ابزارهای مالیاتی تحریر لایحه مالیاتی

لایحه درخواست رسیدگی مجدد مالیات عملکرد

اداره دارایی میتواند همه ساله به صورت رندم تعدادی از اظهارنامه های مودیان را بررسی و با توجه به اسناد و مدارک ارائه شده مالیات تشخیصی خود را ابراز نماید اما از طرفی در صورتی که این مالیات مورد تایید مودی نباشد، مودی نیز با استفاده از مدارک و دلایل قابل اتکا میتواند نسبت پروسه رسیدگی تقاضای رسیدگی مجدد نماید.

کاربرد استفاده از این لایحه درخواست رسیدگی مجدد مالیات عملکرد

در پروسه رسیدگی مالیاتی و پس از دریافت گزارش رسیدگی مالیاتی

با توجه به اختیارات موجود ذیل قانون مالیاتهای مستقیم جهت قبول و یا بررسی اظهارنامه ارائه شده، اداره دارایی میتواند با بررسی اسناد و مدارک مودی راسا برگه تشخیص صادر نماید در برخی موارد مالیات تشخیص با توجه مدارک ارائه شده (ویا بعضا در صورت عدم ارسال اظهارنامه توسط مودی) از طرف مودی مورد پذیرش قرار نگرفته و در این صورت با ارائه اسناد و مدارک مثبته به همراه دلایل درخواست رسیدگی مجدد مالیاتی را تحویل اداره مالیات می‌نمایند.

نکته مهم : توجه داشته باشید که حتی این درخواست میتواند در صورت عدم ارائه اظهارنامه نیز مطرح شود به شرط آنکه اسناد و مدارک و دلایل قابل بررسی ارائه شود با این حال این روند تاثیری بر جرائم مربوط به عدم ارائه اظهارنامه و تکالیف قانونی مودی نشده اما بر اصل مالیات تاثیرگذار است.

شرح متن ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم: درآمد مشمول مالیات اشخاص حقیقی موضوع این قانون که مکلف به تسلیم اظهارنامه مالیاتی می باشند به استناد اظهارنامه مالیاتی مؤدی که با رعایت مقررات مربوط تنظیم و ارائه شده و مورد پذیرش قرارگرفته باشد، خواهد بود. سازمان امور مالیاتی کشور میتواند اظهارنامه های مالیاتی دریافتی را بدون رسیدگی قبول و تعدادی از آنها را بر اساس معیارها و شاخص های تعیین شده و یا به طور نمونه انتخاب و برابر مقررات مورد رسیدگی قرار دهد.

درصورتی که مؤدی از ارائه اظهارنامه مالیاتی در مهلت قانونی و مطابق با مقررات خودداری کند، سازمان امورمالیاتی کشور نسبت به تهیه اظهارنامه مالیاتی برآوردی بر اساس فعالیت و اطلاعات اقتصادی کسب شده مؤدیان از طرح جامع مالیاتی و مطالبه مالیات متعلق به موجب برگ تشخیص مالیات اقدام می کند. در صورت اعتراض مؤدی چنان چه ظرف مدت سی روز از تاریخ ابلاغ برگ تشخیص مالیات، نسبت به ارائه اظهارنامه مالیاتی مطابق مقررات مربوط اقدام کند، اعتراض مؤدی طبق مقررات این قانون مورد رسیدگی قرار می گیرد، این حکم مانع از تعلق جریمه ها و اعمال مجازات های عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر قانونی نیست. حکم موضوع تبصره ماده 239 این قانون در اجرای این ماده جاری است.

تبصره  سازمان امور مالیاتی کشور موظف است حداکثر ظرف مدت سه سال از تاریخ ابلاغ این قانون، بانک اطلاعات مربوط به نظام جامع مالیاتی را در سراسر کشور مستقر و فعال نماید. در طی این مدت، در ادارات امور مالیاتی که نظام جامع مالیاتی به صورت کامل به اجراء در نیامده است، مواد 97، 98، 152، 153، 154، 271 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب سال 1380 مجری خواهد بود.

دانلود نمونه لایحه name

برای شروع دانلود کلیک کنید
متن لایحه شماره 003

اداره کل امور مالیاتی ………………………..

موضوع : درخواست رسیدگی مجدد مالیات عملکرد ……………….

با سلام

احتراماً ؛ باعنایت به گزارش اجرای بند ۳ ماده ۹۷ قانون مالیات های مستقیم به شماره ………………….….. مورخ ….. / ….. / ….. ) و نظر به دریافت مبانی تشخیص به استحضار می‌رساند مواردی در رسیدگی به شـرح ذیل لحاظ نگردیده است که مستدعی است دستور  فرمائید در صورت امکان، مجدداً مورد رسیدگی قرارگیرد.

1- در خصوص ردیف …. گزارش اجرای بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م ، جدول گردش کالای فروش رفته و خدمات ارائه شده به مشتریان به تفکیک هر صورت حساب و پروژه مطابق با استاندارهای حسابداری تهیه شده و با توجه به اینکه جدول مذکور بر اساس استانداردهای آن سازمان محترم تهیه شده و از نظر محاسباتی نیز مغایرتی با اظهارنامه ابرازی ندارد خواهشمند است نسبت به حذف مورد مذکور از گزارش اجرای بند ۳ مساعدت های لازم را مبذول فرمایید .

2- مطابق ردیف …. گزارش اجرای بند ۳ ماده 97 ق.م.م در خصـوص قیمت تمام شده و آنالیز یک واحد محصول تولیدی ، شایان ذکر است شرکت فایل تخصیص مواد به تفکیک صورتحساب را تهیه نموده و دســته بندی بر این اساس انجام گرفته  است لذا خواهشمند است نسبت به حذف این مورد از نواقص گزارش اجرای بند۳ ق.م.م مساعدت های لازم را مبذول فرمایید .

3- در ردیف …. گزارش اجرای بند ۳ ماده ۹۷ ق. م .م در مورد تلفیق موجودی اول دوره و خرید طی دوره در گردش مواد ارائه شده به آن سازمان محترم ایراداتی مطرح شده ، که شرکت گردش مواد به تفکیک موجودی مواد ابتدای دوره ، خرید طی دوره ، مصرف  و موجودی پایان دوره را تهیه نموده است لذا با توجه به موارد مذکور نواقص این بند نیز قابل ردیابی و رفع می باشد .

شایان به ذکر است که مستندات موارد مزبور به طور کامل به پیوست ضمیمه نامه می باشد.
خواهشمند است باتوجه به انطباق موارد مذکور با قوانین مالیاتی نسبت به بررسی مجدد عملکرد شرکت در سال مالی منتهی به …./…../…… و خارج نمودن شرکت از شمول بند ۳ ماده ۹۷ ق.م.م مساعدت لازم را مبذول فرمایید.

پرسش و پاسخ

نظر و یا هر سؤالی در خصوص ” لایحه درخواست رسیدگی مجدد مالیات عملکرد “ دارید مطرح کنید تا پاسخ دهیم

دیدگاهتان را بنویسید

امتیاز شما به این محتوا
Loading...

ورود | ثبت‌نام

لطفا شماره موبایل یا ایمیل خود را وارد کنید
آکادمی رشد مالی
جلسه مشاوره آنلاین
ویژه مسائل مالی و مالیاتی
پشتیبانی
دسترسی سریع
این بخش در حال اضافه شدن به سایت آکادمی رشد مالی می‌باشد.