آموزش محاسبه آیتم های لیست حقوق و دستمزد

در این بخش به تمام آموزشهای مربوط به محاسبه آیتم های لیست حقوق و دستمزد مانند محاسبه حقوق, اضافه کاری، مزایای نقدی و انواع آن، عیدی و پاداش، حق ماموریت و… بهمراه نکات دقیق محاسباتی پرداخته ایم.

آموزش محاسبه آیتم های لیست حقوق و دستمزد

در این بخش به تمام آموزشهای مربوط به محاسبه آیتم های لیست حقوق و دستمزد مانند محاسبه حقوق, اضافه کاری، مزایای نقدی و انواع آن، عیدی و پاداش، حق ماموریت و… بهمراه نکات دقیق محاسباتی پرداخته ایم.

آموزش محاسبه آیتم های لیست حقوق و دستمزد

در این بخش به تمام آموزشهای مربوط به محاسبه آیتم های لیست حقوق و دستمزد مانند محاسبه حقوق, اضافه کاری، مزایای نقدی و انواع آن، عیدی و پاداش، حق ماموریت و… بهمراه نکات دقیق محاسباتی پرداخته ایم.

آموزش محاسبات مربوط به حقوق و دستمزد

محاسبه حقوق پایه

هر ساله حقوق پایه به صورت روزانه و ماهانه (برای ماه ۳۰ روزه) از طرف شورای عالی کار اعلام می گردد. برای روزهای ۳۱ روزه حقوق پایه روزانه در ۳۱ ضرب می گردد یا حقوق ماهانه بر ۳۰ تقسیم و حاصل آن در ۳۱ ضرب می شود. برای ماه های ۲۹ روزه نیز به همین شکل عمل می گردد.

آموزش محاسبه آیتم های لیست حقوق و دستمزد آموزش حسابداری حقوق و دستمزد آکادمی رشد مالی

محاسبه اضافه کاری

مبلغ ساعات اضافه کاری معادل ۴۰ درصد اضافه بر نرخ مزد عادی می باشد. لذا برای محاسبه، ابتدا مبلغ حقوق ماهانه بر ۳۰ تقسیم می شود تا حقوق روزانه عادی محاسبه شود و سپس حقوق روزانه عادی بر ۷.۳۳ تقسیم می شود تا مبلغ هر ساعت کار عادی محاسبه گردد

(می توان از همان ابتدا مبلغ حقوق ماهانه را بر حاصل ضرب ۷.۳۳ و ۳۰ یعنی عدد ۲۲۰ تقسیم نمود تا مبلغ هر ساعت کار عادی محاسبه شود). سپس عدد حاصل در ۱.۴ ضرب می شود تا مبلغ هر ساعت اضافه کاری محاسبه گردد)

منظور از عدد ۱، ساعت کار عادی است و منظور از ۰.۴ ، اضافه کارکرد عادی است که به کارکرد ساعتی عادی اضافه می گردد و جمعا ساعت کار اضافه کاری به صورت ۱.۴ محاسبه خواهد شد. (در انتها عدد هر ساعت اضافه کاری در ساعات اضافه کاری ضرب می شود تا مبلغ کل اضافه کاری بدست آید).

نکته: با حداقل حقوق پایه ماهانه، مبلغ هر ساعت کار عادی و کار اضافه کاری به صورت زیر محاسبه می گردند:

مبلغ هر ساعت کار عادی = ۸۶،۸۷۵ = (۱۹،۱۱۲،۷۰۰/۲۲۰)

مبلغ هر ساعت اضافه کاری = ۱۲۱،۶۲۶ = ۱.۴ * (۱۹،۱۱۲،۷۰۰/۲۲۰)

مزایای مستمر و غیر مستمر

با مزایایی که هر ماه به صورت تکراری و به صورت ثابت در محاسبات حقوق آورده می شوند مزایای مستمر و آن دسته از مزایایی که به صورت غیر مستمر و غیر تکراری هستند و در برخی از ماه ها وجود دارند و در بعضی دیگر وجود ندارند، مزایای غیر مستمر خواهند بود. از مزایای مستمر می توان به حق مسکن و حق خوار و بار اشاره نمود.

حق مسکن و حق خواربار

این مبالغ به صورت مزایای مستمر هر ماه در حقوق هستند. در هر سال این مبالغ توسط شورای عالی کار اعلام می گردد. برای سال ۹۹ این مبالغ به ترتیب ۳،۰۰۰،۰۰۰ ریال و ۴،۰۰۰،۰۰۰ ریال است.

محاسبه حق اولاد

کارگران در صورت داشتن شرایط زیر مشمول پرداخت حق اولاد می باشند:

نکته : مبلغ حق اولاد برای هر فرزند ۳ برابر دستمزد روزانه یا به عبارتی یک دهم حقوق ماهانه می باشد.

نکته ۱: برخی از کارفرمایان به طور ماهانه مبلغی را به عنوان حق همسر به دلخواه پرداخت می کنند که این مورد غیر از حق اولاد مورد نظر قانون کار است. حق اولاد در این بخش به محض تولد فرزند و ارائه گواهی ولادت به کارگزینی اداره مطبوع، قابل پرداخت است.

عائله مندی در صورت داشتن بیش از یک همسر دائمی، فقط به یک همسر دائمی تعلق می گیرد. در صورت فوت همسر یا طلاق وی، پرداخت عائله مندی قطع نمی گردد.

مبلغ حق اولاد یک فرزند سال ۹۹ = ۱،۹۱۱،۲۷۰ = (۱*۳*۶۳۷،۰۹۰

مبلغ حق اولاد دو فرزند سال ۹۹ = ۳،۸۲۲،۵۴۰ = (۲*۳*۶۳۷،۰۹۰)

نکته ۲: به زنان شاغل با داشتن یکی از شرایط زیر حق عائله مندی تعلق می گیرد (دائمی بودن ازدواج ضروری است): عدم توانایی انجام کار شوهر طبق گواهی کمیسیون پزشکی و یا فوت شوهر.

نکته ۳: بهترین حالت برای ثبت سند حقوق، ثبت به صورت یک سند جداگانه است. به عبارتی هیچ رویداد مالی دیگری در سند حقوق ماهانه ثبت نگردد.

محاسبه جمعه کاری

کارگرانی که به هر عنوان روزهای جمعه کار می کنند در مقابل عدم استفاده از تعطیلی روز جمعه ۴۰ درصد اضافه بر مزد دریافت می کنند (مانند نرخ اضافه کاری).

انجام کار در سایر روزهای تعطیل رسمی نیز مشمول ۴۰ درصد فوق العاده اضافه کاری خواهد بود. هر تعداد ساعت کارکرد بالاتر از ساعت مقرر قانون کار، اضافه کاری جمعه کاری محاسبه خواهد شد.

کارگران کارمزد نیز برای روزهای جمعه تعطیلات رسمی و مرخصی های خود، استحقاق دریافت مزد دارند و ماخذ محاسبه، میانگین کارمزد آنها در روزهای کارکرد آخرین ماه کار آنهاست. مبلغ پرداختی در هر حال نباید کمتر از حداقل مزد قانونی باشد.

نکته : بر اساس قوانین وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، کار در روز تعطیل رسمی از همان اول به عنوان اضافه کار تلقی می شود و کارفرما باید یک روز را به عنوان روز تعطیلی اعلام نماید زیرا کار در این روز حتی با توافق طرفین بر خلاف مقررات و ممنوعیت خواهد داشت.

محاسبه شبکاری و نوبت کاری

برای هر ساعت کار در شب به غیر از کارگران نوبتی (نوبت کارشان در صبح یا عصر یا شب است) ۳۵% اضافه بر مزد ساعت کار عادی تعلق می گیرد و اما طبق قانون، کارگران نوبت کاری اگر نوبت کارشان در صبح و عصر واقع شود ۱۰% اضافه تر و چنانکه نوبت کارشان در صبح و عصر و شب قرار گیرد ۱۵% اضافه تر و در صورتی که نوبت کار در صبح یا شب و یا عصر و شب باشد ۲۲.۵% اضافه بر دستمزد عادی به عنوان فوق العاده نوبت کاری دریافت خواهد کرد.

محاسبه عیدی

پاداش سالانه که کارفرما مکلف است به نسبت یکسال کارکرد، معادل ۶۰ روز پرداخت نماید. مبنای پرداخت یک ماه حقوق طبق قوانین اداره کار است.

(میزان عیدی معادل ۶۰ روز آخرین حقوق پایه به شرطی که از ۹۰ روز حداقل حقوق بیشتر نباشد.) به عبارتی دیگر برای سال ۹۹، حداقل و حداکثر عیدی به ترتیب ۳۸،۲۲۵،۴۰۰ و ۵۷،۳۳۸،۱۰۰ ریال است.

محاسبه سنوات

پشتوانه مالی که اداره کار برای پایان سال کار کارگران منظور نموده است و مبنای محاسبه آن معادل یک ماه حقوق قانون کار در پایان هر سال است.

حق سنوات سالانه برای سال ۹۹ به مبلغ ۱۹،۱۱۲،۷۰۰ ریال خواهد بود که قابل تقسیم به روز نیز هست.

محاسبه حق ماموریت (فوق العاده ماموریت)

روش محاسبه فوق العاده ماموریت در بخش خصوصی به صورت زیر است:

(۳۰/حقوق مبنای ماهانه) روزهای ماموریت فوق العاده ماموریت مشمول کسر بیمه و مالیات نیست.

مرتضی ایمانی مدیر آکادمی رشد مالی و مدرس حسابداری و مالیات morteza imani
مرتضی ایمانی
مدرس: مرتضی ایمانی
Morteza Imani

مرتضی ایمانی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری و مدیر آکادمی رشد مالی . از سال ۱۳۸۹ تمرکز خود را بر روی مباحث مالی و مالیاتی و به ویژه آموزش حسابداری قرار داده و پس از کسب تجربه و دانش ارزشمند تصمیم گرفتم تا ثمره آن را با دیگران به اشتراک بگذارم.

تجربه من در راه اندازی و ارائه آموزش‌های در مجموعه هایی چون مؤدی‌نت ، مدیران صنعت و همچنین مشاوره آموزش در شرکتهای و صنایع مختلف به من آموخته است که هرچه بیشتر دانش خود را عرضه کنی اشتیاق بالاتری برای یادگیری خواهی داشت.

دوره آموزش لیست حقوق و دستمزد دارایی

در این کارگاه آموزشی شما به تک تک پارامترهای لیست حقوق و دستمزد ، نحوه محاسبه و مواد قانونی مربوطه مسلط خواهید شد و با استفاده از آموخته های خود در خلال دوره جامعترین فایل اکسل محاسبات لیست حقوق و دستمزد را تهیه نموده و در نهایت خورجی های مورد نیاز نرم افزار مالیات حقوق و دستمزد و تامین اجتماعی را تهیه و در سامانه های مربوطه بارگذاری می نمایید. (این دوره شامل ۲.۵ ساعت آموزش ویدئویی به همراه فایلهای بروزرسانی اکسل محاسبات است)

پرسش و پاسخ

نظرات و هر سوالی که در مورد این بخش دارید با ما درمیان بگذارید و پاسخ خود را دریافت کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیاز شما به این محتوا
Loading...
پشتیبانی آکادمی رشد مالی
مبینا سعادت

سلام، مبینا سعادت هستم.

به شما کمک می‌کنم که متناسب با تجربه و نیاز خود کارگاه مناسب را انتخاب کنید.

خوشحال میشم که در واتس اپ پاسخگوی شما باشم.

0936-0881886