جدیدترین ضرایب تشخیص درآمد مشمول مالیات عملکرد بازرگانی

نویسنده :
تیم آموزش آکادمی رشد مالی
کد یونیک شرح فعالیت (بازرگانی) سود فعالیت‌ 1401 ملاحظات سود فعالیت‌ نسبت‌ سود ناویژه ملاحظات سود ناویژه
2010011 گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-عمده فروشی (تولید داخل)1.51.95
2010012 گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-عمده فروشی (وارداتی)1.92.47
2010013 گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2010014 گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2010015 گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-صادرات1.82.34
2010016 گندم، جو،ذرت و سایر انواع غلات-واردات9.612.48
2010021انواع برنج-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2010022انواع برنج-عمده فروشی (وارداتی)2.83.64
2010023انواع برنج-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2010024انواع برنج-خرده فروشی (وارداتی)11.214.56
2010025انواع برنج-صادرات2.63.38
2010026انواع برنج-واردات13.617.68
2010027انواع برنج-خرده فروشی ( صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار)1.51.95
2010031انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2010032انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-عمده فروشی (وارداتی)3.64.68
2010033انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2010034انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-خرده فروشی (وارداتی)10.413.52
2010035انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-صادرات2.53.25
2010036انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-واردات1215.6
2010037انواع حبوبات نظیر نخود، لوبیا، عدس، ماش و ...-خرده فروشی ( صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار)1.51.95
2010041انواع چای-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2010042انواع چای-عمده فروشی (وارداتی)3.64.68
2010043انواع چای-خرده فروشی (تولید داخل)6.78.71
2010044انواع چای-خرده فروشی (وارداتی)8.811.44
2010045انواع چای-صادرات2.53.25
2010046انواع چای-واردات8.811.44
2010047انواع چای-خرده فروشی ( صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار)1.51.95
2010051انواع گیاهان طبی و دارویی-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2010052انواع گیاهان طبی و دارویی-عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2010053انواع گیاهان طبی و دارویی-خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2010054انواع گیاهان طبی و دارویی-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2010055انواع گیاهان طبی و دارویی-صادرات4.45.72
2010056انواع گیاهان طبی و دارویی-واردات15.219.76
2010061انواع گیاهان دریایی و اسفنج-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2010062انواع گیاهان دریایی و اسفنج-عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2010063انواع گیاهان دریایی و اسفنج-خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2010064انواع گیاهان دریایی و اسفنج-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2010065انواع گیاهان دریایی و اسفنج-صادرات4.45.72
2010066انواع گیاهان دریایی و اسفنج-واردات17.622.88
2010071انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2010072انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات-عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2010073انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات-خرده فروشی (تولید داخل)9.612.48
2010074انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2010075انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات-صادرات4.45.72
2010076انواع بذر و پیاز گل و گیاه و سبزیجات-واردات13.617.68
2010081انواع نهال، نشاء، قلمه و درختچه-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2010082انواع نهال، نشاء، قلمه و درختچه-عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2010083انواع نهال، نشاء، قلمه و درختچه-خرده فروشی (تولید داخل)11.214.56
2010084انواع نهال، نشاء، قلمه و درختچه-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2010085انواع نهال، نشاء، قلمه و درختچه-صادرات4.45.72
2010086انواع نهال، نشاء، قلمه و درختچه-واردات13.617.68
2010091انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2010092انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2010093انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - خرده فروشی (تولید داخل)12تذکر: درجه دو و سه 10 درصد15.6تذکر: درجه دو و سه 13 درصد
2010094انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2010095انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - صادرات4.45.72
2010096انواع گل طبیعی و گیاهان زینتی - واردات13.617.68
2010101انواع میوه و مرکبات-عمده فروشی (تولید داخل)3.34.29
2010102انواع میوه و مرکبات-عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2010103انواع میوه و مرکبات-خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2010104انواع میوه و مرکبات-خرده فروشی (وارداتی)18.423.92
2010105انواع میوه و مرکبات-صادرات4.45.72
2010106انواع میوه و مرکبات-واردات2431.2
2010107 انواع میوه و مرکبات-خرده فروشی ( صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار)11.3
2010111انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-عمده فروشی (تولید داخل)3.34.29
2010112انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2010113انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی - خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2010114انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-خرده فروشی (وارداتی)18.423.92
2010115انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-صادرات4.45.72
2010116انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-واردات2431.2
2010117انواع سبزیجات، صیفی جات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی-خرده فروشی ( صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار)11.3
2010121چغندر و نیشکر-عمده فروشی (تولید داخل)3.24.16
2010122چغندر و نیشکر-عمده فروشی (وارداتی)4.86.24
2010123چغندر و نیشکر-خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2010124چغندر و نیشکر-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2010125چغندر و نیشکر-صادرات3.54.55
2010126چغندر و نیشکر-واردات13.617.68
2010131انواع دانه های روغنی-عمده فروشی (تولید داخل)3.24.16
2010132انواع دانه های روغنی-عمده فروشی (وارداتی)4.86.24
2010133انواع دانه های روغنی-خرده فروشی (تولید داخل)10.413.52
2010134انواع دانه های روغنی-خرده فروشی (وارداتی)11.214.56
2010135انواع دانه های روغنی-صادرات3.24.16
2010136انواع دانه های روغنی-واردات13.617.68
2010141انواع رطب و خرما-عمده فروشی (تولید داخل)2.212.873
2010142انواع رطب و خرما-عمده فروشی (وارداتی)3.64.68
2010143انواع رطب و خرما-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2010144انواع رطب و خرما-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2010145انواع رطب و خرما-صادرات2.63.38
2010146انواع رطب و خرما-واردات15.219.76
2010151انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات-عمده فروشی (تولید داخل)1.62.08
2010152انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات-عمده فروشی (وارداتی)2.53.25
2010153انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات-خرده فروشی (تولید داخل)5.67.28
2010154انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات-خرده فروشی (وارداتی)5.87.54
2010155انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات-صادرات1.82.34
2010156انواع کاه، یونجه، سبوس و علوفه جات-واردات9.612.48
2010161 سدر و حنا-عمده فروشی (تولید داخل)3.54.55
2010162 سدر و حنا-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2010163 سدر و حنا-خرده فروشی (تولید داخل)11.214.56
2010164 سدر و حنا-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2010165 سدر و حنا-صادرات3.54.55
2010166 سدر و حنا-واردات13.617.68
2010171سریشوم-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2010172سریشوم-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2010173سریشوم-خرده فروشی (تولید داخل)11.214.56
2010174سریشوم-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2010175سریشوم-صادرات3.64.68
2010176سریشوم-واردات15.219.76
2010181انواع احشام و دام خوراکی(زنده)-عمده فروشی (تولید داخل)2.212.873
2010182انواع احشام و دام خوراکی(زنده)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2010183انواع احشام و دام خوراکی(زنده)-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2010184انواع احشام و دام خوراکی(زنده)-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2010185انواع احشام و دام خوراکی(زنده)-صادرات2.63.38
2010186انواع احشام و دام خوراکی(زنده)-واردات11.214.56
2010191انواع پرندگان خوراکی(زنده)-عمده فروشی (تولید داخل)2.63.38
2010192انواع پرندگان خوراکی(زنده)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2010193انواع پرندگان خوراکی(زنده)-خرده فروشی (تولید داخل)9.612.48
2010194انواع پرندگان خوراکی(زنده)-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2010195انواع پرندگان خوراکی(زنده)-صادرات2.63.38
2010196انواع پرندگان خوراکی(زنده)-واردات1215.6
2010201انواع آبزیان خوراکی(زنده)-عمده فروشی (تولید داخل)2.63.38
2010202انواع آبزیان خوراکی(زنده)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2010203انواع آبزیان خوراکی(زنده)-خرده فروشی (تولید داخل)9.612.48
2010204انواع آبزیان خوراکی(زنده)-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2010205انواع آبزیان خوراکی(زنده)-صادرات2.63.38
2010206انواع آبزیان خوراکی(زنده)-واردات1215.6
2010211 زنبور عسل-عمده فروشی (تولید داخل)2.63.38
2010212 زنبور عسل-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2010213 زنبور عسل-خرده فروشی (تولید داخل)9.612.48
2010214 زنبور عسل-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2010215 زنبور عسل-صادرات2.63.38
2010216 زنبور عسل-واردات2836.4
2010221کرم ابریشم-عمده فروشی (تولید داخل)2.63.38
2010222کرم ابریشم-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2010223کرم ابریشم-خرده فروشی (تولید داخل)9.612.48
2010224کرم ابریشم-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2010225کرم ابریشم-صادرات2.63.38
2010226کرم ابریشم-واردات2836.4
2010231سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی-عمده فروشی (تولید داخل)2.63.38
2010232سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2010233سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی-خرده فروشی (تولید داخل)9.612.48
2010234سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2010235سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی-صادرات2.63.38
2010236سایر حیوانات، پرندگان و آبزیان غیر خوراکی، خانگی و زینتی-واردات28.837.44
2010241پر انواع مرغ و طیور-عمده فروشی (تولید داخل)3.54.55
2010242پر انواع مرغ و طیور-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2010243پر انواع مرغ و طیور-خرده فروشی (تولید داخل)6.48.32
2010244پر انواع مرغ و طیور-خرده فروشی (وارداتی)6.88.84
2010245پر انواع مرغ و طیور-صادرات3.54.55
2010246پر انواع مرغ و طیور-واردات13.617.68
2010251انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده)-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2010252انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده)-عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2010253انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) - خرده فروشی (تولید داخل)11.214.56
2010254انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) - خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2010255انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده)-صادرات4.45.72
2010256انواع پوست خام و روده (فرآوری نشده) - واردات17.622.88
2010261امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2010262امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان-عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2010263امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان-خرده فروشی (تولید داخل)9.612.48
2010264امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2010265امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان-صادرات4.45.72
2010266امعاء ، احشاء و ضایعات کشتار انواع دام، طیور و آبزیان-واردات11.214.56
2010271انواع کود حیوانی-عمده فروشی (تولید داخل)3.54.55
2010272انواع کود حیوانی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2010273انواع کود حیوانی-خرده فروشی (تولید داخل)11.214.56
2010274انواع کود حیوانی-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2010275انواع کود حیوانی-صادرات3.54.55
2010276انواع کود حیوانی-واردات1215.6
2010281انواع کود گیاهی-عمده فروشی (تولید داخل)2.63.38
2010282انواع کود گیاهی-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2010283انواع کود گیاهی-خرده فروشی (تولید داخل)11.214.56
2010284انواع کود گیاهی-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2010285انواع کود گیاهی-صادرات2.63.38
2010286انواع کود گیاهی-واردات1215.6
2010293خرد کردن و فروش انواع سبزی خرد شده1215.6
2010303پوست خز، سنجاب و چین چیلا - خرده فروشی (تولید داخل)2836.4
2010304پوست خز، سنجاب و چین چیلا - خرده فروشی (وارداتی)2836.4
2010306پوست خز، سنجاب و چین چیلا - واردات2836.4
2010311انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و ... – عمده فروشی (تولید داخل)33.9
2010312انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و ... – عمده فروشی (وارداتی)33.9
2010313انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و ... – خرده فروشی (تولید داخل)1013
2010314انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و ... – خرده فروشی (وارداتی)1013
2010315انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و ... – صادرات33.9
2010316انواع مواد ژنی از قبیل اسپرم و ... – واردات1215.6
2020011انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور-عمده فروشی (تولید داخل)1.92.47
2020012انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2020013انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور-خرده فروشی (تولید داخل)56.5
2020014انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور-خرده فروشی (وارداتی)7.69.88
2020015انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور-صادرات2.63.38
2020016انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور-واردات9.612.48
2020017انواع گوشت قرمز و سفید احشام و دام و طیور-خرده فروشی ( صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار)1.51.95
2020021گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020022گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2020023گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-خرده فروشی (تولید داخل)911.7
2020024گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2020025گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-صادرات3.54.55
2020026گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-واردات12.816.64
2020027گوشت انواع ماهی و سایر آبزیان خوراکی-خرده فروشی ( صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار)1.51.95
2020031انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2020032انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2020033انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-خرده فروشی (تولید داخل)10.413.52
2020034انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2020035انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-صادرات4.45.72
2020036انواع کله و پاچه، سیراب و شیردان، دل، جگر، قلوه و از این قبیل-واردات13.617.68
2020041پودر و خمیر انواع گوشت دام،طیور و آبزیان-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2020042پودر و خمیر انواع گوشت دام،طیور و آبزیان-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020043پودر و خمیر انواع گوشت دام،طیور و آبزیان-خرده فروشی (تولید داخل)11.214.56
2020044پودر و خمیر انواع گوشت دام،طیور و آبزیان-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2020045پودر و خمیر انواع گوشت دام،طیور و آبزیان-صادرات4.45.72
2020046پودر و خمیر انواع گوشت دام،طیور و آبزیان-واردات13.617.68
2020051کنسرو انواع گوشت قرمز و سفید-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020052کنسرو انواع گوشت قرمز و سفید-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2020053کنسرو انواع گوشت قرمز و سفید-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2020054کنسرو انواع گوشت قرمز و سفید-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2020055کنسرو انواع گوشت قرمز و سفید-صادرات3.54.55
2020056کنسرو انواع گوشت قرمز و سفید-واردات15.219.76
2020061انواع کنسرو خاویار-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2020062انواع کنسرو خاویار-عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2020063انواع کنسرو خاویار-خرده فروشی (تولید داخل)16.821.84
2020064انواع کنسرو خاویار-خرده فروشی (وارداتی)17.622.88
2020065انواع کنسرو خاویار-صادرات4.45.72
2020066انواع کنسرو خاویار-واردات19.224.96
2020071انواع تخم ماهی-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2020072انواع تخم ماهی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020073انواع تخم ماهی-خرده فروشی (تولید داخل)11.214.56
2020074انواع تخم ماهی-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2020075انواع تخم ماهی-صادرات4.45.72
2020076انواع تخم ماهی-واردات13.617.68
2020081انواع سوسیس، کالباس، همبرگر و کتلت گوشت و سایر فرآورده های گوشتی-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020082انواع سوسیس، کالباس، همبرگر و کتلت گوشت و سایر فرآورده های گوشتی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2020083انواع سوسیس، کالباس، همبرگر و کتلت گوشت و سایر فرآورده های گوشتی-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2020084انواع سوسیس، کالباس، همبرگر و کتلت گوشت و سایر فرآورده های گوشتی-خرده فروشی (وارداتی)11.214.56
2020085انواع سوسیس، کالباس، همبرگر و کتلت گوشت و سایر فرآورده های گوشتی-صادرات3.64.68
2020086انواع سوسیس، کالباس، همبرگر و کتلت گوشت و سایر فرآورده های گوشتی-واردات17.622.88
2020087انواع سوسیس، کالباس، همبرگر و کتلت گوشت و سایر فرآورده های گوشتی-خرده فروشی ( صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار)1.51.95
2020091انواع شیر و ترکیبات آن و سایر فرآورده های لبنی نظیر انواع خامه، ماست، دوغ،کره، کشک و غیره-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2020092انواع شیر و ترکیبات آن و سایر فرآورده های لبنی نظیر انواع خامه، ماست، دوغ،کره، کشک و غیره-عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2020093انواع شیر و ترکیبات آن و سایر فرآورده های لبنی نظیر انواع خامه، ماست، دوغ،کره، کشک و غیره-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2020094انواع شیر و ترکیبات آن و سایر فرآورده های لبنی نظیر انواع خامه، ماست، دوغ،کره، کشک و غیره-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2020095انواع شیر و ترکیبات آن و سایر فرآورده های لبنی نظیر انواع خامه، ماست، دوغ،کره، کشک و غیره-صادرات4.45.72
2020096انواع شیر و ترکیبات آن و سایر فرآورده های لبنی نظیر انواع خامه، ماست، دوغ،کره، کشک و غیره-واردات13.617.68
2020097انواع شیر و ترکیبات آن و سایر فرآورده های لبنی نظیر انواع خامه، ماست، دوغ،کره، کشک و غیره-خرده فروشی ( صرفا عرضه در میادین میوه و تره بار)11.3
2020101انواع بستنی-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2020102انواع بستنی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020103انواع بستنی-خرده فروشی (تولید داخل)12.816.64
2020104انواع بستنی-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2020105انواع بستنی-صادرات4.45.72
2020106انواع بستنی-واردات17.622.88
2020111انواع شیرخشک-عمده فروشی (تولید داخل)3.354.355
2020112انواع شیرخشک-عمده فروشی (وارداتی)67.8
2020113انواع شیرخشک-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2020114انواع شیرخشک-خرده فروشی (وارداتی)11.214.56
2020115انواع شیرخشک-صادرات4.45.72
2020116انواع شیرخشک-واردات13.617.68
2020121 انواع تخم مرغ و سایر طیور-عمده فروشی (تولید داخل)2.12.73
2020122 انواع تخم مرغ و سایر طیور-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2020123 انواع تخم مرغ و سایر طیور-خرده فروشی (تولید داخل)79.1
2020124 انواع تخم مرغ و سایر طیور-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2020125 انواع تخم مرغ و سایر طیور-صادرات2.63.38
2020126 انواع تخم مرغ و سایر طیور-واردات13.617.68
2020131تخم مرغ مایع، پودر تخم مرغ و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.63.38
2020132تخم مرغ مایع، پودر تخم مرغ و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2020133تخم مرغ مایع، پودر تخم مرغ و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)9.612.48
2020134تخم مرغ مایع، پودر تخم مرغ و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2020135تخم مرغ مایع، پودر تخم مرغ و نظایر آنها-صادرات2.63.38
2020136تخم مرغ مایع، پودر تخم مرغ و نظایر آنها-واردات13.617.68
2020141انواع عسل-عمده فروشی (تولید داخل)3.684.784
2020142انواع عسل-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020143انواع عسل-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2020144انواع عسل-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2020145انواع عسل-صادرات4.45.72
2020146انواع عسل-واردات13.617.68
2020151آرد، پرک و بلغور انواع غلات-عمده فروشی (تولید داخل)2.22.86
2020152آرد، پرک و بلغور انواع غلات-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2020153آرد، پرک و بلغور انواع غلات-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2020154آرد، پرک و بلغور انواع غلات-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2020155آرد، پرک و بلغور انواع غلات-صادرات2.63.38
2020156آرد، پرک و بلغور انواع غلات-واردات14.418.72
2020161 آرد گندم-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2020162 آرد گندم-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2020163 آرد گندم-خرده فروشی (تولید داخل)56.5
2020164 آرد گندم-خرده فروشی (وارداتی)6.88.84
2020165 آرد گندم-صادرات2.63.38
2020166 آرد گندم-واردات9.612.48
2020171کنسرو انواع غلات-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020172کنسرو انواع غلات-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2020173کنسرو انواع غلات-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2020174کنسرو انواع غلات-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2020175کنسرو انواع غلات-صادرات3.54.55
2020176کنسرو انواع غلات-واردات15.219.76
2020181خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد-عمده فروشی (تولید داخل)3.24.16
2020182خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2020183خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2020184خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2020185خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد-صادرات3.54.55
2020186خمیر مایه خشک و بهبود دهنده آرد-واردات13.617.68
2020191انواع ماکارونی، رشته و محصولات آردی مشابه-عمده فروشی (تولید داخل)1.652.145
2020192انواع ماکارونی، رشته و محصولات آردی مشابه-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2020193انواع ماکارونی، رشته و محصولات آردی مشابه-خرده فروشی (تولید داخل)67.8
2020194انواع ماکارونی، رشته و محصولات آردی مشابه-خرده فروشی (وارداتی)10.413.52
2020195انواع ماکارونی، رشته و محصولات آردی مشابه-صادرات2.63.38
2020196انواع ماکارونی، رشته و محصولات آردی مشابه-واردات15.219.76
2020201انواع آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020202انواع آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2020203انواع آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات-خرده فروشی (تولید داخل)911.7
2020204انواع آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2020205انواع آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات-صادرات2.63.38
2020206انواع آرد، پرک، لپه و بلغور حبوبات-واردات14.418.72
2020211کنسرو انواع حبوبات-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020212کنسرو انواع حبوبات-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2020213کنسرو انواع حبوبات-خرده فروشی (تولید داخل)911.7
2020214کنسرو انواع حبوبات-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2020215کنسرو انواع حبوبات-صادرات3.54.55
2020216کنسرو انواع حبوبات-واردات13.617.68
2020221قهوه،کاکائو، نسکافه، پودر و خمیر حاصل از آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020222قهوه،کاکائو، نسکافه، پودر و خمیر حاصل از آنها-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020223قهوه،کاکائو، نسکافه، پودر و خمیر حاصل از آنها-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2020224قهوه،کاکائو، نسکافه، پودر و خمیر حاصل از آنها-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2020225قهوه،کاکائو، نسکافه، پودر و خمیر حاصل از آنها-صادرات4.45.72
2020226قهوه،کاکائو، نسکافه، پودر و خمیر حاصل از آنها-واردات15.219.76
2020231انواع دمنوش های گیاهی-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2020232انواع دمنوش های گیاهی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020233انواع دمنوش های گیاهی-خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2020234انواع دمنوش های گیاهی-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2020235انواع دمنوش های گیاهی-صادرات4.45.72
2020236انواع دمنوش های گیاهی-واردات15.219.76
2020241انواع عرقیات و شیره های گیاهی-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2020242انواع عرقیات و شیره های گیاهی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020243انواع عرقیات و شیره های گیاهی-خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2020244انواع عرقیات و شیرههای گیاهی-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2020245انواع عرقیات و شیرههای گیاهی-صادرات4.45.72
2020246انواع عرقیات و شیره های گیاهی-واردات13.617.68
2020251انواع مواد جنگلی از قبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و ...-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2020252انواع مواد جنگلی از قبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و ...-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020253انواع مواد جنگلی از قبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و ...-خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2020254انواع مواد جنگلی از قبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و ...-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2020255انواع مواد جنگلی از قبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و ...-صادرات4.45.72
2020256انواع مواد جنگلی از قبیل مازوج، گزنگبین، سقز، کتیرا و ...-واردات13.617.68
2020261انواع آبمیوه-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020262انواع آبمیوه-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020263انواع آبمیوه-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2020264انواع آبمیوه-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2020265انواع آبمیوه-صادرات4.45.72
2020266انواع آبمیوه-واردات19.224.96
2020271انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2020272انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020273انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2020274انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2020275انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-صادرات4.45.72
2020276انواع شربت، کنسانتره و شیره انواع میوه جات-واردات19.224.96
2020281انواع سرکه، آبغوره و آبلیمو-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020282انواع سرکه، آبغوره و آبلیمو-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020283انواع سرکه، آبغوره و آبلیمو-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2020284انواع سرکه، آبغوره و آبلیمو-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2020285انواع سرکه، آبغوره و آبلیمو-صادرات4.45.72
2020286انواع سرکه، آبغوره و آبلیمو-واردات19.224.96
2020291انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020292انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020293انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2020294انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2020295انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-صادرات4.45.72
2020296انواع کمپوت، کنسرو، رب، مربا و سس-واردات17.622.88
2020301انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020302انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2020303انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2020304انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2020305انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-صادرات4.45.72
2020306انواع شور و ترشی میوه و سبزیجات-واردات17.622.88
2020311انواع آجیل، خشکبار و میوه خشک، پودر، خلال و خمیر حاصل از آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020312انواع آجیل، خشکبار و میوه خشک، پودر، خلال و خمیر حاصل از آنها-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2020313انواع آجیل، خشکبار و میوه خشک، پودر، خلال و خمیر حاصل از آنها - خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2020314انواع آجیل، خشکبار و میوه خشک، پودر، خلال و خمیر حاصل از آنها-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2020315انواع آجیل، خشکبار و میوه خشک، پودر، خلال و خمیر حاصل از آنها-صادرات3.54.55
2020316انواع آجیل، خشکبار و میوه خشک، پودر، خلال و خمیر حاصل از آنها-واردات17.622.88
2020321انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-عمده فروشی (تولید داخل)2.43.12
2020322انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2020323انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2020324انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2020325انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-صادرات2.63.38
2020326انواع ادویه جات، زعفران و سبزی خشک-واردات15.219.76
2020331انواع روغن نباتی-عمده فروشی (تولید داخل)1.381.794
2020332انواع روغن نباتی-عمده فروشی (وارداتی)3.44.42
2020333انواع روغن نباتی-خرده فروشی (تولید داخل)67.8
2020334انواع روغن نباتی-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2020335انواع روغن نباتی-صادرات2.63.38
2020336انواع روغن نباتی-واردات12.816.64
2020341انواع کره گیاهی و مارگارین-عمده فروشی (تولید داخل)3.34.29
2020342انواع کره گیاهی و مارگارین-عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2020343انواع کره گیاهی و مارگارین-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2020344انواع کره گیاهی و مارگارین-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2020345انواع کره گیاهی و مارگارین-صادرات4.45.72
2020346انواع کره گیاهی و مارگارین-واردات13.617.68
2020351انواع کنجاله، تفاله، ملاس و ضایعات گیاهی-عمده فروشی (تولید داخل)1.82.34
2020352انواع کنجاله، تفاله، ملاس و ضایعات گیاهی-عمده فروشی (وارداتی)2.53.25
2020353انواع کنجاله، تفاله، ملاس و ضایعات گیاهی-خرده فروشی (تولید داخل)5.67.28
2020354انواع کنجاله، تفاله، ملاس و ضایعات گیاهی-خرده فروشی (وارداتی)5.87.54
2020355انواع کنجاله، تفاله، ملاس و ضایعات گیاهی-صادرات1.82.34
2020356انواع کنجاله، تفاله، ملاس و ضایعات گیاهی-واردات9.612.48
2020361انواع خوراک دام، طیور و آبزیان (تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصولات نباتی و سایر مکملها)-عمده فروشی (تولید داخل)2.212.873
2020362انواع خوراک دام، طیور و آبزیان (تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصولات نباتی و سایر مکملها)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2020363انواع خوراک دام، طیور و آبزیان (تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصولات نباتی و سایر مکملها)-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2020364انواع خوراک دام، طیور و آبزیان (تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصولات نباتی و سایر مکملها)-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2020365انواع خوراک دام، طیور و آبزیان (تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصولات نباتی و سایر مکملها)-صادرات2.63.38
2020366انواع خوراک دام، طیور و آبزیان (تهیه و تبدیل شده از ضایعات کشتار، محصولات نباتی و سایر مکملها)-واردات12.816.64
2020371مواد غذایی حیوانات خانگی-عمده فروشی (تولید داخل)2.63.38
2020372مواد غذایی حیوانات خانگی-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2020373مواد غذایی حیوانات خانگی-خرده فروشی (تولید داخل)27.235.36
2020374مواد غذایی حیوانات خانگی-خرده فروشی (وارداتی)28.837.44
2020375مواد غذایی حیوانات خانگی-صادرات2.63.38
2020376مواد غذایی حیوانات خانگی-واردات2431.2
2020381انواع گلوکز و نشاسته-عمده فروشی (تولید داخل)2.943.822
2020382انواع گلوکز و نشاسته-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2020383انواع گلوکز و نشاسته-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2020384انواع گلوکز و نشاسته-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2020385انواع گلوکز و نشاسته-صادرات3.54.55
2020386انواع گلوکز و نشاسته-واردات17.622.88
2020391انواع نمک-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020392انواع نمک-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2020393انواع نمک-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2020394انواع نمک-خرده فروشی (وارداتی)11.214.56
2020395انواع نمک-صادرات3.54.55
2020396انواع نمک-واردات13.617.68
2020401انواع قند و شکر - عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2020402انواع قند و شکر - عمده فروشی (وارداتی)4.86.24
2020403انواع قند و شکر - خرده فروشی (تولید داخل)67.8
2020404انواع قند و شکر - خرده فروشی (وارداتی)11.214.56
2020405انواع قند و شکر - صادرات3.54.55
2020406انواع قند و شکر - واردات15.219.76
2020407انواع قند و شکر (از چغندر یا نیشکر)-خرده فروشی (صرفا در میادین میوه و تره بار)1.51.95
2020411انواع آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی شده-عمده فروشی (تولید داخل)3.084.004
2020412انواع آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی شده-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020413انواع آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی شده-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2020414انواع آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی شده-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2020415انواع آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی شده-صادرات4.45.72
2020416انواع آب معدنی و آب آشامیدنی بسته بندی شده-واردات19.224.96
2020421انواع نوشابه، ماء الشعیر و سایر نوشیدنی های گازدار-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020422انواع نوشابه، ماء الشعیر و سایر نوشیدنی های گازدار-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020423انواع نوشابه، ماء الشعیر و سایر نوشیدنی های گازدار-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2020424انواع نوشابه، ماء الشعیر و سایر نوشیدنی های گازدار-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2020425انواع نوشابه، ماء الشعیر و سایر نوشیدنی های گازدار-صادرات4.45.72
2020426انواع نوشابه، ماء الشعیر و سایر نوشیدنی های گازدار-واردات19.224.96
2020431انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2020432انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020433انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-خرده فروشی (تولید داخل)15.219.76
2020434انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-خرده فروشی (وارداتی)15.219.76
2020435انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-صادرات4.45.72
2020436انواع فرآورده های یخی خوراکی نظیر فالوده، نوشمک، یخمک و غیره-واردات19.224.96
2020441انواع شیرینی-عمده فروشی (تولید داخل)3.34.29
2020442انواع شیرینی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020443انواع شیرینی-خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2020444انواع شیرینی-خرده فروشی (وارداتی)16.821.84
2020445انواع شیرینی-صادرات4.45.72
2020446انواع شیرینی-واردات19.224.96
2020451انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها (بسته بندی شده)-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020452انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها (بسته بندی شده)-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020453انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها (بسته بندی شده)-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2020454انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها (بسته بندی شده)-خرده فروشی (وارداتی)19.224.96
2020455انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها (بسته بندی شده)-صادرات4.45.72
2020456انواع کیک، بیسکویت، کلوچه، ویفر و نظایر آنها (بسته بندی شده)-واردات19.224.96
2020461انواع سوهان، گز،پشمک، قطاب، باقلوا، راحت الحلقوم و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020462انواع سوهان، گز،پشمک، قطاب، باقلوا، راحت الحلقوم و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)810.4
2020463انواع سوهان، گز،پشمک، قطاب، باقلوا، راحت الحلقوم و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2020464انواع سوهان، گز،پشمک، قطاب، باقلوا، راحت الحلقوم و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)21.628.08
2020465انواع سوهان، گز،پشمک، قطاب، باقلوا، راحت الحلقوم و نظایر آنها-صادرات4.45.72
2020466انواع سوهان، گز،پشمک، قطاب، باقلوا، راحت الحلقوم و نظایر آنها-واردات19.224.96
2020471انواع شکلات، آدامس، پاستیل و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020472انواع شکلات، آدامس، پاستیل و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)810.4
2020473انواع شکلات، آدامس، پاستیل و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2020474انواع شکلات، آدامس، پاستیل و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)21.628.08
2020475انواع شکلات، آدامس، پاستیل و نظایر آنها-صادرات4.45.72
2020476انواع شکلات، آدامس، پاستیل و نظایر آنها-واردات19.224.96
2020481انواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020482انواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020483انواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2020484انواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2020485انواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایر آنها-صادرات4.45.72
2020486انواع نقل، نبات، آبنبات، شکرپنیر، پولکی و نظایر آنها-واردات15.219.76
2020491انواع حلوا شکری و ارده-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020492انواع حلوا شکری و ارده-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020493انواع حلوا شکری و ارده-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2020494انواع حلوا شکری و ارده-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2020495انواع حلوا شکری و ارده-صادرات4.45.72
2020496انواع حلوا شکری و ارده-واردات15.219.76
2020501انواع چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایر تنقلات و اجناس خوراکی مشابه-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2020502انواع چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایر تنقلات و اجناس خوراکی مشابه-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020503انواع چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایر تنقلات و اجناس خوراکی مشابه-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2020504انواع چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایر تنقلات و اجناس خوراکی مشابه-خرده فروشی (وارداتی)19.224.96
2020505انواع چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایر تنقلات و اجناس خوراکی مشابه-صادرات4.45.72
2020506انواع چیپس، پفک، ذرت بو داده، شاهدانه و سایر تنقلات و اجناس خوراکی مشابه-واردات19.224.96
2020511انواع اسانسهای خوراکی و سایر افزودنیهای خوراکی مشابه-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2020512انواع اسانسهای خوراکی و سایر افزودنیهای خوراکی مشابه-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020513انواع اسانسهای خوراکی و سایر افزودنیهای خوراکی مشابه-خرده فروشی (تولید داخل)15.219.76
2020514انواع اسانسهای خوراکی و سایر افزودنیهای خوراکی مشابه-خرده فروشی (وارداتی)15.219.76
2020515انواع اسانسهای خوراکی و سایر افزودنیهای خوراکی مشابه-صادرات4.45.72
2020516انواع اسانسهای خوراکی و سایر افزودنیهای خوراکی مشابه-واردات17.622.88
2020521انواع مواد غذایی آماده برای نوزاد-عمده فروشی (تولید داخل)4.125.356
2020522انواع مواد غذایی آماده برای نوزاد-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020523انواع مواد غذایی آماده برای نوزاد-خرده فروشی (تولید داخل)911.7
2020524انواع مواد غذایی آماده برای نوزاد-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2020525انواع مواد غذایی آماده برای نوزاد-صادرات4.45.72
2020526انواع مواد غذایی آماده برای نوزاد-واردات13.617.68
2020531انواع غذاهای آماده طبخ-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2020532انواع غذاهای آماده طبخ-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2020533انواع غذاهای آماده طبخ-خرده فروشی (تولید داخل)15.219.76
2020534انواع غذاهای آماده طبخ-خرده فروشی (وارداتی)15.219.76
2020535انواع غذاهای آماده طبخ-صادرات4.45.72
2020536انواع غذاهای آماده طبخ-واردات13.617.68
2020541انواع نان سنتی-عمده فروشی (تولید داخل)2.152.795
2020542انواع نان سنتی-عمده فروشی (وارداتی)2.93.77
2020543انواع نان سنتی-خرده فروشی (تولید داخل)33.9
2020544انواع نان سنتی-خرده فروشی (وارداتی)3.84.94
2020545انواع نان سنتی-صادرات2.63.38
2020546انواع نان سنتی-واردات14.418.72
2020551انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی و صنعتی-عمده فروشی (تولید داخل)2.152.795
2020552انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی و صنعتی-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2020553انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی و صنعتی-خرده فروشی (تولید داخل)5.857.605
2020554انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی و صنعتی-خرده فروشی (وارداتی)810.4
2020555انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی و صنعتی-صادرات2.63.38
2020556انواع نان حجیم، نیمه حجیم، خشک، رژیمی، جو و تست صنفی و صنعتی-واردات14.418.72
2020561ضایعات انواع نان-عمده فروشی (تولید داخل)2.63.38
2020562ضایعات انواع نان-عمده فروشی (وارداتی)2.93.77
2020563ضایعات انواع نان-خرده فروشی (تولید داخل)9.612.48
2020564ضایعات انواع نان-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2020565ضایعات انواع نان-صادرات2.63.38
2020566ضایعات انواع نان-واردات1215.6
2020571انواع یخ - عمده فروشی3.354.355
2020573انواع یخ - خرده فروشی810.4
2020581پسته خام و مغز پسته خام - عمده فروشی (تولید داخل)1.82.34
2020583پسته خام و مغز پسته خام - خرده فروشی (تولید داخل)8.811.44
2030011مواد معدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن-عمده فروشی (تولید داخل)4.25.46
2030012مواد معدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2030013مواد معدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن-خرده فروشی (تولید داخل)1418.2
2030014مواد معدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2030015مواد معدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن-صادرات4.45.72
2030016مواد معدنی مصالح ساختمانی و نمک ها شامل؛ سنگ آهک، سنگ گچ، شن و ماسه، پوکه معدنی، نمک آبی و سنگی، سنگ لاشه ساختمانی و نظایر آن-واردات17.622.88
2030021مواد معدنی غیر فلزی شامل؛ نیترات ها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت، نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)4.25.46
2030022مواد معدنی غیر فلزی شامل؛ نیترات ها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت، نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2030023مواد معدنی غیر فلزی شامل؛ نیترات ها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت، نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)13.217.16
2030024 مواد معدنی غیر فلزی شامل؛ نیترات ها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت، نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2030025مواد معدنی غیر فلزی شامل؛ نیترات ها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت، نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایر آنها-صادرات4.45.72
2030026مواد معدنی غیر فلزی شامل؛ نیترات ها، فسفاتها، سولفاتها، گرافیت، نسوزها، خاکهای صنعتی و نظایر آنها-واردات17.622.88
2030031 مواد معدنی فلزی شامل؛ آهن، طلا، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیوم، مولیبدن و سایر فلزات-عمده فروشی (تولید داخل)4.25.46
2030032مواد معدنی فلزی شامل؛ آهن، طلا، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیوم، مولیبدن و سایر فلزات-عمده فروشی (وارداتی)67.8
2030033مواد معدنی فلزی شامل؛ آهن، طلا، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیوم، مولیبدن و سایر فلزات-خرده فروشی (تولید داخل)13.217.16
2030034مواد معدنی فلزی شامل؛ آهن، طلا، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیوم، مولیبدن و سایر فلزات-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2030035مواد معدنی فلزی شامل؛ آهن، طلا، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیوم، مولیبدن و سایر فلزات-صادرات4.45.72
2030036مواد معدنی فلزی شامل؛ آهن، طلا، کروم، قلع، جیوه، سرب، روی، مس، تیتانیوم، مولیبدن و سایر فلزات-واردات17.622.88
2030041سنگها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)4.25.46
2030042سنگها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)67.8
2030043سنگها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)13.217.16
2030044سنگها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2030045سنگها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و نظایر آنها-صادرات4.45.72
2030046سنگها و کانی های قیمتی و نیمه قیمتی مانند؛ الماس، زمرد، یاقوت، یشم، فیروزه، انواع عقیق و نظایر آنها-واردات17.622.88
2030051ضایعات سنگ-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2030052ضایعات سنگ-عمده فروشی (وارداتی)4.86.24
2030053ضایعات سنگ-خرده فروشی (تولید داخل)9.612.48
2030054ضایعات سنگ-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2030055ضایعات سنگ-صادرات4.45.72
2030061نفت و گاز-عمده فروشی (تولید داخل)3.54.55
2030062نفت و گاز-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2030063نفت و گاز-خرده فروشی (تولید داخل)9.612.48
2030064نفت و گاز-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2030065نفت و گاز-صادرات3.54.55
2030066نفت و گاز-واردات19.224.96
2040011انواع سنگهای ساختمانی-عمده فروشی (تولید داخل)3.794.927
2040012انواع سنگهای ساختمانی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2040013انواع سنگهای ساختمانی-خرده فروشی (تولید داخل)1114.3
2040014انواع سنگهای ساختمانی-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2040015انواع سنگهای ساختمانی-صادرات4.45.72
2040016انواع سنگهای ساختمانی-واردات17.622.88
2040021انواع سیمان-عمده فروشی (تولید داخل)2.943.822
2040022انواع سیمان-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2040023انواع سیمان-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2040024انواع سیمان-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2040025انواع سیمان-صادرات3.54.55
2040026انواع سیمان-واردات17.622.88
2040031انواع گچ و آهک-عمده فروشی (تولید داخل)2.823.666
2040032انواع گچ و آهک-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2040033انواع گچ و آهک-خرده فروشی (تولید داخل)911.7
2040034انواع گچ و آهک-خرده فروشی (وارداتی)11.214.56
2040035انواع گچ و آهک-صادرات3.54.55
2040036انواع گچ و آهک-واردات17.622.88
2040041انواع شن و ماسه-عمده فروشی (تولید داخل)2.643.432
2040042انواع شن و ماسه-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2040043انواع شن و ماسه-خرده فروشی (تولید داخل)911.7
2040044انواع شن و ماسه-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2040045انواع شن و ماسه-صادرات3.54.55
2040046انواع شن و ماسه-واردات17.622.88
2040051انواع آجر-عمده فروشی (تولید داخل)2.953.835
2040052انواع آجر-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2040053انواع آجر-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2040054انواع آجر-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2040055انواع آجر-صادرات3.54.55
2040056انواع آجر-واردات17.622.88
2040061انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-عمده فروشی (تولید داخل)3.684.784
2040062انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2040063انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-خرده فروشی (تولید داخل)11.414.82
2040064انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2040065انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-صادرات4.45.72
2040066انواع آجرنما، تزئینی و نسوز-واردات19.224.96
2040071انواع ملات و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیربرق، تیرچه، ایرانیت، لوله ،تراورس و...-عمده فروشی (تولید داخل)2.953.835
2040072انواع ملات و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیربرق، تیرچه، ایرانیت، لوله ،تراورس و...-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2040073انواع ملات و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیربرق، تیرچه، ایرانیت، لوله ،تراورس و...-خرده فروشی (تولید داخل)11.414.82
2040074انواع ملات و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیربرق، تیرچه، ایرانیت، لوله ،تراورس و...-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2040075انواع ملات و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیربرق، تیرچه، ایرانیت، لوله ،تراورس و...-صادرات3.54.55
2040076انواع ملات و بتون آماده، قطعات بتونی و سیمانی نظیر تیربرق، تیرچه، ایرانیت، لوله ،تراورس و...-واردات17.622.88
2040081انواع موزائیک-عمده فروشی (تولید داخل)2.953.835
2040082انواع موزائیک-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2040083انواع موزائیک-خرده فروشی (تولید داخل)9.3812.194
2040084انواع موزائیک-عمده فروشی (وارداتی)1215.6
2040085انواع موزائیک-صادرات3.54.55
2040086انواع موزائیک-واردات19.224.96
2040091اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی-عمده فروشی (تولید داخل)3.684.784
2040092اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2040093اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی-خرده فروشی (تولید داخل)11.414.82
2040094اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2040095اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی-صادرات4.45.72
2040096اشیاء تزئینی، کناف و قطعات پیش ساخته گچی-واردات17.622.88
2040101انواع کاشی، سرامیک و سفال و محصولات مشابه-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2040102انواع کاشی، سرامیک و سفال و محصولات مشابه-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2040103انواع کاشی، سرامیک و سفال و محصولات مشابه-خرده فروشی (تولید داخل)9.312.09
2040104انواع کاشی، سرامیک و سفال و محصولات مشابه-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2040105انواع کاشی، سرامیک و سفال و محصولات مشابه-صادرات3.54.55
2040106انواع کاشی، سرامیک و سفال و محصولات مشابه-واردات19.224.96
2040111انواع چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه -عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2040112انواع چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه -عمده فروشی (وارداتی)56.5
2040113انواع چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه -خرده فروشی (تولید داخل)9.312.09
2040114انواع چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه -خرده فروشی (وارداتی)1114.3
2040115انواع چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه -صادرات3.54.55
2040116انواع چینی بهداشتی ساختمانی و محصولات مشابه -واردات19.224.96
2040121انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه-عمده فروشی (تولید داخل)3.684.784
2040122انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه-عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2040123انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه-خرده فروشی (تولید داخل)10.713.91
2040124انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2040125انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه-صادرات4.45.72
2040126انواع پشم سنگ،پشم شیشه و سایر عایقهای حرارتی و برودتی مشابه-واردات17.622.88
2040131انواع بتونه-عمده فروشی (تولید داخل)3.684.784
2040132انواع بتونه-عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2040133انواع بتونه-خرده فروشی (تولید داخل)9.3812.194
2040134انواع بتونه-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2040135انواع بتونه-صادرات4.45.72
2040136انواع بتونه-واردات17.622.88
2040141سایر انواع مصالح ساختمانی-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2040142سایر انواع مصالح ساختمانی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2040143سایر انواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2040144سایر انواع مصالح ساختمانی-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2040145سایر انواع مصالح ساختمانی-صادرات4.45.72
2040146سایر انواع مصالح ساختمانی-واردات17.622.88
2040151انواع نخاله های ساختمانی-عمده فروشی (تولید داخل)2.953.835
2040152انواع نخاله های ساختمانی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2040153انواع نخاله های ساختمانی-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2040154انواع نخاله های ساختمانی-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2040155انواع نخاله های ساختمانی-صادرات3.54.55
2050011انواع مایع و پودرهای ظرفشویی، لباسشویی و رختشویی-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2050012انواع مایع و پودرهای ظرفشویی، لباسشویی و رختشویی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2050013انواع مایع و پودرهای ظرفشویی، لباسشویی و رختشویی-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2050014انواع مایع و پودرهای ظرفشویی، لباسشویی و رختشویی-خرده فروشی (وارداتی)28.837.44
2050015انواع مایع و پودرهای ظرفشویی، لباسشویی و رختشویی-صادرات4.45.72
2050016انواع مایع و پودرهای ظرفشویی، لباسشویی و رختشویی-واردات19.224.96
2050021انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیر ریش-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2050022انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیر ریش-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2050023انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیر ریش-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2050024انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیر ریش-خرده فروشی (وارداتی)28.837.44
2050025انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیر ریش-صادرات4.45.72
2050026انواع صابون، شامپو، خمیردندان و خمیر ریش-واردات19.224.96
2050031انواع رسوب گیر، جرم گیر و مواد ضدعفونی کننده (غیرطبی) و سایر انواع مواد پاک کننده و تمیزکننده-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2050032انواع رسوب گیر، جرم گیر و مواد ضدعفونی کننده (غیرطبی) و سایر انواع مواد پاک کننده و تمیزکننده-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2050033انواع رسوب گیر، جرم گیر و مواد ضدعفونی کننده (غیرطبی) و سایر انواع مواد پاک کننده و تمیزکننده-خرده فروشی (تولید داخل)11.615.08
2050034انواع رسوب گیر، جرم گیر و مواد ضدعفونی کننده (غیرطبی) و سایر انواع مواد پاک کننده و تمیزکننده-خرده فروشی (وارداتی)28.837.44
2050035انواع رسوب گیر، جرم گیر و مواد ضدعفونی کننده (غیرطبی) و سایر انواع مواد پاک کننده و تمیزکننده-صادرات4.45.72
2050036انواع رسوب گیر، جرم گیر و مواد ضدعفونی کننده (غیرطبی) و سایر انواع مواد پاک کننده و تمیزکننده-واردات19.224.96
2050041انواع اسیدهای چرب-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2050042انواع اسیدهای چرب-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2050043انواع اسیدهای چرب-خرده فروشی (تولید داخل)7.810.14
2050044انواع اسیدهای چرب-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2050045انواع اسیدهای چرب-صادرات3.54.55
2050046انواع اسیدهای چرب-واردات19.224.96
2050051ضد یخ سیمان و بتون-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2050052ضد یخ سیمان و بتون-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2050053ضد یخ سیمان و بتون-خرده فروشی (تولید داخل)9.111.83
2050054ضد یخ سیمان و بتون-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2050055ضد یخ سیمان و بتون-صادرات4.45.72
2050056ضد یخ سیمان و بتون-واردات17.622.88
2050061انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2050062انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2050063انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)-خرده فروشی (تولید داخل)7.19.23
2050064انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)-خرده فروشی (وارداتی)8.811.44
2050065انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)-صادرات3.54.55
2050066انواع مواد و ترکیبات شیمیایی صنعتی(معدنی و آلی)-واردات19.224.96
2050071انواع مواد، ترکیبات و معرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیر انواع اسید، اکسید، مشتقات مولبیدن، سلفات، باز و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2050072انواع مواد، ترکیبات و معرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیر انواع اسید، اکسید، مشتقات مولبیدن، سلفات، باز و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2050073انواع مواد، ترکیبات و معرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیر انواع اسید، اکسید، مشتقات مولبیدن، سلفات، باز و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)7.19.23
2050074انواع مواد، ترکیبات و معرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیر انواع اسید، اکسید، مشتقات مولبیدن، سلفات، باز و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)8.811.44
2050075انواع مواد، ترکیبات و معرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیر انواع اسید، اکسید، مشتقات مولبیدن، سلفات، باز و نظایر آنها-صادرات3.54.55
2050076انواع مواد، ترکیبات و معرفهای شیمیایی آزمایشگاهی نظیر انواع اسید، اکسید، مشتقات مولبیدن، سلفات، باز و نظایر آنها-واردات19.224.96
2050081انواع مواد محترقه از قبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفر و امثال آن-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2050082انواع مواد محترقه از قبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفر و امثال آن-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2050083انواع مواد محترقه از قبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفر و امثال آن-خرده فروشی (تولید داخل)9.111.83
2050084انواع مواد محترقه از قبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفر و امثال آن-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2050085انواع مواد محترقه از قبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفر و امثال آن-صادرات4.45.72
2050086انواع مواد محترقه از قبیل باروت، شوره، زرنیخ، گوگرد، فسفر و امثال آن-واردات19.224.96
2050091انواع کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2050092انواع کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2050093انواع کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-خرده فروشی (تولید داخل)7.19.23
2050094انواع کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-خرده فروشی (وارداتی)8.811.44
2050095انواع کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-صادرات3.64.68
2050096انواع کود شیمیایی، سموم و مواد حشره کش و دفع آفات نباتی و کشاورزی-واردات13.617.68
2050101انواع کبریت-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2050102انواع کبریت-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2050103انواع کبریت-خرده فروشی (تولید داخل)9.111.83
2050104انواع کبریت-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2050105انواع کبریت-صادرات3.54.55
2050106انواع کبریت-واردات19.224.96
2050111انواع پودر، کف و خمیر آتش نشانی-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2050112انواع پودر، کف و خمیر آتش نشانی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2050113انواع پودر، کف و خمیر آتش نشانی-خرده فروشی (تولید داخل)9.111.83
2050114انواع پودر، کف و خمیر آتش نشانی-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2050115انواع پودر، کف و خمیر آتش نشانی-صادرات3.54.55
2050116انواع پودر، کف و خمیر آتش نشانی-واردات13.617.68
2050121انواع چسب ها صنعتی و معمولی نظیر موکت، کفش، چوب، آهن، پی و ی سی و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2050122انواع چسب ها صنعتی و معمولی نظیر موکت، کفش، چوب، آهن، پی و ی سی و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2050123انواع چسب ها صنعتی و معمولی نظیر موکت، کفش، چوب، آهن، پی و ی سی و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)10.413.52
2050124انواع چسب ها صنعتی و معمولی نظیر موکت، کفش، چوب، آهن، پی و ی سی و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2050125انواع چسب ها صنعتی و معمولی نظیر موکت، کفش، چوب، آهن، پی و ی سی و نظایر آنها-صادرات4.45.72
2050126انواع چسب ها صنعتی و معمولی نظیر موکت، کفش، چوب، آهن، پی و ی سی و نظایر آنها-واردات19.224.96
2050131انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2050132انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2050133انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی- خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2050134انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی-خرده فروشی (وارداتی)15.219.76
2050135انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی-صادرات4.45.72
2050136انواع رنگ صنعتی نظیر خودرو سازی، کشتی سازی و سایر مصارف صنعتی-واردات19.224.96
2050141سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2050142سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2050143سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره-خرده فروشی (تولید داخل)911.7
2050144سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2050145سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره-صادرات4.45.72
2050146سایر انواع رنگ ها نظیر ساختمانی، نساجی و غیره-واردات19.224.96
2050151انواع رزین-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2050152انواع رزین-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2050153انواع رزین-خرده فروشی (تولید داخل)9.111.83
2050154انواع رزین-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2050155انواع رزین-صادرات4.45.72
2050156انواع رزین-واردات19.224.96
2050161انواع تینر-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2050162انواع تینر-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2050163انواع تینر-خرده فروشی (تولید داخل)9.111.83
2050164انواع تینر-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2050165انواع تینر-صادرات4.45.72
2050166انواع تینر-واردات19.224.96
2050171انواع جوهر و مرکب چاپ-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2050172انواع جوهر و مرکب چاپ-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2050173انواع جوهر و مرکب چاپ-خرده فروشی (تولید داخل)9.712.61
2050174انواع جوهر و مرکب چاپ-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2050175انواع جوهر و مرکب چاپ-صادرات4.45.72
2050176انواع جوهر و مرکب چاپ-واردات19.224.96
2050181انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و ....-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2050182انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و ....-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2050183انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و ....-خرده فروشی (تولید داخل)10.413.52
2050184انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و ....- خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2050185انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و ....-صادرات4.45.72
2050186انواع لعاب کاشی، سرامیک، سفال، چینی و ....-واردات17.622.88
2050191انواع موم-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2050192انواع موم-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2050193انواع موم-خرده فروشی (تولید داخل)10.413.52
2050194انواع موم-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2050195انواع موم-صادرات4.45.72
2050196انواع موم-واردات19.224.96
2050201انواع شمع روشنایی-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2050202انواع شمع روشنایی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2050203انواع شمع روشنایی-خرده فروشی (تولید داخل)9.111.83
2050204انواع شمع روشنایی-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2050205انواع شمع روشنایی-صادرات4.45.72
2050206انواع شمع روشنایی-واردات19.224.96
2050211انواع نوار خام وکاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی و داروی ظهور آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2050212انواع نوار خام وکاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی و داروی ظهور آنها-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2050213انواع نوار خام وکاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی و داروی ظهور آنها-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2050214انواع نوار خام وکاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی و داروی ظهور آنها-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2050215انواع نوار خام وکاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی و داروی ظهور آنها-صادرات3.54.55
2050216انواع نوار خام وکاست ویدیو و انواع فیلمهای عکاسی و داروی ظهور آنها-واردات15.219.76
2050221انواع فیلمهای رادیولوژی و داروی ظهور آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2050222انواع فیلمهای رادیولوژی و داروی ظهور آنها-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2050223انواع فیلمهای رادیولوژی و داروی ظهور آنها-خرده فروشی (تولید داخل)1114.3
2050224انواع فیلمهای رادیولوژی و داروی ظهور آنها-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2050225انواع فیلمهای رادیولوژی و داروی ظهور آنها-صادرات3.54.55
2050226انواع فیلمهای رادیولوژی و داروی ظهور آنها-واردات15.219.76
2050231سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی و فیلمبرداری-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2050232سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی و فیلمبرداری-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2050233سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی و فیلمبرداری-خرده فروشی (تولید داخل)1114.3
2050234سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی و فیلمبرداری-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2050235سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی و فیلمبرداری-صادرات3.54.55
2050236سایر مواد و لوازم مصرفی شیمیایی در صنعت عکاسی و فیلمبرداری-واردات15.219.76
2050241انواع گازهای صنعتی-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2050242انواع گازهای صنعتی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2050243انواع گازهای صنعتی-خرده فروشی (تولید داخل)10.413.52
2050244انواع گازهای صنعتی-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2050245انواع گازهای صنعتی-صادرات4.45.72
2050246انواع گازهای صنعتی-واردات19.224.96
2050251انواع الکل صنعتی-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2050252انواع الکل صنعتی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2050253انواع الکل صنعتی-خرده فروشی (تولید داخل)7.810.14
2050254انواع الکل صنعتی-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2050255انواع الکل صنعتی-صادرات4.45.72
2050256انواع الکل صنعتی-واردات15.219.76
2060011انواع روغنهای پایه نفتی و محصولات مشابه-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2060012انواع روغنهای پایه نفتی و محصولات مشابه-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2060013انواع روغنهای پایه نفتی و محصولات مشابه-خرده فروشی (تولید داخل)79.1
2060014انواع روغنهای پایه نفتی و محصولات مشابه-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2060015انواع روغنهای پایه نفتی و محصولات مشابه-صادرات3.84.94
2060016انواع روغنهای پایه نفتی و محصولات مشابه-واردات17.622.88
2060021انواع قیر و آسفالت-عمده فروشی (تولید داخل)3.84.94
2060022انواع قیر و آسفالت-عمده فروشی (وارداتی)4.86.24
2060023انواع قیر و آسفالت-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2060024انواع قیر و آسفالت-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2060025انواع قیر و آسفالت-صادرات4.86.24
2060026انواع قیر و آسفالت-واردات1620.8
2060031انواع محصولات ایزوگام و ایزولاسیون-عمده فروشی (تولید داخل)3.84.94
2060032انواع محصولات ایزوگام و ایزولاسیون-عمده فروشی (وارداتی)4.86.24
2060033انواع محصولات ایزوگام و ایزولاسیون-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2060034انواع محصولات ایزوگام و ایزولاسیون-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2060035انواع محصولات ایزوگام و ایزولاسیون-صادرات4.86.24
2060036انواع محصولات ایزوگام و ایزولاسیون-واردات1620.8
2060041انواع روغن جلا و پارافین-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2060042انواع روغن جلا و پارافین-عمده فروشی (وارداتی)4.86.24
2060043انواع روغن جلا و پارافین-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2060044انواع روغن جلا و پارافین-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2060045انواع روغن جلا و پارافین-صادرات4.86.24
2060046انواع روغن جلا و پارافین-واردات17.622.88
2060051انواع واکس و پولش-عمده فروشی (تولید داخل)3.84.94
2060052انواع واکس و پولش-عمده فروشی (وارداتی)4.86.24
2060053انواع واکس و پولش-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2060054انواع واکس و پولش-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2060055انواع واکس و پولش-صادرات4.86.24
2060056انواع واکس و پولش - واردات17.622.88
2060061سایر انواع فرآورده های نفتی-عمده فروشی (تولید داخل)3.14.03
2060062سایر انواع فرآورده های نفتی-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2060063سایر انواع فرآورده های نفتی-خرده فروشی (تولید داخل)79.1
2060064سایر انواع فرآورده های نفتی-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2060065سایر انواع فرآورده های نفتی-صادرات3.84.94
2060066سایر انواع فرآورده های نفتی-واردات17.622.8
2070011انواع داروهای مورد استفاده انسان نظیر انواع آمپول، سرم، شربت، قطره، آب مقطر، قرص، کپسول، پودر، اسپری، ژل، پماد و کرم طبی-عمده فروشی4.55.85
2070013داروخانه ها (صرفا بابت فروش دارو بجز تک نسخه ای و خاص)4تذکر 1: بابت حق فنی مسئولان فنی داروخانه ها از نسبت سود 20 درصد استفاده شود. تذکر 2: بابت فروش محصولات آرایشی و بهداشتی در داروخانه ها از نسبت های سود 10درصد استفاده شود.5.2تذکر 1: بابت حق فنی مسئولان فنی داروخانه ها از نسبت سود 26 درصد استفاده شود. تذکر 2: بابت فروش محصولات آرایشی و بهداشتی در داروخانه ها از نسبت های سود 13درصد استفاده شود.
2070014داروخانه ها (صرفا بابت فروش داروی تک نسخه ای)1215.6
2070015انواع داروهای مورد استفاده انسان نظیر انواع آمپول، سرم، شربت، قطره، آب مقطر، قرص، کپسول، پودر، اسپری، ژل، پماد و کرم طبی-صادرات4.86.24
2070016انواع داروهای مورد استفاده انسان نظیر انواع آمپول، سرم، شربت، قطره، آب مقطر، قرص، کپسول، پودر، اسپری، ژل، پماد و کرم طبی-واردات1620.8
2070017 داروخانهها (صرفا بابت فروش داروهای خاص مربوط به بیماران خاص و صعب العلاج –با تأییدیه معاونت غذا و دارو دانشگاه علوم پزشکی)1.51.95
2070021انواع داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر حیوانات-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2070022انواع داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر حیوانات-عمده فروشی (وارداتی)5.26.76
2070023انواع داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر حیوانات-خرده فروشی (تولید داخل)6.98.97
2070024انواع داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر حیوانات-خرده فروشی (وارداتی)810.4
2070025انواع داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر حیوانات-صادرات3.54.55
2070026انواع داروها و سرمهای مورد استفاده دام، طیور، آبزیان و سایر حیوانات-واردات13.617.68
2070031انواع مواد نیروزا، مکملهای پروتئینی و امثال آن-عمده فروشی (تولید داخل)6.88.84
2070032انواع مواد نیروزا، مکملهای پروتئینی و امثال آن-عمده فروشی (وارداتی)9.612.48
2070033انواع مواد نیروزا، مکملهای پروتئینی و امثال آن-خرده فروشی (تولید داخل)15.820.54
2070034انواع مواد نیروزا، مکملهای پروتئینی و امثال آن-خرده فروشی (وارداتی)2431.2
2070035انواع مواد نیروزا، مکملهای پروتئینی و امثال آن-صادرات7.29.36
2070036انواع مواد نیروزا، مکملهای پروتئینی و امثال آن-واردات2431.2
2070041انواع الکل و مواد ضد عفونی کننده طبی-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2070042انواع الکل و مواد ضد عفونی کننده طبی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2070043انواع الکل و مواد ضد عفونی کننده طبی-خرده فروشی (تولید داخل)911.7
2070044انواع الکل و مواد ضد عفونی کننده طبی-خرده فروشی (وارداتی)10.413.52
2070045انواع الکل و مواد ضد عفونی کننده طبی-صادرات4.45.72
2070046انواع الکل و مواد ضد عفونی کننده طبی-واردات1620.8
2070051انواع مواد و لوازم طبی مصرفی -عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2070052انواع مواد و لوازم طبی مصرفی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2070053انواع مواد و لوازم طبی مصرفی-خرده فروشی (تولید داخل)911.7
2070054انواع مواد و لوازم طبی مصرفی-خرده فروشی (وارداتی)10.413.52
2070055انواع مواد و لوازم طبی مصرفی-صادرات4.45.72
2070056انواع مواد و لوازم طبی مصرفی-واردات1620.8
2070061انواع گازهای طبی - عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2070062انواع گازهای طبی - عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2070063انواع گازهای طبی - خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2070064انواع گازهای طبی - خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2070065انواع گازهای طبی - صادرات4.45.72
2070066انواع گازهای طبی - واردات19.224.96
2080011انواع محصولات، مواد و لوازم آرایشی، رنگهای آرایشی و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2080012انواع محصولات، مواد و لوازم آرایشی، رنگهای آرایشی و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2080013انواع محصولات، مواد و لوازم آرایشی، رنگهای آرایشی و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)11.514.95
2080014انواع محصولات، مواد و لوازم آرایشی، رنگهای آرایشی و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)28.837.44
2080015انواع محصولات، مواد و لوازم آرایشی، رنگهای آرایشی و نظایر آنها-صادرات4.45.72
2080016انواع محصولات، مواد و لوازم آرایشی، رنگهای آرایشی و نظایر آنها-واردات28.837.44
2080021انواع عطر و ادکلن و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2080022انواع عطر و ادکلن و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2080023انواع عطر و ادکلن و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)11.514.95
2080024انواع عطر و ادکلن و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)28.837.44
2080025انواع عطر و ادکلن و نظایر آنها-صادرات4.45.72
2080026انواع عطر و ادکلن و نظایر آنها-واردات28.837.44
2080031انواع محصولات پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2080032انواع محصولات پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2080033انواع محصولات پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-خرده فروشی (تولید داخل)11.514.95
2080034انواع محصولات پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2080035انواع محصولات پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-صادرات4.45.72
2080036انواع محصولات پنبه ای و کاغذی بهداشتی و لوازم بهداشتی-واردات19.224.96
2080041انواع شانه، فرچه، برس، موچین، ناخن گیر، تیغ خودتراش و سایر انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیر الکتریکی-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2080042انواع شانه، فرچه، برس، موچین، ناخن گیر، تیغ خودتراش و سایر انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیر الکتریکی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2080043انواع شانه، فرچه، برس، موچین، ناخن گیر، تیغ خودتراش و سایر انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیر الکتریکی-خرده فروشی (تولید داخل)1114.3
2080044انواع شانه، فرچه، برس، موچین، ناخن گیر، تیغ خودتراش و سایر انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیر الکتریکی-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2080045انواع شانه، فرچه، برس، موچین، ناخن گیر، تیغ خودتراش و سایر انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیر الکتریکی-صادرات4.45.72
2080046انواع شانه، فرچه، برس، موچین، ناخن گیر، تیغ خودتراش و سایر انواع لوازم آرایشی و بهداشتی غیر الکتریکی-واردات15.219.76
2080051سایر انواع محصولات مصرفی بهداشتی نظیر اسکاچ، سیم ظرفشویی و غیره-عمده فروشی (تولید داخل)45.2
2080052سایر انواع محصولات مصرفی بهداشتی نظیر اسکاچ، سیم ظرفشویی و غیره-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2080053 سایر انواع محصولات مصرفی بهداشتی نظیر اسکاچ، سیم ظرفشویی و غیره-خرده فروشی (تولید داخل)1114.3
2080054سایر انواع محصولات مصرفی بهداشتی نظیر اسکاچ، سیم ظرفشویی و غیره-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2080055سایر انواع محصولات مصرفی بهداشتی نظیر اسکاچ، سیم ظرفشویی و غیره-صادرات4.45.72
2080056سایر انواع محصولات مصرفی بهداشتی نظیر اسکاچ، سیم ظرفشویی و غیره-واردات17.622.88
2090011انواع پنبه-عمده فروشی (تولید داخل)33.9
2090012انواع پنبه-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2090013انواع پنبه-خرده فروشی (تولید داخل)1114.3
2090014انواع پنبه-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2090015انواع پنبه-صادرات3.54.55
2090016انواع پنبه-واردات13.617.68
2090021انواع پشم، مو و کرک-عمده فروشی (تولید داخل)3.84.94
2090022انواع پشم، مو و کرک-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2090023انواع پشم، مو و کرک-خرده فروشی (تولید داخل)8.310.79
2090024انواع پشم، مو و کرک-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2090025انواع پشم، مو و کرک-صادرات4.45.72
2090026انواع پشم، مو و کرک-واردات13.617.68
2090031پیله کرم ابریشم و ابریشم خام-عمده فروشی (تولید داخل)3.84.94
2090032پیله کرم ابریشم و ابریشم خام-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2090033پیله کرم ابریشم و ابریشم خام-خرده فروشی (تولید داخل)9.612.48
2090034پیله کرم ابریشم و ابریشم خام-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2090035پیله کرم ابریشم و ابریشم خام-صادرات4.45.72
2090036پیله کرم ابریشم و ابریشم خام-واردات1620.8
2090041انواع نخ و الیاف طبیعی از جنس پنبه، پشم، ابریشم، کرک، مو، کنف، چتایی، کتانی، جوت، چله و کاموا-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2090042انواع نخ و الیاف طبیعی از جنس پنبه، پشم، ابریشم، کرک، مو، کنف، چتایی، کتانی، جوت، چله و کاموا-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2090043انواع نخ و الیاف طبیعی از جنس پنبه، پشم، ابریشم، کرک، مو، کنف، چتایی، کتانی، جوت، چله و کاموا-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2090044انواع نخ و الیاف طبیعی از جنس پنبه، پشم، ابریشم، کرک، مو، کنف، چتایی، کتانی، جوت، چله و کاموا-خرده فروشی (وارداتی)11.214.56
2090045انواع نخ و الیاف طبیعی از جنس پنبه، پشم، ابریشم، کرک، مو، کنف، چتایی، کتانی، جوت، چله و کاموا-صادرات3.54.55
2090046انواع نخ و الیاف طبیعی از جنس پنبه، پشم، ابریشم، کرک، مو، کنف، چتایی، کتانی، جوت، چله و کاموا-واردات13.617.68
2090051انواع نخ، طناب و الیاف مصنوعی از جنس نایلون، پلاستیک،پلی استر، آکرولیک، ویسکوز، چیپس، پلی اکریل، استرچ و غیره-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2090052انواع نخ، طناب و الیاف مصنوعی از جنس نایلون، پلاستیک،پلی استر، آکرولیک، ویسکوز، چیپس، پلی اکریل، استرچ و غیره-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2090053انواع نخ، طناب و الیاف مصنوعی از جنس نایلون، پلاستیک،پلی استر، آکرولیک، ویسکوز، چیپس، پلی اکریل، استرچ و غیره-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2090054انواع نخ، طناب و الیاف مصنوعی از جنس نایلون، پلاستیک،پلی استر، آکرولیک، ویسکوز، چیپس، پلی اکریل، استرچ و غیره-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2090055انواع نخ، طناب و الیاف مصنوعی از جنس نایلون، پلاستیک،پلی استر، آکرولیک، ویسکوز، چیپس، پلی اکریل، استرچ و غیره-صادرات3.54.55
2090056انواع نخ، طناب و الیاف مصنوعی از جنس نایلون، پلاستیک،پلی استر، آکرولیک، ویسکوز، چیپس، پلی اکریل، استرچ و غیره-واردات1620.8
2090061انواع پارچه های تریکو و کشباف-عمده فروشی (تولید داخل)45.2
2090062انواع پارچه های تریکو و کشباف-عمده فروشی (وارداتی)45.2
2090063انواع پارچه های تریکو و کشباف-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2090064انواع پارچه های تریکو و کشباف-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2090065انواع پارچه های تریکو و کشباف-صادرات3.54.55
2090066انواع پارچه های تریکو و کشباف-واردات1620.8
2090071انواع پارچه ابریشم، حریر و مخمل، زری باف، ترمه باف و گلابتون دوز-عمده فروشی (تولید داخل)33.9
2090072انواع پارچه ابریشم، حریر و مخمل، زری باف، ترمه باف و گلابتون دوز-عمده فروشی (وارداتی)33.9
2090073انواع پارچه ابریشم، حریر و مخمل، زری باف، ترمه باف و گلابتون دوز-خرده فروشی (تولید داخل)11.514.95
2090074انواع پارچه ابریشم، حریر و مخمل، زری باف، ترمه باف و گلابتون دوز-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2090075انواع پارچه ابریشم، حریر و مخمل، زری باف، ترمه باف و گلابتون دوز-صادرات3.54.55
2090076انواع پارچه ابریشم، حریر و مخمل، زری باف، ترمه باف و گلابتون دوز-واردات17.622.88
2090081انواع پارچه چتایی و گونی-عمده فروشی (تولید داخل)33.9
2090082انواع پارچه چتایی و گونی-عمده فروشی (وارداتی)33.9
2090083انواع پارچه چتایی و گونی-خرده فروشی (تولید داخل)8.911.57
2090084انواع پارچه چتایی و گونی-خرده فروشی (وارداتی)11.214.56
2090085انواع پارچه چتایی و گونی-صادرات3.54.55
2090086انواع پارچه چتایی و گونی-واردات1215.6
2090091انواع کیسه از گونی، چتایی و نظایر آن-عمده فروشی (تولید داخل)33.9
2090092انواع کیسه از گونی، چتایی و نظایر آن-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2090093انواع کیسه از گونی، چتایی و نظایر آن-خرده فروشی (تولید داخل)8.911.57
2090094انواع کیسه از گونی، چتایی و نظایر آن-خرده فروشی (وارداتی)11.214.56
2090095انواع کیسه از گونی، چتایی و نظایر آن-صادرات3.54.55
2090096انواع کیسه از گونی، چتایی و نظایر آن-واردات1215.6
2090101انواع پارچه های مبلی و پرده ای-عمده فروشی (تولید داخل)33.9
2090102انواع پارچه های مبلی و پرده ای-عمده فروشی (وارداتی)33.9
2090103انواع پارچه های مبلی و پرده ای-خرده فروشی (تولید داخل)11.514.95
2090104انواع پارچه های مبلی و پرده ای-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2090105انواع پارچه های مبلی و پرده ای-صادرات3.54.55
2090106انواع پارچه های مبلی و پرده ای-واردات19.224.96
2090111سایر انواع پارچه-عمده فروشی (تولید داخل)33.9
2090112سایر انواع پارچه-عمده فروشی (وارداتی)33.9
2090113سایر انواع پارچه-خرده فروشی (تولید داخل)8.210.66
2090114سایر انواع پارچه-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2090115سایر انواع پارچه-صادرات3.54.55
2090116سایر انواع پارچه-واردات17.622.88
2090121انواع پرده-عمده فروشی (تولید داخل)3.84.94
2090122انواع پرده-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2090123انواع پرده-خرده فروشی (تولید داخل)12.416.12
2090124انواع پرده-خرده فروشی (وارداتی)2431.2
2090125انواع پرده-صادرات4.45.72
2090126انواع پرده-واردات17.622.88
2090131انواع روتختی، روبالشی، رومیزی، رومبلی و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2090132انواع روتختی، روبالشی، رومیزی، رومبلی و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2090133انواع روتختی، روبالشی، رومیزی، رومبلی و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2090134انواع روتختی، روبالشی، رومیزی، رومبلی و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)2431.2
2090135انواع روتختی، روبالشی، رومیزی، رومبلی و نظایر آنها-صادرات4.45.72
2090136انواع روتختی، روبالشی، رومیزی، رومبلی و نظایر آنها-واردات19.224.96
2090141انواع لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2090142انواع لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2090143انواع لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2090144انواع لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)2431.2
2090145انواع لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایر آنها-صادرات4.45.72
2090146انواع لحاف، حوله، بالش، تشک، کوسن و نظایر آنها-واردات19.224.96
2090151انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-عمده فروشی (تولید داخل)3.84.94
2090152انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2090153انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-خرده فروشی (تولید داخل)1114.3
2090154انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2090155انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-صادرات4.45.72
2090156انواع چادر، سایبان، خیمه اقامت، پشه بند و سایبان-واردات17.622.88
2090161انواع فتیله و توری چراغ-عمده فروشی (تولید داخل)3.84.94
2090162انواع فتیله و توری چراغ-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2090163انواع فتیله و توری چراغ-خرده فروشی (تولید داخل)9.612.48
2090164انواع فتیله و توری چراغ-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2090165انواع فتیله و توری چراغ-صادرات4.45.72
2090166انواع فتیله و توری چراغ-واردات1620.8
2090171انواع قالی، قالیچه دستباف-عمده فروشی (تولید داخل)33.9
2090172انواع قالی، قالیچه دستباف-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2090173انواع قالی، قالیچه دستباف-خرده فروشی (تولید داخل)4.76.11
2090174انواع قالی، قالیچه دستباف-خرده فروشی (وارداتی)19.224.96
2090175انواع قالی، قالیچه دستباف-صادرات3.54.55
2090176انواع قالی، قالیچه دستباف-واردات19.224.96
2090181انواع تابلو فرش-عمده فروشی(تولید داخل)3.84.94
2090182انواع تابلو فرش-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2090183انواع تابلو فرش-خرده فروشی (تولید داخل)11.715.21
2090184انواع تابلو فرش-خرده فروشی (وارداتی)19.224.96
2090185انواع تابلو فرش-صادرات4.45.72
2090186انواع تابلو فرش- واردات19.224.96
2090191انواع زیلو و جاجیم، گلیم و نمد-عمده فروشی (تولید داخل)3.84.94
2090192انواع زیلو و جاجیم، گلیم و نمد-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2090193انواع زیلو و جاجیم، گلیم و نمد-خرده فروشی (تولید داخل)1114.3
2090194انواع زیلو و جاجیم، گلیم و نمد-خرده فروشی (وارداتی)19.224.96
2090195انواع زیلو و جاجیم، گلیم و نمد-صادرات4.45.72
2090196انواع زیلو و جاجیم، گلیم و نمد-واردات1620.8
2090201انواع فرش و قالیچه ماشینی-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2090202انواع فرش و قالیچه ماشینی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2090203انواع فرش و قالیچه ماشینی-خرده فروشی (تولید داخل)6.28.06
2090204انواع فرش و قالیچه ماشینی-خرده فروشی (وارداتی)19.224.96
2090205انواع فرش و قالیچه ماشینی-صادرات3.54.55
2090206انواع فرش و قالیچه ماشینی-واردات21.628.08
2090211انواع موکت، پادری و روفرشی ماشینی-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2090212انواع موکت، پادری و روفرشی ماشینی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2090213انواع موکت، پادری و روفرشی ماشینی-خرده فروشی (تولید داخل)79.1
2090214انواع موکت، پادری و روفرشی ماشینی-خرده فروشی (وارداتی)19.224.96
2090215انواع موکت، پادری و روفرشی ماشینی-صادرات4.45.72
2090216انواع موکت، پادری و روفرشی ماشینی-واردات17.622.88
2090221انواع پتو-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2090222انواع پتو-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2090223انواع پتو-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2090224انواع پتو-خرده فروشی (وارداتی)21.628.08
2090225انواع پتو-صادرات4.45.72
2090226انواع پتو-واردات19.224.96
2090231انواع پشتی-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2090232انواع پشتی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2090233انواع پشتی-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2090234انواع پشتی-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2090235انواع پشتی-صادرات4.45.72
2090236انواع پشتی-واردات17.622.88
2090241حجله، خنچه و سایر لوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی-عمده فروشی (تولید داخل)3.84.94
2090242حجله، خنچه و سایر لوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2090243حجله، خنچه و سایر لوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی-خرده فروشی (تولید داخل)18.624.18
2090244حجله، خنچه و سایر لوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی-خرده فروشی (وارداتی)22.429.12
2090245حجله، خنچه و سایر لوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی-صادراتی4.45.72
2090246حجله، خنچه و سایر لوازم مورد استفاده در مراسم عقد و عروسی-واردات2431.2
2090251انواع پرچم-عمده فروشی (تولید داخل)3.84.94
2090252انواع پرچم-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2090253انواع پرچم-خرده فروشی (تولید داخل)1114.3
2090254انواع پرچم-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2090255انواع پرچم-صادرات4.45.72
2090256انواع پرچم-واردات19.224.96
2090261ضایعات انواع مواد نسجی-عمده فروشی (تولید داخل)3.84.94
2090262ضایعات انواع مواد نسجی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2090263ضایعات انواع مواد نسجی-خرده فروشی (تولید داخل)8.310.79
2090264ضایعات انواع مواد نسجی-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2090265ضایعات انواع مواد نسجی-صادرات4.45.72
2090266ضایعات انواع مواد نسجی-واردات1215.6
2100011انواع البسه زیر و جوراب اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-عمده فروشی (تولید داخل)3.6تذکر: عمده فروشی انواع 4.68تذکر: عمده فروشی انواع
جوراب تولید داخل 4 درصدجوراب تولید داخل 5.2 درصد
2100012انواع البسه زیر و جوراب اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2100013انواع البسه زیر و جوراب اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-خرده فروشی (تولید داخل)11تذکر: خرده فروشی انواع جوراب تولید داخل 10 درصد14.3تذکر: خرده فروشی انواع جوراب تولید داخل 13 درصد
2100014انواع البسه زیر و جوراب اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2100015انواع البسه زیر و جوراب اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-صادرات4.45.72
2100016انواع البسه زیر و جوراب اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-واردات17.622.88
2100021انواع پیراهن اعم از مردانه، زنانه و بچگانه-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2100022انواع پیراهن اعم از مردانه، زنانه و بچگانه-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2100023انواع پیراهن اعم از مردانه، زنانه و بچگانه-خرده فروشی (تولید داخل)1114.3
2100024انواع پیراهن اعم از مردانه، زنانه و بچگانه-خرده فروشی (وارداتی)2532.5
2100025انواع پیراهن اعم از مردانه، زنانه و بچگانه-صادرات4.45.72
2100026انواع پیراهن اعم از مردانه، زنانه و بچگانه-واردات17.622.88
2100031انواع کلاه، دستکش و کمربند-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2100032انواع کلاه، دستکش و کمربند-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2100033انواع کلاه، دستکش و کمربند-خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2100034انواع کلاه، دستکش و کمربند-خرده فروشی (وارداتی)1519.5
2100035انواع کلاه، دستکش و کمربند-صادرات4.45.72
2100036انواع کلاه، دستکش و کمربند-واردات17.622.88
2100041انواع روسری، شال، مقنعه و چادر زنانه-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2100042انواع روسری، شال، مقنعه و چادر زنانه-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2100043انواع روسری، شال، مقنعه و چادر زنانه-خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2100044انواع روسری، شال، مقنعه و چادر زنانه-خرده فروشی (وارداتی)2026
2100045انواع روسری، شال، مقنعه و چادر زنانه-صادرات4.45.72
2100046انواع روسری، شال، مقنعه و چادر زنانه-واردات17.622.88
2100051انواع لباس عروس-عمده فروشی (تولید داخل)5.36.89
2100052انواع لباس عروس-عمده فروشی (وارداتی)8.811.44
2100053انواع لباس عروس-خرده فروشی (تولید داخل)1519.5
2100054انواع لباس عروس-خرده فروشی (وارداتی)3849.4
2100055انواع لباس عروس-صادرات6.48.32
2100056انواع لباس عروس-واردات28.837.44
2100061انواع لباس با کاربری ویژه (به غیر از ورزشی) نظیر انواع لباس، دستکش و کلاه ایمنی، لباس کار و فرم، لباس بیمار و بیمارستان، لباس نظامی و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)3.54.55
2100062انواع لباس با کاربری ویژه (به غیر از ورزشی) نظیر انواع لباس، دستکش و کلاه ایمنی، لباس کار و فرم، لباس بیمار و بیمارستان، لباس نظامی و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2100063انواع لباس با کاربری ویژه (به غیر از ورزشی) نظیر انواع لباس، دستکش و کلاه ایمنی، لباس کار و فرم، لباس بیمار و بیمارستان، لباس نظامی و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)11.314.69
2100064انواع لباس با کاربری ویژه (به غیر از ورزشی) نظیر انواع لباس، دستکش و کلاه ایمنی، لباس کار و فرم، لباس بیمار و بیمارستان، لباس نظامی و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2100065انواع لباس با کاربری ویژه (به غیر از ورزشی) نظیر انواع لباس، دستکش و کلاه ایمنی، لباس کار و فرم، لباس بیمار و بیمارستان، لباس نظامی و نظایر آنها-صادرات4.45.72
2100066انواع لباس با کاربری ویژه (به غیر از ورزشی) نظیر انواع لباس، دستکش و کلاه ایمنی، لباس کار و فرم، لباس بیمار و بیمارستان، لباس نظامی و نظایر آنها-واردات15.219.76
2100071انواع لباس ورزشی-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2100072انواع لباس ورزشی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2100073انواع لباس ورزشی-خرده فروشی (تولید داخل)13.317.29
2100074انواع لباس ورزشی-خرده فروشی (وارداتی)2431.2
2100075انواع لباس ورزشی-صادرات4.45.72
2100076انواع لباس ورزشی-واردات1620.8
2100081انواع پوشاک تریکو و کشباف و کاموا اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-عمده فروشی (تولید داخل)45.2
2100082انواع پوشاک تریکو و کشباف و کاموا اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2100083انواع پوشاک تریکو و کشباف و کاموا اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-خرده فروشی (تولید داخل)911.7
2100084انواع پوشاک تریکو و کشباف و کاموا اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-خرده فروشی (وارداتی)3039
2100085انواع پوشاک تریکو و کشباف و کاموا اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-صادرات4.45.72
2100086انواع پوشاک تریکو و کشباف و کاموا اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه-واردات1722.1
2100091انواع پوشاک و البسه از جنس جیر و چرم-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2100092انواع پوشاک و البسه از جنس جیر و چرم-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2100093انواع پوشاک و البسه از جنس جیر و چرم - خرده فروشی (تولید داخل)1418.2
2100094انواع پوشاک و البسه از جنس جیر و چرم-خرده فروشی (وارداتی)33.643.68
2100095انواع پوشاک و البسه از جنس جیر و چرم-صادرات4.45.72
2100096انواع پوشاک و البسه از جنس جیر و چرم - واردات19.224.96
2100101سایر انواع پوشاک اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه (غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و چرم)-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2100102سایر انواع پوشاک اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه (غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و چرم)-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2100103سایر انواع پوشاک اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه (غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و چرم) - خرده فروشی (تولید داخل)1114.3
2100104سایر انواع پوشاک اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه (غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و چرم)-خرده فروشی (وارداتی)2532.5
2100105سایر انواع پوشاک اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه (غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و چرم)-صادرات4.45.72
2100106سایر انواع پوشاک اعم از مردانه، زنانه و بچه گانه (غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و چرم)-واردات17.622.88
2100111کالا و لوازم خرازی-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2100112کالا و لوازم خرازی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2100113کالا و لوازم خرازی-خرده فروشی (تولید داخل)14.618.98
2100114کالا و لوازم خرازی-خرده فروشی (وارداتی)18.423.92
2100115کالا و لوازم خرازی-صادرات4.45.72
2100116کالا و لوازم خرازی-واردات19.224.96
2100122انواع پوشاک استوک و دست دوم- عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2100124انواع پوشاک استوک و دست دوم- خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2100133انواع پوشاک از پوست خز، سنجاب، چین چیلا - خرده فروشی (تولید داخل)23.330.29
2100134انواع پوشاک از پوست خز، سنجاب، چین چیلا - خرده فروشی (وارداتی)2836.4
2100136انواع پوشاک از پوست خز، سنجاب، چین چیلا- واردات2836.4
2100143سایر انواع پوشاک بچه گانه (غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و چرم) - خرده فروشی (تولید داخل)13.317.29
2100144سایر انواع پوشاک بچه گانه (غیر از تریکو، کشباف، کاموا، جیر و چرم)- خرده فروشی (وارداتی)33.643.68
2110011انواع پوست دباغی شده (سالامبور) و انواع روده فرآوری شده-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2110012انواع پوست دباغی شده (سالامبور) و انواع روده فرآوری شده-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2110013انواع پوست دباغی شده (سالامبور) و انواع روده فرآوری شده-خرده فروشی (تولید داخل)9.111.83
2110014انواع پوست دباغی شده (سالامبور) و انواع روده فرآوری شده-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2110015انواع پوست دباغی شده (سالامبور) و انواع روده فرآوری شده-صادرات3.54.55
2110016انواع پوست دباغی شده (سالامبور) و انواع روده فرآوری شده-واردات17.622.88
2110021انواع چرم طبیعی-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2110022انواع چرم طبیعی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2110023انواع چرم طبیعی-خرده فروشی (تولید داخل)10.213.26
2110024انواع چرم طبیعی-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2110025انواع چرم طبیعی-صادرات3.54.55
2110026انواع چرم طبیعی-واردات19.224.96
2110031انواع چرم مصنوعی نظیر جیر، ورنی و نبوک-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2110032انواع چرم مصنوعی نظیر جیر، ورنی و نبوک-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2110033انواع چرم مصنوعی نظیر جیر، ورنی و نبوک-خرده فروشی (تولید داخل)10.513.65
2110034انواع چرم مصنوعی نظیر جیر، ورنی و نبوک-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2110035انواع چرم مصنوعی نظیر جیر، ورنی و نبوک-صادرات3.54.55
2110036انواع چرم مصنوعی نظیر جیر، ورنی و نبوک-واردات19.224.96
2110041ضایعات انواع چرم و مصنوعات چرمی-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2110042ضایعات انواع چرم و مصنوعات چرمی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2110043ضایعات انواع چرم و مصنوعات چرمی-خرده فروشی (تولید داخل)7.810.14
2110044ضایعات انواع چرم و مصنوعات چرمی-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2110045ضایعات انواع چرم و مصنوعات چرمی-صادرات3.54.55
2110046ضایعات انواع چرم و مصنوعات چرمی-واردات1215.6
2110051انواع کفش چرمی و غیر چرمی-عمده فروشی (تولید داخل)3.54.55
2110052انواع کفش چرمی و غیر چرمی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2110053انواع کفش چرمی و غیر چرمی - خرده فروشی (تولید داخل)1114.3
2110054انواع کفش چرمی و غیر چرمی-خرده فروشی (وارداتی)3039
2110055انواع کفش چرمی و غیر چرمی-صادرات4.45.72
2110056انواع کفش چرمی و غیر چرمی-واردات19.224.96
2110061اجزاء انواع کیف و کفش از هر جنس-عمده فروشی (تولید داخل)3.34.29
2110062اجزاء انواع کیف و کفش از هر جنس-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2110063اجزاء انواع کیف و کفش از هر جنس-خرده فروشی (تولید داخل)6.88.84
2110064اجزاء انواع کیف و کفش از هر جنس-خرده فروشی (وارداتی)810.4
2110065اجزاء انواع کیف و کفش از هر جنس-صادرات4.45.72
2110066اجزاء انواع کیف و کفش از هر جنس-واردات1620.8
2110071انواع کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2110072انواع کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2110073انواع کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-خرده فروشی (تولید داخل)1418.2
2110074انواع کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-خرده فروشی (وارداتی)3039
2110075انواع کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-صادرات4.45.72
2110076انواع کیف، ساک و چمدان، کمربند و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-واردات19.224.96
2110081انواع زین و یراق، ترکبند، افسار و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2110082انواع زین و یراق، ترکبند، افسار و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2110083انواع زین و یراق، ترکبند، افسار و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-خرده فروشی (تولید داخل)14.919.37
2110084انواع زین و یراق، ترکبند، افسار و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-خرده فروشی (وارداتی)33.643.68
2110085انواع زین و یراق، ترکبند، افسار و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-صادرات4.45.72
2110086انواع زین و یراق، ترکبند، افسار و نظایر آنها چرمی و غیر چرمی-واردات19.224.96
2110091انواع روکش صندلی و عرق گیر اتومبیل و سایر لوازم تودوزی اتومبیل-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2110092انواع روکش صندلی و عرق گیر اتومبیل و سایر لوازم تودوزی اتومبیل-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2110093انواع روکش صندلی و عرق گیر اتومبیل و سایر لوازم تودوزی اتومبیل-خرده فروشی (تولید داخل)13.617.68
2110094انواع روکش صندلی و عرق گیر اتومبیل و سایر لوازم تودوزی اتومبیل-خرده فروشی (وارداتی)2431.2
2110095انواع روکش صندلی و عرق گیر اتومبیل و سایر لوازم تودوزی اتومبیل-صادرات4.45.72
2110096انواع روکش صندلی و عرق گیر اتومبیل و سایر لوازم تودوزی اتومبیل-واردات16.821.84
2110103گیوه فروشی79.1
2120011انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2120012انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)33.9
2120013انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)45.2
2120014انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)56.5
2120015انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و نظایر آنها-صادرات22.6
2120016انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی و نظایر آنها-واردات1013
2120021انواع اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری، شومینه -عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2120022انواع اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری، شومینه -عمده فروشی (وارداتی)3.54.55
2120023انواع اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری، شومینه -خرده فروشی (تولید داخل)3.54.55
2120024انواع اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری، شومینه -خرده فروشی (وارداتی)67.8
2120025انواع اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری، شومینه -صادرات2.53.25
2120026انواع اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری، شومینه -واردات1013
2120031قطعات و لوازم یدکی انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری و سایر لوازم خانگی مشابه- عمده فروشی2.53.25
2120033قطعات و لوازم یدکی انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی، ظرفشویی، اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری و سایر لوازم خانگی مشابه- خرده فروشی810.4
2120035قطعات و لوازم یدکی انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری و سایر لوازم خانگی مشابه - صادرات3.54.55
2120036قطعات و لوازم یدکی انواع یخچال، فریزر، آبسردکن، ماشین لباسشویی و ظرفشویی، اجاق گاز، آب گرمکن، بخاری و سایر لوازم خانگی مشابه - واردات1215.6
2120041انواع تلویزیون، رادیو، ضبط و سایر دستگاههای صوتی و تصویری -عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2120042انواع تلویزیون، رادیو، ضبط و سایر دستگاههای صوتی و تصویری-عمده فروشی (وارداتی)3.54.55
2120043انواع تلویزیون، رادیو، ضبط و سایر دستگاههای صوتی و تصویری-خرده فروشی (تولید داخل)4.55.85
2120044انواع تلویزیون، رادیو، ضبط و سایر دستگاههای صوتی و تصویری-خرده فروشی (وارداتی)5.57.15
2120045انواع تلویزیون، رادیو، ضبط و سایر دستگاههای صوتی و تصویری-صادرات22.6
2120046انواع تلویزیون، رادیو، ضبط و سایر دستگاههای صوتی و تصویری-واردات1013
2120051قطعات و لوازم یدکی دستگاه های الکتریکی، صوتی تصویری، مخابراتی، تلفن ثابت و همراه و نظایر آنها - عمده فروش2.53.25
2120053قطعات و لوازم یدکی دستگاه های الکتریکی، صوتی تصویری، مخابراتی، تلفن ثابت و همراه و نظایر آنها - خرده فروش911.7
2120055 قطعات و لوازم یدکی دستگاههای الکتریکی، صوتی و تصویری، مخابراتی، تلفن ثابت و همراه و نظایر آنها - صادرات3.54.55
2120056 قطعات و لوازم یدکی دستگاههای الکتریکی، صوتی و تصویری، مخابراتی، تلفن ثابت و همراه و نظایر آنها - واردات19.224.96
2120061انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2120062انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2120063انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)5.57.15
2120064انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)810.4
2120065انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-صادرات2.63.38
2120066انواع چرخ خیاطی خانگی و لوازم یدکی مربوطه-واردات19.224.96
2120071سایر لوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن، غذا ساز، پلوپز، بخار پز ، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و از این قبیل و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.73.51
2120072سایر لوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن، غذا ساز، پلوپز، بخار پز ، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و از این قبیل و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2120073سایر لوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن، غذا ساز، پلوپز، بخار پز ، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و از این قبیل و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی (تولید داخل)79.1
2120074سایر لوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن، غذا ساز، پلوپز، بخار پز ، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و از این قبیل و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی (وارداتی)810.4
2120075سایر لوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن، غذا ساز، پلوپز، بخار پز ، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و از این قبیل و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-صادرات3.54.55
2120076سایر لوازم خانگی نظیر جاروبرقی، اتو، چرخ گوشت، آبمیوه گیری، مخلوط کن، غذا ساز، پلوپز، بخار پز ، مایکروویو، توستر، پنکه، سماور و از این قبیل و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-واردات1013
2120081انواع لوازم آرایشی برقی و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2120082انواع لوازم آرایشی برقی و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2120083انواع لوازم آرایشی برقی و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2120084انواع لوازم آرایشی برقی و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)1620.8
2120085انواع لوازم آرایشی برقی و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-صادرات3.54.55
2120086انواع لوازم آرایشی برقی و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-واردات19.224.96
2120091انواع هود و هواکش خانگی-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2120092انواع هود و هواکش خانگی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2120093انواع هود و هواکش خانگی-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2120094انواع هود و هواکش خانگی-خرده فروشی (وارداتی)1620.8
2120095انواع هود و هواکش خانگی-صادرات4.45.72
2120096انواع هود و هواکش خانگی-واردات19.224.96
2130011انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی-عمده فروشی (تولید داخل)1.41.82
2130012انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی-عمده فروشی (وارداتی)2.22.86
2130013انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی-خرده فروشی (تولید داخل)33.9
2130014انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی-خرده فروشی (وارداتی)33.9
2130015انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی-صادرات1.82.34
2130016انواع رایانه، ماشینهای اداری و تجهیزات جانبی-واردات1418.2
2130021قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه و ماشینهای اداری-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2130022قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه و ماشینهای اداری-عمده فروشی (وارداتی)33.9
2130023قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه و ماشینهای اداری-خرده فروشی (تولید داخل)79.1
2130024قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه و ماشینهای اداری-خرده فروشی (وارداتی)810.4
2130025قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه و ماشینهای اداری-صادرات2.63.38
2130026قطعات و لوازم یدکی انواع رایانه و ماشینهای اداری-واردات1418.2
2130031انواع نرم افزار-عمده فروشی (تولید داخل)8.410.92
2130032انواع نرم افزار-عمده فروشی (وارداتی)1215.6
2130033انواع نرم افزار-خرده فروشی (تولید داخل)911.7
2130034انواع نرم افزار-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2130035انواع نرم افزار-صادرات10.413.52
2130036انواع نرم افزار-واردات19.224.96
2130041لوازم مصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیر دیسکت، سی دی، دی وی دی، ریبون، تونر، کارتریج وغیره-عمده فروشی (تولید داخل)2.12.73
2130042لوازم مصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیر دیسکت، سی دی، دی وی دی، ریبون، تونر، کارتریج وغیره- عمده فروشی (وارداتی)33.9
2130043لوازم مصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیر دیسکت، سی دی، دی وی دی، ریبون، تونر، کارتریج وغیره-خرده فروشی (تولید داخل)911.7
2130044لوازم مصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیر دیسکت، سی دی، دی وی دی، ریبون، تونر، کارتریج وغیره-خرده فروشی (وارداتی)1114.3
2130045لوازم مصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیر دیسکت، سی دی، دی وی دی، ریبون، تونر، کارتریج وغیره-صادرات2.63.38
2130046لوازم مصرفی رایانه و ماشینهای اداری نظیر دیسکت، سی دی، دی وی دی، ریبون، تونر، کارتریج وغیره-واردات1418.2
2140011انواع چراغهای بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن)-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2140012انواع چراغهای بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن)-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2140013انواع چراغهای بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن)-خرده فروشی (تولید داخل)9.312.09
2140014انواع چراغهای بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن)-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2140015انواع چراغهای بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن)-صادرات3.54.55
2140016انواع چراغهای بیمارستانی (اطاق عمل و نظایر آن)-واردات1620.8
2140021انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و توانبخشی، تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی بدن و لوازم مورد استفاده معلولین (به غیر از ویلچر)و نظایر آنها -عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2140022انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و توانبخشی، تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی بدن و لوازم مورد استفاده معلولین (به غیر از ویلچر)و نظایر آنها -عمده فروشی (وارداتی)56.5
2140023انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و توانبخشی، تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی بدن و لوازم مورد استفاده معلولین (به غیر از ویلچر)و نظایر آنها -خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2140024انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و توانبخشی، تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی بدن و لوازم مورد استفاده معلولین (به غیر از ویلچر)و نظایر آنها -خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2140025انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و توانبخشی، تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی بدن و لوازم مورد استفاده معلولین (به غیر از ویلچر)و نظایر آنها -صادرات3.54.55
2140026انواع لوازم و تجهیزات پزشکی، جراحی و ارتوپدی، بیمارستانی، آزمایشگاهی و توانبخشی، تجهیزات کمک شنوایی، اعضاء مصنوعی بدن و لوازم مورد استفاده معلولین (به غیر از ویلچر)و نظایر آنها -واردات17.622.88
2140031انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2140032انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2140033انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2140034انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2140035انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی و نظایر آنها-صادرات3.54.55
2140036انواع لوازم و تجهیزات دندانپزشکی و دندانسازی و نظایر آنها-واردات17.622.88
2140041انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2140042انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2140043انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها- خرده فروش (تولید داخل)1013
2140044انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها- خرده فروش (وارداتی)12.816.64
2140045انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها-صادرات3.54.55
2140046انواع لوازم و تجهیزات دامپزشکی و نظایر آنها- واردات17.622.88
2140053انواع لوازم و تجهیزات حیوانات خانگی - خرده فروشی (تولید داخل)2026
2140054انواع لوازم و تجهیزات حیوانات خانگی - خرده فروشی (وارداتی)2431.2
2140056انواع لوازم و تجهیزات حیوانات خانگی - واردات2026
2150011انواع لوازم و تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی، دوبلاژ، مونتاژ، ظهور و چاپ فیلم و عکس و سایر تجهیزات وابسته-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2150012انواع لوازم و تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی، دوبلاژ، مونتاژ، ظهور و چاپ فیلم و عکس و سایر تجهیزات وابسته-عمده فروشی (وارداتی)33.9
2150013انواع لوازم و تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی، دوبلاژ، مونتاژ، ظهور و چاپ فیلم و عکس و سایر تجهیزات وابسته-خرده فروشی (تولید داخل)5.87.54
2150014انواع لوازم و تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی، دوبلاژ، مونتاژ، ظهور و چاپ فیلم و عکس و سایر تجهیزات وابسته-خرده فروشی (وارداتی)5.87.54
2150015انواع لوازم و تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی، دوبلاژ، مونتاژ، ظهور و چاپ فیلم و عکس و سایر تجهیزات وابسته-صادرات4.45.72
2150016انواع لوازم و تجهیزات عکاسی، فیلمبرداری، صداگذاری، نور پردازی، دوبلاژ، مونتاژ، ظهور و چاپ فیلم و عکس و سایر تجهیزات وابسته-واردات15.219.76
2150021ادوات و وسایل موسیقی و موزیک-عمده فروشی (تولید داخل)33.9
2150022ادوات و وسایل موسیقی و موزیک-عمده فروشی (وارداتی)4.86.24
2150023ادوات و وسایل موسیقی و موزیک-خرده فروشی (تولید داخل)14.418.72
2150024ادوات و وسایل موسیقی و موزیک-خرده فروشی (وارداتی)17.622.88
2150025ادوات و وسایل موسیقی و موزیک-صادرات3.54.55
2150026ادوات و وسایل موسیقی و موزیک-واردات2431.2
2150031انواع لنز و قاب عینک و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2150032انواع لنز و قاب عینک و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2150033انواع لنز و قاب عینک و قطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)911.7
2150034انواع لنز و قاب عینک و قطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2150035انواع لنز و قاب عینک و قطعات و لوازم مربوطه-صادرات3.54.55
2150036انواع لنز و قاب عینک و قطعات و لوازم مربوطه-واردات17.622.88
2150041انواع عینک آفتابی-عمده فروشی (تولید داخل)33.9
2150042انواع عینک آفتابی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2150043انواع عینک آفتابی-خرده فروشی (تولید داخل)15.820.54
2150044انواع عینک آفتابی-خرده فروشی (وارداتی)19.224.96
2150045انواع عینک آفتابی-صادرات3.54.55
2150046انواع عینک آفتابی-واردات17.622.88
2160011انواع ژنراتور، موتورهای مولد برق، ترانسفورماتور و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)3.54.55
2160012انواع ژنراتور، موتورهای مولد برق، ترانسفورماتور و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)67.8
2160013انواع ژنراتور، موتورهای مولد برق، ترانسفورماتور و قطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)79.1
2160014انواع ژنراتور، موتورهای مولد برق، ترانسفورماتور و قطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)911.7
2160015انواع ژنراتور، موتورهای مولد برق، ترانسفورماتور و قطعات و لوازم مربوطه-صادرات45.2
2160016انواع ژنراتور، موتورهای مولد برق، ترانسفورماتور و قطعات و لوازم مربوطه-واردات1519.5
2160021انواع باتری خشک و تر و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2160022انواع باتری خشک و تر و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2160023انواع باتری خشک و تر و قطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2160024انواع باتری خشک و تر و قطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)17.622.88
2160025انواع باتری خشک و تر و قطعات و لوازم مربوطه-صادرات3.54.55
2160026انواع باتری خشک و تر و قطعات و لوازم مربوطه-واردات19.224.96
2160031تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق، سیمهای هادی و مقره و امثال آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2160032تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق، سیمهای هادی و مقره و امثال آنها-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2160033تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق، سیمهای هادی و مقره و امثال آنها-خرده فروشی (تولید داخل)8.711.31
2160034تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق، سیمهای هادی و مقره و امثال آنها-خرده فروشی (وارداتی)10.413.52
2160035تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق، سیمهای هادی و مقره و امثال آنها-صادرات3.54.55
2160036تجهیزات توزیع و کنترل نیروی برق، دکلهای برق، تابلوهای برق، سیمهای هادی و مقره و امثال آنها-واردات17.622.88
2160041انواع سیم و کابل برق، آنتن، شبکه، فیبر نوری، کلید و پریز، فیوز، سرپیچ، دوشاخ و کیتهای الکترونیک و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2160042انواع سیم و کابل برق، آنتن، شبکه، فیبر نوری، کلید و پریز، فیوز، سرپیچ، دوشاخ و کیتهای الکترونیک و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2160043انواع سیم و کابل برق، آنتن، شبکه، فیبر نوری، کلید و پریز، فیوز، سرپیچ، دوشاخ و کیتهای الکترونیک و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2160044انواع سیم و کابل برق، آنتن، شبکه، فیبر نوری، کلید و پریز، فیوز، سرپیچ، دوشاخ و کیتهای الکترونیک و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2160045انواع سیم و کابل برق، آنتن، شبکه، فیبر نوری، کلید و پریز، فیوز، سرپیچ، دوشاخ و کیتهای الکترونیک و نظایر آنها-صادرات3.54.55
2160046انواع سیم و کابل برق، آنتن، شبکه، فیبر نوری، کلید و پریز، فیوز، سرپیچ، دوشاخ و کیتهای الکترونیک و نظایر آنها-واردات17.622.88
2160051انواع لامپ، چراغ، نور افکن و سایر تجهیزات روشنایی برقی-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2160052انواع لامپ، چراغ، نور افکن و سایر تجهیزات روشنایی برقی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2160053انواع لامپ، چراغ، نورافکن و سایر تجهیزات روشنایی برقی - خرده فروشی (تولید داخل)8.611.18
2160054انواع لامپ، چراغ، نورافکن و سایر تجهیزات روشنایی برقی - خرده فروشی (وارداتی)11.214.56
2160055انواع لامپ، چراغ، نور افکن و سایر تجهیزات روشنایی برقی-صادرات3.54.55
2160056انواع لامپ، چراغ، نور افکن و سایر تجهیزات روشنایی برقی-واردات18.423.92
2160061انواع آیینه و شمعدان، لوستر وآباژور-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2160062انواع آیینه و شمعدان، لوستر وآباژور-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2160063انواع آیینه و شمعدان، لوستر وآباژور-خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2160064انواع آیینه و شمعدان، لوستر وآباژور-خرده فروشی (وارداتی)19.224.96
2160065انواع آیینه و شمعدان، لوستر وآباژور-صادرات4.45.72
2160066انواع آیینه و شمعدان، لوستر وآباژور-واردات19.224.96
2160071انواع دزدگیر، دروبین های مدار بسته و سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2160072انواع دزدگیر، دروبین های مدار بسته و سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2160073انواع دزدگیر، دروبین های مدار بسته و سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده-خرده فروشی (تولید داخل)10.713.91
2160074انواع دزدگیر، دروبین های مدار بسته و سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2160075انواع دزدگیر، دروبین های مدار بسته و سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده-صادرات3.54.55
2160076انواع دزدگیر، دروبین های مدار بسته و سیستمهای حفاظتی و هشدار دهنده-واردات17.622.88
2160081انواع مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2160082انواع مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2160083انواع مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-خرده فروشی (تولید داخل)10.713.91
2160084انواع مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2160085انواع مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-صادرات3.54.55
2160086انواع مجموعه کامل درب بازکن الکتریکی-واردات17.622.88
2160091انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2160092انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی -عمده فروشی (وارداتی)56.5
2160093انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی -خرده فروشی (تولید داخل)79.1
2160094انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی -خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2160095انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی -صادرات3.54.55
2160096انواع دستگاهها و تجهیزات مخابراتی -واردات14.418.72
2160101انواع گوشی تلفن ثابت و همراه -عمده فروشی (تولید داخل)2.22.86
2160102انواع گوشی تلفن ثابت و همراه -عمده فروشی (وارداتی)2.22.86
2160103انواع گوشی تلفن ثابت و همراه -خرده فروشی (تولید داخل)33.9
2160104انواع گوشی تلفن ثابت و همراه -خرده فروشی (وارداتی)33.9
2160105انواع گوشی تلفن ثابت و همراه -صادرات3.54.55
2160106انواع گوشی تلفن ثابت و همراه -واردات1316.9
2160111انواع دماسنج های صنعتی- عمده فروشی (تولید داخل)3.74.81
2160112انواع دماسنج های صنعتی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2160113انواع دماسنج های صنعتی -خرده فروشی (تولید داخل)9.312.09
2160114انواع دماسنج های صنعتی-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2160115انواع دماسنج های صنعتی -صادرات4.45.72
2160116انواع دماسنج های صنعتی -واردات17.622.88
2160121انواع وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی (به استثناء کفش و لباس)-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2160122انواع وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی (به استثناء کفش و لباس)-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2160123انواع وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی (به استثناء کفش و لباس) - خرده فروش (تولید داخل)9.512.35
2160124انواع وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی (به استثناء کفش و لباس) - خرده فروش (وارداتی)13.617.68
2160125انواع وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی (به استثناء کفش و لباس)-صادرات3.54.55
2160126انواع وسایل، لوازم و تجهیزات ورزشی (به استثناء کفش و لباس)-واردات1620.8
2160131انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)3.74.81
2160132انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2160133انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)10.713.91
2160134انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2160135انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-صادرات4.45.72
2160136انواع دستگاههای توزین و تجهیزات و لوازم یدکی مربوطه-واردات17.622.88
2160141انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2160142انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2160143انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)10.513.65
2160144انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2160145انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه-صادرات4.45.72
2160146انواع ساعت و لوازم یدکی مربوطه-واردات19.224.96
2160151انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتور خوان و لوازم و قطعات مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)3.74.81
2160152انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتور خوان و لوازم و قطعات مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2160153انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتور خوان و لوازم و قطعات مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)10.713.91
2160154انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتور خوان و لوازم و قطعات مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2160155انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتور خوان و لوازم و قطعات مربوطه-صادرات4.45.72
2160156انواع کنتور آب و برق و گاز، کنتور خوان و لوازم و قطعات مربوطه-واردات17.622.88
2160161ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت الکترونیک، کنترل و شمارش زمان و مقاومتهای الکتریکی-عمده فروشی (تولید داخل)3.74.81
2160162ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت الکترونیک، کنترل و شمارش زمان و مقاومتهای الکتریکی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2160163ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت الکترونیک، کنترل و شمارش زمان و مقاومتهای الکتریکی-خرده فروشی (تولید داخل)10.713.91
2160164ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت الکترونیک، کنترل و شمارش زمان و مقاومتهای الکتریکی-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2160165ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت الکترونیک، کنترل و شمارش زمان و مقاومتهای الکتریکی-صادرات4.45.72
2160166ابزار و وسایل اندازه گیری دقیق علمی و وسایل کنترل کیفیت الکترونیک، کنترل و شمارش زمان و مقاومتهای الکتریکی-واردات17.622.88
2160171انواع هود و هواکش صنعتی-عمده فروشی (تولید داخل)3.74.81
2160172انواع هود و هواکش صنعتی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2160173انواع هود و هواکش صنعتی- خرده فروشی (تولید داخل)12.716.51
2160174انواع هود و هواکش صنعتی-خرده فروشی (وارداتی)1620.8
2160175انواع هود و هواکش صنعتی-صادرات4.45.72
2160176انواع هود و هواکش صنعتی-واردات19.224.96
2160181انواع دستگاههای تهویه، هواساز، چیلر، برج خنک کننده، هیتر، یونیت، سیستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج و قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.22.86
2160182انواع دستگاههای تهویه، هواساز، چیلر، برج خنک کننده، هیتر، یونیت، سیستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج و قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2160183انواع دستگاههای تهویه، هواساز، چیلر، برج خنک کننده، هیتر، یونیت، سیستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج و قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی (تولید داخل)4.65.98
2160184انواع دستگاههای تهویه، هواساز، چیلر، برج خنک کننده، هیتر، یونیت، سیستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج و قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی (وارداتی)5.87.54
2160185انواع دستگاههای تهویه، هواساز، چیلر، برج خنک کننده، هیتر، یونیت، سیستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج و قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها- صادرات2.63.38
2160186انواع دستگاههای تهویه، هواساز، چیلر، برج خنک کننده، هیتر، یونیت، سیستمهای حرارت مرکزی، شوفاژ، فن کویل، پکیج و قطعات و تجهیزات و لوازم یدکی مربوط به آنها-واردات17.622.88
2160191انواع پمپ، الکتروموتور، کمپرسور، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)2.22.86
2160192انواع پمپ، الکتروموتور، کمپرسور، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)3.54.55
2160193انواع پمپ، الکتروموتور، کمپرسور، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)4.55.85
2160194انواع پمپ، الکتروموتور، کمپرسور، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)5.57.15
2160195انواع پمپ، الکتروموتور، کمپرسور، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوطه-صادرات2.53.25
2160196انواع پمپ، الکتروموتور، کمپرسور، تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوطه-واردات1519.5
2160201انواع دیگ و ماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.22.86
2160202انواع دیگ و ماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2160203انواع دیگ و ماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی (تولید داخل)4.65.98
2160204انواع دیگ و ماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی (وارداتی)5.87.54
2160205انواع دیگ و ماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-صادرات2.63.38
2160206انواع دیگ و ماشین بخار و تجهیزات، قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-واردات17.622.88
2160211انواع کوره، مشعلهای کوره و قطعات مربوط به آن-عمده فروشی (تولید داخل)2.22.86
2160212انواع کوره، مشعلهای کوره و قطعات مربوط به آن-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2160213انواع کوره، مشعلهای کوره و قطعات مربوط به آن-خرده فروشی (تولید داخل)4.65.98
2160214انواع کوره، مشعلهای کوره و قطعات مربوط به آن-خرده فروشی (وارداتی)5.87.54
2160215انواع کوره، مشعلهای کوره و قطعات مربوط به آن-صادرات2.63.38
2160216انواع کوره، مشعلهای کوره و قطعات مربوط به آن-واردات17.622.88
2160221انواع دستگاه تصفیه آب-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2160222انواع دستگاه تصفیه آب-عمده فروشی (وارداتی)45.2
2160223انواع دستگاه تصفیه آب-خرده فروشی (تولید داخل)911.7
2160224انواع دستگاه تصفیه آب-خرده فروشی (وارداتی)1114.3
2160225انواع دستگاه تصفیه آب-صادرات33.9
2160226انواع دستگاه تصفیه آب-واردات1418.2
2160231انواع چرخ خیاطی صنعتی، چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)2.22.86
2160232انواع چرخ خیاطی صنعتی، چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2160233انواع چرخ خیاطی صنعتی، چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)6.17.93
2160234انواع چرخ خیاطی صنعتی، چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)810.4
2160235انواع چرخ خیاطی صنعتی، چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه-صادرات2.63.38
2160236انواع چرخ خیاطی صنعتی، چرخ کفاشی و لوازم یدکی مربوطه-واردات19.224.96
2160243انواع چراغها و تابلوهای نئون و فلورسنت - خرده فروشی (تولید داخل)1114.3
2160244انواع چراغها و تابلوهای نئون و فلورسنت - خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2160253انواع لوازم اسکی و اسکیت - خرده فروشی (تولید داخل)1620.8
2160254انواع لوازم اسکی و اسکیت - خرده فروشی (تولید داخل)1620.8
2160261انواع دستگاه های استخراج رمز دارایی (ماینر) - عمده فروش (تولید داخل)33.9
2160262انواع دستگاه های استخراج رمز دارایی (ماینر) - عمده فروش (وارداتی)33.9
2160263انواع دستگاه های استخراج رمز دارایی (ماینر) - خرده فروش (تولید داخل)1013
2160264انواع دستگاه های استخراج رمز دارایی (ماینر) - خرده فروش (وارداتی)1013
2160265انواع دستگاه های استخراج رمز دارایی (ماینر) - صادرات33.9
2160266انواع دستگاه های استخراج رمز دارایی (ماینر) - واردات1519.5
2170011انواع خودرو سبک و سنگین-عمده فروشی (تولید داخل)2.73.51
2170012انواع خودرو سبک و سنگین-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2170013انواع خودرو سبک و سنگین-خرده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2170014انواع خودرو سبک و سنگین-خرده فروشی (وارداتی)4.45.72
2170015انواع خودرو سبک و سنگین-صادرات3.54.55
2170016انواع خودرو سبک و سنگین-واردات1620.8
2170021انواع لوازم و قطعات یدکی، شاسی، کفی، اتاق، بدنه و سایر تجهیزات جانبی و کمکی انواع خودرو سبک و سنگین (به جز لاستیک، باطری، شیشه، روکش صندلی، عرق گیر و سایر لوازم تو دوزی اتومبیل)-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2170022انواع لوازم و قطعات یدکی، شاسی، کفی، اتاق، بدنه و سایر تجهیزات جانبی و کمکی انواع خودرو سبک و سنگین (به جز لاستیک، باطری، شیشه، روکش صندلی، عرق گیر و سایر لوازم تو دوزی اتومبیل)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2170023انواع لوازم و قطعات یدکی، شاسی، کفی، اتاق، بدنه و سایر تجهیزات جانبی و کمکی انواع خودرو سبک و سنگین (به جز لاستیک، باطری، شیشه، روکش صندلی، عرق گیر و سایر لوازم تو دوزی اتومبیل)-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2170024انواع لوازم و قطعات یدکی، شاسی، کفی، اتاق، بدنه و سایر تجهیزات جانبی و کمکی انواع خودرو سبک و سنگین (به جز لاستیک، باطری، شیشه، روکش صندلی، عرق گیر و سایر لوازم تو دوزی اتومبیل)-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2170025انواع لوازم و قطعات یدکی، شاسی، کفی، اتاق، بدنه و سایر تجهیزات جانبی و کمکی انواع خودرو سبک و سنگین (به جز لاستیک، باطری، شیشه، روکش صندلی، عرق گیر و سایر لوازم تو دوزی اتومبیل)-صادرات2.63.38
2170026انواع لوازم و قطعات یدکی، شاسی، کفی، اتاق، بدنه و سایر تجهیزات جانبی و کمکی انواع خودرو سبک و سنگین (به جز لاستیک، باطری، شیشه، روکش صندلی، عرق گیر و سایر لوازم تو دوزی اتومبیل)-واردات17.622.88
2170031انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2170032انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2170033انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-خرده فروشی (تولید داخل)5.57.15
2170034انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-خرده فروشی (وارداتی)8.811.44
2170035انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-صادرات2.63.38
2170036انواع موتورسیکلت، دوچرخه و سه چرخه موتوری-واردات1620.8
2170041انواع چرخهای موتوری معلولین-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2170042انواع چرخهای موتوری معلولین-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2170043انواع چرخهای موتوری معلولین-خرده فروشی (تولید داخل)6.78.71
2170044انواع چرخهای موتوری معلولین-خرده فروشی (وارداتی)8.811.44
2170045انواع چرخهای موتوری معلولین-صادرات2.63.38
2170046انواع چرخهای موتوری معلولین-واردات15.219.76
2170051لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت، دوچرخه، سه چرخه و چرخ های موتوری معلولین-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2170052لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت، دوچرخه، سه چرخه و چرخ های موتوری معلولین-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2170053لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت، دوچرخه، سه چرخه و چرخ های موتوری معلولین-خرده فروشی (تولید داخل)8.511.05
2170054لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت، دوچرخه، سه چرخه و چرخ های موتوری معلولین-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2170055لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت، دوچرخه، سه چرخه و چرخ های موتوری معلولین-صادرات3.54.55
2170056لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات جانبی مربوط به انواع موتورسیکلت، دوچرخه، سه چرخه و چرخ های موتوری معلولین-واردات1620.8
2170061انواع دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین ( بدون موتور)-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2170062انواع دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین ( بدون موتور)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2170063انواع دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین ( بدون موتور)-خرده فروشی (تولید داخل)8.511.05
2170064انواع دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین ( بدون موتور)-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2170065انواع دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین ( بدون موتور)-صادرات2.63.38
2170066انواع دوچرخه، سه چرخه و چرخهای معلولین ( بدون موتور)-واردات1620.8
2170071لوازم یدکی، قطعات و تجهیزات جانبی انواع دوچرخه، سه چرخه، چرخهای معلولین و کالسکه بدون موتور (به جز لاستیک)-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2170072لوازم یدکی، قطعات و تجهیزات جانبی انواع دوچرخه، سه چرخه، چرخهای معلولین و کالسکه بدون موتور (به جز لاستیک)-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2170073لوازم یدکی، قطعات و تجهیزات جانبی انواع دوچرخه، سه چرخه، چرخهای معلولین و کالسکه بدون موتور (به جز لاستیک)-خرده فروشی (تولید داخل)8.511.05
2170074لوازم یدکی، قطعات و تجهیزات جانبی انواع دوچرخه، سه چرخه، چرخهای معلولین و کالسکه بدون موتور (به جز لاستیک)-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2170075لوازم یدکی، قطعات و تجهیزات جانبی انواع دوچرخه، سه چرخه، چرخهای معلولین و کالسکه بدون موتور (به جز لاستیک)-صادرات3.54.55
2170076لوازم یدکی، قطعات و تجهیزات جانبی انواع دوچرخه، سه چرخه، چرخهای معلولین و کالسکه بدون موتور (به جز لاستیک)-واردات1620.8
2170081انواع لاستیک، تیوپ، روکش لاستیک و تایر انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر انواع ماشین آلات-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2170082انواع لاستیک، تیوپ، روکش لاستیک و تایر انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر انواع ماشین آلات-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2170083انواع لاستیک، تیوپ، روکش لاستیک و تایر انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر انواع ماشین آلات-خرده فروشی (تولید داخل)4.65.98
2170084انواع لاستیک، تیوپ، روکش لاستیک و تایر انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر انواع ماشین آلات-خرده فروشی (وارداتی)6.78.71
2170085انواع لاستیک، تیوپ، روکش لاستیک و تایر انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر انواع ماشین آلات-صادرات2.63.38
2170086انواع لاستیک، تیوپ، روکش لاستیک و تایر انواع خودرو، موتورسیکلت، دوچرخه و سایر انواع ماشین آلات-واردات17.622.88
2170091انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2170092انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2170093انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)10.313.39
2170094انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2170095انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-صادرات2.63.38
2170096انواع کشتی و لنج و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-واردات1620.8
2170101انواع قایق (اعم از تفریحی، ورزشی و غیره) و لوازم و قطعات جانبی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2170102انواع قایق (اعم از تفریحی، ورزشی و غیره) و لوازم و قطعات جانبی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2170103انواع قایق (اعم از تفریحی، ورزشی و غیره) و لوازم و قطعات جانبی مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)10.313.39
2170104انواع قایق (اعم از تفریحی، ورزشی و غیره) و لوازم و قطعات جانبی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2170105انواع قایق (اعم از تفریحی، ورزشی و غیره) و لوازم و قطعات جانبی مربوطه-صادرات2.63.38
2170106انواع قایق (اعم از تفریحی، ورزشی و غیره) و لوازم و قطعات جانبی مربوطه-واردات1620.8
2170111انواع قطار، لوکوموتیو، واگن، تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2170112انواع قطار، لوکوموتیو، واگن، تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2170113انواع قطار، لوکوموتیو، واگن، تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-خرده فروشی (تولید داخل)8.511.05
2170114انواع قطار، لوکوموتیو، واگن، تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2170115انواع قطار، لوکوموتیو، واگن، تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-صادرات2.63.38
2170116انواع قطار، لوکوموتیو، واگن، تراموا و تجهیزات و قطعات جانبی و لوازم متعلقه آن-واردات15.219.76
2170121انواع هواپیما و هلی کوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2170122انواع هواپیما و هلی کوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2170123انواع هواپیما و هلی کوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-خرده فروشی (تولید داخل)8.511.05
2170124انواع هواپیما و هلی کوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2170125انواع هواپیما و هلی کوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-صادرات2.63.38
2170126انواع هواپیما و هلی کوپتر و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-واردات14.418.72
2170131انواع گلایدر، کایت، بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2170132انواع گلایدر، کایت، بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2170133انواع گلایدر، کایت، بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-خرده فروشی (تولید داخل)8.511.05
2170134انواع گلایدر، کایت، بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-خرده فروشی (وارداتی)11.214.56
2170135انواع گلایدر، کایت، بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-صادرات2.63.38
2170136انواع گلایدر، کایت، بالون و لوازم یدکی و قطعات و تجهیزات مربوط به آنها-واردات14.418.72
2170143فروشنده انواع خودرو سبک و سنگین دست دوم3.64.68
2170153فروشنده لوازم و تجهیزات جانبی لوکس و تزئینی انواع خودروها - خرده فروشی (تولید داخل)15.219.76
2170154فروشنده لوازم و تجهیزات جانبی لوکس و تزئینی انواع خودروها - خرده فروشی (وارداتی)2026
2170163فروشنده انواع قطعات و لوازم یدکی خودرو نسبت به آن قسمت از اجناسی که از شرکت های طرف قرارداد دریافت و توزیع می کنند - خرده فروشی (تولید داخل)31از کارمزد، سود و یا تخفیف دریافتی40.3از کارمزد، سود و یا تخفیف دریافتی
2170164فروشنده انواع قطعات و لوازم یدکی خودرو نسبت به آن قسمت از اجناسی که از شرکت های طرف قرارداد دریافت و توزیع می کنند - خرده فروشی (وارداتی)40از کارمزد، سود و یا تخفیف دریافتی52از کارمزد، سود و یا تخفیف دریافتی
2170173فروشنده لاستیک مستعمل - خرده فروشی (تولید داخل)2.43.12
2170174فروشنده لاستیک مستعمل - خرده فروشی (وارداتی)2.43.12
2170186لاستیک خودروهای سنگین، ماشین آلات راه سازی، معدن و کشاورزی - واردات12.816.64
2180011انواع دستگاهها و تجهیزات بالا برنده و جابجا کننده، جک، جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.43.12
2180012انواع دستگاهها و تجهیزات بالا برنده و جابجا کننده، جک، جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2180013انواع دستگاهها و تجهیزات بالا برنده و جابجا کننده، جک، جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2180014انواع دستگاهها و تجهیزات بالا برنده و جابجا کننده، جک، جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-خرده فروشی (وارداتی)11.214.56
2180015انواع دستگاهها و تجهیزات بالا برنده و جابجا کننده، جک، جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-صادرات2.63.38
2180016انواع دستگاهها و تجهیزات بالا برنده و جابجا کننده، جک، جرثقیل،نقاله و قطعات و لوازم یدکی مربوط به آنها-واردات15.219.76
2180021انواع آسانسور، پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2180022انواع آسانسور، پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2180023انواع آسانسور، پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2180024انواع آسانسور، پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2180025انواع آسانسور، پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-صادرات2.63.38
2180026انواع آسانسور، پله برقی و تجهیزات و قطعات و لوازم یدکی مربوطه-واردات19.224.96
2180031انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2180032انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها-عمده فروشی (وارداتی)3.54.55
2180033انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها - خرده فروشی (تولید داخل)4.55.85
2180034انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها - خرده فروشی (وارداتی)6.58.45
2180035انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها-صادرات2.53.25
2180036انواع ماشین آلات و تجهیزات کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و قطعات و لوازم مربوط به آنها-واردات1013
2180041انواع ماشین آلات و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2180042انواع ماشین آلات و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2180043انواع ماشین آلات و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه - خرده فروشی (تولید داخل)56.5
2180044انواع ماشین آلات و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه - خرده فروشی (وارداتی)8.811.44
2180045انواع ماشین آلات و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-صادرات2.63.38
2180046انواع ماشین آلات و ماشین ابزار صنعتی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-واردات15.219.76
2180051انواع ماشین آلات متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2180052انواع ماشین آلات متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2180053انواع ماشین آلات متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه - خرده فروشی (تولید داخل)56.5
2180054انواع ماشین آلات متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه - خرده فروشی (وارداتی)8.811.44
2180055انواع ماشین آلات متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-صادرات2.63.38
2180056انواع ماشین آلات متالوژی و لوازم، تجهیزات و قطعات یدکی مربوطه-واردات15.219.76
2180061ماشین آلات معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2180062ماشین آلات معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی خراجی3.84.94
2180063ماشین آلات معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی مربوطه - خرده فروشی (تولید داخل)56.5
2180064ماشین آلات معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی مربوطه - خرده فروشی (وارداتی)8.811.44
2180065ماشین آلات معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی مربوطه-صادرات2.63.38
2180066ماشین آلات معدنی، استخراج، راه و ساختمان و قطعات یدکی مربوطه-واردات15.219.76
2180071ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2180072ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2180073ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)56.5
2180074ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)8.811.44
2180075ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-صادرات2.63.38
2180076ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و قطعات یدکی مربوطه-واردات15.219.76
2180081ماشین آلات عمل آوری توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2180082ماشین آلات عمل آوری توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2180083ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه - خرده فروشی (تولید داخل)56.5
2180084ماشین آلات عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه - خرده فروشی (وارداتی)8.811.44
2180085ماشین آلات عمل آوری توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه-صادرات2.63.38
2180086ماشین آلات عمل آوری توتون و تنباکو و قطعات یدکی مربوطه-واردات15.219.76
2180091ماشین آلات تولید منسوجات، کفش و پوشاک، چرم و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2180092ماشین آلات تولید منسوجات، کفش و پوشاک، چرم و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2180093ماشین آلات تولید منسوجات، کفش و پوشاک، چرم و قطعات یدکی مربوطه - خرده فروشی (تولید داخل)67.8
2180094ماشین آلات تولید منسوجات، کفش و پوشاک، چرم و قطعات یدکی مربوطه - خرده فروشی (وارداتی)8.811.44
2180095ماشین آلات تولید منسوجات، کفش و پوشاک، چرم و قطعات یدکی مربوطه-صادرات2.63.38
2180096ماشین آلات تولید منسوجات، کفش و پوشاک، چرم و قطعات یدکی مربوطه-واردات15.219.76
2180101سایر ماشین آلات، لوازم و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2180102سایر ماشین آلات، لوازم و قطعات یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2180103سایر ماشین آلات و قطعات یدکی مربوطه - خرده فروشی (تولید داخل)56.5
2180104سایر ماشین آلات و قطعات یدکی مربوطه - خرده فروشی (وارداتی)8.811.44
2180105سایر ماشین آلات، لوازم و قطعات یدکی مربوطه-صادرات2.63.38
2180106سایر ماشین آلات، لوازم و قطعات یدکی مربوطه-واردات1620.8
2180113انواع لوازم و قطعات یدکی مربوط به ماشین آلات صنعتی، متالوژی، معدنی، استخراج، راه و ساختمان، عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و توتون و تنباکو، منسوجات، کفش، پوشاک، کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و نظایر آنها- خرده فروشی (تولید داخل)8.511.05
2180114انواع لوازم و قطعات یدکی مربوط به ماشین آلات صنعتی، متالوژی، معدنی، استخراج، راه 9.512.35
و ساختمان، عمل آوری مواد غذایی، نوشابه و توتون و تنباکو، منسوجات، کفش، پوشاک، کشاورزی و باغبانی، جنگل داری، دامداری، مرغ داری و پرورش ماهی و نظایر آنها- خرده فروشی (وارداتی)
2190011انواع محصولات فلزی آهنی، فولادی و چدنی شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل (غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-عمده فروشی (تولید داخل)1.31.69
2190012انواع محصولات فلزی آهنی، فولادی و چدنی شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل (غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-عمده فروشی (وارداتی)1.72.21
2190013انواع محصولات فلزی آهنی، فولادی و چدنی شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل (غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-خرده فروشی (تولید داخل)2.43.12
2190014انواع محصولات فلزی آهنی، فولادی و چدنی شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل (غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-خرده فروشی (وارداتی)2.63.38
2190015انواع محصولات فلزی آهنی، فولادی و چدنی شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل (غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-صادرات1.31.69
2190016انواع محصولات فلزی آهنی، فولادی و چدنی شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله، میلگرد، سیم و کابل (غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور - واردات13.617.68
2190021 قطعات آهنی، فولادی و چدنی حاصل از ریخته گری-عمده فروشی (تولید داخل)1.21.56
2190022 قطعات آهنی، فولادی و چدنی حاصل از ریخته گری-عمده فروشی (وارداتی)1.92.47
2190023 قطعات آهنی، فولادی و چدنی حاصل از ریخته گری-خرده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2190024 قطعات آهنی، فولادی و چدنی حاصل از ریخته گری-خرده فروشی (وارداتی)2.73.51
2190025 قطعات آهنی، فولادی و چدنی حاصل از ریخته گری-صادرات1.41.82
2190026قطعات آهنی، فولادی و چدنی حاصل از ریخته گری-واردات1620.8
2190031انواع محصولات فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله یا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل (غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-عمده فروشی (تولید داخل)1.62.08
2190032انواع محصولات فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله یا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل (غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-عمده فروشی (وارداتی)2.32.99
2190033انواع محصولات فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله یا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل (غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-خرده فروشی (تولید داخل)45.2
2190034انواع محصولات فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله یا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل (غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-خرده فروشی (وارداتی)4.65.98
2190035انواع محصولات فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله یا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل (غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-صادرات1.62.08
2190036انواع محصولات فلزی غیرآهنی(به استثناء فلزات قیمتی نظیر طلا، نقره و پلاتین) شامل انواع شمش، بلوم، بیلت، اسلب، ورق، صفحه، تور، نوار، سپری، تسمه، لوله، نورد یا رول، گلوله، میله یا میلگرد، فویل، مفتول، سیم و کابل (غیر از مصارف برقی)، نبشی، ناودانی، قوطی، پروفیل، تیر، ریل، تراورس و پودر فلزات مزبور-واردات1620.8
2190041قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-عمده فروشی (تولید داخل)1.62.08
2190042قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-عمده فروشی (وارداتی)2.43.12
2190043قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-خرده فروشی (تولید داخل)4.15.33
2190044قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-خرده فروشی (وارداتی)4.86.24
2190045قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-صادرات1.82.34
2190046قطعات فلزات غیرآهنی حاصل از ریخته گری-واردات16.821.84
2190051انواع زیورآلات و جواهرات بدلی-عمده فروشی (تولید داخل)3.95.07
2190052انواع زیورآلات و جواهرات بدلی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2190053انواع زیورآلات و جواهرات بدلی-خرده فروشی (تولید داخل)20.726.91
2190054انواع زیورآلات و جواهرات بدلی-خرده فروشی (وارداتی)2431.2
2190055انواع زیورآلات و جواهرات بدلی-صادرات4.45.72
2190056انواع زیورآلات و جواهرات بدلی-واردات2431.2
2190061انواع داربست فلزی-عمده فروشی (تولید داخل)2.43.12
2190062انواع داربست فلزی-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190063انواع داربست فلزی-خرده فروشی (تولید داخل)8.611.18
2190064انواع داربست فلزی-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2190065انواع داربست فلزی-صادرات2.63.38
2190066انواع داربست فلزی-واردات1620.8
2190071قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-عمده فروشی (تولید داخل)2.43.12
2190072قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190073قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-خرده فروشی (تولید داخل)4.15.33
2190074قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-خرده فروشی (وارداتی)4.86.24
2190075قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-صادرات2.63.38
2190076قطعات سوله، انبار، اسکلت فلزی ساختمانی، پل و دکل-واردات13.617.68
2190081انواع کانکس، کانتینر،کاروان، کیوسک و خانه پیش ساخته-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2190082انواع کانکس، کانتینر،کاروان، کیوسک و خانه پیش ساخته-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190083انواع کانکس، کانتینر،کاروان، کیوسک و خانه پیش ساخته-خرده فروشی (تولید داخل)5.77.41
2190084انواع کانکس، کانتینر،کاروان، کیوسک و خانه پیش ساخته-خرده فروشی (وارداتی)6.88.84
2190085انواع کانکس، کانتینر،کاروان، کیوسک و خانه پیش ساخته-صادرات2.63.38
2190086انواع کانکس، کانتینر،کاروان، کیوسک و خانه پیش ساخته-واردات15.219.76
2190091انواع قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان (شامل درب، پنجره، حفاظ، پانل و غیره)-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2190092انواع قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان (شامل درب، پنجره، حفاظ، پانل و غیره)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190093انواع قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان (شامل درب، پنجره، حفاظ، پانل و غیره) خرده فروشی (تولید داخل)11.414.82
2190094انواع قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان (شامل درب، پنجره، حفاظ، پانل و غیره)-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2190095انواع قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان (شامل درب، پنجره، حفاظ، پانل و غیره)-صادرات2.63.38
2190096انواع قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان (شامل درب، پنجره، حفاظ، پانل و غیره)-واردات1620.8
2190101انواع شیرآلات و اتصالات (فلزی)-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2190102انواع شیرآلات و اتصالات (فلزی)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190103انواع شیرآلات و اتصالات (فلزی)-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2190104انواع شیرآلات و اتصالات (فلزی)-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2190105انواع شیرآلات و اتصالات (فلزی)-صادرات2.32.99
2190106انواع شیرآلات و اتصالات (فلزی)-واردات17.622.88
2190111انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها (فلزی)-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2190112انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها (فلزی)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190113انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها (فلزی)-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2190114انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها (فلزی)-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2190115انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها (فلزی)-صادرات2.63.38
2190116انواع لوازم بهداشتی ساختمان نظیر ظرفشویی، وان، سیفون و امثال آنها (فلزی)-واردات17.622.88
2190121انواع ابزار و یراق آلات (قفل و لولا، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست و گیره، سیم خاردار، زنجیر، فنر و...)-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2190122انواع ابزار و یراق آلات (قفل و لولا، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست و گیره، سیم خاردار، زنجیر، فنر و...)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190123انواع ابزار و یراق آلات (قفل و لولا، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست و گیره، سیم خاردار، زنجیر، فنر و...)-خرده فروشی (تولید داخل)9.312.09
2190124انواع ابزار و یراق آلات (قفل و لولا، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست و گیره، سیم خاردار، زنجیر، فنر و...)-خرده فروشی (وارداتی)1013
2190125انواع ابزار و یراق آلات (قفل و لولا، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست و گیره، سیم خاردار، زنجیر، فنر و...)-صادرات2.63.38
2190126انواع ابزار و یراق آلات (قفل و لولا، دستگیره، پیچ و مهره، میخ، بست و گیره، سیم خاردار، زنجیر، فنر و...)-واردات1620.8
2190131انواع ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایر آنها (غیر الکتریکی)-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2190132انواع ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایر آنها (غیر الکتریکی)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190133انواع ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایر آنها (غیر الکتریکی)-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2190134انواع ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایر آنها (غیر الکتریکی)-خرده فروشی (وارداتی)1013
2190135انواع ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایر آنها (غیر الکتریکی)-صادرات2.63.38
2190136انواع ابزار و لوازم بنایی، نجاری، کفاشی، خیاطی، قنادی، زرگری و نظایر آنها (غیر الکتریکی)-واردات1620.8
2190141دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی (فلزی)-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2190142دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی (فلزی)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190143دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی (فلزی)-خرده فروشی (تولید داخل)10.713.91
2190144دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی (فلزی)-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2190145دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی (فلزی)-صادرات2.63.38
2190146دریچه و کانال کولر، لوله بخاری و شیروانی (فلزی)-واردات1620.8
2190151انواع میز، مبل، صندلی، کمد، ویترین، کابینت، فایل، قفسه، جالباسی، تخت خواب، گهواره و نظایر آنها(فلزی)-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2190152انواع میز، مبل، صندلی، کمد، ویترین، کابینت، فایل، قفسه، جالباسی، تخت خواب، گهواره و نظایر آنها(فلزی)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190153انواع میز، مبل، صندلی، کمد، ویترین، کابینت، فایل، قفسه، جالباسی، تخت خواب، گهواره و نظایر آنها(فلزی)-خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2190154انواع میز، مبل، صندلی، کمد، ویترین، کابینت، فایل، قفسه، جالباسی، تخت خواب، گهواره و نظایر آنها(فلزی)-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2190155انواع میز، مبل، صندلی، کمد، ویترین، کابینت، فایل، قفسه، جالباسی، تخت خواب، گهواره و نظایر آنها(فلزی)-صادرات2.63.38
2190156انواع میز، مبل، صندلی، کمد، ویترین، کابینت، فایل، قفسه، جالباسی، تخت خواب، گهواره و نظایر آنها(فلزی)-واردات1620.8
2190161انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی (غیر برقی)-عمده فروشی (تولید داخل)33.9
2190162انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی (غیر برقی)-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2190163انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی (غیر برقی)-خرده فروشی (تولید داخل)1114.3
2190164انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی (غیر برقی)-خرده فروشی (وارداتی)1924.7
2190165انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی (غیر برقی)-صادرات3.54.55
2190166انواع ظروف و لوازم آشپزخانه فلزی (غیر برقی)-واردات1620.8
2190171صنایع دستی و مصنوعات تزیینی (فلزی)-عمده فروشی (تولید داخل)3.14.03
2190172صنایع دستی و مصنوعات تزیینی (فلزی)-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2190173صنایع دستی و مصنوعات تزیینی (فلزی)-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.3
2190174صنایع دستی و مصنوعات تزیینی (فلزی)-خرده فروشی (وارداتی)1924.7
2190175صنایع دستی و مصنوعات تزیینی (فلزی)-صادرات3.54.55
2190176صنایع دستی و مصنوعات تزیینی (فلزی)-واردات1620.8
2190181انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2190182انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190183انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-خرده فروشی (تولید داخل)10.713.91
2190184انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2190185انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-صادرات2.63.38
2190186انواع سیلندر و کپسول گاز، رگلاتور و شیر سیلندر گاز-واردات13.617.68
2190191انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2190192انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190193انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2190194انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2190195انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-صادرات2.63.38
2190196انواع کپسول آتش نشانی و تجهیزات و لوازم مربوطه-واردات17.622.88
2190201انواع تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی)-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2190202انواع تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190203انواع تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی)-خرده فروشی (تولید داخل)10.713.91
2190204انواع تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی)-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2190205انواع تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی)-صادرات2.63.38
2190206انواع تانکر، مخزن، جعبه، بشکه، قوطی و ظروف بسته بندی(فلزی)-واردات13.617.68
2190211انواع گاوصندوق و کشوهای ایمنی-عمده فروشی (تولید داخل)3.14.03
2190212انواع گاوصندوق و کشوهای ایمنی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2190213انواع گاوصندوق و کشوهای ایمنی-خرده فروشی (تولید داخل)12.816.64
2190214انواع گاوصندوق و کشوهای ایمنی-خرده فروشی (وارداتی)15.219.76
2190215انواع گاوصندوق و کشوهای ایمنی-صادرات3.54.55
2190216انواع گاوصندوق و کشوهای ایمنی-واردات17.622.88
2190221انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (فلزی)-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2190222انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (فلزی)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190223انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (فلزی)-خرده فروشی (تولید داخل)11.414.82
2190224انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (فلزی)-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2190225انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (فلزی)-صادرات2.63.38
2190226انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (فلزی)-واردات13.617.68
2190231انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)3.24.16
2190232انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2190233انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)12.816.64
2190234انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)15.219.76
2190235انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-صادرات3.54.55
2190236انواع پرده کرکره و کرکره فلزی و قطعات و لوازم مربوطه-واردات17.622.88
2190241انواع لوازم و تجهیزات صید، شکار، انواع اسلحه شکاری و قطعات و لوازم متعلق به آنها-عمده فروشی (تولید داخل)3.95.07
2190242انواع لوازم و تجهیزات صید، شکار، انواع اسلحه شکاری و قطعات و لوازم متعلق به آنها-عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2190243انواع لوازم و تجهیزات صید، شکار، انواع اسلحه شکاری و قطعات و لوازم متعلق به آنها-خرده فروشی (تولید داخل)1519.5
2190244انواع لوازم و تجهیزات صید، شکار، انواع اسلحه شکاری و قطعات و لوازم متعلق به آنها-خرده فروشی (وارداتی)17.622.88
2190245انواع لوازم و تجهیزات صید، شکار، انواع اسلحه شکاری و قطعات و لوازم متعلق به آنها-صادرات4.45.72
2190246انواع لوازم و تجهیزات صید، شکار، انواع اسلحه شکاری و قطعات و لوازم متعلق به آنها-واردات19.224.96
2190251انواع کلید خام-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2190252انواع کلید خام-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190253انواع کلید خام-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2190254انواع کلید خام-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2190255انواع کلید خام-صادرات2.63.38
2190256انواع کلید خام-واردات19.224.96
2190261انواع تابلو، گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-عمده فروشی (تولید داخل)2.32.99
2190262انواع تابلو، گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190263انواع تابلو، گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2190264انواع تابلو، گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2190265انواع تابلو، گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-صادرات2.63.38
2190266انواع تابلو، گاردریل و علائم راهنمایی و رانندگی(فلزی)-واردات13.617.68
2190271انواع بلبرینگ و چرخهای ثابت و متحرک-عمده فروشی (تولید داخل)2.43.12
2190272انواع بلبرینگ و چرخهای ثابت و متحرک-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190273انواع بلبرینگ و چرخهای ثابت و متحرک-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2190274انواع بلبرینگ و چرخهای ثابت و متحرک-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2190275انواع بلبرینگ و چرخهای ثابت و متحرک-صادرات2.63.38
2190276انواع بلبرینگ و چرخهای ثابت و متحرک-واردات1620.8
2190281انواع وزنه (به استثناء وزنه ورزشی)-عمده فروشی (تولید داخل)2.43.12
2190282انواع وزنه (به استثناء وزنه ورزشی)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190283انواع وزنه (به استثناء وزنه ورزشی)-خرده فروشی (تولید داخل)11.414.82
2190284انواع وزنه (به استثناء وزنه ورزشی)-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2190285انواع وزنه (به استثناء وزنه ورزشی)-صادرات2.63.38
2190286انواع وزنه (به استثناء وزنه ورزشی)-واردات17.622.88
2190291ضایعات و قراضه انواع فلزات-عمده فروشی (تولید داخل)1.62.08
2190292ضایعات و قراضه انواع فلزات-عمده فروشی (وارداتی)2.53.25
2190293ضایعات و قراضه انواع فلزات-خرده فروشی (تولید داخل)8.611.18
2190294ضایعات و قراضه انواع فلزات-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2190295ضایعات و قراضه انواع فلزات-صادرات1.82.34
2190296ضایعات و قراضه انواع فلزات-واردات1215.6
2190301سایر مصنوعات فلزی-عمده فروشی (تولید داخل)2.43.12
2190302سایر مصنوعات فلزی-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2190303سایر مصنوعات فلزی-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2190304سایر مصنوعات فلزی-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2190305سایر مصنوعات فلزی-صادرات2.63.38
2190306سایر مصنوعات فلزی-واردات17.622.88
2190316واردکننده شمش آهن11.214.56
2190323فروشنده انواع قطعات و سازه های پیش ساخته ساختمان (شامل درب، پنجره، حفاظ، پانل و غیره) - صرفا مستعمل14.318.59
2200011 شمش نقره و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره-عمده فروشی (تولید داخل)2.12.73
2200012 شمش نقره و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره-عمده فروشی (وارداتی)3.14.03
2200013 شمش نقره و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2200014 شمش نقره و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره-خرده فروشی (وارداتی)11.214.56
2200015 شمش نقره و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره-صادرات2.43.12
2200016 شمش نقره و سایر مصنوعات ساخته شده از جنس نقره-واردات9.612.48
2200021شمش طلا و پلاتین -عمده فروشی0.50.65
2200023شمش طلا و پلاتین - خرده فروشی1.82.34
2200025شمش طلا و پلاتین - صادرات0.81.04
2200026شمش طلا و پلاتین - واردات56.5
2200031سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا و پلاتین( به استثناء انواع سکه و زیور آلات)-عمده فروشی (تولید داخل)0.91.17
2200032سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا و پلاتین( به استثناء انواع سکه و زیور آلات)-عمده فروشی (وارداتی)1.21.56
2200033سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا و پلاتین( به استثناء انواع سکه و زیور آلات)-خرده فروشی (تولید داخل)79.1
2200034سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا و پلاتین( به استثناء انواع سکه و زیور آلات)-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2200035سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا و پلاتین( به استثناء انواع سکه و زیور آلات)-صادرات1.21.56
2200036سایر مصنوعات ساخته شده از جنس طلا و پلاتین( به استثناء انواع سکه و زیور آلات)-واردات6.48.32
2200041معاملات سکه توسط اشخاص (حقیقی و حقوقی) که بر اساس مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط در زمینه خرید و فروش سکه طلا فعالیت دارند)-عمده فروشیدر صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 56 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1.2 درصد مبلغ فروشدر صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 73 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1.6 درصد مبلغ فروش
2200043معاملات سکه توسط اشخاص (حقیقی و حقوقی) که بر اساس مجوز صادره از سوی مراجع ذیربط در زمینه خرید و فروش سکه طلا فعالیت دارند)-خرده فروشیدر صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 56 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1.2 درصد مبلغ فروشدر صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 73 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1.6 درصد مبلغ فروش
2200051معاملات سکه توسط سایر اشخاص-عمده فروشیدر صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 56 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1.6 درصد مبلغ فروشدر صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 73 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 2.1 درصد مبلغ فروش
2200053معاملات سکه توسط سایر اشخاص-خرده فروشیدر صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 56 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 1.6 درصد مبلغ فروشدر صورت داشتن اطلاعات خرید و فروش 73 درصد مابه التفاوت خرید و فروش در غیر اینصورت 2.1 درصد مبلغ فروش
2200061معاملات انواع طلای آبشده ت-عمده فروشی0.50.65
2200063معاملات انواع طلای آبشده - خرده فروشی0.60.78
2200071انواع طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع زیورآلات از جنس طلا و پلاتین، سنگهای قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی طلا و پلاتین)-عمده فروشی (تولید داخل)1.41.82
2200072انواع طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع زیورآلات از جنس طلا و پلاتین، سنگهای قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی طلا و پلاتین)-عمده فروشی (وارداتی)2.43.12
2200073انواع طلا و پلاتین(شامل انواع زیورآلات از جنس طلا و پلاتین)- خرده فروشی (تولید داخل)56.5
2200074انواع طلا و پلاتین(شامل انواع زیورآلات از جنس طلا و پلاتین)- خرده فروشی (وارداتی)6.48.32
2200075انواع طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع زیورآلات از جنس طلا و پلاتین، سنگهای قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی طلا و پلاتین)-صادرات1.82.34
2200076انواع طلا، جواهر و سنگهای قیمتی(شامل انواع زیورآلات از جنس طلا و پلاتین، سنگهای قیمتی و یا سنگهای قیمتی نصب شده بر روی طلا و پلاتین)-واردات8.811.44
2200083انواع جواهر و سنگهای قیمتی - خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2200084انواع جواهر و سنگهای قیمتی - خرده فروشی (وارداتی)1316.9
2210011انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآورده های جنگلی-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2210012انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآورده های جنگلی-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2210013انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآورده های جنگلی-خرده فروشی (تولید داخل)7.49.62
2210014انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآورده های جنگلی-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2210015انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآورده های جنگلی-صادرات2.63.38
2210016انواع الوار، تیر و تخته، چهارتراش، تراورس و فرآورده های جنگلی-واردات810.4
2210021انواع تخته سه لایی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف، فرمیکا و روکش چوبی-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2210022انواع تخته سه لایی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف، فرمیکا و روکش چوبی-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2210023انواع تخته سه لایی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف، فرمیکا و روکش چوبی-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2210024انواع تخته سه لایی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف، فرمیکا و روکش چوبی-خرده فروشی (وارداتی)11.214.56
2210025انواع تخته سه لایی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف، فرمیکا و روکش چوبی-صادرات2.63.38
2210026انواع تخته سه لایی، فیبر، نئوپان، چوب فشرده، ام دی اف، فرمیکا و روکش چوبی-واردات21.628.08
2210031انواع میز و صندلی، مبلمان وانواع کتابخانه، سرویس خواب، کمد، ویترین، قفسه، فایل و نظایر آنها (چوبی، ام دی اف و...)-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2210032انواع میز و صندلی، مبلمان وانواع کتابخانه، سرویس خواب، کمد، ویترین، قفسه، فایل و نظایر آنها (چوبی، ام دی اف و...)-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2210033انواع میز و صندلی، مبلمان وانواع کتابخانه، سرویس خواب، کمد، ویترین، قفسه، فایل و نظایر آنها (چوبی، ام دی اف و...)-خرده فروشی (تولید داخل)11.514.95
2210034انواع میز و صندلی، مبلمان وانواع کتابخانه، سرویس خواب، کمد، ویترین، قفسه، فایل و نظایر آنها (چوبی، ام دی اف و...)-خرده فروشی (وارداتی)28.837.44
2210035انواع میز و صندلی، مبلمان وانواع کتابخانه، سرویس خواب، کمد، ویترین، قفسه، فایل و نظایر آنها (چوبی، ام دی اف و...)-صادرات3.54.55
2210036انواع میز و صندلی، مبلمان وانواع کتابخانه، سرویس خواب، کمد، ویترین، قفسه، فایل و نظایر آنها (چوبی، ام دی اف و...)-واردات2431.2
2210041انواع کابینت (چوبی، ام دی اف و...)-عمده فروشی (تولید داخل)3.44.42
2210042انواع کابینت (چوبی، ام دی اف و...)-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2210043انواع کابینت (چوبی، ام دی اف و...)-خرده فروشی (تولید داخل)15.319.89
2210044انواع کابینت (چوبی، ام دی اف و...)-خرده فروشی (وارداتی)28.837.44
2210045انواع کابینت (چوبی، ام دی اف و...)-صادرات4.45.72
2210046انواع کابینت (چوبی، ام دی اف و...)-واردات2431.2
2210051انواع کفپوش و پارکت چوبی-عمده فروشی (تولید داخل)3.44.42
2210052انواع کفپوش و پارکت چوبی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2210053انواع کفپوش و پارکت چوبی-خرده فروشی (تولید داخل)11.615.08
2210054انواع کفپوش و پارکت چوبی-خرده فروشی (وارداتی)28.837.44
2210055انواع کفپوش و پارکت چوبی-صادرات4.45.72
2210056انواع کفپوش و پارکت چوبی-واردات21.628.08
2210061انواع درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان-عمده فروشی (تولید داخل)3.44.42
2210062انواع درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2210063انواع درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان-خرده فروشی (تولید داخل)11.615.08
2210064انواع درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان-خرده فروشی (وارداتی)28.837.44
2210065انواع درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان-صادرات4.45.72
2210066انواع درب و پنجره چوبی و سایر مصنوعات چوبی ساختمان-واردات19.224.96
2210071انواع ظروف چوبی، صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی-عمده فروشی (تولید داخل)3.34.29
2210072انواع ظروف چوبی، صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2210073انواع ظروف چوبی، صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی-خرده فروشی (تولید داخل)12.916.77
2210074انواع ظروف چوبی، صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی-خرده فروشی (وارداتی)2431.2
2210075انواع ظروف چوبی، صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی-صادرات4.45.72
2210076انواع ظروف چوبی، صنایع دستی و مصنوعات تزئینی چوبی-واردات28.837.44
2210081انواع پوشال کولر-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2210082انواع پوشال کولر-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2210083انواع پوشال کولر-خرده فروشی (تولید داخل)8.611.18
2210084انواع پوشال کولر-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2210085انواع پوشال کولر-صادرات2.63.38
2210086انواع پوشال کولر-واردات1924.7
2210091انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2210092انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2210093انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-خرده فروشی (تولید داخل)10.413.52
2210094انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2210095انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-صادرات2.63.38
2210096انواع قاب عکس، قاب تابلو و غیره-واردات1924.7
2210101هیزم و زغال چوب-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2210102هیزم و زغال چوب-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2210103هیزم و زغال چوب-خرده فروشی (تولید داخل)8.611.18
2210104هیزم و زغال چوب-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2210105هیزم و زغال چوب-صادرات2.63.38
2210106هیزم و زغال چوب-واردات1620.8
2210111ضایعات انواع چوب و فرآورده های چوبی-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2210112ضایعات انواع چوب و فرآورده های چوبی-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2210113ضایعات انواع چوب و فرآورده های چوبی-خرده فروشی (تولید داخل)7.39.49
2210114ضایعات انواع چوب و فرآورده های چوبی-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2210115ضایعات انواع چوب و فرآورده های چوبی-صادرات2.63.38
2210116ضایعات انواع چوب و فرآورده های چوبی-واردات9.612.48
2210121انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن (چوبی)-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2210122انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن (چوبی)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2210123انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن(چوبی)-خرده فروشی (تولید داخل)8.611.18
2210124انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن (چوبی)-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2210125انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن (چوبی)-صادرات2.63.38
2210126انواع حصیر، جارو دستی و بادبزن (چوبی)-واردات1924.7
2210131انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره، خلال دندان، چوب پنبه، چوب بستنی، دوک و ماسوره چوبی-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2210132انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره، خلال دندان، چوب پنبه، چوب بستنی، دوک و ماسوره چوبی-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2210133انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره، خلال دندان، چوب پنبه، چوب بستنی، دوک و ماسوره چوبی-خرده فروشی (تولید داخل)8.611.18
2210134انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره، خلال دندان، چوب پنبه، چوب بستنی، دوک و ماسوره چوبی-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2210135انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره، خلال دندان، چوب پنبه، چوب بستنی، دوک و ماسوره چوبی-صادرات2.63.38
2210136انواع جعبه و پالت چوبی و باکس پالت چوبی، قرقره، خلال دندان، چوب پنبه، چوب بستنی، دوک و ماسوره چوبی-واردات16.821.84
2210141انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (چوبی)-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2210142انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (چوبی)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2210143انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (چوبی)-خرده فروشی (تولید داخل)9.812.74
2210144انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (چوبی)-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2210145انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (چوبی)-صادرات2.63.38
2210146انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی (چوبی)-واردات13.617.68
2210151سایر مصنوعات چوبی-عمده فروشی (تولید داخل)22.6
2210152سایر مصنوعات چوبی-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2210153سایر مصنوعات چوبی-خرده فروشی (تولید داخل)8.611.18
2210154سایر مصنوعات چوبی-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2210155سایر مصنوعات چوبی-صادرات2.63.38
2210156سایر مصنوعات چوبی-واردات1620.8
2220011انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-عمده فروشی (تولید داخل)2.22.86
2220012انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2220013انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-خرده فروشی (تولید داخل)10.613.78
2220014انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2220015انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-صادرات2.63.38
2220016انواع میله، لوله، گلوله، توده، پودر و نظایر آنها شیشه ای-واردات17.622.88
2220021انواع شیشه جام، تخت، خم و ایمنی (نسوز، نشکن، دوجداره، سکوریت و سندبلاست و ...)-عمده فروشی (تولید داخل)2.22.86
2220022انواع شیشه جام، تخت، خم و ایمنی (نسوز، نشکن، دوجداره، سکوریت و سندبلاست و ...)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2220023انواع شیشه جام، تخت، خم و ایمنی (نسوز، نشکن، دوجداره، سکوریت و سندبلاست و ...)-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2220024انواع شیشه جام، تخت، خم و ایمنی (نسوز، نشکن، دوجداره، سکوریت و سندبلاست و ...)-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2220025انواع شیشه جام، تخت، خم و ایمنی (نسوز، نشکن، دوجداره، سکوریت و سندبلاست و ...)-صادرات2.63.38
2220026انواع شیشه جام، تخت، خم و ایمنی (نسوز، نشکن، دوجداره، سکوریت و سندبلاست و ...)-واردات18.423.92
2220031شیشه انواع وسائط نقلیه-عمده فروشی (تولید داخل)2.22.86
2220032شیشه انواع وسائط نقلیه-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2220033شیشه انواع وسائط نقلیه-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2220034شیشه انواع وسائط نقلیه-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2220035شیشه انواع وسائط نقلیه-صادرات2.63.38
2220036شیشه انواع وسائط نقلیه-واردات18.423.92
2220041انواع بطری و شیشه های نگهداری و بسته بندی مواد غذایی و دارویی-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2220042انواع بطری و شیشه های نگهداری و بسته بندی مواد غذایی و دارویی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2220043انواع بطری و شیشه های نگهداری و بسته بندی مواد غذایی و دارویی - خرده فروشی (تولید داخل)10.713.91
2220044انواع بطری و شیشه های نگهداری و بسته بندی مواد غذایی و دارویی - خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2220045انواع بطری و شیشه های نگهداری و بسته بندی مواد غذایی و دارویی-صادرات3.54.55
2220046انواع بطری و شیشه های نگهداری و بسته بندی مواد غذایی و دارویی-واردات19.224.96
2220051انواع آینه و تابلوهای آینه ای (به غیر از آینه و شمعدان)-عمده فروشی (تولید داخل)2.22.86
2220052انواع آینه و تابلوهای آینه ای (به غیر از آینه و شمعدان)-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2220053انواع آینه و تابلوهای آینه ای (به غیر از آینه و شمعدان)-خرده فروشی (تولید داخل)10.613.78
2220054انواع آینه و تابلوهای آینه ای (به غیر از آینه و شمعدان)-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2220055انواع آینه و تابلوهای آینه ای (به غیر از آینه و شمعدان)-صادرات2.63.38
2220056انواع آینه و تابلوهای آینه ای (به غیر از آینه و شمعدان)-واردات17.622.88
2220061انواع ظروف شیشه ای، بلوری و کریستال-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2220062انواع ظروف شیشه ای، بلوری و کریستال-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2220063انواع ظروف شیشه ای، بلوری و کریستال-خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2220064انواع ظروف شیشه ای، بلوری و کریستال-خرده فروشی (وارداتی)20.827.04
2220065انواع ظروف شیشه ای، بلوری و کریستال-صادرات3.54.55
2220066انواع ظروف شیشه ای، بلوری و کریستال-واردات1924.7
2220071حباب لوستر و لامپ-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2220072حباب لوستر و لامپ-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2220073حباب لوستر و لامپ-خرده فروشی (تولید داخل)1519.5
2220074حباب لوستر و لامپ-خرده فروشی (وارداتی)1924.7
2220075حباب لوستر و لامپ-صادرات3.54.55
2220076حباب لوستر و لامپ-واردات1924.7
2220081سایر انواع مصنوعات و حجمهای تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2220082سایر انواع مصنوعات و حجمهای تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2220083سایر انواع مصنوعات و حجمهای تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی-خرده فروشی (تولید داخل)1519.5
2220084سایر انواع مصنوعات و حجمهای تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی-خرده فروشی (وارداتی)1924.7
2220085سایر انواع مصنوعات و حجمهای تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی-صادرات3.54.55
2220086سایر انواع مصنوعات و حجمهای تزیینی شیشه ای، بلوری و کریستالی-واردات1924.7
2220091انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2220092انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2220093انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-خرده فروشی (تولید داخل)10.613.78
2220094انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2220095انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-صادرات3.54.55
2220096انواع دکوراسیون و میز شیشه ای-واردات17.622.88
2220101انواع آکواریوم و قطعات و تجهیزات جانبی-عمده فروشی (تولید داخل)3.64.68
2220102انواع آکواریوم و قطعات و تجهیزات جانبی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2220103انواع آکواریوم و قطعات و تجهیزات جانبی-خرده فروشی (تولید داخل)1722.1
2220104انواع آکواریوم و قطعات و تجهیزات جانبی-خرده فروشی (وارداتی)22.429.12
2220105انواع آکواریوم و قطعات و تجهیزات جانبی-صادرات4.45.72
2220106انواع آکواریوم و قطعات و تجهیزات جانبی-واردات19.224.96
2220111سایر محصولات شیشه ای-عمده فروشی (تولید داخل)2.22.86
2220112سایر محصولات شیشه ای-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2220113سایر محصولات شیشه ای-خرده فروشی (تولید داخل)10.713.91
2220114سایر محصولات شیشه ای-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2220115سایر محصولات شیشه ای-صادرات2.63.38
2220116سایر محصولات شیشه ای-واردات17.622.88
2220121انواع ضایعات شیشه ای-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2220122انواع ضایعات شیشه ای-عمده فروشی (وارداتی)3.64.68
2220123انواع ضایعات شیشه ای-خرده فروشی (تولید داخل)7.39.49
2220124انواع ضایعات شیشه ای-خرده فروشی (وارداتی)8.811.44
2220125انواع ضایعات شیشه ای-صادرات3.54.55
2220126انواع ضایعات شیشه ای-واردات1215.6
2220133فروشنده انواع بطری و شیشه مستعمل810.4
2230011انواع گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-عمده فروشی (تولید داخل)11.3
2230012انواع گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-عمده فروشی (وارداتی)1.82.34
2230013انواع گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2230014انواع گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2230015انواع گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-صادرات1.31.69
2230016انواع گرانول، مستر بچ و کامپاند و سایر مواد اولیه پلاستیک-واردات12.816.64
2230021انواع کائوچو (خام)-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2230022انواع کائوچو (خام)-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2230023انواع کائوچو (خام)-خرده فروشی (تولید داخل)9.312.09
2230024انواع کائوچو (خام)-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2230025انواع کائوچو (خام)-صادرات3.54.55
2230026انواع کائوچو (خام)-واردات12.816.64
2230031انواع مصنوعات از جنس کائوچو-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2230032انواع مصنوعات از جنس کائوچو-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2230033انواع مصنوعات از جنس کائوچو-خرده فروشی (تولید داخل)10.713.91
2230034انواع مصنوعات از جنس کائوچو-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2230035انواع مصنوعات از جنس کائوچو-صادرات3.54.55
2230036انواع مصنوعات از جنس کائوچو-واردات15.219.76
2230041انواع فوم و ابر و اسفنج-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2230042انواع فوم و ابر و اسفنج-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2230043انواع فوم و ابر و اسفنج-خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2230044انواع فوم و ابر و اسفنج-خرده فروشی (وارداتی)15.219.76
2230045انواع فوم و ابر و اسفنج-صادرات3.54.55
2230046انواع فوم و ابر و اسفنج-واردات15.219.76
2230051انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس پلاستیک-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2230052انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس پلاستیک-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2230053انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس پلاستیک-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2230054انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس پلاستیک-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2230055انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس پلاستیک-صادرات3.44.42
2230056انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس پلاستیک-واردات14.418.72
2230061انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس فایبر گلاس-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2230062انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس فایبر گلاس-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2230063انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس فایبر گلاس-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2230064انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس فایبر گلاس-خرده فروشی (وارداتی)12.816.6
2230065انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس فایبر گلاس-صادرات3.44.42
2230066انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس فایبر گلاس-واردات14.418.7
2230071انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس لاستیک-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2230072انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس لاستیک-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2230073انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس لاستیک-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2230074انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس لاستیک-خرده فروشی (وارداتی)12.816.6
2230075انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس لاستیک-صادرات3.44.42
2230076انواع شمش، ورق، صفحه، گلوله، توده، پودر، میله، تسمه، تور، نوار و مقاطع هندسی از جنس لاستیک-واردات14.418.7
2230081انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره، پارکت، کفپوش، پانل، سایر قطعات پیش ساخته ساختمان، کیوسک و محل اسکان موقت از جنس پلاستیک-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2230082انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره، پارکت، کفپوش، پانل، سایر قطعات پیش ساخته ساختمان، کیوسک و محل اسکان موقت از جنس پلاستیک-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2230083انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره، پارکت، کفپوش، پانل، سایر قطعات پیش ساخته ساختمان، کیوسک و محل اسکان موقت از جنس پلاستیک-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2230084انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره، پارکت، کفپوش، پانل، سایر قطعات پیش ساخته ساختمان، کیوسک و محل اسکان موقت از جنس پلاستیک-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2230085انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره، پارکت، کفپوش، پانل، سایر قطعات پیش ساخته ساختمان، کیوسک و محل اسکان موقت از جنس پلاستیک-صادرات3.44.42
2230086انواع مصنوعات پلاستیکی ساختمان نظیر انواع درب و پنجره، پارکت، کفپوش، پانل، سایر قطعات پیش ساخته ساختمان، کیوسک و محل اسکان موقت از جنس پلاستیک-واردات1620.8
2230091انواع لوله و شیرآلات و اتصالات پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع لوازم بهداشتی پلاستیکی ساختمان-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2230092انواع لوله و شیرآلات و اتصالات پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع لوازم بهداشتی پلاستیکی ساختمان-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2230093انواع لوله و شیرآلات و اتصالات پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع لوازم بهداشتی پلاستیکی ساختمان-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2230094انواع لوله و شیرآلات و اتصالات پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع لوازم بهداشتی پلاستیکی ساختمان-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2230095انواع لوله و شیرآلات و اتصالات پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع لوازم بهداشتی پلاستیکی ساختمان-صادرات3.54.55
2230096انواع لوله و شیرآلات و اتصالات پولیکا و پی وی سی ساختمان و انواع لوازم بهداشتی پلاستیکی ساختمان-واردات17.622.88
2230101انواع لوله و اتصالات از جنس پلی اتیلن-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2230102انواع لوله و اتصالات از جنس پلی اتیلن-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2230103انواع لوله و اتصالات از جنس پلی اتیلن-خرده فروشی (تولید داخل)10.713.91
2230104انواع لوله و اتصالات از جنس پلی اتیلن-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2230105انواع لوله و اتصالات از جنس پلی اتیلن-صادرات3.54.55
2230106انواع لوله و اتصالات از جنس پلی اتیلن-واردات17.622.88
2230111انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه، ویترین نظایر آنها از جنس پلاستیک-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2230112انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه، ویترین نظایر آنها از جنس پلاستیک-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2230113انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه، ویترین نظایر آنها از جنس پلاستیک-خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2230114انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه، ویترین نظایر آنها از جنس پلاستیک-خرده فروشی (وارداتی)15.219.76
2230115انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه، ویترین نظایر آنها از جنس پلاستیک-صادرات3.54.55
2230116انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه، ویترین نظایر آنها از جنس پلاستیک-واردات17.622.88
2230121انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه، ویترین نظایر آنها از جنس فایبر گلاس و پلکسی گلاس-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2230122انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه، ویترین نظایر آنها از جنس فایبر گلاس و پلکسی گلاس-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2230123انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه، ویترین نظایر آنها از جنس فایبر گلاس و پلکسی گلاس-خرده فروشی (تولید داخل)1215.6
2230124انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه، ویترین نظایر آنها از جنس فایبر گلاس و پلکسی گلاس-خرده فروشی (وارداتی)15.219.76
2230125انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه، ویترین نظایر آنها از جنس فایبر گلاس و پلکسی گلاس-صادرات3.54.55
2230126انواع مبلمان، میز، نیمکت و صندلی، کمد، جالباسی، فایل، قفسه، ویترین نظایر آنها از جنس فایبر گلاس و پلکسی گلاس-واردات17.622.88
2230131انواع ظروف، جعبه، مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک، ملامین، فایبر گلاس و پلکسی گلاس و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.22.86
2230132انواع ظروف، جعبه، مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک، ملامین، فایبر گلاس و پلکسی گلاس و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2230133انواع ظروف، جعبه، مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک، ملامین، فایبر گلاس و پلکسی گلاس و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)1114.3
2230134انواع ظروف، جعبه، مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک، ملامین، فایبر گلاس و پلکسی گلاس و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)15.219.76
2230135انواع ظروف، جعبه، مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک، ملامین، فایبر گلاس و پلکسی گلاس و نظایر آنها-صادرات2.63.38
2230136انواع ظروف، جعبه، مخازن و مصنوعات تزئینی از جنس پلاستیک، ملامین، فایبر گلاس و پلکسی گلاس و نظایر آنها-واردات17.622.88
2230141انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-عمده فروشی (تولید داخل)2.22.86
2230142انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2230143انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-خرده فروشی (تولید داخل)9.312.09
2230144انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2230145انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-صادرات2.63.38
2230146انواع ظروف یکبار مصرف پلاستیکی و کیسه نایلون-واردات17.622.88
2230151انواع ظروف لاستیکی-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2230152انواع ظروف لاستیکی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2230153انواع ظروف لاستیکی-خرده فروشی (تولید داخل)10.713.91
2230154انواع ظروف لاستیکی-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2230155انواع ظروف لاستیکی-صادرات3.54.55
2230156انواع ظروف لاستیکی-واردات17.622.88
2230161انواع شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2230162انواع شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2230163انواع شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی-خرده فروشی (تولید داخل)11.314.69
2230164انواع شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2230165انواع شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی-صادرات3.54.55
2230166انواع شیلنگ لاستیکی و پلاستیکی-واردات17.622.88
2230171انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس لاستیک و پلاستیک-عمده فروشی (تولید داخل)2.22.86
2230172انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس لاستیک و پلاستیک-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2230173انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس لاستیک و پلاستیک-خرده فروشی (تولید داخل)10.613.78
2230174انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس لاستیک و پلاستیک-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2230175انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس لاستیک و پلاستیک-صادرات2.63.38
2230176انواع قالبهای صنعتی و کارگاهی از جنس لاستیک و پلاستیک-واردات13.617.68
2230181انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس لاستیک و پلاستیک-عمده فروشی (تولید داخل)2.22.86
2230182انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس لاستیک و پلاستیک-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2230183انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس لاستیک و پلاستیک-خرده فروشی (تولید داخل)9.312.09
2230184انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس لاستیک و پلاستیک-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2230185انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس لاستیک و پلاستیک-صادرات2.63.38
2230186انواع علایم راهنمایی و رانندگی از جنس لاستیک و پلاستیک-واردات13.617.68
2230191ضایعات انواع لاستیک، پلاستیک و نایلون-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2230192ضایعات انواع لاستیک، پلاستیک و نایلون-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2230193ضایعات انواع لاستیک، پلاستیک و نایلون-خرده فروشی (تولید داخل)810.4
2230194ضایعات انواع لاستیک، پلاستیک و نایلون-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2230195ضایعات انواع لاستیک، پلاستیک و نایلون-صادرات3.54.55
2230196ضایعات انواع لاستیک، پلاستیک و نایلون-واردات1215.6
2230201انواع شبرنگ، روزرنگ، استیکر، برچسبهای دکوری و موارد مشابه-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2230202انواع شبرنگ، روزرنگ، استیکر، برچسبهای دکوری و موارد مشابه-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2230203انواع شبرنگ، روزرنگ، استیکر، برچسبهای دکوری و موارد مشابه-خرده فروشی (تولید داخل)15.319.89
2230204انواع شبرنگ، روزرنگ، استیکر، برچسبهای دکوری و موارد مشابه-خرده فروشی (وارداتی)19.224.96
2230205انواع شبرنگ، روزرنگ، استیکر، برچسبهای دکوری و موارد مشابه-صادرات3.54.55
2230206انواع شبرنگ، روزرنگ، استیکر، برچسبهای دکوری و موارد مشابه-واردات19.224.96
2230211سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبر گلاس و پلکسی گلاس-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2230212سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبر گلاس و پلکسی گلاس-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2230213سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبر گلاس و پلکسی گلاس-خرده فروشی (تولید داخل)10.613.78
2230214سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبر گلاس و پلکسی گلاس-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2230215سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبر گلاس و پلکسی گلاس-صادرات3.54.55
2230216سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس پلاستیک و فایبر گلاس و پلکسی گلاس-واردات15.219.76
2230221سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس لاستیک-عمده فروشی (تولید داخل)2.93.77
2230222سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس لاستیک-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2230223سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس لاستیک-خرده فروشی (تولید داخل)10.613.78
2230224سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس لاستیک-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2230225سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس لاستیک-صادرات3.54.55
2230226سایر انواع محصولات ساخته شده از جنس لاستیک-واردات15.219.76
2240011مواد اولیه انواع کاغذ و مقوا-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2240012مواد اولیه انواع کاغذ و مقوا-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2240013مواد اولیه انواع کاغذ و مقوا-خرده فروشی (تولید داخل)7.69.88
2240014مواد اولیه انواع کاغذ و مقوا-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2240015مواد اولیه انواع کاغذ و مقوا-صادرات3.54.55
2240016مواد اولیه انواع کاغذ و مقوا-واردات13.617.68
2240021انواع کاغذ و مقوا-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2240022انواع کاغذ و مقوا-عمده فروشی (وارداتی)33.9
2240023انواع کاغذ و مقوا-خرده فروشی (تولید داخل)79.1
2240024انواع کاغذ و مقوا-خرده فروشی (وارداتی)810.4
2240025انواع کاغذ و مقوا-صادرات3.54.55
2240026انواع کاغذ و مقوا-واردات15.219.76
2240031انواع ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2240032انواع ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2240033انواع ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی-خرده فروشی (تولید داخل)79.1
2240034انواع ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2240035انواع ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی-صادرات3.54.55
2240036انواع ظروف، جعبه، کارتن، پاکت و مخازن کاغذی و مقوایی-واردات15.219.76
2240041انواع نوشت افزار و لوازم التحریر نظیر دفتر، دفترچه، تقویم، سررسید، مداد، خودکار، خودنویس، ماژیک، پوشه، کلاسور، زونکن و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2240042انواع نوشت افزار و لوازم التحریر نظیر دفتر، دفترچه، تقویم، سررسید، مداد، خودکار، خودنویس، ماژیک، پوشه، کلاسور، زونکن و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2240043انواع نوشت افزار و لوازم التحریر نظیر دفتر، دفترچه، تقویم، سررسید، مداد، خودکار، خودنویس، ماژیک، پوشه، کلاسور، زونکن و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)8.911.57
2240044انواع نوشت افزار و لوازم التحریر نظیر دفتر، دفترچه، تقویم، سررسید، مداد، خودکار، خودنویس، ماژیک، پوشه، کلاسور، زونکن و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2240045انواع نوشت افزار و لوازم التحریر نظیر دفتر، دفترچه، تقویم، سررسید، مداد، خودکار، خودنویس، ماژیک، پوشه، کلاسور، زونکن و نظایر آنها-صادرات3.54.55
2240046انواع نوشت افزار و لوازم التحریر نظیر دفتر، دفترچه، تقویم، سررسید، مداد، خودکار، خودنویس، ماژیک، پوشه، کلاسور، زونکن و نظایر آنها-واردات17.622.88
2240051انواع کتاب -عمده فروشی (تولید داخل)1.92.47
2240052انواع کتاب -عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2240053انواع کتاب -خرده فروشی (تولید داخل)3.84.94
2240054انواع کتاب -خرده فروشی (وارداتی)5.77.41
2240055انواع کتاب -صادرات2.43.12
2240056انواع کتاب -واردات9.612.48
2240061انواع مجله، روزنامه، نشریات، ژورنال و نظایر آنها -عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2240062انواع مجله، روزنامه، نشریات، ژورنال و نظایر آنها -عمده فروشی (وارداتی)56.5
2240063انواع مجله، روزنامه، نشریات، ژورنال و نظایر آنها -خرده فروشی (تولید داخل)6.48.32
2240064انواع مجله، روزنامه، نشریات، ژورنال و نظایر آنها -خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2240065انواع مجله، روزنامه، نشریات، ژورنال و نظایر آنها -صادرات3.24.16
2240066انواع مجله، روزنامه، نشریات، ژورنال و نظایر آنها -واردات1215.6
2240071انواع لوازم مهندسی-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2240072انواع لوازم مهندسی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2240073انواع لوازم مهندسی-خرده فروشی (تولید داخل)8.911.57
2240074انواع لوازم مهندسی-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2240075انواع لوازم مهندسی-صادرات3.54.55
2240076انواع لوازم مهندسی-واردات17.622.88
2240081انواع پوستر، کارت پستال، کارت عروسی،کارت ویزیت و نظایر آنها-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2240082انواع پوستر، کارت پستال، کارت عروسی،کارت ویزیت و نظایر آنها-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2240083انواع پوستر، کارت پستال، کارت عروسی،کارت ویزیت و نظایر آنها-خرده فروشی (تولید داخل)12.716.51
2240084انواع پوستر، کارت پستال، کارت عروسی،کارت ویزیت و نظایر آنها-خرده فروشی (وارداتی)16.821.84
2240085انواع پوستر، کارت پستال، کارت عروسی،کارت ویزیت و نظایر آنها-صادرات3.54.55
2240086انواع پوستر، کارت پستال، کارت عروسی،کارت ویزیت و نظایر آنها-واردات20.827.04
2240091انواع آلبوم-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2240092انواع آلبوم-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2240093انواع آلبوم-خرده فروشی (تولید داخل)8.911.57
2240094انواع آلبوم-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2240095انواع آلبوم-صادرات3.54.55
2240096انواع آلبوم-واردات17.622.88
2240101انواع نسخ، آثار و تابلوهای نقاشی و خطاطی-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2240102انواع نسخ، آثار و تابلوهای نقاشی و خطاطی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2240103انواع نسخ، آثار و تابلوهای نقاشی و خطاطی-خرده فروشی (تولید داخل)12.716.51
2240104انواع نسخ، آثار و تابلوهای نقاشی و خطاطی-خرده فروشی (وارداتی)19.224.96
2240105انواع نسخ، آثار و تابلوهای نقاشی و خطاطی-صادرات3.24.16
2240106انواع نسخ، آثار و تابلوهای نقاشی و خطاطی-واردات19.224.96
2240111کاغذ دیواری-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2240112کاغذ دیواری-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2240113کاغذ دیواری-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2240114کاغذ دیواری-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2240115کاغذ دیواری-صادرات3.54.55
2240116کاغذ دیواری-واردات17.622.88
2240121ضایعات انواع کاغذ و مقوا-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2240122ضایعات انواع کاغذ و مقوا-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2240123ضایعات انواع کاغذ و مقوا-خرده فروشی (تولید داخل)7.69.88
2240124ضایعات انواع کاغذ و مقوا-خرده فروشی (وارداتی)9.612.48
2240125ضایعات انواع کاغذ و مقوا-صادرات3.54.55
2240126ضایعات انواع کاغذ و مقوا-واردات1215.6
2240131سایر مصنوعات کاغذی و مقوایی-عمده فروشی (تولید داخل)2.83.64
2240132سایر مصنوعات کاغذی و مقوایی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2240133سایر مصنوعات کاغذی و مقوایی-خرده فروشی (تولید داخل)10.213.26
2240134سایر مصنوعات کاغذی و مقوایی-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2240135سایر مصنوعات کاغذی و مقوایی-صادرات3.54.55
2240136سایر مصنوعات کاغذی و مقوایی-واردات15.219.76
2250011انواع توتون و تنباکو-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2250012انواع توتون و تنباکو-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2250013انواع توتون و تنباکو-خرده فروشی (تولید داخل)12.816.64
2250014انواع توتون و تنباکو-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2250015انواع توتون و تنباکو-صادرات4.45.72
2250016انواع توتون و تنباکو-واردات19.224.96
2250021انواع سیگار- عمده فروشی-(تولید داخل) توزیع کننده کشوری1.21.56
2250022انواع سیگار- عمده فروشی-(تولید داخل) توزیع کننده استانی22.6
2250023انواع سیگار-خرده فروشی (تولید داخل)911.7
2250024انواع سیگار-خرده فروشی (وارداتی)911.7
2250025انواع سیگار-صادرات22.6
2250026انواع سیگار-واردات19.224.96
2250027انواع سیگار- عمده فروشی-(وارداتی) توزیع کننده کشوریکد فعالیت شماره 2250027 به کد فعالیت شماره 2250041 و 2250042 تغییر یافت لذا از نسبت های مندرج در کد های مربوطه استفاده گردد.کد فعالیت شماره 2250027 به کد فعالیت شماره 2250041 و 2250042 تغییر یافت لذا از نسبت های مندرج در کد های مربوطه استفاده گردد.
2250031سایر انواع محصولات دخانی-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2250032سایر انواع محصولات دخانی-عمده فروشی (وارداتی)6.28.06
2250033سایر انواع محصولات دخانی-خرده فروشی (تولید داخل)12.816.64
2250034سایر انواع محصولات دخانی-خرده فروشی (وارداتی)13.617.68
2250035سایر انواع محصولات دخانی-صادرات4.45.72
2250036سایر انواع محصولات دخانی-واردات19.224.96
2250041انواع سیگار خارجی عمده فروشی توزیع کننده کشوری1.62.08
2250042انواع سیگار خارجی عمده فروشی توزیع کننده استانی2.63.38
2260011انواع نوار کاست، ویدئو، سی دی و نظایر آن (پر شده)-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2260012انواع نوار کاست، ویدئو، سی دی و نظایر آن (پر شده)-عمده فروشی (وارداتی)45.2
2260013انواع نوار کاست، ویدئو، سی دی و نظایر آن (پر شده)-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2260014انواع نوار کاست، ویدئو، سی دی و نظایر آن (پر شده)-خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2260015انواع نوار کاست، ویدئو، سی دی و نظایر آن (پر شده)-صادرات2.63.38
2260016انواع نوار کاست، ویدئو، سی دی و نظایر آن (پر شده)-واردات15.219.76
2260021انواع اسباب بازی و وسایل بازی و سرگرمی کودک و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (تولید داخل)2.53.25
2260022انواع اسباب بازی و وسایل بازی و سرگرمی کودک و لوازم یدکی مربوطه-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2260023انواع اسباب بازی و وسایل بازی و سرگرمی کودک و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (تولید داخل)9.512.35
2260024انواع اسباب بازی و وسایل بازی و سرگرمی کودک و لوازم یدکی مربوطه-خرده فروشی (وارداتی)28.837.44
2260025انواع اسباب بازی و وسایل بازی و سرگرمی کودک و لوازم یدکی مربوطه-صادرات4.45.72
2260026انواع اسباب بازی و وسایل بازی و سرگرمی کودک و لوازم یدکی مربوطه-واردات26.434.32
2260031سیسمونی کودک- عمده فروشی (تولید داخل)33.9
2260032سیسمونی کودک- عمده فروشی (وارداتی)45.2
2260033سیسمونی کودک-خرده فروشی (تولید داخل)1823.4
2260034سیسمونی کودک-خرده فروشی (وارداتی)1924.7
2260035سیسمونی کودک- صادرات33.9
2260036سیسمونی کودک- واردات1215.6
2260041انواع گل و میوه مصنوعی-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2260042انواع گل و میوه مصنوعی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2260043انواع گل و میوه مصنوعی-خرده فروشی (تولید داخل)22.429.12
2260044انواع گل و میوه مصنوعی-خرده فروشی (وارداتی)2431.2
2260045انواع گل و میوه مصنوعی-صادرات4.45.72
2260046انواع گل و میوه مصنوعی-واردات24.832.24
2260051انواع کلاه گیس و موی مصنوعی-عمده فروشی (تولید داخل)5.36.89
2260052انواع کلاه گیس و موی مصنوعی-عمده فروشی (وارداتی)810.4
2260053انواع کلاه گیس و موی مصنوعی-خرده فروشی (تولید داخل)27.235.36
2260054انواع کلاه گیس و موی مصنوعی-خرده فروشی (وارداتی)28.837.44
2260055انواع کلاه گیس و موی مصنوعی-صادرات5.36.89
2260056انواع کلاه گیس و موی مصنوعی-واردات28.837.44
2260061انواع تسبیح، مهر، سجاده، جانماز و سایر لوازم عبادی-عمده فروشی (تولید داخل)2.63.38
2260062انواع تسبیح، مهر، سجاده، جانماز و سایر لوازم عبادی-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2260063انواع تسبیح، مهر، سجاده، جانماز و سایر لوازم عبادی-خرده فروشی (تولید داخل)11.214.56
2260064انواع تسبیح، مهر، سجاده، جانماز و سایر لوازم عبادی-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2260065انواع تسبیح، مهر، سجاده، جانماز و سایر لوازم عبادی-صادرات2.63.38
2260066انواع تسبیح، مهر، سجاده، جانماز و سایر لوازم عبادی-واردات19.224.96
2260071انواع چتر و عصا-عمده فروشی (تولید داخل)2.63.38
2260072انواع چتر و عصا-عمده فروشی (وارداتی)3.84.94
2260073انواع چتر و عصا-خرده فروشی (تولید داخل)11.214.56
2260074انواع چتر و عصا-خرده فروشی (وارداتی)1215.6
2260075انواع چتر و عصا-صادرات2.63.38
2260076انواع چتر و عصا-واردات15.219.76
2260081انواع پلاک، کلیشه و مهر و آرم-عمده فروشی (تولید داخل)3.54.55
2260082انواع پلاک، کلیشه و مهر و آرم-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2260083انواع پلاک، کلیشه و مهر و آرم-خرده فروشی (تولید داخل)14.418.72
2260084انواع پلاک، کلیشه و مهر و آرم-خرده فروشی (وارداتی)15.219.76
2260085انواع پلاک، کلیشه و مهر و آرم-صادرات3.54.55
2260086انواع پلاک، کلیشه و مهر و آرم-واردات19.224.96
2260091 قلیان و لوازم جانبی-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2260092 قلیان و لوازم جانبی-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2260093 قلیان و لوازم جانبی-خرده فروشی (تولید داخل)22.429.12
2260094 قلیان و لوازم جانبی-خرده فروشی (وارداتی)2431.2
2260095 قلیان و لوازم جانبی-صادرات4.45.72
2260096قلیان و لوازم جانبی- واردات2026
2260101سایر مصنوعات سنگی اعم از ظروف، اشیاء تزئینی و غیره (به غیر از جواهرات و سنگهای قیمتی)-عمده فروشی (تولید داخل)5.36.89
2260102سایر مصنوعات سنگی اعم از ظروف، اشیاء تزئینی و غیره (به غیر از جواهرات و سنگهای قیمتی)-عمده فروشی (وارداتی)810.4
2260103سایر مصنوعات سنگی اعم از ظروف، اشیاء تزئینی و غیره (به غیر از جواهرات و سنگهای قیمتی)-خرده فروشی (تولید داخل)18.423.92
2260104سایر مصنوعات سنگی اعم از ظروف، اشیاء تزئینی و غیره (به غیر از جواهرات و سنگهای قیمتی)-خرده فروشی (وارداتی)19.224.96
2260105سایر مصنوعات سنگی اعم از ظروف، اشیاء تزئینی و غیره (به غیر از جواهرات و سنگهای قیمتی)-صادرات5.36.89
2260106سایر مصنوعات سنگی اعم از ظروف، اشیاء تزئینی و غیره (به غیر از جواهرات و سنگهای قیمتی)-واردات17.622.88
2260111ظروف و سایر انواع محصولات چینی، سفالی و سرامیک-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.7
2260112ظروف و سایر انواع محصولات چینی، سفالی و سرامیک-عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2260113ظروف و سایر انواع محصولات چینی، سفالی و سرامیک-خرده فروشی (تولید داخل)1114.3
2260114ظروف و سایر انواع محصولات چینی، سفالی و سرامیک-خرده فروشی (وارداتی)12.816.64
2260115ظروف و سایر انواع محصولات چینی، سفالی و سرامیک-صادرات4.45.72
2260116ظروف و سایر انواع محصولات چینی، سفالی و سرامیک-واردات1924.7
2260121فروشنده انواع خواربار و مواد غذایی-عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2260122فروشنده انواع خواربار و مواد غذایی-عمده فروشی (وارداتی)5.87.54
2260123فروشنده انواع خواربار و مواد غذایی-خرده فروشی1013
2260133سوپرمارکت10فروش انواع گوشت در سوپر مارکت ها 8 درصد13فروش انواع گوشت در سوپر مارکت ها 10درصد
2260143فروشگاههای زنجیره ای و چند منظوره-خرده فروشی (تولید داخل)1013
2260144فروشگاههای زنجیره ای و چند منظوره-خرده فروشی (وارداتی)1013
2260153اشیاء قدیمی نفیس و عتیقه جات - خرده فروشی (تولید داخل)3241.6
2260154اشیاء قدیمی نفیس و عتیقه جات - خرده فروشی (وارداتی)33.643.68
2260163انواع لوازم خانگی و منزل مستعمل (سمساری)-خرده فروشی13.617.68
2260171کسب و کارهای مجازی فروش انواع کالا به صورت اینترنتی-عمده فروشی (تولید داخل)3.54.55
2260172کسب و کارهای مجازی فروش انواع کالا به صورت اینترنتی-عمده فروشی (وارداتی)56.5
2260173کسب و کارهای مجازی فروش انواع کالا به صورت اینترنتی- خرده فروشی (تولید داخل)3.74.81
2260174کسب و کارهای مجازی فروش انواع کالا به صورت اینترنتی-خرده فروشی (وارداتی)3.84.94
2260183شرکتهای تعاونی مصرف محلی-خرده فروشی2.63.38
2260191اتحادیه شرکت های تعاونی و شرکت های تعاونی تهیه و توزیع صنفی - عمده فروشی (تولید داخل)1.92.47
2260192اتحادیه شرکت های تعاونی و شرکت های تعاونی تهیه و توزیع صنفی - عمده فروشی (وارداتی)3.64.68
2260193اتحادیه شرکت های تعاونی و شرکت های تعاونی تهیه و توزیع صنفی - خرده فروشی (تولید داخل )3.34.29
2260194اتحادیه شرکت های تعاونی و شرکت های تعاونی تهیه و توزیع صنفی - خرده فروشی (وارداتی )4.45.72
2260201شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع فلزات به استثناء فلزات قیمتی (صرفا جهت توزیع بین اعضاء) - عمده فروشی (تولید داخل)11.3
2260202شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع فلزات به استثناء فلزات قیمتی (صرفا جهت توزیع بین اعضاء) - عمده فروشی (وارداتی)1.82.34
2260203شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع فلزات به استثناء فلزات قیمتی (صرفا جهت توزیع بین اعضاء) - خرده فروشی (تولید داخل)22.6
2260204شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع فلزات به استثناء فلزات قیمتی (صرفا جهت توزیع بین اعضاء) - خرده فروشی (وارداتی)2.63.38
2260211عرضه انواع آبمیوه، بستنی، فالوده،شیرموز و ...(غیر شرکتی)-عمده فروشی4.45.72
2260213عرضه انواع آبمیوه، بستنی، فالوده،شیرموز و ...(غیر شرکتی)-خرده فروشی18.423.92
2260227بار فروشی که معاملات سلف (انواع میوه، صیفی، مرکبات، سبزیجات، قارچ و گیاهان ریشه ای خوراکی) انجام می دهد2431.2
2260231انواع جعبه جواهر و زیور آلات - عمده فروشی (تولید داخل)45.2
2260232انواع جعبه جواهر و زیور آلات - عمده فروشی (وارداتی)4.86.24
2260233انواع جعبه جواهر و زیور آلات - خرده فروشی (تولید داخل)1620.8
2260234انواع جعبه جواهر و زیور آلات - خرده فروشی (وارداتی)17.622.88
2260235انواع جعبه جواهر و زیور آلات - صادرات45.2
2260236انواع جعبه جواهر و زیور آلات - واردات1620.8
2260237فروش انواع دارایی های ثابت (به استثناء ساختمان) 64درصد پس از کسر مانده مستهلکنشده از فروش
2260243توزیع کنندگان اجناس مصرفی با کالابرگ یارانه ای2.43.12
2260256واردکننده انواع فیلم و سریال تلوزیونی،سینمایی، آموزشی،تبلیغاتی،انیمیشن(پویانمایی)،مستند و غیره11.214.56
2260267طاقه فروش (پارچه)4.55.85
2260277غرفه داران (صاحبان مشاغل غرفه ها)نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش دو واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد.نسبت سود فعالیت غرفه داران با کاهش دو واحد از نسبت سود فعالیت مربوط مندرج در این مجموعه محاسبه گردد.
2260287فروش کالاهای مختلف که به صورت مزایده از مؤسسات خریداری شده است9.6از وجوه دریافتی12.48
2260293لبنیات فروشی (خرده فروشی)810.4
2260301انواع تجهیزات دفاع شخصی نظیر انواع افشانه، شوکر، باتوم و ... - عمده فروشی (تولید داخل)4.45.72
2260302انواع تجهیزات دفاع شخصی نظیر انواع افشانه، شوکر، باتوم و ... - عمده فروشی (وارداتی)6.48.32
2260303انواع تجهیزات دفاع شخصی نظیر انواع افشانه، شوکر، باتوم و ... - خرده فروشی (تولید داخل)13.617.68
2260304انواع تجهیزات دفاع شخصی نظیر انواع افشانه، شوکر، باتوم و ... - خرده فروشی (وارداتی)14.418.72
2260305انواع تجهیزات دفاع شخصی نظیر انواع افشانه، شوکر، باتوم و ... - صادرات4.45.72
2260306انواع تجهیزات دفاع شخصی نظیر انواع افشانه، شوکر، باتوم و ... - واردات15.219.76
2260307معاملات امانی انواع لوازم خانگی و منزل مستعمل (سمساری)2431.2
2260317شرکتهای تعاونی تهیه و توزیع فلزات به استثناء فلزات قیمتی (صرفا جهت توزیع بین اعضاء) - صرفا در صورت کارمزدی بودن4052
2260327طاقه پیچ - اجرت بگیر (پارچه)2026
2260331 فروشنده انواع فیلم و سریال تلویزیونی، سینمایی، آموزشی، تبلیغاتی، انیمیشن (پویانمایی)، مستند و غیره - عمده فروشی810.4
2260333 فروشنده انواع فیلم و سریال تلویزیونی، سینمایی، آموزشی، تبلیغاتی، انیمیشن (پویانمایی)، مستند و غیره - خرده فروشی810.4
2260341 کارت اعتباری تلفن عمومی- عمده فروشی4.86.24
2260343 کارت اعتباری تلفن عمومی- خرده فروشی12.816.64
2260351کارتهای اعتباری و شارژ تلفن همراه - عمده فروشی0.40.52
2260353کارتهای اعتباری و شارژ تلفن همراه - خرده فروشی4.86.24
2260361کارت اینترنت - عمده فروشی4.86.24
2260363کارت اینترنت - خرده فروشی12.816.64
2260371انواع سیم کارت تلفن همراه- عمده فروشی33.9
2260373انواع سیم کارت تلفن همراه- خرده فروشی1013
2260381سایر فعالیت های عمده فروشی غیر مذکور در این سامانه33.9
2260383سایر فعالیتهای خرده فروشی غیر مذکور در این سامانه1013

ورود | ثبت‌نام

لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
آکادمی رشد مالی
جلسه مشاوره آنلاین
ویژه مسائل مالی و مالیاتی
پشتیبانی

دسترسی سریع
این بخش در حال اضافه شدن به سایت آکادمی رشد مالی می‌باشد.