آرشیو مقالات آموزش حسابداری

۱۳ / خرداد / ۱۳۹۹
چطور از حسابداری درآمد عالی کسب کنیم؟ دراین پادکست روش کسب درآمد بالا از حسابداری و روش پیشرفت مالی در این حوزه رو خواهیم آموخت
۱۸ / خرداد / ۱۳۹۹
در این مقاله با اصول حسابداری شامل اصل افشا، اصل بهای تمام شده، اصل تحقق درآمد، اصل تطابق با استفاده از مثال آشنا خواهیم شد.
۲۴ / خرداد / ۱۳۹۹
در این مقاله با معادله اساسی و کاربرد این معادله و اقلام با آن شامل دارایی ها ، بدهی و سرمایه آشنا خواهیم شد
۳۰ / خرداد / ۱۳۹۹
در این مقاله با روند یادگیری حسابداری و پروسه شناسایی حسابها و ماهیت آنها، تصویرسازی رویدادهای مالی، ثبت حسابداری و… آشنا خواهید شد
۰۴ / تیر / ۱۳۹۹
شناسایی ماهیت بدهکار و ماهیت بستانکار حسابها در ثبت رویداد مالی و حسابداری بسیار حائز اهمیت است که در این مقاله مورد بررسی قرار میدهیم
۰۵ / تیر / ۱۳۹۹
در این مقاله با حسابداری دوطرفه و یا همان حسابداری دوطرفه و چگونگی پیدایش آن و تغییر روش از حسابداری سیاق با این نوع حسابداری بحث خواهد شد.
۰۶ / تیر / ۱۳۹۹
در این مقاله با اجزای معادله اساسی حسابداری و جایگاه آن در ترازنامه حسابداری و دسته بندی و همچنین حسابهای اصلی آن به تفصیل بحث خواهد شد.
۰۸ / تیر / ۱۳۹۹
تصویرسازی رویداد مالی یکی از مراحل حسابداری است که بعد از تجزیه و تحلیل رویداد مالی انجام میشود و در آن حسابهای درگیر و ماهیتشان بررسی میشود
۰۹ / تیر / ۱۳۹۹
در این مقاله به کلیه جزئیات در خصوص انعکاس رویدادهای مالی در حسابداری مالیاتی و موضوع ثبت بهنگام و صحیح اسناد حسابداری می پردازیم
۰۳ / آذر / ۱۳۹۹
ترازنامه یا بیلان تنها یکی از گزارشات مهم حسابداری است که وضعیت مالی موسسه را در یک دوره زمانی معین نشان میدهد.
۰۹ / آذر / ۱۳۹۹
حساب هزینه و درآمد در حسابداری بر مبنای نقدی و تعهدی شناسایی می گردد و در سیستم حسابداری مبنای تعهدی ملاک عمل قرار میگیرد.
۱۰ / آذر / ۱۳۹۹
درآمد علمیاتی و غیر عملیاتی ونیز تقسیم بندی عایدی های شرکت و نحوه حسابداری و گزارش آنها در صورت های مالی مورد بررسی قرار میگیرد.
۱۰ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله با حساب تخفیفات و برگشت از فروش که کاهنده حساب فروش می باشد آشنا خواهید شد و با طرز عملکرد حسابداری آن آشنا خواهید شد
۱۰ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله با حساب هزینه و نحوه محاسبه و احتساب هزینه حمل کالای فروش رفته و پروسه حسابداری مربوط به حساب هزینه ها را آموزش می بینید
۱۰ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله با حسابداری خرید و برگشت از خرید و تخفیفات خرید آشنا خواهید شد و کلیه شرایط در ثبت رویدادهای مربوطه را بررسی خواهیم کرد
۱۰ / آذر / ۱۳۹۹
در این آموزش به انواع دارایی های جاری و غیر جاری و تقسیم بندی آنها به کوتاه مدت و بلند مدت و زیر حسابهای مربوطه آشنا میشویم
۱۰ / آذر / ۱۳۹۹
دراین مقاله با حساب وجوه نقد و حساب تنخواه گران و نحوه دریافت استعلام بهاء در خرید های مربوط به تنخواه گردانی و خریدهای عمده آشنا خواهیم شد.
۱۰ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله با حسابداری حساب های سرمایه گذاری و سپرده گذاری به صورت کوتاه مدت و بلند مدت در قالب دارایی ها آشنا خواهید شد.
۱۰ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله با حسابداری حسابها و اسناد دریافتنی تجاری و غیر تجاری و طبقه بندی آن در ترازنامه آشنا خواهید شد
۱۰ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله شما با حسابهای موجودی مواد و کالا و سفارشات و پیش پرداخت ها و همچنین با حسابداری آنها آشنا خواهید شد
۱۰ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله آموزشی با دارایی های ثابت مشهود و نامشهود و نحوه حسابداری و جایگاه دارایی ها در صورت های مالی (ترازنامه) آشنا خواهید شد
۱۰ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله با حساب سایر دارایی های بلند مدت و ودایع آشنا خواهید شد و آموزش حسابداری هر مربوط به این دارایی ها را ارائه میدهیم
۱۱ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله با قسمت بدهی ترازنامه و حساب بدهی های جاری و حسابها و اسناد پرداختنی کوتاه مدت آشنا خواهید شد.
۱۱ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله با حسابداری بدهی های مربوط به کارکنان شامل حقوق پرداختنی، ذخیره مرخصی استحقاقی، ذخیره پاداش کارکنان و… آشنا می شوید.
۱۱ / آذر / ۱۳۹۹
در این آموزش حسابداری با حساب مربوط پیش دریافت ها و مالیات پرداختنیو نیز با عملیات حسابداری آشنا خواهید شد.
۱۱ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله با سایر بدهی های کوتاه مدت مانند جاری شرکاء ، سود سهام پرداختنی و تسهیلات مالی دریافتی (پرداختنی) آشنا خواهید شد.
۱۱ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله آموزشی با حسابداری بدهی های غیر جاری و اقسام آن ، ذخیره مزایای پایان خدمت و تسهیلات بلند مدت آشنا خواهید شد
۱۱ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله با حسابهای حقوق صاحبان سرمایه( سرمایه ) ، اندوخته ها ،سود و زیان انباشته و مازاد تجدید ارزیابی آشنا خواهید شد.
۱۳ / آذر / ۱۳۹۹
انواع شرکت سهامی، با مسئولیت محدود، تضامنى، مختلط غیر سهامى، شركت مختلط سهامى، شركت نسبى، شركت تعاونى تولید و مصرف در قانون تجارت آشنا شوید
۱۷ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله با سند حسابداری و دفاتر قانونی شامل دفتر روزنامه، دفتر کل، دفتر کپیه، دفتر دارایی، دفتر مشاغل و … آشنا خواهید شد.
۲۳ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله به کدینگ حسابداری و ساختار صحیح طبقه بندی حسابهای به صورت گروه حساب ، حساب کل و معین و تفضیلی خواهیم پرداخت
۲۳ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله با کدینگ حسابداری و استفاده از حساب تفصیلی درختی و هم چنین حساب تفصیلی شناور جهت زیر سطح قرارگیری چند حساب معین آشنا خواهید شد.
۲۳ / آذر / ۱۳۹۹
در این آموزش کدینگ حسابداری دارایی های جاری و غیر جاری و طبقه بندی حسابهای مربوطه طبق کدینگ استاندارد و فایل قابل دانلود کدینگ را دریافت کنید
۲۶ / آذر / ۱۳۹۹
در این آموزش کدینگ حسابداری بدهی های جاری و غیر جاری و طبقه بندی حسابهای مربوطه طبق کدینگ استاندارد و فایل قابل دانلود کدینگ را دریافت کنید
۲۶ / آذر / ۱۳۹۹
در این آموزش کدینگ حسابداری سرمایه و درآمدها و طبقه بندی حسابهای مربوطه طبق کدینگ استاندارد و فایل قابل دانلود کدینگ را دریافت کنید
۲۶ / آذر / ۱۳۹۹
در این آموزش کدینگ حسابداری بهای تمام شده و هزینه ها و طبقه بندی حسابهای مربوطه طبق کدینگ استاندارد و فایل قابل دانلود کدینگ را دریافت کنید
۲۶ / آذر / ۱۳۹۹
در این آموزش کدینگ حسابداری حسابهای انتظامی و طبقه بندی حسابهای مربوطه طبق کدینگ استاندارد و فایل قابل دانلود کدینگ را دریافت کنید
۲۸ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله با روش های کنترل حساب در حسابداری و با تمرکز بر روی صورتهای مالی و روش تهیه صورت مغایرت بانکی آشنا خواهید شد.
۲۸ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله با حساب تنخواه گردان و انواع آن و روش رسیدگی و کنترل حساب تنخواه به بررسی اسناد تنخواه گردان ها آشنا خواهید شد
۲۸ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله با روش های کنترل صندوق و اضافه و یا کسر صندوق و همچینی با ثبت های مرتبط با اضافه و کسور صندوق آشنا خواهیم شد.
۲۸ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله با انواع روش کنترل موجودی کالا و نیز توضیح مفصل در خصوص روش ادواری و دائمی موجودی کالا خواهیم پرداخت.
۲۹ / آذر / ۱۳۹۹
در این مقاله با کنترل حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی و ثبت های حسابداری اصلاحی مربوط به حسابها و اسناد دریافتنی آشنا خواهید شد
۱۱ / دی / ۱۳۹۹
در این مقاله با مزیت ها و ضروتهای استفاده از نرم افزار حسابداری و دلایل استفاده از نرم افزار حسابداری در پروسه مالی شرکت ها آشنا خواهید شد.
۱۱ / دی / ۱۳۹۹
در این مقاله به ویژگی های یک نرم افزاز حسابداری خوب از جمله گزارشگیری و تحلیل، سادگی در استفاده، سرعت، پشتیبانی، امنیت و … خواهیم پرداخت
۱۱ / دی / ۱۳۹۹
انواع چرخه های حسابداری در شرکتها شامل: چرخه خرید،چرخه فروش و وصول مطالبات، چرخه تولید، چرخه تامین مالی در نرم افزار حسابداری بهتر بشناسید
۱۱ / دی / ۱۳۹۹
در این مقاله با انواع ماژول ها و سیستم های مدیریت منابع در نرم افزارهای حسابداری و طریقه ارتباط آنها در فرآیند کار حسابداری آشنا خواهید شد
۱۲ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش به مفاهیم نرم افزار یکپارچه حسابداری و پارمتریک بودن، انواع نرم افزارهای حسابداری تحت وب و شبکه و مراحل پیاده سازی می پردازیم
۱۵ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش با کلیه تعاریف و مفاهیم حقوق و دستمزد، قرارداد کار و آموزش حسابداری حقوق و دستمزد آشنا خواهید شد
۱۵ / دی / ۱۳۹۹
در این بخش می توانید آموزش محاسبه آیتم های لیست حقوق و دستمزد از محاسبه حقوق پایه تا محاسبه ایام مرخصی و عیدی و پاداش و تسویه را فرا بگیرید
۱۵ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش با کلیه کسورات لیست حقوق دستمزد به صورت توافقی و قانونی و روال حسابداری آن و در آخر با بیمه بیکاری و شرایط آن آشنا خواهید شد
۱۵ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش با محاسبه مالیات حقوق و دستمزد و معافیت های مربوطه در ماده 137 قانون مالیات های مستقیم نیز نحوه حسابداری آن آشنا خواهید شد
۱۶ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش با روشهای محاسبه بهای تمام شده کالای فروش رفته و پروسه موجودی کالا و بهایابی موجودی مواد و کالا آشنا خواهید شد.
۱۶ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش با سیستم دائمی و ادواری موجودی مواد و کالا در حسابداری و نیز با نکات مهم و مقایسه این دو روش با یکدیگر آشنا خواهید شد
۱۷ / دی / ۱۳۹۹
در این بخش به آموزش روش هاى ارزیابى موجودى کالا میانگین، شناسایى ویژه، فایفو ، لایفو ، نایفو و هایفو همراه با مثال جامع خواهیم پرداخت
۱۷ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش با انواع انبار و انبارداری موجودی کالا و مواد و اسناد انبارداری جهت انبارگردانی و حسابداری موجودی کالا و مواد آشنا خواهید شد
۱۷ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش به کدگذاری موجودی و پروسه انبارگردانی موجودی مواد و کالا و شرح کامل دستور العمل انبارگردانی و شرح وظایف مسئولین می پردازیم
۱۹ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش با حسابداری ضایعات و انواع ضایعات و نیز تفاوت آنها با زائدات و کالاهای معیوب تولیدی در ثبت های حسابداری آشنا خواهید شد
۱۹ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش به: آموزش حسابداری کالای بین راهی به انواع کالای بین راهی تقسیمات آن به فوب ، سی اند اف ، سیف و تحویل درب کارخانه می پردازیم
۱۹ / دی / ۱۳۹۹
در آموزش حسابداری کالای امانی و حق العمل فروش کالای امانی به کلیه پروسه ثبت حسابداری کالای امانی و کمیسیون فروش می پردازیم
۱۹ / دی / ۱۳۹۹
در آموزش حسابداری وام و تسهیلات بانکی بلند مدت و انواع آن شامل وام جعاله ، اقساطی و وام خرید دین و ثبت های مربوطه و تاخیر پرداخت می پردازیم
۲۰ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش به حسابداری دارایی های ثابت مشهود و انواع آن از لحاظ استهلاک پذیری مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد
۲۰ / دی / ۱۳۹۹
در آموزش بهای تمام شده انواع دارایی های مشهود و حسابداری دارایی در جریان ساخت و خرید دارایی ثابت و ثبت های حسابداری آنها آشنا خواهید شد
۲۰ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش حسابداری به استهلاک دارایی ها و انواع آن و نیز روش محاسبه استهلاک و ارزش اسقاط دارایی های ثابت می پردازیم
۲۰ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش حسابداری، محاسبه عمر مفید و اقتصادی دارایی ها، ثبت حسابداری استهلاک و ارزش دفتری دارایی ها و اثر آن درصورتهای مالی را بیاموزید
۲۰ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش با روش های مختلف محاسبه استهلاک شامل: خط مستقیم، تعداد ساعت کارکرد، میزان تولید، مجموع سنوات و مانده نزولی آشنا خواهید شد
۲۰ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش قصد مقایسه روشهای محاسبه استهلاک دارایی با یکدیگر را داریم و نیز با روش استهلاک مجموع سنوات و مستقیم به سال آشنا خوهیم شد
۲۰ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش به اکسل محاسبه استهلاک و مواد قانون مالیاتهای مستقیم در خصوص استهلاک پرداخته و در اکسل پیاده سازی خواهیم کرد.
۲۰ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش حسابداری مازاد تجدید ارزیابی و طریقه پیاده سازی آن و فروش یا معاوضه دارایی که در شرکتهایی من جمله سهامی مطرح هست می پردازیم
۲۰ / دی / ۱۳۹۹
در این آموزش با اموال از دید حسابداری، وظایف جمعدار اموال و نیز رصد اموال شرکت توسط برچسب اموال و نظارت بر آنها در حسابداری آشنا خواهیم شد
۱۰ / اسفند / ۱۳۹۹
در این بخش به آموزش انواع دارایی‌های ثابت نامشهود، روشهای شناخت و اندازگیری این دارایی‌ها و نکات و استانداردها مربوط به دارایی های نامشهود و در نهایت روش تحصیل آنها میپردازیم
۱۱ / اسفند / ۱۳۹۹
در این بخش از مجموعه آموزش‌های دارایی‌های ثابت نامشهود به آموزش جامع سرقفلی ، روشهای ارزش گذاری سرفقلی ، انواع سرقفلی مانند حق امتیاز، فرانشیز، حق نشر، علائم تجاری،برند و مارک تجاری، هزینه تاسیس و … می‌پردازیم.
۱۱ / اسفند / ۱۳۹۹
در این بخش از مجموعه آموزش‌های دارایی‌های ثابت نامشهود به آموزش محاسبه عمر مفید دارایی‌های نامشهود ، استهلاک این دارایی‌ها و نیز ثبت حسابداری استهلاک و نهایتا نکاتی در خصوص تجدید ارزیابی و معاوضه دارایی‌ها مطرح خواهیم نمود.
۲۶ / اسفند / ۱۳۹۹
در این آموزش به تعریف و کاربر مراکز هزینه و روش ساخت و پیاده سازی کدینگ حسابهای مربوطه در حسابداری مراکز هزینه می پردازیم.
۲۶ / اسفند / ۱۳۹۹
در این آموزش به تعریف حسابداری بهای تمام شده و اجزای تشکیل دهنده و ارتباط آن با حسابداری مالی و روش های شناسایی آن می پردازیم.
۲۶ / اسفند / ۱۳۹۹
در این آموزش به طبقه بندی هزینه های در حسابداری بهای تمام شده به ویژه مستقیم ، غیر مستقیم و نیز هزینه های ثابت و متغیر می پردازیم.
۲۶ / اسفند / ۱۳۹۹
در این آموزش سیستم حسابداری بهای تمام شده شامل هزینه یابی ، هزینه یابی سفارش کار ، هزینه یابی مرحله ای و روش های محاسباتی آن را شرح خواهیم داد.
۲۷ / اسفند / ۱۳۹۹
در این آموزش به اینکه تنخواه گردان چیست و چه تفاوتی با صندوق دارد، انواع آن و دستور العمل ایجاد تنخواه گردان چیست، خواهیم پرداخت.
۲۷ / اسفند / ۱۳۹۹
در این آموزش فرآیند ایجاد یک رویه ثابت حسابداری جهت کنترل وجوه ورودی و مخارج خرد توسط تنخواه گردان را بررسی خواهیم کرد.
۲۷ / اسفند / ۱۳۹۹
در این آموزش به مکانیزم حسابداری تنخواه گردان با نحوه استعلام بهاء شرکتها آشنا شده و سپس کلیه ثبت های مربوط به تنخواه گردان را خواهیم پرداخت
۲۷ / اسفند / ۱۳۹۹
در این آموزش با انواع روشهای حمل، مفهموم اعتبارات اسنادی و عناصر تشکیل دهنده، مزایا و مخاطرات استفاده از اعتبارات و انواع آن آشنا خواهیم شد.
۲۷ / اسفند / ۱۳۹۹
در این آموزش با کل پروسه خرید خارجی از درخواست خرید، منبع یابی تا پروسه بانکی و عملیات حمل و ترخیص گمرک آشنا خواهید شد.
۲۷ / اسفند / ۱۳۹۹
در این آموزش با اصطلاحات واردات کالا همچون کوتاژ، دموراژ، یوزانس، فایناس، ریفاینانس و نیز تسعیر ارز آشنا خواهید شد
۲۷ / اسفند / ۱۳۹۹
در این آموزش با کلیه ثبتهای حسابداری مربوط به اعتبارات اسنادی و واردات کالا از زمان ثبت سفارش تا زمان ترخیص آشنا خواهید شد.
۲۹ / اسفند / ۱۳۹۹
در این آموزش با اسناد و مدارکی که مورد قبول دارایی هست و ویژگیهای مورد نیاز جهت تایید اسناد مربوط به هزینه دارایی آشنا خواهید شد.
۲۹ / اسفند / ۱۳۹۹
در این آموزش به حسابداری مدارک ناقص و روش ازتفاده از مدارک مثبته و اطلاعات مالی ناقص در پیاده سازی سیستم حسابداری می پردازیم.

مقالات طبقه بندی شده آموزش حسابداری

مجموعه مقالات آموزش حسابداری (صفر تا صد آموزش حسابداری)

به آرشیو مقالات آموزش صفر تا صد حسابداری خوش آمدید ؛ مقالات این بخش شامل مطالب مرتبط با آموزش حسابداری است. در اینجا، از نقطه شروع تا پایان، مفاهیم مهم حسابداری را پوشش می‌دهیم. این مقالات شامل موارد زیر می‌شوند:

  1. تعاریف حساب‌ها و ثبتهای روتین حسابداری: شامل کلیه موارد مورد نیاز برای درک درست از تعاریف حسابها در رویه های حسابداری و نحوه عملکرد حسابدار در مواجهه با رویدادهای مختلف مالی شرح داده خواهد شد.

  2. کدینگ حسابداری: کدینگ حسابداری عملیاتی است که به نظم دادن به رویدادهای مالی کمک می‌کند. در این بخش، روش‌های مختلف کدینگ حساب‌ها و دسته‌بندی آن‌ها را می‌آموزید.

  3. شناسایی و ثبت‌های حسابداری: از ثبت رویدادهای مالی تا تهیه ترازنامه‌های آزمایشی، و صورتهای مالی مختلف که تهیه آن بر عهده کادر مالی است را شرح خواهیم داد.

  4. بستن حساب‌ها و مالیات: مراحل بستن حساب‌ها و ثبت‌های مربوط به مالیات در اینجا توضیح داده شده‌اند.

با مطالعه این مقالات، مهارت‌های حسابداری خود را بهبود دهید و آماده ورود به بازار کار مالی و حسابداری شوید ضمنا برای دسترسی به دوره های آموزش میتوانید از طریق دکه های زیر اقدام کنید.

منابع تکمیلی آموزش مالی و مالیاتی

گنجینه فوق العاده ارزشمند از آموزشها و دسترسی های رایگان

ورود | ثبت‌نام

لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
آکادمی رشد مالی
جلسه مشاوره آنلاین
ویژه مسائل مالی و مالیاتی
پشتیبانی
دسترسی سریع
این بخش در حال اضافه شدن به سایت آکادمی رشد مالی می‌باشد.