آموزش محاسبه کسورات مالیات حقوق و دستمزد

در این آموزش با محاسبه مالیات حقوق و دستمزد و معافیت های مربوطه در ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم و میزان معافیت مالیاتی بیمه  از مالیات و نیز نحوه حسابداری و ثبت مالیات حقوق و دستمزد آشنا خواهید شد.

آموزش محاسبه کسورات مالیات حقوق و دستمزد

در این آموزش با محاسبه مالیات حقوق و دستمزد و معافیت های مربوطه در ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم و میزان معافیت مالیاتی بیمه  از مالیات و نیز نحوه حسابداری و ثبت مالیات حقوق و دستمزد آشنا خواهید شد.

آموزش محاسبه کسورات مالیات حقوق و دستمزد

در این آموزش با محاسبه مالیات حقوق و دستمزد و معافیت های مربوطه در ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم و میزان معافیت مالیاتی بیمه  از مالیات و نیز نحوه حسابداری و ثبت مالیات حقوق و دستمزد آشنا خواهید شد.

آموزش محاسبات مربوط به کسورات مالیات حقوق و دستمزد

ماده های مربوط به محاسبه مالیات حقوق و دستمزد به شماره های ۸۲ تا ۹۱ بعلاوه ماده های ۱۹۷ و ۱۹۹ می باشند.

معافیت های مالیات بر حقوق و دستمزد

هر ساله براساس قوانین بودجه سنواتی میزان معافیت مالیات حقوق برای اشخاص مختلف مشخص می شود. نکته مهمی که شاید باید به آن توجه داشته باشید، یادگیری نحوه اجرای معافیت طبق بخشنامه ابلاغی است. (که هر سال پلکان مربوط محاسبات با سال گذشته متفاوت می باشد)

فرضا در سال ۱۳۹۹ برای حقوق تا ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال در هر ماه، حقوق از پرداخت مالیات معاف است و برای مبالغ مازاد بر آن تا ۱.۵ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۱۰% و نسبت به مازاد ۱.۵ برابر تا ۲.۵ برابر آن مشمول مالیات سالاه ۱۵% و نسبت به مازاد ۲.۵ برابر تا ۴ برابر آن مشمول مالیات سالانه ۲۰% و نسبت به مازاد ۴برابر مالیات ۲۵% محاسبه می گردد.

نکته : بر اساس ماده ۱۳۷ قانون مالیات مستقیم به جز مبلغ ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال، دو هفتم از ۷% سهم بیمه کارپذیر نیز از مالیات معاف است. به عبارتی این مبلغ به معافیت اضافه می گردد.

ماده ۱۳۷: هزینه های درمانی پرداختی هر مودی بابت معالجه خود و یا همسر و اولاد و پدر و مادر و برادر و خواهر تحت تکفل در یک سال مالیاتی به شرط این که اگر دریافت کننده موسسه درمانی یا پزشک مقیم ایران باشد دریافت وجه را گواهی نماید و چنانچه به تایید وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکی به علت فقدان امکانات لازم ، معالجه در خارج از ایران صورت گرفته است پرداخت هزینه مزبور به گواهی مقامات رسمی دولت جمهوری اسلامی ایران در کشور محل معالجه یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده باشد، همچنین حق بیمه پرداختی هر شخص حقیقی به موسسات بیمه ایرانی بابت انواع بیمه های عمر و زندگی و بیمه های درمانی از درآمد مشمول مالیات مودی کسر خواهد شد.

در مورد معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج علاوه بر هزینه های مذکور هزینه مراقبت و توانبخشی آنان نیز قابل کسر از درآمد مشمول مالیات معلول یا بیمار یا شخصی که تکفل او را عهده دار است می باشد.

بخشنامه شماره ۱۰۰۸۱/۴۰۰۶-۳۰/۴ مورخ ۸۱/۰۲/۰۱

این بخشنامه در خصوص اجرای حکم ماده ۱۳۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶و اصلاحیه های بعدی آن، خصوصاً حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بابت بیمه عمر و بیمه های درمانی که معمولاً بصورت مستمر و اقساط ماهیانه انجام می شود، می باشد:

۱- کسر حق بیمه های درمانی حقوق بگیر و افراد تحت تکفل و حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر شخص حقوق بگیری (به استثنای بیمه های عمر و پس انداز که قابل کسر نمی باشد) از درآمد حقوق بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی و سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه گر، که پرداخت حقوق آنان معمولاً به صورت ماهیانه صورت می پذیرد، توسط کارفرمایان ذیربط فاقد اشکال قانونی است و آنها می توانند با ضمیمه نمودن اسناد مربوط به فهرست حقوق پرداختی در احتساب درآمد مشمول مالیات حقوق، کسور یاد شده را منظور نمایند.

۲- کارفرمایان بیمه شدگان سازمان تأمین اجتماعی می توانند صرفاً با کسر دو هفتم از سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده و کارفرمایان بیمه شدگان سازمان خدمات درمانی و سایر مؤسسات بیمه گر ایرانی نیز می توانند با کسر کل سهم حق بیمه پرداختی حقوق بگیران بیمه شده خود، از درآمد حقوق آنان و با قید میزان آن در فهرست های حقوق تسلیمی به اداره امور مالیاتی ذیربط مالیات متعلق را محاسبه نمایند.

۳- چنانچه پرداخت کنندگان حقوق برای حقوق بگیران خود با مؤسسات بیمه ایرانی اقدام به انعقاد قرارداد بیمه عمر و بیمه های درمانی تکمیلی نموده و ماهیانه سهم حق بیمه مربوط به حقوق بگیر را از حقوق وی کسر و به مؤسسات بیمه پرداخت نمایند، در این صورت نیز مجاز هستند ضمن درج میزان حق بیمه پرداختی سهم حقوق بگیر در فهرست های حقوقی تسلیمی به اداره امور مالیاتی مربوط و ضمیمه نمودن گواهی مؤسسه بیمه به آن، نسبت به کسر حق بیمه پرداختی از درآمد حقوق آنان اقدام نمایند.

۴- مرجع اقدام در خصوص کسر هزینه های درمانی و مراقبت و توانبخشی معلولان و بیماران خاص و صعب العلاج، پرداختی توسط حقوق بگیران بابت معالجه خود و افراد تحت تکفل آنان، اداره امور مالیاتی محل دریافت مالیات بر درآمد حقوق آنان خواهد بود و حقوق بگیران می توانند پس از پایان سال انجام هزینه با ارائه نسخ اصلی گواهی و اسناد و مدارک تأیید شده مربوط به هزینه های مذکور در یک سال مالیاتی از اداره امور مالیاتی ذیربط درخواست استفاده از تسهیلات مقرر در ماده ۱۳۷ را بنمایند.

۵- کسر هزینه های مقرر در ماده ۱۳۷ در خصوص مؤدیان فصل مالیات بر درآمد مشاغل و سایر منایع مالیاتی که مالیات آنان به صورت سالانه محاسبه می شود به عهده اداره امور مالیاتی محل تسلیم اظهارنامه منبع مالیاتی مربوط خواهد بود، که در این صورت متقاضیان می توانند اسناد و مدارک مربوط به هزینه های مورد بحث را پس از پایان سال انجام هزینه تحویل اداره امور مالیاتی موصوف نمایند.

نکته : حق بیمه پرداختی بابت بیمه عمر افراد تحت تکفل، مشمول این مقررات نخواهد بود.

تذکر: لازم به یاد آوری است نسخ برابر اصل شده یا المثنی یا کپی مورد قبول واقع نخواهد شد و درخواست استرداد مؤدی بعد از قطعیت مالیات نیز منع قانونی ندارد، که در این صورت اضافه پرداختی مؤدی بابت مالیات با رعایت مواد ۲۴۲ و ۲۴۳ قانون مالیات های مستقیم قابل استرداد خواهد بود.

ثبت حسابداری مالیات حقوق و دستمزد

کسر برای ثبت مالیات حقوق، این قلم از حساب حقوق و دستمزد کارپذیر کسر گردیده و در قسمت بستانکار (کسورات حقوق) و تحت عنوان “سایر حسابهای پرداختنی/ سازمان مالیاتی” ثبت خواهد شد و در زمان پرداخت به اداره دارایی ،به صورت زیر ثبت می گردد:

ثبت حسابداری مالیات حقوق و دستمزد آموزش حسابداری آکادمی رشد مالی

مرتضی ایمانی مدیر آکادمی رشد مالی و مدرس حسابداری و مالیات morteza imani
مرتضی ایمانی
مدرس: مرتضی ایمانی
Morteza Imani

مرتضی ایمانی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری و مدیر آکادمی رشد مالی . از سال ۱۳۸۹ تمرکز خود را بر روی مباحث مالی و مالیاتی و به ویژه آموزش حسابداری قرار داده و پس از کسب تجربه و دانش ارزشمند تصمیم گرفتم تا ثمره آن را با دیگران به اشتراک بگذارم.

تجربه من در راه اندازی و ارائه آموزش‌های در مجموعه هایی چون مؤدی‌نت ، مدیران صنعت و همچنین مشاوره آموزش در شرکتهای و صنایع مختلف به من آموخته است که هرچه بیشتر دانش خود را عرضه کنی اشتیاق بالاتری برای یادگیری خواهی داشت.

دوره آموزش لیست حقوق و دستمزد دارایی

در این کارگاه آموزشی شما به تک تک پارامترهای لیست حقوق و دستمزد ، نحوه محاسبه و مواد قانونی مربوطه مسلط خواهید شد و با استفاده از آموخته های خود در خلال دوره جامعترین فایل اکسل محاسبات لیست حقوق و دستمزد را تهیه نموده و در نهایت خورجی های مورد نیاز نرم افزار مالیات حقوق و دستمزد و تامین اجتماعی را تهیه و در سامانه های مربوطه بارگذاری می نمایید. (این دوره شامل ۲.۵ ساعت آموزش ویدئویی به همراه فایلهای بروزرسانی اکسل محاسبات است)

پرسش و پاسخ

نظرات و هر سوالی که در مورد این بخش دارید با ما درمیان بگذارید و پاسخ خود را دریافت کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیاز شما به این محتوا
Loading...
پشتیبانی آکادمی رشد مالی
مبینا سعادت

سلام، مبینا سعادت هستم.

به شما کمک می‌کنم که متناسب با تجربه و نیاز خود کارگاه مناسب را انتخاب کنید.

خوشحال میشم که در واتس اپ پاسخگوی شما باشم.

0936-0881886