آموزش حسابداری مازاد تجدید ارزیابی و فروش یا معاوضه دارایی

در این آموزش با حسابداری مازاد تجدید ارزیابی در دارایی‌های مشهود و استاندارد حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی و نیز با ویژگی‌ها و وظایف ارزیاب و طریقه انجام ارزیابی دارایی‌ها آشنا خواهید شد.

آموزش حسابداری مازاد تجدید ارزیابی و فروش یا معاوضه دارایی

در این آموزش با حسابداری مازاد تجدید ارزیابی در دارایی‌های مشهود و استاندارد حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی و نیز با ویژگی‌ها و وظایف ارزیاب و طریقه انجام ارزیابی دارایی‌ها آشنا خواهید شد.

آموزش حسابداری مازاد تجدید ارزیابی و فروش یا معاوضه دارایی

در این آموزش با حسابداری مازاد تجدید ارزیابی در دارایی‌های مشهود و استاندارد حسابداری مربوط به تجدید ارزیابی و نیز با ویژگی‌ها و وظایف ارزیاب و طریقه انجام ارزیابی دارایی‌ها آشنا خواهید شد.

مازاد تجدید ارزیابى چیست و چطور محاسبه می‌گردد؟

پس از شناخت دارایی ثابت مشهود، چنانچه ارزش منصفانه آن به گونه اى اتکاپذیر قابل انداز ه گیرى باشد، به عبارت دیگر در صورتی که ارزش دفترى دارایی که در ترازنامه منعکس شده است (مابه التفاوت بهاى تمام شده دارایی و استهلاک انباشته آن)، از ارزش روز دارایی در بازار متفاوت باشد (بیشتر باشد یا کمتر باشد)، باید آن را به مبلغ تجدید ارزیابی یعنی ارزش منصفانه در تاریخ تجدید ارزیابی پس از کسر استهلاک انباشته و کاهش ارزش انباشته بعد از تجدید ارزیابی، ارائه کرد.

آموزش حسابداری مازاد تجدید ارزیابی و فروش یا معاوضه دارایی آموزش حسابداری آکادمی رشد مالی

تجدید ارزیابی باید در فواصل زمانی منظم انجام شود تا اطمینان حاصل گردد مبلغ دفترى دارایی تفاوت با اهمیتی با ارزش منصفانه آن در تاریخ ترازنامه ندارد. پس از انجام تجدید ارزیابی، استهلاک انباشته قبلی حذف و مبلغ تجدید ارزیابی، از هر نظر جایگزین ناخالص مبلغ دفترى قبلی آن دارایی خواهد شد. ارزش منصفانه داراییهاى ثابت مشهود معمولاً براساس ارزش بازار آنها تعیین می گردد. این ارزش براساس شواهد بازار و توسط ارزیابان با صلاحیت حرفه اى تعیین می شود .

در مورد زمین و ساختمان ارزش بازار دارایی با توجه به کاربرد فعلی آن تعیین می شود ؛ به شرط اینکه دارایی در همان رشته فعالیت یا رشته فعالیت مشابه به طور مستمر مورد استفاده قرار گیرد. تناوب تجدید ارزیابی به تغییرات ارزش منصفانه دارایی هاى تجدید ارزیابی شده بستگی دارد .چنانچه ارزش منصفانه دارایی هاى تجدید ارزیابی شده، تفاوت با اهمیتی با مبلغ دفترى آن داشته باشد، تجدید ارزیابی بعدى ضرورت دارد. به موجب استاندارد ۱۱، در شرایط کنونی این تفاوت معمولاً در دوره تناوب ۳ یا ۵ ساله ایجاد می شود.

هرگاه یک قلم از دارایی هاى ثابت مشهود تجدید ارزیابی شود ، تجدید ارزیابی تمام اقلام طبقه اى که دارایی مزبور به آن تعلق دارد، الزامی است. یک طبقه دارایی ثابت مشهود، به گروهی از دارایی هاى با ماهیت و کاربرد مشابه در عملیات واحد تجارى اطلاق می گردد.

نمونه هایی از طبقات داراییهاى ثابت مشهود به شرح زیر است:

مشخصات ارزیاب

تجدید ارزیابی دارایی هاى ثابت مشهود، باید توسط ارزیابان مستقل و داراى صلاحیت حرفه اى انجام شود. از آنجا که مبالغ دفترى دارایی هاى ثابت مشهودى که به مبلغ تجدید ارزیابی در ترازنامه نمایش می یابد، مبتنی بر معاملات واقعی واحد تجارى نیست، اعتبار صورتهاى مالی به این امر بستگی دارد که ارزیاب مربوط تا چه حد در زمینه ارزیابی طبقه دارایی ثابت مشهود مورد نظر داراى صلاحیت و تجربه است.

بدین لحاظ این استاندارد مقرر می دارد که ارزیابی دارایی ها توسط ارزیابان مستقل و داراى صلاحیت حرفه اى انجام شود. با این حال و با توجه به اینکه معتبر بودن نتایج ارزیابی مدنظر است، چنانچه واحد تجارى ارزیابان با صلاحیتی در استخدام خود داشته باشد، استفاده از این ارزیابان به شرط آنکه نتایج کار آنها مورد تأیید ارزیابان مستقل قرار گیرد بلامانع خواهد بود.

طریقه انجام ارزیابی مازاد تجدید ارزیابى

افزایش مبلغ دفترى یک دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن (درآمد غیرعملیاتی تحقق نیافته ناشی از تجدید ارزیابی) مستقیماً تحت عنوان مازاد تجدید ارزیابی ثبت و در ترازنامه به عنوان بخشی از حقوق صاحبان سرمایه طبقه بندى می شود.

نکته: هرگاه افزایش مزبور عکس یک کاهش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد که به عنوان هزینه شناسایی گردیده است، دراین صورت، این افزایش تا میزان هزینه قبلی شناسایی شده در رابطه با همان دارایی باید به عنوان درآمد به سود و زیان دوره منظور شود. سپس هرگونه افزایش اضافی به حساب مازاد تجدید ارزیابی انتقال داده می شود.

کاهش مبلغ دفترى یک دارایی ثابت مشهود در نتیجه تجدید ارزیابی آن به عنوان هزینه شناسایی می شود. هرگاه کاهش مزبور عکس یک افزایش قبلی ناشی از تجدید ارزیابی باشد که به حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور شده است، دراین صورت، این کاهش باید تا میزان مازاد تجدید ارزیابی مربوط به همان دارایی به بدهکار حساب مازاد تجدید ارزیابی منظور گردد و باقیمانده به عنوان هزینه شناسایی شود.

مازاد تجدید ارزیابی منعکس شده در سرفصل حقوق صاحبان سرمایه، به استثناى مواردى که نحوه عمل حسابدارى آن به موجب قانون مشخص شده است، باید در زمان برکنارى یا واگذارى دارایی مربوط یا به موازات استفاده از آن توسط واحد تجارى، مستقیما به حساب سود (زیان) انباشته منظور شود.

فروش یا معاوضه دارایى ها

براى فروش یا معاوضه دارایی ها نیاز به ارزشی از دارایی با عنوان ارزش منصفانه خواهیم داشت.

براى توضیح ارزش منصفانه می توان گفت، ممکن است دارایی بر اساس عمر مفید، ارزش اسقاط و روش استهلاک آن داراى ارزش دفترى با مبلغی باشد اما این دارایی را بتوان در بیرون از شرکت به مبلغی دیگر که ممکن است کمتر یا بیشتر از مبلغ ارزش منصفانه دارایی باشد فروخت.

به این مبلغ که می توان از طریق کارشناسان اهل فن آن را بدست آورد، ارزش منصفانه گفته می شود. در زمان فروش یک دارایی، یا معاوضه با دارایی دیگر، به ارزش دفترى دارایی واگذار شده بهمراه ارزش منصفانه آن نیاز است. در این حالت، ممکن است براى فروش یا معاوضه، مبلغی تحت عنوان سرک نقدى گرفته یا پرداخت شود.

در این زمان، دارایی که بدلیل فروش یا معاوضه از شرکت خارج می گردد، باید به مبلغ ارزش دفترى از ترازنامه خارج گردیده و دارایی جدید به بهاى منصفانه آن به شرکت وارد گردد و در ازاى هر گونه اختلاف، به صورت توافقی مبالغی به عنوان سرک نقدى بین خریدار و فروشنده تبادل گردیده و بابت اختلاف هاى باقیمانده سود یا زیان شناسایی گردد.

مرتضی ایمانی مدیر آکادمی رشد مالی و مدرس حسابداری و مالیات morteza imani
مرتضی ایمانی
مدرس: مرتضی ایمانی
Morteza Imani

مرتضی ایمانی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری و مدیر آکادمی رشد مالی . از سال ۱۳۸۹ تمرکز خود را بر روی مباحث مالی و مالیاتی و به ویژه آموزش حسابداری قرار داده و پس از کسب تجربه و دانش ارزشمند تصمیم گرفتم تا ثمره آن را با دیگران به اشتراک بگذارم.

تجربه من در راه اندازی و ارائه آموزش‌های در مجموعه هایی چون مؤدی‌نت ، مدیران صنعت و همچنین مشاوره آموزش در شرکتهای و صنایع مختلف به من آموخته است که هرچه بیشتر دانش خود را عرضه کنی اشتیاق بالاتری برای یادگیری خواهی داشت.

آموزش نقطه شروع حسابداری

در این دوره شما با مفاهیم اولیه و روند عملی کار حسابداری آشنا خواهید شد، مفاهیمی چون پروسه شناسایی و ثبت رویدادهای مالی، شناسایی ماهیت حسابها، روش ثبت رویدادهای مذکور در دفاتر روزنامه و کل و تهیه ترازنامه آزمایشی، را خواهید آموخت. (این دوره شامل ۳ ساعت آموزش ویدئویی و کاملا رایگان است)

پرسش و پاسخ

نظرات و هر سوالی که در مورد این بخش دارید با ما درمیان بگذارید و پاسخ خود را دریافت کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیاز شما به این محتوا
Loading...
پشتیبانی آکادمی رشد مالی
مبینا سعادت

سلام، مبینا سعادت هستم.

به شما کمک می‌کنم که متناسب با تجربه و نیاز خود کارگاه مناسب را انتخاب کنید.

خوشحال میشم که در واتس اپ پاسخگوی شما باشم.

0936-0881886