کنترل حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی

در این آموزش از مجموعه آموزش های کدینگ و کنترل حسابها به کنترل حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی و ثبت های حسابداری اصلاحی مربوط به حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی خواهیم پرداخت و پروسه حسابداری آن را بررسی خواهیم نمود.

کنترل حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی

در این آموزش از مجموعه آموزش های کدینگ و کنترل حسابها به کنترل حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی و ثبت های حسابداری اصلاحی مربوط به حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی خواهیم پرداخت و پروسه حسابداری آن را بررسی خواهیم نمود.

کنترل حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی

در این آموزش از مجموعه آموزش های کدینگ و کنترل حسابها به کنترل حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی و ثبت های حسابداری اصلاحی مربوط به حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی خواهیم پرداخت و پروسه حسابداری آن را بررسی خواهیم نمود.

چه اقداماتی که در کنترل و اصلاح حسابهای دریافتنی و پرداختنی باید انجام داد؟

هر شرکتى، صرف نظر از هر نوع فعالیت، مشتریانى دارد که برخى بدهکار و برخى بستانکار هستند.

آن دسته از مشتریانى که به شرکت بدهى دارند، در دسته بدهکاران (حساب دریافتنى) قرار دارند و بالعکس آن مشتریانى که از شرکت طلب دارند در دسته بستانکاران (حساب پرداختنى) خواهند بود.

کنترل حسابها و اسناد دریافتنی و پرداختنی آموزش حسابداری در آکادمی رشد مالی

در صورتى که به عنوان مثال شرکت الف در دسته بدهکاران شرکت باشند، براى شرکت الف، شرکت ما در دسته بستانکاران آنها قرار دارد و بالعکس براى مشترى ب که در زمره بستانکاران شرکت ماست، شرکت ما در طبقه بدهکارانشان دسته بندى شده است.

بنابراین مثلا براى عملیاتى مانند فروش تعهدى، ثبت هاى زیر زده مى شود:

ثبت حسابداری حسابهای دریافتنی و پرداختنی  آموزش حسابداری در آکادمی رشد مالی

بنابراین به ازاى هر قلم در دفاتر شرکت ما که مشترى مورد نظر بدهکار بود، در دفاتر آنها حساب شرکت ما بستانکار خواهد بود. به همین ترتیب براى مشتریان شرکت که در دسته بستانکاران قرار دارند نیز همین روابط برقرار است.

نکته : در صورتى که شرکت بخواهد کنترلى بر حساب هاى دریافتنى و پرداختنى خود داشته باشد، مى بایست به صورت دوره اى، از طریق درخواست خود، گردشى از صورت حساب ما نزد آنها و به تاریخ همان دوره زمانى گرفته و با محاسبات ثبت شده خود در دفاتر و مربوط به همان دوره کنترلى مقایسه نماید.

همانند صورت مغایرت بانکى، ارقام بدهکار حساب با ارقام بستانکار صورتحساب دریافتى از مشتریان تیک مى خورد و به همین ترتیب اقلام بستانکار با اقلام بدهکار. هرگونه مبلغ چه در دفاتر ما و چه در دفاتر مشتریان که بدون تیک خوردن به صورت اضافه باقى ماند، بایستى مورد بررسى و بازبینى قرار گرفته و با بررسى هاى بیشتر رفع مغایرت گردد.

این مغایرت ها ناشى از مواردى خواهند بود که در دفاتر یکى از طرفین ثبت نخورده است و یا به اشتباه و با مبالغى اشتباه ثبت شده است. بنابراین حسابداران دو شرکت موارد مورد اختلاف را تجزیه و تحلیل کرده و مغایرت ها را بر طرف مى نمایند.

کنترل اسناد دریافتنی و پرداختنی

در اغلب شرکت ها هرگونه اسناد دریافتنى (عموما چک) که از بدهکاران دریافت مى گردد، بلافاصله در اختیار بانک شرکت قرار داده مى شود تا بر اساس تاریخ هاى این اسناد، مبالغ چک ها از حساب هاى جارى مربوط به اسناد، وصول شده و به حساب بانک شرکت واریز گردد.

به این عملیات اصطلاحا سر حساب خواباندن چکها اطلاق مى شود. براى کنترل اسناد دریافتى از حسابى تحت عنوان اسناد دریافتنى در جریان وصول استفاده مى شود.

بنابراین هر چک یک چرخه مربوط به دریافت از مشترى تا زمان وصول یا برگشت را طى مى کند:

ثبت حسابداری اسناد دریافتنی و پرداختنی آموزش حسابداری در آکادمی رشد مالی

پس از آنکه چک ها به بانک واگذار گردید، بانک مورد نظر با توجه به سررسیدهاى چک ها، مبالغ هر کدام را وصول نموده و اعلامیه آنرا که شماره هاى چک صراحتا در آن ذکر گردیده براى شرکت ارسال مى نماید (به شکل پیامک و …)

و در صورتى که مبلغ چکى از طرف مشترى تامین نگردید، برگشت زده شده و اعلامیه برگشتى نیز از طرف بانک به شرکت اعلام مى گردد. چک برگشتى یا در دسته اسناد برگشتى ثبت مى شود تا تعیین تکلیف گردد یا به مشترى مورد نظر عودت داده مى شود تا به جاى آن، چکى دیگر دریافت گردد.

ثبت حسابداری وصول چک و برگشت چک آموزش حسابداری در آکادمی رشد مالی

اگر چک مورد نظر به مشترى برگشت داده شد، به ازاى آن، باز هم حساب مشترى مورد نظر بدهکار مى گردد و مجددا در زمان دریافت چک، اسناد دریافتنى بدهکار مى گردد.

ثبت حسابداری چک جدید یا تعویض چک آموزش حسابداری در آکادمی رشد مالی

به این ترتیب، مراحل طى شده یک چک از زمان دریافت تا زمان وصول یا برگشت دادن به مشترى، از طریق کنترل همزمان حساب هاى متعددى انجام مى گیرد و یک حسابدار حرفه اى مى بایست در دوره هاى خاصى، حساب اسناد دریافتنى و پرداختنى خود را تحت کنترل داشته باشد تا بتواند یک چک را رهگیرى و از سرنوشت آن مطلع باشد.

نکته : عملیات کنترل اسناد دریافتنی و پرداختنی از طریق گرفتن پرینتى از حسابهاى یاد شده و تیک کردن هر چک از طریق ورود به یک حساب (بدهکار) با خروج از همان حساب (بستانکار) مورد کنترل قرار مى گیرد.

براى اسناد پرداختنى نیز، یک چک از زمان دادن به مشترى تا زمانى که مبلغ آن از حساب بانکى کسر مى گردد، در حساب هاى اسناد پرداختنى، بانک و حساب پرداختنى داراى گردش خواهد بود و از طریق کنترل مشابه بر روى این حساب ها مى توان آنرا به سادگى مورد رهگیری قرار داد.

ثبت حسابداری پرداخت بدهی و تسویه حسابهای پرداختنی و پاس شدن چک پرداختی و برگت آن آموزش حسابداری در آکادمی رشد مالی

کنترل حساب های پیش دریافت و پیش پرداخت

حساب هاى پیش دریافت و پیش پرداخت حاصل و نتیجه پرداخت ها یا دریافت هاى وجوه نقدى بابت انجام هرگونه درآمد یا هزینه مى باشند و لذا این دریافت ها در اغلب موارد، ناشى از انجام یک قرارداد خرید، فروش و هزینه هستند.

برای کنترل بر روى این حساب ها کافى است تا قراردادهاى فوق الذکر مورد کنترل و مطالعه قرار گرفته و با توجه به شرایط آنها، هرگونه درآمد یا هزینه اى که حائز شرایط شناسایى بوده و کلیه شروط را کسب کرده اند و به عبارتى هزینه ها و درآمد محقق گردیده اند، از حساب هاى فوق خارج و به این حساب ها انتقال یابند.

مرتضی ایمانی مدیر آکادمی رشد مالی و مدرس حسابداری و مالیات morteza imani
مرتضی ایمانی
مدرس: مرتضی ایمانی
Morteza Imani

مرتضی ایمانی هستم، فارغ التحصیل کارشناسی حسابداری و مدیر آکادمی رشد مالی . از سال ۱۳۸۹ تمرکز خود را بر روی مباحث مالی و مالیاتی و به ویژه آموزش حسابداری قرار داده و پس از کسب تجربه و دانش ارزشمند تصمیم گرفتم تا ثمره آن را با دیگران به اشتراک بگذارم.

تجربه من در راه اندازی و ارائه آموزش‌های در مجموعه هایی چون مؤدی‌نت ، مدیران صنعت و همچنین مشاوره آموزش در شرکتهای و صنایع مختلف به من آموخته است که هرچه بیشتر دانش خود را عرضه کنی اشتیاق بالاتری برای یادگیری خواهی داشت.

آموزش نقطه شروع حسابداری

در این دوره شما با مفاهیم اولیه و روند عملی کار حسابداری آشنا خواهید شد، مفاهیمی چون پروسه شناسایی و ثبت رویدادهای مالی، شناسایی ماهیت حسابها، روش ثبت رویدادهای مذکور در دفاتر روزنامه و کل و تهیه ترازنامه آزمایشی، را خواهید آموخت. (این دوره شامل ۳ ساعت آموزش ویدئویی و کاملا رایگان است)

پرسش و پاسخ

نظرات و هر سوالی که در مورد این بخش دارید با ما درمیان بگذارید و پاسخ خود را دریافت کنید.

دیدگاه‌ خود را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

امتیاز شما به این محتوا
Loading...

دوره جامع مالیات حقوق و دستمزد ۱۴۰۰

(Certificate+) به همراه ارائه گواهینامه قابل استعلام

تخفیف ۲۵ درصدی فقط تا ۳۱ اردیبهشت ماه

Days
Hours
Minutes
Seconds
پشتیبانی آکادمی رشد مالی
مبینا سعادت

سلام، مبینا سعادت هستم.

به شما کمک می‌کنم که متناسب با تجربه و نیاز خود کارگاه مناسب را انتخاب کنید.

خوشحال میشم که در واتس اپ پاسخگوی شما باشم.

0936-0881886