنعتی درجه 1کد شغلی عادی
037501برقکار درجه 3کد شغلی عادی
037502برقکار درجه کد شغلی عادی
037503برقکار درجه 1کد شغلی عادی
037504بنا و نسوز کارکد شغلی عادی
037505پل گذر درجه 3کد شغلی عادی
037506پل گذر درجه 2کد شغلی عادی
037507پل گذر درجه 1کد شغلی عادی
037508پرسکار ماهیچه سازی درجه 3کد شغلی عادی
037509پرسکار ماهیچه سازی درجه 2کد شغلی عادی
037510پرسکار ماهیچه سازی درجه 1کد شغلی عادی
037511تکنسین کنترل فرایند تولید درجه 3کد شغلی عادی
037512تکنسین کنترل فرایند تولید درجه 2کد شغلی عادی
037513تکنسین کنترل فرایند تولید درجه 1کد شغلی عادی
037514تکنسین آهنگر تاسیسات درجه 3کد شغلی عادی
037515تکنسین آهنگر تاسیسات درجه 2کد شغلی عادی
037516تکنسین آهنگر تاسیسات درجه 1کد شغلی عادی
037517برقو کار درجه 3کد شغلی عادی
037518برقو کار درجه 2کد شغلی عادی
037519برقو کار درجه 1کد شغلی عادی
037520راننده لیفتراک درجه 3کد شغلی عادی
037521راننده لیفتراک درجه 2کد شغلی عادی
037522راننده لیفتراک درجه 1کد شغلی عادی
037523سرشیفت تعمیرات ماسه سازی کد شغلی عادی
037524سرشیفت تعمیرات مکانیکی کد شغلی عادی
037525کارگر ارشد حمل و نقل کد شغلی عادی
037526کارگر سنگ زن دستی درجه 3کد شغلی عادی
037527کارگر سنگ زن دستی درجه 2کد شغلی عادی
037528کارگر سنگ زن دستی درجه 1کد شغلی عادی
037529کوره چی درجه 3 RAکد شغلی عادی
037530کوره چی درجه 2 RAکد شغلی عادی
037531کوره چی درجه 1 RAکد شغلی عادی
037532مدیر کارخانه کد شغلی عادی
037533ماشین ابزار دقیق درجه 3کد شغلی عادی
037534ماشین ابزار دقیق درجه 2کد شغلی عادی
037535ماشین ابزار دقیق درجه 1کد شغلی عادی
037536کمک ماهیچه گذارکد شغلی عادی
037537کارگر سنگ زن دستی درجه 3کد شغلی عادی
037538کارگر سنگ زن دستی درجه 2کد شغلی عادی
037539کارگر سنگ زن دستی درجه 1کد شغلی عادی
037540معاونت مدیر عامل در امور مالی کد شغلی عادی
037541کنترلر ارشدکد شغلی عادی
037542نقشه کش صنعتی درجه 1کد شغلی عادی
037543فینیش کار پارچه کد شغلی عادی
037544تراش پارچه کد شغلی عادی
037545خارزنی پارچه کد شغلی عادی
037546مشاور بازرگانی مدیر عامل کد شغلی عادی
037547مدیر حسابرسی داخلی کد شغلی عادی
037548حسابرس ارشدکد شغلی عادی
037549کارشناس ارشد حقوقی و قراردادهاکد شغلی عادی
037550کارشناس ارشد تضمین کیفیت کد شغلی عادی
037552مشاور تحقیقات کد شغلی عادی
037553رئیس بخش پژوهش های مواد و آمیزه کد شغلی عادی
037554محقق ارشدکد شغلی عادی
037555محقق پلیمر و مسئول آزمایشگاه شیمی کد شغلی عادی
037556سرپرست تولید فرآورده های صنعتی کد شغلی عادی
037557محقق پلیمر و مسئول آزمایشگاه فیزیک کد شغلی عادی
037559متصدی آزمایشگاه فیزیک کد شغلی عادی
037560رئیس بخش طراحی فرآورده هاکد شغلی عادی
037562سرپرست کتابخانه کد شغلی عادی
037563مدیر امور توسعه کارخانه و پروژه کد شغلی عادی
037564رئیس بخش مکانیک و طراحی ماشین کد شغلی عادی
037565توزین و آماده کننده مواد بنبوری درجه 1کد شغلی عادی
037566کارگر جمع آوری دوده درجه 1کد شغلی عادی
037567تکنسین سیمان سازی ارشدکد شغلی عادی
037568کارگر تعویض رول کلندر درجه 1کد شغلی عادی
037569کارگر نقل و انتقال رول کلندر درجه 1کد شغلی عادی
037570کارگر تعویض رول کلندر اسکوئیجی درجه 1کد شغلی عادی
037573بوکر دوبلکس درجه 1کد شغلی عادی
037574تفکیک کننده لاستیک درجه 1کد شغلی عادی
037575اپراتور دستگاه نایلکس درجه 1کد شغلی عادی
037576سرپرست تولید درجه 1کد شغلی عادی
037577اسپلایسر بایس ماشینها ارشدکد شغلی عادی
037578کارگر کنترل و تعمیر لایه درجه 1کد شغلی عادی
037579کارگر تعویض رول درجه 1کد شغلی عادی
037581اپراتور بید سازی ارشدکد شغلی عادی
037582معاون امور تولید 1 بخش 2کد شغلی عادی
037583معاون امور تولید 2 بخش 2کد شغلی عادی
037584انبار دار درام درجه 1کد شغلی عادی
037585کارگر انتقال تایر خام درجه 1کد شغلی عادی
037586کمک بلادر بند درجه 1کد شغلی عادی
037587معاون امور تولید 2 بخش 2کد شغلی عادی
037588کارگر انتقال تایر به انبار درجه 1کد شغلی عادی
037589اپراتور پخت بلادر ارشدکد شغلی عادی
037590رئیس شیفت کارخانه کد شغلی عادی
037591سرپرست ارشد طرح و برنامه کد شغلی عادی
037592تکنسین ارشد طرح و برنامه کد شغلی عادی
037593طرح و برنامه 1تکنسین درجه کد شغلی عادی
037594تکنسین طرح و برنامه کد شغلی عادی
037597مدیر امور تکنولوژی محصولات کد شغلی عادی
037598رئیس بخش مهندسی لاستیک کد شغلی عادی
037599مهندس ارشد لاستیک کد شغلی عادی
0375AGکارگرخدمات جنبی کد ویژه
037600مهندس لاستیک کد شغلی عادی
037601سرپرست ارشد تکنولوژی کد شغلی عادی
037602مهندس ارشد تایرکد شغلی عادی
037603مهندس تایرکد شغلی عادی
037604سرپرست ارشد تکنولوژی کد شغلی عادی
037605مهندس ارشد طرح و برنامه کد شغلی عادی
037606رئیس بخش برنامه ریزی و سفارشات کد شغلی عادی
037607تکنسین ارشد طرح و برنامه کد شغلی عادی
037608سرپرست فنی ارشدکد شغلی عادی
037609سرپرست فنی درجه 1کد شغلی عادی
037610مکانیک ارشد لیفتراک وخودروکد شغلی عادی
037611روغنکار ارشدکد شغلی عادی
037612متصدی ارشد الکترونیک کالیبراسیون کد شغلی عادی
037614اپراتور 1 تصفیه فاضلاب صنعتی درجه 1کد شغلی عادی
037615سرپرست ارشد برنامه ریزی و سیستمهاکد شغلی عادی
037616سرپرست ارشد 1 برنامه ریزی و سیستمهاکد شغلی عادی
037617تکنسین ارشد برنامه ریزی و سیستمهاکد شغلی عادی
037618معاون امور تدارکات کد شغلی عادی
037619دستیار امور تدارکات کد شغلی عادی
037620مسئول بیمه و ترخیص کالاکد شغلی عادی
037621سرپرست تدارک قطعات و ماشین آلات کد شغلی عادی
037622رابط شرکت با وزارت صنایع کد شغلی عادی
037623سرپرست انبار رسید کالاکد شغلی عادی
037624سرپرست ارشد کامپیوترکد شغلی عادی
037625متصدی کارگران انبار موادکد شغلی عادی
037626کارمند ارشد انبارکد شغلی عادی
037628متصدی کارگران انبار محصول کد شغلی عادی
037629سرپرست ارشد کامپیوترکد شغلی عادی
037630متصدی کارگران انبار محصول کد شغلی عادی
037631منشی ارشدکد شغلی عادی
037632رئیس اداره حسابهای عمومی کد شغلی عادی
037633سرپرست ارشد مالی کد شغلی عادی
037634سرپرست مالی کد شغلی عادی
037635مدیر قسمت حسابداری مدیریت کد شغلی عادی
037636رئیس بخش سیستمهاکد شغلی عادی
037637رئیس بخش عملیات کد شغلی عادی
037638سرپرست ارشد کامپیوترکد شغلی عادی
037640کارشناس ارشد ب -ت-ر-س-گکد شغلی عادی
037641مدیر امور مهندسی فروش کد شغلی عادی
037642رئیس اداره تحقیقات بازارکد شغلی عادی
037643سرپرست خدمات پس از فروش کد شغلی عادی
037644رئیس اداره فروش خارجی کد شغلی عادی
037645سرپرست ارشد ترانسپورکد شغلی عادی
037646کارمند ارشد ترانسپورت کد شغلی عادی
037647سرپرست رستوران کد شغلی عادی
037648متصدی شیفت رستوران کد شغلی عادی
037649سرپرست مستخدمین و کارگران خدمات کد شغلی عادی
037650هماهنگ کننده خدمات کارگاههاکد شغلی عادی
037651متصدی شیفت حفاظت کد شغلی عادی
037652کارمند ارشد حفاظت کد شغلی عادی
037653معاونت منابع انسانی کد شغلی عادی
037654مسئول دفتر نظام پیشنهادات کد شغلی عادی
037655تکنسین ارشد فرایند اختلاطکد شغلی عادی
037657کارگر کنترل و تعمیر لایه درجه 1کد شغلی عادی
037658اسپلایسر و سیمان زن بید درجه 1کد شغلی عادی
037660مهندسی طرح و برنامه کد شغلی عادی
037661چکرارشد انبارکد شغلی عادی
037662چکر انبارکد شغلی عادی
037663سرپرست ارشد تبلیغات و بازاریابی کد شغلی عادی
037664رئیس اداره عرضه مستقیم کد شغلی عادی
037665رئیس اداره تبلیغات کد شغلی عادی
037666رئیس اداره منطقه یک کد شغلی عادی
037667رئیس اداره منطقه دوکد شغلی عادی
037668سرپرست گزینش و طبقه بندی مشاغل کد شغلی عادی
037669سرپرست پرسنلی خ آمار و گزارشات کد شغلی عادی
037670سرپرست شیفت بهداری کد شغلی عادی
037671آتش نشان ارشد 2کد شغلی عادی
037672اپراتور رنگرزی کد شغلی عادی
037673کارگر رنگرزی کد شغلی عادی
037674سرشنفت رنگرزی کد شغلی عادی
037675سرشیفت ریسندگی کد شغلی عادی
037676سرپرست تولیدکد شغلی عادی
037677سرپرست بسته بندی کد شغلی عادی
037678سرپرست برق کد شغلی عادی
037679اپراتور ارشد ریسندگی کد شغلی عادی
037680سرپرست الکترونیک کد شغلی عادی
037681پرسکار و عدلگذارکد شغلی عادی
037682سرشیفت مکانیک کد شغلی عادی
037683سرپرست تصفیه خانه کد شغلی عادی
037684اپراتور تهویه کد شغلی عادی
037685کنترلر مواد اولیه کد شغلی عادی
037686سرویسکار نقلیه کد شغلی عادی
037687سرپرست تعمیرگاه نقلیه کد شغلی عادی
037688سرپرست پرس ضایعات کد شغلی عادی
037689مدیر مهندسی صنعتی کد شغلی عادی
037690مسئول آموزش کد شغلی عادی
037691اپراتور ریسندگی کد شغلی عادی
037692کارگر ریسندگی کد شغلی عادی
037693کارگر خدمات تولیدکد شغلی عادی
037694کارگر خدمات پشیبانی تولیدکد شغلی عادی
037695سرپرست کارگزینی و خدمات رفاهی کد شغلی عادی
037696کنترلر فرایندکد شغلی عادی
037697نوارکد شغلی عادی
037698کارگر نوارکد شغلی عادی
037699قرمزچی کد شغلی عادی
0376AGانبارداروسرپرست انبارپروفیل کد ویژه
037700قرمزدارکد شغلی عادی
037701اپراتور آزمایشی کد شغلی عادی
037702اپراتور ترکیباتی کد شغلی عادی
037703مسئول حسابداری دفتر تهران کد شغلی عادی
037704سرپرست کارگاه کد شغلی عادی
037706سرپرست انبارهاکد شغلی عادی
037707تیوپ کار 1کد شغلی عادی
037708تیوپ کار 2کد شغلی عادی
037709تیوپ کار 3کد شغلی عادی
037710تیوپ کار 4کد شغلی عادی
037711تیوپ کار 5کد شغلی عادی
037712مدیر خدمات بعد از فروش کد شغلی عادی
037713مدیر نصب و راه اندازی CNGکد شغلی عادی
037714کارشناس تضمین کیفیت 1کد شغلی عادی
037715کارشناس تضمین کیفیت 2کد شغلی عادی
037716کارشناس تضمین کیفیت 3کد شغلی عادی
037717کارشناس تضمین کیفیت 4کد شغلی عادی
037718کارشناس تضمین کیفیت 5کد شغلی عادی
037719کمک متصدی ماشین صحافی 2کد شغلی عادی
037720کمک متصدی ماشین صحافی 1کد شغلی عادی
037721صحافی دستی 2کد شغلی عادی
037722متصدی ماشین صحافی 2کد شغلی عادی
037723صحاف دستی 1کد شغلی عادی
037724متصدی ماشین صحافی 1کد شغلی عادی
037725کمک متصدی ماشین چاپ 2کد شغلی عادی
037726متصدی ماشین چاپ 2کد شغلی عادی
037727متصدی ماشین چاپ 1کد شغلی عادی
037728مسئول ماشین چاپ کد شغلی عادی
037729کمک لیتوگرافکار 2کد شغلی عادی
037730کمک لیتوگرافکار 1کد شغلی عادی
037731لیتوگرافکار 2کد شغلی عادی
037732کپی کار 2کد شغلی عادی
037733لیتوگرافکار کامپیوتری کد شغلی عادی
037734لیتوگرافکار 1کد شغلی عادی
037735کپی کار 1کد شغلی عادی
037736روتوش کار 1کد شغلی عادی
037737لیتوگرافکار کامپیوتری 1کد شغلی عادی
037738متصدی روتوش کد شغلی عادی
037739متصدی مونتاژکد شغلی عادی
037740روتوش کار 2کد شغلی عادی
037741متصدی لیتوگرافی کد شغلی عادی
037742متصدی کپی کد شغلی عادی
037743متصدی لیتوگرافی کامپیوتری کد شغلی عادی
037744محیطبان راننده کد شغلی عادی
037745اسلیوسازکد شغلی عادی
037746متصدی لابراتوارکد شغلی عادی
037747متخصص لابراتوارکد شغلی عادی
037748متخصص قطع نگاتیوکد شغلی عادی
037749متصدی نوربندی کد شغلی عادی
037750متخصص آتالوفاژکد شغلی عادی
037751کمک متصدی آی - اس کد شغلی عادی
037752متصدی پرس درجه 1کد شغلی عادی
037753متصدی پرس درجه 2کد شغلی عادی
037754متصدی پرس درجه 3کد شغلی عادی
037755کارگر ارشد تولید درجه 1کد شغلی عادی
037756کارگر ارشد تولید درجه 2کد شغلی عادی
037757کارگر ارشد تولید درجه 3کد شغلی عادی
037758کارگر ارشد تولید درجه 4کد شغلی عادی
037759کارگر تولید درجه 5کد شغلی عادی
037760تکنسین ساختمانی و نسوز کاری درجه 1کد شغلی عادی
037761تکنسین ساختمانی و نسوز کاری درجه 2کد شغلی عادی
037762تکنسین ساختمانی و نسوز کاری درجه 3کد شغلی عادی
037763تکنسین ساختمانی و نسوز کاری درجه 4کد شغلی عادی
037764تکنسین ساختمانی و نسوز کاری درجه 5کد شغلی عادی
037765متصدی ساختمانی و نوسازی درجه 1کد شغلی عادی
037766متصدی ساختمانی و نوسازی درجه 2کد شغلی عادی
037767متصدی ساختمانی و نوسازی درجه 3کد شغلی عادی
037768متصدی ساختمانی و نوسازی درجه 4کد شغلی عادی
037769کارگر ساختمانی و نسوزکاری درجه 1کد شغلی عادی
037770کارگر ساختمانی و نسوزکاری درجه 2کد شغلی عادی
037771کارگر ساختمانی و نسوزکاری درجه 3کد شغلی عادی
037772کارگر ساختمانی و نسوزکاری درجه 4کد شغلی عادی
037773کارگر ساختمانی و نسوزکاری درجه 5کد شغلی عادی
037774سرپرست تعمیر و نوسازی کوره و ساختمان کد شغلی عادی
037775معمار تعمیر و نوسازی کوره و ساختمان کد شغلی عادی
037776کوره سوم کد شغلی عادی
037777قسمت مخلوطکد شغلی عادی
037778کنترل و جمع آوری محصول کد شغلی عادی
037779بسته و بهره برداری کد شغلی عادی
037780متصدی ساخت و نوسازی درجه 1کد شغلی عادی
037781متصدی ساخت و نوسازی درجه 2کد شغلی عادی
037782متصدی ساخت و نوسازی درجه 3کد شغلی عادی
037783متصدی ساخت و نوسازی درجه 4کد شغلی عادی
037784متصدی ساخت و نوسازی درجه 5کد شغلی عادی
037785ماشین افزار کار ارشدکد شغلی عادی
037786مسئول تعمیرات و نوسازی قالب درجه 1کد شغلی عادی
037787مسئول تعمیرات و نوسازی قالب درجه 2کد شغلی عادی
037788مسئول تعمیرات و نوسازی قالب درجه 3کد شغلی عادی
037789قالبساز و تعمیرکار قالب درجه 1کد شغلی عادی
037790قالبساز و تعمیرکار قالب درجه 2کد شغلی عادی
037791قالبساز و تعمیرکار قالب درجه 3کد شغلی عادی
037792تکنسین ماشین افزار درجه 1کد شغلی عادی
037793تکنسین ماشین افزار درجه 2کد شغلی عادی
037794تکنسین ماشین افزار درجه 3کد شغلی عادی
037795ماشین افزار کار درجه 1کد شغلی عادی
037796ماشین افزار کار درجه 2کد شغلی عادی
037797ماشین افزار کار درجه 3کد شغلی عادی
037798سرکارگر مواد اولیه و مخلوط درجه 1کد شغلی عادی
037799سرکارگر مواد اولیه و مخلوط درجه 2کد شغلی عادی
0377AGجوشکاربرق وکاربیت کد ویژه
037800متصدی مواد اولیه و مخلوط درجه 1کد شغلی عادی
037801متصدی مواد اولیه و مخلوط درجه 2کد شغلی عادی
037802کارگر مواد اولیه و مخلوط درجه 1کد شغلی عادی
037803کارگر مواد اولیه و مخلوط درجه 2کد شغلی عادی
037804کارگر مواد اولیه و مخلوط درجه 3کد شغلی عادی
037805کارگر مواد اولیه و مخلوط درجه 4کد شغلی عادی
037806متصدی آسیاب کد شغلی عادی
037807کارگر آسیاب کد شغلی عادی
037808اپراتور کوره درجه 1کد شغلی عادی
037809اپراتور کوره درجه 2کد شغلی عادی
037810اپراتور کوره درجه 3کد شغلی عادی
037811ذوب کار کوره درجه 1کد شغلی عادی
037812ذوب کار کوره درجه 2کد شغلی عادی
037813متصدی دستگاههای فرم درجه 3کد شغلی عادی
037814متصدی دستگاههای فرم درجه 4کد شغلی عادی
037815کاردان تولید درجه 1کد شغلی عادی
037816کاردان تولید درجه 2کد شغلی عادی
037817کاردان تولید درجه 3کد شغلی عادی
037818کاردان تولید درجه 4کد شغلی عادی
037819متصدی تولید درجه 1کد شغلی عادی
037820متصدی تولید درجه 2کد شغلی عادی
037821متصدی تولید درجه 3کد شغلی عادی
037822متصدی تولید درجه 4کد شغلی عادی
037823متصدی تولید درجه 5کد شغلی عادی
037824کارگر فنی درجه 1کد شغلی عادی
037825کارگر فنی درجه 2کد شغلی عادی
037826کارگر فنی درجه 3کد شغلی عادی
037827کارگر فنی درجه 4کد شغلی عادی
037828کارگر فنی درجه 5کد شغلی عادی
037829کارگر کمکی فنی درجه 1کد شغلی عادی
037830کارگر کمکی فنی درجه 2کد شغلی عادی
037831تکنسین کاردان ( فنی و مهندسی درجه 1)کد شغلی عادی
037832تکنسین کاردان ( فنی و مهندسی درجه 2)کد شغلی عادی
037833تکنسین کاردان ( فنی و مهندسی درجه 3)کد شغلی عادی
037834کارشناس ساخت و نوسازی درجه 1کد شغلی عادی
037835کارشناس ساخت و نوسازی درجه 2کد شغلی عادی
037836کارشناس ساخت و نوسازی درجه 3کد شغلی عادی
037837کارشناس ساخت و نوسازی درجه 4کد شغلی عادی
037838کاردان ساخت و نوسازی درجه 1کد شغلی عادی
037839کاردان ساخت و نوسازی درجه 2کد شغلی عادی
037840کاردان ساخت و نوسازی درجه 3کد شغلی عادی
037841کاردان ساخت و نوسازی درجه 4کد شغلی عادی
037842تکنسین ساخت و نوسازی درجه 1کد شغلی عادی
037843تکنسین ساخت و نوسازی درجه 2کد شغلی عادی
037844تکنسین ساخت و نوسازی درجه 3کد شغلی عادی
037845تکنسین ساخت و نوسازی درجه 4کد شغلی عادی
037846تکنسین ساخت و نوسازی درجه 5کد شغلی عادی
037847تکنسین مکانیک درجه 1کد شغلی عادی
037848تکنسین مکانیک درجه 2کد شغلی عادی
037849تکنسین مکانیک درجه 3کد شغلی عادی
037850تکنسین مکانیک درجه 4کد شغلی عادی
037851تکنسین مکانیک درجه 5کد شغلی عادی
037852تفکیک و بسته بندکد شغلی عادی
037853سرشیفت کنترل و بسته بندی کد شغلی عادی
037854سرکارگر کنترل و بسته بندی کد شغلی عادی
037855کارگر بهره برداری درجه 1کد شغلی عادی
037856کارگر بهره برداری درجه 2کد شغلی عادی
037857کارگر بهره برداری درجه 3کد شغلی عادی
037858کارگر بهره برداری درجه 4کد شغلی عادی
037859کارگر بهره برداری درجه 5کد شغلی عادی
037860کارگر کنترل و بسته بندی درجه 1کد شغلی عادی
037861کارگر کنترل و بسته بندی درجه 2کد شغلی عادی
037862کارگر کنترل و بسته بندی درجه 3کد شغلی عادی
037863کارگر کنترل و بسته بندی درجه 4کد شغلی عادی
037864متصدی کارتن سازی درجه 1کد شغلی عادی
037865متصدی کارتن سازی درجه 2کد شغلی عادی
037866متصدی کارتن سازی درجه 3کد شغلی عادی
037867سرپرست کارتن سازی کد شغلی عادی
037868کارگر کارتن سازی کد شغلی عادی
037869متصدی شیشه خورده کد شغلی عادی
037870حوض خالی کن کد شغلی عادی
037871کارگر شیشه خرده کد شغلی عادی
037872تکنسین کاردان ( فنی و تولیدی درجه 1)کد شغلی عادی
037873تکنسین کاردان ( فنی و تولیدی درجه 2)کد شغلی عادی
037874تکنسین کاردان ( فنی و تولیدی درجه 3)کد شغلی عادی
037875انبرگیر درجه 1کد شغلی عادی
037876انبرگیر درجه 2کد شغلی عادی
037877انبرگیر درجه 3کد شغلی عادی
037878متصدی هاتفوردکد شغلی عادی
037879کمک متصدی هاتفوردکد شغلی عادی
037880مسئول شیفت گرمخانه و پخت کد شغلی عادی
037881اپراتور گرمخانه و پخت درجه 1کد شغلی عادی
037882اپراتور گرمخانه و پخت درجه 2کد شغلی عادی
037883اپراتور گرمخانه و پخت درجه 3کد شغلی عادی
037884اپراتور گرمخانه و پخت درجه 4کد شغلی عادی
037885کاردان بهره برداری درجه 1کد شغلی عادی
037886کاردان بهره برداری درجه 2کد شغلی عادی
037887کاردان بهره برداری درجه 3کد شغلی عادی
037888کاردان بهره برداری درجه 4کد شغلی عادی
037889تکنسین بهره برداری درجه 1کد شغلی عادی
037890تکنسین بهره برداری درجه 2کد شغلی عادی
037891تکنسین بهره برداری درجه 3کد شغلی عادی
037892تکنسین بهره برداری درجه 4کد شغلی عادی
037893متصدی بهره برداری درجه 1کد شغلی عادی
037894متصدی بهره برداری درجه 2کد شغلی عادی
037895متصدی بهره برداری درجه 3کد شغلی عادی
037896متصدی بهره برداری درجه 4کد شغلی عادی
037897بنا و نسوز کار درجه 1کد شغلی عادی
037898بنا و نسوز کار درجه 2کد شغلی عادی
037899بنا و نسوز کار درجه 3کد شغلی عادی
0378AGتراشکاروقالبسازدرجه یک کد ویژه
037900بنا و نسوز کار درجه 4کد شغلی عادی
037901کوره پنجم پرس اول کد شغلی عادی
037902کوره پنجم پرس دوم کد شغلی عادی
037903کوره پنجم پرس سوم کد شغلی عادی
037904مشترک پرس کد شغلی عادی
037905رئیس چاپ و تکمیل کد شغلی عادی
037906سرشیفت چاپ درجه 1کد شغلی عادی
037907سرشیفت چاپ درجه 2کد شغلی عادی
037908متصدی دستگاههای چاپ درجه 1کد شغلی عادی
037909متصدی دستگاههای چاپ درجه 2کد شغلی عادی
037910متصدی دستگاههای چاپ درجه 3کد شغلی عادی
037911متصدی دستگاههای چاپ درجه 4کد شغلی عادی
037912کارگر ارشد چاپ و اپراتور پالتایزر درجه 1کد شغلی عادی
037913کارگر ارشد چاپ و اپراتور پالتایزر درجه 2کد شغلی عادی
037914کارگر ارشد چاپ و اپراتور پالتایزر درجه 3کد شغلی عادی
037915کارگر ارشد چاپ و اپراتور پالتایزر درجه 4کد شغلی عادی
037916کارگر چاپ و اپراتور بسته بندر درجه 1کد شغلی عادی
037917کارگر چاپ و اپراتور بسته بندر درجه 2کد شغلی عادی
037918کارگر چاپ و اپراتور بسته بندر درجه 3کد شغلی عادی
037919کارگر چاپ و اپراتور بسته بندر درجه 4کد شغلی عادی
037920سرپرست دستگاههای فرم درجه 1کد شغلی عادی
037921سرپرست دستگاههای فرم درجه 2کد شغلی عادی
037922مسئول دستگاههای فرم درجه 1کد شغلی عادی
037923مسئول دستگاههای فرم درجه 2کد شغلی عادی
037924اپراتور دستگاههای فرم درجه 1کد شغلی عادی
037925اپراتور دستگاههای فرم درجه 2کد شغلی عادی
037926اپراتور دستگاههای فرم درجه 3کد شغلی عادی
037927اپراتور دستگاههای فرم درجه 4کد شغلی عادی
037928متصدی دستگاههای فرم درجه 1کد شغلی عادی
037929متصدی دستگاههای فرم درجه 2کد شغلی عادی
037930متصدی آی - اس درجه 1کد شغلی عادی
037931متصدی آی - اس درجه 2کد شغلی عادی
037932متصدی آی - اس درجه 3کد شغلی عادی
037933متصدی آی - اس درجه 4کد شغلی عادی
037934تکنسین اتاق عمل کد شغلی عادی
037935کارشناس بهداشت محیطکد شغلی عادی
037936کارشناس مددکاری بهداشت و درمان کد شغلی عادی
037937سرپرست حسابداری کد شغلی عادی
037938مترون کد شغلی عادی
037939تکنسین نوارنگاری کد شغلی عادی
037940سرپرست امور اداری کد شغلی عادی
037941کارشناس تغذیه کد شغلی عادی
037942مسئول پذیرش و آمار و سوابق پزشکی کد شغلی عادی
037943تکنسین برق و تاسیسات کد شغلی عادی
037944تعمیرکار برق و تاسیسات کد شغلی عادی
037945مسئول خدمات و امور عمومی کد شغلی عادی
037946رئیس (عضو هیات علمی)کد شغلی عادی
037947کارشناس امور پژوهشی کد شغلی عادی
037948مسئول دفتر (کارشناس)کد شغلی عادی
037949کارشناس امور قراردادهاکد شغلی عادی
037950کارشناس مسئول امور مالی کد شغلی عادی
037951کارشناس تامین و تجهیزکد شغلی عادی
037952رئیس (کارشناس)کد شغلی عادی
037953مسئول حراست (کارشناس)کد شغلی عادی
037954مسئول بخش (عضو هیات علمی)کد شغلی عادی
037955متصدی چاپ و تکثیرکد شغلی عادی
037956اپراتور مخابرات کد شغلی عادی
037957سرایدار نظافتچی کد شغلی عادی
037958مسئول بخش کد شغلی عادی
037959کارشناس مسئول امور شبکه کد شغلی عادی
037960متصدی دبیرخانه کد شغلی عادی
037961کاردان ساختمانی 1کد شغلی عادی
037962کاردان ساختمانی 2کد شغلی عادی
037963کاردان ساختمانی 3کد شغلی عادی
037964کاردان ساختمانی 4کد شغلی عادی
037965کاردان فنی 4کد شغلی عادی
037966متصدی فنی 1کد شغلی عادی
037967متصدی فنی 2کد شغلی عادی
037968متصدی فنی 3کد شغلی عادی
037969متصدی فنی 4کد شغلی عادی
037970کاردان بازرگانی 3کد شغلی عادی
037971کاردان بازرگانی 4کد شغلی عادی
037972کارشناس انبار1کد شغلی عادی
037973کارشناس انبار2کد شغلی عادی
037974کارشناس انبار3کد شغلی عادی
037975کارشناس انبار4کد شغلی عادی
037976کارمند کشاورزی 1کد شغلی عادی
037977کارمند کشاورزی 2کد شغلی عادی
037978کارمند کشاورزی 3کد شغلی عادی
037979کارمند کشاورزی 4کد شغلی عادی
037980کاردان حراست 1کد شغلی عادی
037981کاردان حراست 2کد شغلی عادی
037982کاردان حراست 3کد شغلی عادی
037983کارگر ساختمانی 3کد شغلی عادی
037984کارگر ساختمانی 4کد شغلی عادی
037985کارگر ساختمانی 5کد شغلی عادی
037986کاردان کشاورزی 1کد شغلی عادی
037987کاردان کشاورزی 2کد شغلی عادی
037988کاردان کشاورزی 3کد شغلی عادی
037989کاردان کشاورزی 4کد شغلی عادی
037990کارآفرین تحقیقات و کشاورزی 1کد شغلی عادی
037991کارآفرین تحقیقات و کشاورزی 2کد شغلی عادی
037992کارآفرین تحقیقات و کشاورزی 3کد شغلی عادی
037993کارآفرین تحقیقات و کشاورزی 4کد شغلی عادی
037994کارمند تحقیقات و آزمایشگاه 1کد شغلی عادی
037995کارمند تحقیقات و آزمایشگاه 2کد شغلی عادی
037996کارمند تحقیقات و آزمایشگاه 3کد شغلی عادی
037997کارمند تحقیقات و آزمایشگاه 4کد شغلی عادی
037998کاردان اداری 1کد شغلی عادی
037999کاردان اداری 4کد شغلی عادی
0379AGکارگرماهرلعاب کد ویژه
038000متصدی اداری و پشتیبانی 1کد شغلی عادی
038001متصدی اداری و پشتیبانی 2کد شغلی عادی
038002متصدی اداری و پشتیبانی 3کد شغلی عادی
038003متصدی اداری و پشتیبانی 4کد شغلی عادی
038004کاردان آمار و برنامه ریزی کشاورزی 1کد شغلی عادی
038005کاردان آمار و برنامه ریزی کشاورزی 2کد شغلی عادی
038006کاردان آمار و برنامه ریزی کشاورزی 3کد شغلی عادی
038007کاردان آمار و برنامه ریزی کشاورزی 4کد شغلی عادی
038008راننده ماشین آلات کشاورزی و راهسازی 1کد شغلی عادی
038009راننده ماشین آلات کشاورزی و راهسازی 2کد شغلی عادی
038010راننده ماشین آلات کشاورزی و راهساز 3کد شغلی عادی
038011راننده ماشین آلات کشاورزی و راهساز 4کد شغلی عادی
038012کاردان تحقیقات و آزمایشگاه 1کد شغلی عادی
038013کاردان تحقیقات و آزمایشگاه 2کد شغلی عادی
038014کاردان تحقیقات و آزمایشگاه 3کد شغلی عادی
038015کاردان تحقیقات و آزمایشگاه 4کد شغلی عادی
038016متصدی تحقیقات و آزمایشگاه 1کد شغلی عادی
038017متصدی تحقیقات و آزمایشگاه 2کد شغلی عادی
038018متصدی تحقیقات و آزمایشگاه 3کد شغلی عادی
038019متصدی تحقیقات و آزمایشگاه 4کد شغلی عادی
038020کارشناس تحقیقات و آزمایشگاه 1کد شغلی عادی
038021کارشناس تحقیقات و آزمایشگاه 2کد شغلی عادی
038022کارشناس تحقیقات و آزمایشگاه 3کد شغلی عادی
038023کارشناس تحقیقات و آزمایشگاه 4کد شغلی عادی
038024کارگر کشاورزی 3کد شغلی عادی
038025کارگر کشاورزی 4کد شغلی عادی
038026کارگر کشاورزی 5کد شغلی عادی
038027کارگر آزمایشگاه 3کد شغلی عادی
038028کارگر آزمایشگاه 4کد شغلی عادی
038029کارمند ایمنی 1کد شغلی عادی
038030کارمند ایمنی 2کد شغلی عادی
038031کارمند ایمنی 3کد شغلی عادی
038032کارگر ساده فنی 1کد شغلی عادی
038033کارگر ساده فنی 2کد شغلی عادی
038034متصدی ساختمانی 1کد شغلی عادی
038035متصدی ساختمانی 2کد شغلی عادی
038036متصدی ساختمانی 3کد شغلی عادی
038037متصدی ساختمانی 4کد شغلی عادی
038038کارمند مالی 1کد شغلی عادی
038039کارمند مالی 2کد شغلی عادی
038040کارمند مالی 3کد شغلی عادی
038041کارمند مالی 4کد شغلی عادی
038042سرنگهبان 2کد شغلی عادی
038043سرنگهبان 3کد شغلی عادی
038044سرنگهبان 4کد شغلی عادی
038045کارآفرین بازرگانی 1کد شغلی عادی
038046کارآفرین بازرگانی 2کد شغلی عادی
038047کارآفرین بازرگانی 3کد شغلی عادی
038048کارشناس کشاورزی 1کد شغلی عادی
038049کارشناس کشاورزی 2کد شغلی عادی
038050کارشناس کشاورزی 3کد شغلی عادی
038051کارشناس کشاورزی 4کد شغلی عادی
038052کارگر فنی 1کد شغلی عادی
038053کارگر فنی 2کد شغلی عادی
038054کارگر فنی 3کد شغلی عادی
038055کارگر فنی 4کد شغلی عادی
038056کارمند آمار و برنامه ریزی کشاورزی 1کد شغلی عادی
038057کارمند آمار و برنامه ریزی کشاورزی 2کد شغلی عادی
038058کارمند آمار و برنامه ریزی کشاورزی 3کد شغلی عادی
038059کارمند آمار و برنامه ریزی کشاورزی 4کد شغلی عادی
038060کارآفرین مالی اداری 1کد شغلی عادی
038061کارآفرین مالی اداری 2کد شغلی عادی
038062کارآفرین مالی اداری 3کد شغلی عادی
038063کارآفرین مالی اداری 4کد شغلی عادی
038064کارمند انبار 1کد شغلی عادی
038065کارمند انبار 2کد شغلی عادی
038066کارمند انبار 3کد شغلی عادی
038067کارمند انبار 4کد شغلی عادی
038068کارگر انبار 1کد شغلی عادی
038069کارگر انبار 2کد شغلی عادی
038070کارگر انبار 3کد شغلی عادی
038071کارآفرین فنی 1کد شغلی عادی
038072کارآفرین فنی 2کد شغلی عادی
038073کارآفرین فنی 3کد شغلی عادی
038074کارآفرین فنی 4کد شغلی عادی
038075کاردان ساختمانی 1کد شغلی عادی
038076کاردان ساختمانی 2کد شغلی عادی
038077کاردان ساختمانی 3کد شغلی عادی
038078کارشناس ساختمانی 1کد شغلی عادی
038079کارشناس ساختمانی 2کد شغلی عادی
038080کارشناس ساختمانی 3کد شغلی عادی
038081کارشناس ساختمانی 4کد شغلی عادی
038082کارآفرین حراست 1کد شغلی عادی
038083کارآفرین حراست 2کد شغلی عادی
038084کارآفرین حراست 3کد شغلی عادی
038085کارآفرین حراست 4کد شغلی عادی
038086کارشناس رایانه 1کد شغلی عادی
038087متصدی کشاورزی 1کد شغلی عادی
038088متصدی کشاورزی 2کد شغلی عادی
038089متصدی کشاورزی 3کد شغلی عادی
038090متصدی کشاورزی 4کد شغلی عادی
038091سرپرست قرقره پیچی کد شغلی عادی
038092سرکارگر قرقره پیچی کد شغلی عادی
038093سرکارگر بافندگی کد شغلی عادی
038094سرکارگر رنگرزی کد شغلی عادی
038095سرکارگر استنترکد شغلی عادی
038096سرکارگر خارزنی کد شغلی عادی
038097سرکارگر بسته بندی و طاقه پیچ کد شغلی عادی
038098قرقره پیچ کد شغلی عادی
038099خارزن و پرزگیرکد شغلی عادی
0380AGفرزکارکد ویژه
038100کمک خارزن و پرزگیرکد شغلی عادی
038101ماشینکار استنترکد شغلی عادی
038102کارگر قفسه کد شغلی عادی
038103استادکار نصاب کد شغلی عادی
038104کمک استادکار نصاب کد شغلی عادی
038105فروشنده فنی کد شغلی عادی
038106مسئول پذیرش کد شغلی عادی
038107مامور خریدکد شغلی عادی
038108فروشنده جزاکد شغلی عادی
038109برقکار تعمیرگاه و جرثقیل کد شغلی عادی
038110مسئول پست پاساژکد شغلی عادی
038111مسئول تعمیرات برق کد شغلی عادی
038112معاون برق و اتوماسیون کد شغلی عادی
038113اپراتور سرباره و کمک آبرسان کوره کد شغلی عادی
038114اپراتور چاه آب کد شغلی عادی
038115اپراتور بلوورکد شغلی عادی
038116آبرسان کوره بلندکد شغلی عادی
038117اپراتور تصفیه آب کد شغلی عادی
038118آبرسان چدن ریزی کد شغلی عادی
038119اپراتور پمپ خانه اصلی کد شغلی عادی
038120تعمیرکار تاسیسات انرژی کد شغلی عادی
038121مسئول تعمیرات انرژی کد شغلی عادی
038122گازبان و اپراتورکد شغلی عادی
038123گازبان ارشد و مامور ایمنی گازکد شغلی عادی
038124معاون انرژی کد شغلی عادی
038125معاون تشکیلات گازی کد شغلی عادی
038126اپراتور غبار گیرهاکد شغلی عادی
038127سرپرست شیفت کد شغلی عادی
038128کارشناس بهداشتی مردکد شغلی عادی
038129کاردان مبارزه با بیماریهاکد شغلی عادی
038130کاردان مدارک پزشکی کد شغلی عادی
038131کاردان بهداشتی زن کد شغلی عادی
038132کاردان بهداشت عمومی کد شغلی عادی
038133کاردان هوشبری کد شغلی عادی
038134کاردان پزشکی و آمار پاسخگویی کد شغلی عادی
038135تکنسین تعمیرات ساختمان کد شغلی عادی
038136کاردان بهداشت خانواده کد شغلی عادی
038137تکنسین فوریتهای پزشکی کد شغلی عادی
038138کارشناس مدارک پزشکی کد شغلی عادی
038139کارشناس امور قرآنی کد شغلی عادی
038140کارشناس امور فرهنگی و تبلیغ کد شغلی عادی
038141تبلیغات کد شغلی عادی
038142انفورماتیک کد شغلی عادی
038143حق التدریس کد شغلی عادی
038144دستیار علمی کد شغلی عادی
038145کارشناس آمار و خدمات ماشینی کد شغلی عادی
038146هنرآموزکد شغلی عادی
038147کارشناس بهداشت خانواده کد شغلی عادی
038148قفس جمع کن کد شغلی عادی
038149مسئول سردخانه کد شغلی عادی
038150امور خط کشتار (قلاب زن)کد شغلی عادی
038151امور خط کشتار (تخلیه روده)کد شغلی عادی
038152امور خط کشتار (تخلیه پیش معده)کد شغلی عادی
038153امور خط کشتار (چنار دانه زن)کد شغلی عادی
038154امور خط کشتار (تخلیه جگر)کد شغلی عادی
038155امور خط کشتار (تخلیه دل)کد شغلی عادی
038156امور خط کشتار (سنگدان بر)کد شغلی عادی
038157تخلیه شکم مرغ داخل کشتارگاه کد شغلی عادی
038158تخلیه شکم مرغ داخل فروشگاه کد شغلی عادی
038159اپراتور ارشد کوره القائی کد شغلی عادی
038160اپراتور پرس صاف کن کد شغلی عادی
038161اپراتور کوره القائی کد شغلی عادی
038162اپراتور عملیات حرارتی کد شغلی عادی
038163تعمیرکار تاسیسات کد شغلی عادی
038164تعمیرکار و سرویسکار خودروکد شغلی عادی
038165تعمیرکار جریان ضعیف کد شغلی عادی
038166جوشکار و آهنگرکد شغلی عادی
038167راننده وسایط نقلیه صنعتی کد شغلی عادی
038168سرویسکار ماشین آلات و تجهیزات کد شغلی عادی
038169فیتر کار و مدل سازکد شغلی عادی
038170قفلساز و شیشه برکد شغلی عادی
038171کاردان ارشد فنی کد شغلی عادی
038172کاردان (مرکز بهداشت)کد شغلی عادی
038173کارشناس ارشد بازرگانی کد شغلی عادی
038174کارشناس کنترل تولیدکد شغلی عادی
038175کارمند آمار و اطلاعات کد شغلی عادی
038176کنترلر (قالب و ابزار)کد شغلی عادی
038177مکانیک ماشین آلات و تجهیزات کد شغلی عادی
038178کارگر مبتدی کد شغلی عادی
038189اپراتور اطاق فرمان نورد سبک کد شغلی عادی
038190اپراتور اطاق فرمان نورد سنگین کد شغلی عادی
038198اپراتور تکمیل کاری کد شغلی عادی
0381AGقالبسازکد ویژه
038200اپراتور جرثقیل ذوب فولاد سازی کد شغلی عادی
038202اپراتور ذوب فولاد سازی کد شغلی عادی
038205اپراتور سیستم آبرسانی کد شغلی عادی
038210اپراتور کوره های عملیات حرارتی کد شغلی عادی
038211اپراتور ماشین ابزارگاید و استند نوردسبککد شغلی عادی
038214اپراتور مخابرات مرکز مخابرات کد شغلی عادی
038215اپراتور و راننده جرثقیل تکمیل کاری کد شغلی عادی
038220اپراتور شیمی تر آزمایشگاه مرکزی کد شغلی عادی
038221اپراتور طیف سنجی آزمایشگاه مرکزی کد شغلی عادی
038222انباردار انبار اسقاطکد شغلی عادی
038223انباردار انبار بیلت نورد سبک کد شغلی عادی
038224انباردار انبار سوخت کد شغلی عادی
038225انباردار انبار نسوزکد شغلی عادی
038226انباردار نگهداری و تعمیرات فولاد سازی کد شغلی عادی
038228برشکار ضایعات فلزی فولاد سازی کد شغلی عادی
038229برنامه ریز آزمایشگاه مرکزی کد شغلی عادی
038230برنامه ریز بازرس فنی کد شغلی عادی
038231برنامه ریز انرژی و تاسیسات کد شغلی عادی
038233برنامه ریز تعمیرات مرکزی کد شغلی عادی
038234برنامه ریز کنترل کیفیت کد شغلی عادی
038236برنامه ریز نت نورد سبک کد شغلی عادی
038237برنامه ریز نت نورد سنگین کد شغلی عادی
038239پزشک عمومی کد شغلی عادی
038241تعمیر کار سی / پی ام فولاد سازی کد شغلی عادی
038243تعمیرکار هیدرولیک نت فولاد سازی کد شغلی عادی
038257تکنسین شمش ریزی و آماده سازی کد شغلی عادی
038258تکنسین قطعات یدکی انرژی و تاسیسات کد شغلی عادی
038260تکنسین سی ام / پی ام فولاد سازی کد شغلی عادی
038263تکنسین آموزش و توسعه منابع انسانی کد شغلی عادی
038264تکنسین آنالیز آب سیستم آبرسانی کد شغلی عادی
038267بنا نسوزکد شغلی عادی
038268بنا نسوز کار 1کد شغلی عادی
038269ذوب چی درجه 1کد شغلی عادی
038270ذوب چی درجه 2کد شغلی عادی
038271کارگر حمل ذوب کد شغلی عادی
038272کارگر مونتاژ و ذوب ریزکد شغلی عادی
038273راننده جرثقیل 1کد شغلی عادی
038274راننده جرثقیل کارگاهی کد شغلی عادی
038275کارگر حمل و نقل کد شغلی عادی
038276ماهیچه گیر اتصالات کد شغلی عادی
038277سوراخ کار و تراشکار اتصالات کد شغلی عادی
038278سرشیفت تکمیل محصول کد شغلی عادی
038279سرشیفت تکمیل محصول لوله ریزی کد شغلی عادی
038280سرشیفت ریخته گری کد شغلی عادی
038281سرکارگر تست کد شغلی عادی
038282سرکارگر نسوز کاری کد شغلی عادی
038283سرکارگر سنگ زنی کد شغلی عادی
038284کارگر شوفاژکد شغلی عادی
038285کارگر تخلیه شوفاژکد شغلی عادی
038286کارگر تکمیل شوفاژکد شغلی عادی
038287جوشکار کوکیل 1کد شغلی عادی
038288جوشکار کوکیل 2کد شغلی عادی
038289کارگر تست کار2کد شغلی عادی
038290سرکارگر ماهیچه لوله کد شغلی عادی
038291کارگر تست کارکد شغلی عادی
038292کارگر توزین لوله کد شغلی عادی
038293کارگر توزین لوله 1کد شغلی عادی
038294کارگر توزین لوله 2کد شغلی عادی
038295کارگر توزین لوله 3کد شغلی عادی
038296جوشکار ترمیمی محصولات 1کد شغلی عادی
038297جوشکار ترمیمی محصولات 2کد شغلی عادی
038298جوشکار ترمیمی محصولات 3کد شغلی عادی
038299کارگر حمل آهن قراضه 1کد شغلی عادی
0382AGکمک قالبسازکد ویژه
038300کارگر ساده تکمیل محصول کد شغلی عادی
038301سنگزن و برشکار 1کد شغلی عادی
038302سنگزن و برشکار 2کد شغلی عادی
038303سنگزن و برشکار 3کد شغلی عادی
038304کارگر شارژ 1کد شغلی عادی
038305کارگر شارژ 2کد شغلی عادی
038306کارگر شارژ 3کد شغلی عادی
038307کارگر پرس فرم 1کد شغلی عادی
038308کارگر پرس فرم 2کد شغلی عادی
038309کارگر پرس فرم 3کد شغلی عادی
038310متصدی پرس فرم کد شغلی عادی
038311کارگر کوره تاب و قیرکد شغلی عادی
038312کارگر کوره تاب 1کد شغلی عادی
038313کارگر کوره تاب 2کد شغلی عادی
038314کارگر کوره تاب 3کد شغلی عادی
038315سرکارگر کوره رنگ قیرکد شغلی عادی
038316کارگر کوره کوب کد شغلی عادی
038317کارگر کوره کوب 1کد شغلی عادی
038318کارگر کوره کوب 2کد شغلی عادی
038319کارگر کمک کوره کوب کد شغلی عادی
038320کارگر ساده (لوله ریزی)کد شغلی عادی
038321کارگر ماهیچه ساز لوله 1کد شغلی عادی
038322کارگر ماهیچه ساز لوله 2کد شغلی عادی
038323کارگر ماهیچه ساز لوله 3کد شغلی عادی
038324اپراتور 0 کوره 50 تنیکد شغلی عادی
038325اپراتور 1 کوره 50 تنیکد شغلی عادی
038326اپراتور 2 کوره 50 تنیکد شغلی عادی
038327سنگزن و آج زن کوکیل 1کد شغلی عادی
038328سنگزن و آج زن کوکیل 2کد شغلی عادی
038329سنگزن و آج زن کوکیل 3کد شغلی عادی
038330لوله ریز 1کد شغلی عادی
038331لوله ریز 2کد شغلی عادی
038332لوله ریز 3کد شغلی عادی
038333متصدی احیا ماسه 1کد شغلی عادی
038334متصدی احیا ماسه 2کد شغلی عادی
038335متصدی احیا ماسه 3کد شغلی عادی
038336کارگر ساده شارژ و اندکسیون کد شغلی عادی
038337کارگر نسوز کار 1کد شغلی عادی
038338کارگر نسوز کار 2کد شغلی عادی
038339کارگر نسوز کار 3کد شغلی عادی
038341کارگر تفکیک قراضه 1کد شغلی عادی
038342کارگر تفکیک قراضه 2کد شغلی عادی
038346متصدی جرثقیل سقفی 1کد شغلی عادی
038347متصدی جرثقیل سقفی 2کد شغلی عادی
038348کارگر ذوب 1کد شغلی عادی
038349متصدی جرثقیل سقفی 3کد شغلی عادی
038350کارگر ذوب 2کد شغلی عادی
038351کارگر ذوب 3کد شغلی عادی
038352تکنسین ذوب 1کد شغلی عادی
038353تکنسین ذوب 2کد شغلی عادی
038354تکنسین ذوب 3کد شغلی عادی
038355کارگر ریخته گری 1کد شغلی عادی
038356کارگر ریخته گری 2کد شغلی عادی
038357کارگر ریخته گری 3کد شغلی عادی
038358تکنسین ریخته گری 1کد شغلی عادی
038359تکنسین ریخته گری 2کد شغلی عادی
038360تکنسین ریخته گری 3کد شغلی عادی
038361تعمیرکار ماشین آلات 1کد شغلی عادی
038362تعمیرکار ماشین آلات 2کد شغلی عادی
038363تعمیرکار ماشین آلات 3کد شغلی عادی
038364تعمیرکار نسوز 1کد شغلی عادی
038365تعمیرکار نسوز 2کد شغلی عادی
038366تعمیرکار نسوز 3کد شغلی عادی
038367تکنسین تعمیرات نسوز 1کد شغلی عادی
038368تکنسین تعمیرات نسوز 2کد شغلی عادی
038369تکنسین تعمیرات نسوز 3کد شغلی عادی
038370تکنسین تعمیرات قالب 1کد شغلی عادی
038371تکنسین تعمیرات قالب 2کد شغلی عادی
038372تکنسین تعمیرات قالب 3کد شغلی عادی
038373راننده ماشین آلات کارگاهی سنگین 1کد شغلی عادی
038374راننده ماشین آلات کارگاهی سنگین 2کد شغلی عادی
038375راننده ماشین آلات کارگاهی سنگین 3کد شغلی عادی
038378تکنسین انبار واردات کد شغلی عادی
038383تکنسین برق بازرسی فنی کد شغلی عادی
038386تکنسین برق و ابزار دقیق نت نورد سبک کد شغلی عادی
038392تکنسین برنامه ریزی تولید نورد سبک کد شغلی عادی
038393تکنسین برنامه ریزی تولید نورد سنگین کد شغلی عادی
038395تکنسین برنامه ریزی تولید فولاد سازی کد شغلی عادی
038396تکنسین برنامه ریزی تولید واحد 90کد شغلی عادی
038398تکنسین تعمیرات آزمایشگاه مرکزی کد شغلی عادی
0383AGقالب گیرپروفیل کد ویژه
038402تکنسین تکنولوژی تولیدکد شغلی عادی
038403تکنسین تولید فولاد سازی کد شغلی عادی
038404تکنسین خرید تجهیزات و قطعات یدکی کد شغلی عادی
038405تکنسین خرید مواد اولیه و نسوزها 1کد شغلی عادی
038407سنگزن ارشد 1 CNCکد شغلی عادی
038408اپراتور ارشد CNCکد شغلی عادی
038409آتش نشان ارشد 1کد شغلی عادی
038410کاردان آتش نشانی 1کد شغلی عادی
038411کاردان ارشد آتش نشانی 1کد شغلی عادی
038412کارشناس ارشد آزمایشگاه شیمی 4کد شغلی عادی
038413کارشناس آزمایشگاه شیمی 5کد شغلی عادی
038414آرمایشگر فنی 5کد شغلی عادی
038415کارشناس ارشد آموزش 1کد شغلی عادی
038416کاردان ارشد اداری 1کد شغلی عادی
038417استادکار ارشد آموزشی کد شغلی عادی
038418کاردان ارشد انبارداری 1کد شغلی عادی
038419کارشناس ارشد انبارداری 1کد شغلی عادی
038420کاردان ارشد بازاریابی و فروش 1کد شغلی عادی
038421برقکار ارشد 1کد شغلی عادی
038422برنامه ریز ارشد کارگاهی تولید 1کد شغلی عادی
038423کارمند ارشد برنامه ریزی کد شغلی عادی
038424کاردان ارشد برنامه ریزی کارگاهی 2کد شغلی عادی
038425کارشناس ارشد بودجه 1کد شغلی عادی
038426کارشناس ارشد بهداشت کار 3کد شغلی عادی
038427کارمند ارشد بیمه کد شغلی عادی
038428کارشناس ارشد بیمه 4کد شغلی عادی
038429کاردان بیمه 5کد شغلی عادی
038430پنجرگیر ارشدکد شغلی عادی
038431کارمند ارشد تحویل و کنترل موجودی کد شغلی عادی
038432کاردان ارشد تحویل و کنترل موجودی 2کد شغلی عادی
038433کاردان ارشد تدارکات 2کد شغلی عادی
038434کارمند ارشد تربیت بدنی کد شغلی عادی
038435کارشناس تربیت بدنی 1کد شغلی عادی
038436کارشناس ارشد تربیت بدنی 3کد شغلی عادی
038437کاردان ترخیص و گمرکات کد شغلی عادی
038438کارمند ارشد ترخیص و گمرکات کد شغلی عادی
038439تست کار ارشد محصول کد شغلی عادی
038440تعمیرکار ارشد الکترونیک کد شغلی عادی
038441تعمیرکار ارشد برق 2کد شغلی عادی
038442اعمیرکار ارشد تاسیسات 2کد شغلی عادی
038443تعمیرکار ارشد سیستم ارتباطی کد شغلی عادی
038444تعمیرکار سیستم ارتباطی 5کد شغلی عادی
038445تعمیرکار ارشد ماشین های اداری کد شغلی عادی
038446تعمیرکار ارشد مکانیک 2کد شغلی عادی
038447کارشناس ارشد تکنولوژی 3کد شغلی عادی
038448تکنسین ارشد تکنولوژی کد شغلی عادی
038449تکنسین ارشد طراحی کد شغلی عادی
038450تمیزکار دستی ارشد 2کد شغلی عادی
038451اپراتور ارشد چاپ و تکثیر 1کد شغلی عادی
038452کاردان ارشد حراست 2کد شغلی عادی
038453کارشناس ارشد حراست 2کد شغلی عادی
038454کارمند ارشد حفاظت فنی و ایمنی کد شغلی عادی
038455کارشناس ارشد خدمات رایانه 2کد شغلی عادی
038456کارشناس ارشد حقوقی 3کد شغلی عادی
038457کاردان ارشد خدمات رایانه 2کد شغلی عادی
038458خطاط ارشدکد شغلی عادی
038459کارشناس ارشد دریافت و تحویل 3کد شغلی عادی
038460کاردان دریافت و تحویل ارشد 2کد شغلی عادی
038461راننده ارشد وسایط نقلیه سنگین کد شغلی عادی
038462راننده ارشد جرثقیل کد شغلی عادی
038463راننده ارشد وسایط نقلیه سبک کد شغلی عادی
038464اپراتور ارشد رایانه و دستگاههای جانبی کد شغلی عادی
038465روداژکار ارشد 1کد شغلی عادی
038466رویه کار ارشد 1کد شغلی عادی
038467زمانسج ارشدکد شغلی عادی
038468سرویسکار ارشد 1کد شغلی عادی
038469کارمند ارشد سفارشات کد شغلی عادی
038470کارشناس ارشد سفارشات 1کد شغلی عادی
038471کاردان ارشد سفارشات 2کد شغلی عادی
038472کارشناس سفارشات 4کد شغلی عادی
038473کاردان سفارشات 4کد شغلی عادی
038474سنگزن ارشد 1کد شغلی عادی
038475اپراتور سیستم ارتباطی کد شغلی عادی
038476اپراتور سیستم صوتی کد شغلی عادی
038477کارگر شستشو 3کد شغلی عادی
038478صافکار ارشد 2کد شغلی عادی
038479صندوقساز ارشدکد شغلی عادی
038480کاردان ارشد فنی 2کد شغلی عادی
038481قالبگیر ارشد ماشین 1کد شغلی عادی
038482قالبگیر ماشین 5کد شغلی عادی
038483کاردان ارشد قراردادهاکد شغلی عادی
038484کارشناس ارشد قراردادها 4کد شغلی عادی
038485کاردان قراردادها 5کد شغلی عادی
038486کانال ساز و شیروانی کوب 5کد شغلی عادی
038487کمک انباردار ارشد 4کد شغلی عادی
038488کارشناس کنترل موجودی کد شغلی عادی
038489کنترلر ارشد فنی ابزارکد شغلی عادی
038490کنترلر فنی ابزار 4کد شغلی عادی
038491کنترلر مکانیک 5کد شغلی عادی
038492گرماکار ارشد 1کد شغلی عادی
038493ماشین شاز ارشدکد شغلی عادی
038494کاردان ارشد مالی 1کد شغلی عادی
038495مامور خرید ارشد 2کد شغلی عادی
038496مترجم ارشد 4کد شغلی عادی
038497مددکار اجتماعی ارشدکد شغلی عادی
038498مدلساز ارشد چوبی 2کد شغلی عادی
038499مکانیک ارشد اتومبیل 2کد شغلی عادی
0384AGرئیس قالبسازی کد ویژه
038500مکانیک ارشد تراکتور 1کد شغلی عادی
038501نقاش ارشد تراکتورکد شغلی عادی
038502نقاش هنری 4کد شغلی عادی
038505تکنسین ریخته گری مداوم فولاد سازی کد شغلی عادی
038507تکنسین شبکه و پشتیبانی نرم افزاری کد شغلی عادی
038508تکنسین عملیات حرارتی آزمایشگاه مرکزیکد شغلی عادی
038511تکنسین قطعات یدکی نورد نورد سبک کد شغلی عادی
038512تکنسین قطعات یدکی نورد سنگین کد شغلی عادی
038516تکنسین متالوژی دفتر فنی فولاد سازی کد شغلی عادی
038517تکنسین متالوگرافی آزمایشگاه مرکزی کد شغلی عادی
038518تکنسین مکانیک سفارشات و کنترل موجودیکد شغلی عادی
038519تکنسین مکانیک بازرسی فنی کد شغلی عادی
038525تکنسین مکانیک و هیدرولیک نت نورد سبککد شغلی عادی
038527تکنسین مهندسی صنایع کد شغلی عادی
038530تکنسین نت مکانیک فولاد سازی کد شغلی عادی
038532تکنسین نت مکانیک و هیدرولیک نورد سبککد شغلی عادی
038534تکنسین نسوزکاری فولاد سازی کد شغلی عادی
038537تکنسین هیدرولیک نت فولاد سازی کد شغلی عادی
038538دبیر کمیسیون معاملات کد شغلی عادی
038539رئیس دفتر فنی فولاد سازی کد شغلی عادی
038541رئیس آزمایشگاه مرکزی کد شغلی عادی
038542رئیس آموزش و توسعه منابع انسانی کد شغلی عادی
038543رئیس اتوماسیون صنعتی کد شغلی عادی
038545رئیس امور قراردادها و خرید خدمات کد شغلی عادی
038547رئیس انرزی و تاسیسات کد شغلی عادی
038548رئیس ایمنی و خدمات آتش نشانی کد شغلی عادی
038549رئیس بخش اتوماسیون طرح و توسعه کد شغلی عادی
038551رئیس بخش تاسیسات طرح و توسعه کد شغلی عادی
038552رئیس بخش ساختمان طرح و توسعه کد شغلی عادی
038553رئیس بخش متالوژی طرح و توسعه کد شغلی عادی
038555رئیس برنامه ریزی تولیدکد شغلی عادی
038556رئیس برنامه ریزی اقتصادی و بودجه کد شغلی عادی
038558رئیس تحقیق و توسعه کد شغلی عادی
038560کارمند ارشد دریافت و تحویل کد شغلی عادی
038561رئیس بازرسی فنی کد شغلی عادی
038563رئیس نگهداری و تعمیرات فولاد سازی کد شغلی عادی
038564رئیس تعمیرات مرکزی کد شغلی عادی
038565رئیس تکنولوزی تولیدکد شغلی عادی
038566رئیس تولید فولاد سازی کد شغلی عادی
038567رئیس تولید نورد سبک کد شغلی عادی
038568رئیس تولید نورد سنگین کد شغلی عادی
038569رئیس خدمات و رفاه کد شغلی عادی
038570رئیس خرید تجهیزات و قطعات یدکی کد شغلی عادی
038571رئیس خرید مواد اولیه و نسوزهاکد شغلی عادی

ورود | ثبت‌نام

لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
آکادمی رشد مالی
جلسه مشاوره آنلاین
ویژه مسائل مالی و مالیاتی
پشتیبانی
دسترسی سریع
این بخش در حال اضافه شدن به سایت آکادمی رشد مالی می‌باشد.